Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Geldend van 05-08-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

De raad der gemeente Bergeijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020;

gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 3 december 2020.

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse Identiteitskaart;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. dag:

  de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. jaar:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de(n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c. kalenderjaar:

  de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d. maand:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e. week:

  een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.
  • 1.

   Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart of een reisdocument als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet.

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse Identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  Het in behandeling nemen van aanvragen voor kleinschalige activiteiten/evenementen die vallen onder meldingsplichtige activiteiten (categorie 1) van het evenementenbeleid gemeente Bergeijk;

 • c.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • d.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • e.

  Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.;

 • f.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van een nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag en verzoeken op grond van de naturalisatiewet);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen)

   een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2020" vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2019, wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrok­ken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvinden­de belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2021"

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 17 december 2020.

Ondertekening

De gemeenteraad,

J.M. van Dongen-Hermans

Griffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter

Tarieventabel, behorende bij legesverordening

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Wet Openbaarheid van Bestuur

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 Archeologie

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 12 Wet geluidhinder

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de

registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

€ 266,60

1.1.1.2

zaterdag en zondag

€ 500,90

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een

trouwboekje of duplicaat-trouwboekje, partnerschapsboekje

of duplicaatpartnerschapsboekje

€ 41,65

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake de omzetting van een huwelijk in

een partnerschapsregistratie in de trouwzaal hetzelfde als

genoemd onder 1.1.1

1.1.3.1

Voor een administratieve omzetting

€ 14,00

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een

afschrift/uittreksel uit de Burgerlijke Stand

€ 14,00

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van

huwelijksbevoegdheid

€ 24,60

1.1.5.1

Bij toezending van de stukken genoemd onder 1.1.4 en 1.1.5

worden de tarieven verhoogd met een bedrag als opgenomen

in 1.20.1.6.

1.1.6

Aanleveren van getuigen voor een huwelijk (per getuige)

€ 21,35

1.1.7

Administratiekosten voor het verzetten van een huwelijks/

partnerschapsdatum

€ 19,75

1.1.8

Het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 14,00

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet

rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is

opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten

behoeve van een aanvraag

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar

of ouder is

€ 74,75

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in

onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar

of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op

grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als

Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar

of ouder is

€ 74,75

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een

reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar

of ouder is

€ 67,55

1.2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45

1.2.1.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon

met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 32,90

1.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.2.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan niet-

ingezetenen

1.2.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar

of ouder is

€ 112,70

1.2.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 94,50

1.2.2.2

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

aan niet-ingezetenen bedraagt:

1.2.2.2.1

T/m 17 jaar

€ 77,60

1.2.2.2.2

vanaf 18 jaar

€ 108,70

1.2.3

Het tarief bedraagt voor de versnelde uitreiking van een

in onderdeel 1.2.1 genoemde documenten een toeslag op de

in dat onderdeel genoemde bedragen:

€ 50,90

1.2.4

Heraanvraag Pinbrief

€ 2,20

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen

van een rijbewijs

€ 41,00

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij

een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van

de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking

verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon

waarvoor de basisregistratie personen moet worden

geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking.

Dit tarief geldt ook voor verstrekkingen aan afnemers en bijzondere

derden op papier (+ administratiekosten onder 1.20.1.6)

€ 7,00

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen

van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed

kwartier

€ 20,20

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

1.6.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1.

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 86,90

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 86,90

1.7.1.3

een afschrift van een perspectievennota c.q. tussentijdse

bestuursrapportage

€ 26,15

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van stukken behorende bij de

raadsvergaderingen, per pagina

€ 0,40

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar

op de stukken, behorende bij de raadsvergaderingen

€ 163,15

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in be­han­deling nemen van een

aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van een afschrift van de stukken

behorende bij de raadscommissies, per pagina

€ 0,40

1.7.4

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar

op de stukken behorende bij de raadscommissies

€ 163,15

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in be­han­deling nemen van een

aan­vraag tot het verstrek­ken van:

