Besluit van de burgemeester van de gemeente Asten houdende regels omtrent het aanwijzen van personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht

Geldend van 23-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Asten houdende regels omtrent het aanwijzen van personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht

De burgemeester van de gemeente Asten;

gelet op artikel 438 van het Wetboek van Stafrecht

overwegende:

Dat hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie indien hij geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld bij aankomst van die persoon zijn naam, woonplaats en dag van aankomst aan te tekenen of te doen aantekenen alsmede zelf daarin aantekening te houden of te doen houden van de aard van het overlegde document, en, bij het vertrek, de dag van zijn vertrek;

Dat hij die zijn beroep maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen op aanvraag het register dient te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar;

Dat ten behoeve van het toezicht op nachtverblijven, de burgemeester ambtenaren aan kan wijzen aan wie degene die het nachtverblijf verschaft het register dient te tonen.

Besluit:

Aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht de opsporingsambtenaren van de politie-eenheid Oost-Brabant, bedoeld in artikel 141 sub b van het Wetboek van Strafvordering en de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering, aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester van Asten op 17 december 2020.

De burgemeester van Asten,

mr. H.G. Vos