1.7.5.1

een afschrift van een door de raad vast­ge­stelde verorde­ning,

per pagina

€ 0,40

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het ver­richten van

nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan

besteed kwartier(met een minimum van één kwartier)

€ 20,20

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of

uittreksel uit:

1.8.2.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke

beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB), dan

wel tot het verstrekken van een registratie ontleende

verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 7,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

reserveren

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een bewijs van nationaliteit

€ 7,00

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,00

1.9.1.5

overige uittreksels BRP

€ 7,00

1.9.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als

bedoeld in de artikelen 29 en 32 van het besluit BRP:

1.9.6.1

Bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.9.6.1.1

ten hoogste 49 pagina’s

€ 6,55

1.9.6.1.2

50 tot 100 pagina’s

€ 32,40

1.9.6.1.3

meer dan 100 pagina’s

€ 48,75

1.9.6.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 26,80

1.9.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een verzoek op grond van de naturalisatiewet:

1.9.7.1

voor een enkelvoudig optieverzoek

€ 196,00

1.9.7.2

voor een gemeenschappelijk optieverzoek

€ 335,00

1.9.7.3

voor een enkelvoudig naturalisatieverzoek

€ 925,00

1.9.7.4

voor een gemeenschappelijk naturalisatieverzoek

€ 1.181,00

1.9.7.5

voor meenaturaliserende minderjarige

€ 137,00

1.9.7.6

voor medeopterende minderjarige

€ 22,00

1.9.7.7

voor enkelvoudig verlaagd

€ 688,00

1.9.7.8

voor gemeenschappelijk verlaagd

€ 945,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van

naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende

stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,20

1.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief

berustend stuk, per pagina

€ 0,40

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 0,40

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van

leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 1, van

de Leegstandwet

€ 77,50

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Wet Openbaarheid van Bestuur

1.14.1

Voor het verstrekken van fotokopieën van documenten op

grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet

openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening

worden gebracht

1.14.1.1

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het

verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken bedraagt

deze:

1.14.1.1.1

voor minder dan 6 kopieën is gratis

1.14.1.1.2

voor 6 tot 13 kopieën

€ 4,65

1.14.1.1.3

voor 14 of meer kopieën per kopie

€ 0,40

1.14.1.2

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het

verstrekken van kopieën van een ander materiaal dat gegevens

bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

1.15.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning

als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

Voor een periode van twaaf maanden voor één

speelautomaat

€ 58,85

1.16.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer

speelautomaten,een basisbedrag van

€ 23,45

1.16.1.2.1

Vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 35,40

1.16.1.3

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een

periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 235,90

1.16.1.4

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning

geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor

onbepaalde tijd, een basisbedrag van

€ 94,25

1.16.1.4.1

Vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 141,65

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 26,05

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

1.17.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1. en 3.1. van de

Verordening Ondergrondse Infrastructuur Bergeijk 2015,

waarbij een graaflengte < 100 m1 is of een montagegat c.q.

lasgat met een oppervlakte van > 2 m2

€ 198,15

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1. en 3.1 van de

Verordening Ondergrondse Infrastructuur Bergeijk 2015,

waarbij de graaflengte ≥100 m1 is

€ 396,30

1.18.3

Het tarief genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2 wordt

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van

€ 1,90

1.18.4

Het tarief genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2 wordt verhoogd

met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover

buiten de bebouwde kom gelegen;

1.18.4.1

Over de eerste 2000 m1, van

€ 1,35

1.18.4.2

Over de lengte > 2000 m1 en ≤ 50000 m1, van

€ 0,80

1.18.4.3

Over de resterende totale lengte, van

€ 0,69

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1

van de Regeling voertuigen

€ 36,45

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een gehandicapten parkeerkaart als

bedoeld in artikel 49 van het Be­sluit admi­nistratieve

be­palingen in­zake het weg­ver­keer (BABW)

€ 53,30

1.19.1.3

tot het nemen van een (tijdelijke) verkeersmaatregel

€ 10,65

1.19.2

Het tarief bedraagt ter zake van:

1.19.2.1

het aanleveren van gegevens ten behoeve van bestaande

verkeerstellingen per locatie per kwartier

€ 24,40

1.19.3

Het tarief bedraagt ter zake van:

1.19.3.1

het verkrijgen van een parkeerontheffing binnen de

zogenaamde blauwe zone per jaar OF

€ 63,95

1.19.3.2

het lopende het kalenderjaar verkrijgen van een ontheffing

per maand dat de ontheffing gedurende dat kalenderjaar

geldig is

€ 5,35

1.19.3.3

het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in 1.19.3.1 of

1.19.3.2 per wijziging

€ 5,35

1.19.3.4

het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing binnen de

zogenaamde blauwe zone per week

€ 10,65

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het verstrek­ken van:

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor

niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling

een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,00

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

wette­lijke rege­ling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,40

1.20.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een

tarief is opgenomen

€ 7,00

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager

moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders

in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

opgenomen, per pagina

€ 7,00

1.20.1.5

kaarten en tekeningen van bestemmingsplannen + bouw- en

civieltechnische tekeningen + milieutekeningen +

kadas­ter­kaarten of fotokopieën daarvan per kaart, teke­ning of

fotokopie voor zover afge­drukt op:

1.20.1.5.1

A0-papier

€ 9,05

1.20.1.5.2

A1-papier

€ 7,55

1.20.1.5.3

A2-papier

€ 7,00

1.20.1.5.4

A3-papier

€ 4,85

1.20.1.5.5

A4-papier

€ 3.05

1.20.1.6

Indien stukken worden toegezonden, worden de in dit

hoofdstuk genoemde tarieven verhoogd met

€ 3,25

1.20.2

Een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of

ontheffing, als bedoeld in hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de

Algemene Plaatselijke Verordening

1.20.2.1.1

a. geldig voor één dag

€ 10,65

1.20.2.1.2

b. geldig voor één week

€ 53,30

1.20.2.1.3

c. geldig voor ten hoogste één kalender­maand of een

gedeelte daarvan, dat langer duurt dan zes dagen

€ 106,65

1.20.2.1.4

d. geldig voor één kwartaal

€ 213,25

1.20.2.1.5

e. geldig voor één kalenderjaar of een ge­deelte daarvan, dat

langer duurt dan vijf maanden

€ 319,90

1.20.3

Het verkrijgen van een vergunning voor een reclame

driehoeksbord

€ 80,00

1.20.4

Het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van

spandoeken

€ 26,70

1.20.5

Het tarief bedraagt voor:

1.20.5.1

gereserveerd

1.20.5.2

Het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een

losse standplaats ex artikel 5.18 APV:

1.20.5.2.1

Afmeting standplaats 0-4 meter per kalenderjaar

€ 213,25

1.20.5.2.2

Afmeting standplaats 4-8 meter per kalenderjaar

€ 426,55

1.20.5.2.3

Afmeting standplaats 8-12 meter per kalenderjaar

€ 639,80

1.20.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraagtot het verkrijgen van een vergunning

ingevolge artikel 2 van de Wet op de dierenbescherming

€ 18,30

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

onder:

2.1.1.1

Gebruiksoppervlakte;

De gebruiksoppervlakte (GO) van een ruimte of

van een groep van ruimten is de oppervlakte van

alle bouwlagen en alle gebruiksfuncties,

gemeten op vloerniveau, tussen de openstaande

scheidingsconstructies, die de desbetreffende

ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de

bepaling van de GO worden niet meegerekend:

de oppervlakte van delen van vloeren,

waarboven de netto-hoogten kleiner is dan 1,5 m,

met uitzondering van vloeren onder trappen,

hellingbanen e.d.;

een liftschacht;

een trapgat, schalmgat of vide, indien de

oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk aan 4 m2;

een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een

trap) indien de horizontale doorsnede daarvan

groter is dan of gelijk aan 0,5 m2;

een leidingschacht, indien de horizontale

doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan

0,5 m2;

een dragende binnenwand.

Gebruiksfunctie:

De gedeelten van een of meer bouwwerken

op een perceel of standplaats, die dezelfde

gebruiksbestemming hebben of categorie zijn en

die samen een gebruikseenheid vormen.;

2.1.1.2

WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de

Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde

betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet

nader in de Wabo zijn omschreven en die

betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift

is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in

dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag om vooroverleg in verband met

het verkrijgen van een indicatie of een

voorgenomen project in het kader van de Wabo

vergunbaar is. Indien een aanvraag tot het

verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een

op basis van het conceptplan uitgewerkt plan in

behandeling wordt genomen, worden de daarvoor

geheven leges met deze leges verrekend. Met

uitzondering van artikel2.3.1.1.26, de

gecertificeerde

omgevingsvergunning.

€ 335,50

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag om beoordeling van een

principe verzoek ten aanzien van bouwen dan wel

gebruiken in strijd met de regels van het

bestemmingsplan.

€ 559,20

Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag om een omgevingsvergunning

voor een project: de som van de verschuldigde

leges voor de verschillende activiteiten of

handelingen waaruit het project geheel of

gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag

betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de

extra toetsen die in verband met de aanvraag

moeten worden uitgevoerd, berekend naar de

tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit

hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In

afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit,

handeling of andere grondslag een legesbedrag

worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een bouwacitiviteit als bedoeld

in artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo

wordt het tarief bepaald op basis van de

gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte

daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer dan

één gebruiksfunctie kent wordt het tarief bepaald

op basis van de som van de tarieven per

gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde

gebruiksoppervlakte. Er kan naast een nieuwe

gebruiksfunctie ook sprake zijn vanactiviteiten binnen

een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval

wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar

de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne

wijzigingen) plaatsvinden ook al blijft de

gebruiksfunctie in aard ongewijzigd. Dit alles is te

berekenen aan de hand van het onderstaande,

waarbij het minimum bedrag € 199,00 is.

Wanneer sprake is van één of meer van de

volgende gebruiksfuncties:

worden voor de betreffende gebruiksfunctie(s)

afzonderlijk de gebruiksoppervlakte of eenheid

bepaald en aan de hand hiervan het volgende

tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

NIEUWBOUW, UITBREIDING EN VERBOUWING

2.3.1.1.1

Woningen, recreatiewoningen, zorgwoningen

en woonwagens

per m2

€ 26,90

2.3.1.1.2

Uitbreiding/verbouw/kelder/serre/dakkapel etc.

bij categorie 2.3.1.1.1

per m2

€ 28,50

2.3.1.1.3

Overige veranderingen bij cat. 2.3.1.1.1

(inpandig, constructie, dak etc.)

per m2

€ 12,90

2.3.1.1.4

Gevelwijziging per m2

€ 10,00

BIJGEBOUWEN, OVERKAPPINGEN EN TUINMEUBILAIR

2.3.1.1.5

Berging/garage/tuinhuis

per m2

€ 14,55

2.3.1.1.6

Carport/overkapping/zwembad

per m2

€ 10,75

2.3.1.1.7

Erfafscheiding/pergola per stuk

€ 200,15

BEDRIJFSRUIMTEN (niet agrarisch)

2.3.1.1.8

Bedrijfshal/opslagruimte (dicht)

per m2

€ 10,50

2.3.1.1.9

Bedrijfskantoor in de bedrijfsruimte extra

per m2

€ 12,90

2.3.1.1.10

Open loods/overkapping bij bedrijfsruimten

per m2

€ 5,90

2.3.1.1.11

Gevelwijziging per m2

€ 10,00

OVERIGE GEBOUWEN

2.3.1.1.12

Kantoor/showroom/winkel/horeca/sporthal/

school/kinderdagverblijf/etc.

per m2

€ 26,90

2.3.1.1.13

Overige veranderingen overige gebouwen

(inpandig, constructie, dak etc.)

per m2

€ 8,35

2.3.1.1.14

Gevelwijziging

per m2

€ 10,00

2.3.1.1.15

Tuinbouwkas

per m2

€ 1,85

2.3.1.1.16

(Parkeer) kelder (ondergronds en/of deels

bovengronds)

per m2

€ 14,55

2.3.1.1.17

Semi-permanente unit per stuks

€ 275,45

STALLEN, OVERIGE AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN EN BOUWWERKEN

2.3.1.1.18

Alle stallen (varkens, koeien, kippen, paarden,

nertsen etc.)

per m2

€ 7,80

2.3.1.1.19

Werktuigenloods, aardappelloods, opslagloods,

openloods (veldschuur) etc.

per m2

€ 5,10

2.3.1.1.20

Mestsilo/kelder

per m2

€ 5,10

2.3.1.1.21

Sleufsilo per stuk

€ 200,15

OVERIGE GEBOUWEN EN BOUWWERKEN

2.3.1.1.22

Overige gebouwen en bouwwerken (niet eerder

genoemd)

per m2

€ 8,60

2.3.1.1.23

Windmolens en antennemasten en uitkijktorens

per m

€ 228,10

2.3.1.1.24

Zonneparken (grootschalige grondgebonden

veldsystemen)

per ha

(maximum € 10.000,00)

€ 2.152,00

2.3.1.1.25

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde

(niet eerder genoemd)

per stuk

€ 200,15

2.3.1.1.26

Indien de aanvraag genoemd in onderdeel 2.3.1.1

aangemerkt kan worden als een gecertificeerde

aanvraag, wordt 60% van het van toepassing zijnde

legestarief in rekening gebracht.

2.3.1.2

Verplicht advies agrarische commissie:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1

bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk

voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

aanvraag een advies van de agrarische commissie

nodig is en wordt beoordeeld:

€ 807,00

2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag: Onverminderd het

bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,

indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag

wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van

de bouwactiviteit: van de op grond van dat

onderdeel verschuldigde leges.

20,000%

2.3.1.4

Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde,

of van werkzaamheden: Indien de aanvraag tot het

verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op het uitvoeren van een werk, geen gebouw

zijnde, of werkzaamheden als bedoeld in artikel

2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het

tarief:

€ 306,65

2.3.2

Aanlegactiviteiten, gereserveerd

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake

is van een bouwactiviteit. Indien de aanvraag tot

het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en

tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld

in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in

onderdeel 2.3.1.1:

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º,

van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse

afwijking):

€ 306,65

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º,

van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse

kleine afwijking):

€ 613,30

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º,

van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse

afwijking):

€ 12.284,70

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is

van een bouwactiviteit: gereserveerd

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in

relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo,

bedraagt het tarief

€ 828,50

2.3.5.2

Indien een aanvraag om een vergunning als

bedoeld in 2.3.5.1 betrekking heeft op een

tijdelijke inrichting (aanwezigheidsduur maximaal

vier weken): 25% van het legestarief vermeld in

2.3.5.1; Indien de aanvraag betrekking heeft op een

vergunning tot wijziging van vergunning als

bedoeld in 2.3.5.1 bedraagt het legestarief indien

het betreft: Uitbreiding van de inrichting: het

legestarief vermeld in 2.3.5.1 met dien verstande

uitsluitend wordt berekend voor de uitbreiding;

25,000%

2.3.5.3

Gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 75%

van het legestarief vermeld in 2.3.5.1; Gewijzigd

gebruik van een gedeelte van de inrichting: 75%

van het legestarief vermeld in 2.3.5.1, met dien

verstande dat de toeslag uitsluitend wordt

berekend over de oppervlakte van het gewijzigde

gedeelte

75,000%

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of

beschermde stads- en dorpsgezichten:

gereserveerd

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in

beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk

bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan,

beheersverordening of voorbereidingsbesluit is

bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g,

van de Wabo, of waarvoor op grond van een

provinciale verordening een vergunning of

ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste

lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 122,65

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg: Indien de aanvraag

om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

het aanleggen van een weg of verandering brengen

in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in

artikel 2.2 eerste lid, aanhef onder d, van de Wabo

in samenhang met de provinciale

wegenverordening of de Algemene Plaatselijke

Verordening, bedraagt het tarief, onverminderd

met bepaalde in de andere onderdelen van dit

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 306,65

2.3.9

Uitweg/inrit: Indien de aanvraag om een

omgevingsvergunning betrekking heeft op het

maken, hebben, veranderen of veranderen van het

gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2,

eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in

samenhang met de provinciale wegenverordening

of de Algemene Plaatselijke Verordening, bedraagt

het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake

is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 93,60

2.3.10

Kappen: Indien de aanvraag om een

omgevingsvergunning betrekking heeft op het

vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in

artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de

Wabo in samenhang met de provinciale

bomenverordening of de Algemene Plaatselijke

Verordening, bedraagt het tarief onverminderd het

bepaalde in de andere onderdelen van dit

hoofdstuk indien tevens sprake is van de

onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 93,60

2.3.11

Opslag van roerende zaken: gereserveerd

2.3.12

Natura 2000-activiteiten: Indien de aanvraag tot het

verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa,

aanhef onder a, van het Besluit ruimtelijke

ordening (Natura 2000-activiteit), bedraagt

het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 284,05

2.3.13

Flora- en Fauna- activiteiten (bescherming van

soorten): Indien de aanvraag tot het verlenen van

een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef onder

b, van het Besluitomgevingsrecht (flora- en fauna-

activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het

bepaalde in de andere onderdelen van dit

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 284,05

2.3.14

Andere activiteiten: Indien de aanvraag tot het

verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op het verrichten van een andere activiteit of

handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit

hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van

bestuur aangewezen categorie activiteiten die van

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de

Wabo, bedraagt het tarief:

€ 89,30

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening,

gemeentelijke verordening of

waterschapsverordening aangewezen categorie

activiteiten die van invloed kunnen zijn op de

fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2,

tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 89,30

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het

bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor

de betreffende vergunning of ontheffing

verschuldigd is als de activiteit zou worden

uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de

activiteit in geen enkel geval kan worden

uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt

het tarief:

€ 89,30

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening

betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de aanvraag om een

omgevingsvergunning aan de aanvrager

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

door het college van burgemeester en wethouders

is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de

eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in

behandeling genomen op de vijfde werkdag na de

dag waarop de begroting aan de aanvrager ter

kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze

vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen: Indien de

aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek

in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5,

eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag

voor een beschikking met betrekking tot de eerste

fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van

de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten

waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking

heeft vermeerderd met;

€ 253,95

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag

voor een beschikking met betrekking tot de tweede

fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van

de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten

waarop de aanvraag voor de tweede fase

betrekking heeft vermeerderd met;

€ 253,90

2.3.16

Beoordeling bodemrapport: Onverminderd het

bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens

wettelijk voorschrift voor in dat onderdeel

bedoelde aanvraag een bodemonderzoek wordt

beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig

bodemrapport:

€ 214,10

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch

bodemrapport

€ 957,65

2.3.17

Advies: Onverminderd het bepaalde in de

voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk

voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere

instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag

of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag

om een omgevingsvergunning:

€ 306,65

2.3.18

Verklaringen van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande

onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,

indien een daartoe bij wet of algemene maatregel

van bestuur aangewezen bestuursorgaan een

verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

voordat de omgevingsvergunning kan worden

verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van

de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen

bedenkingen moet afgeven:

€ 122,65

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring

van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

van de aanvraag tot het verlenen van een

omgevingsvergunning aan de aanvrager

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

door het college van burgemeester en wethouders

is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is

uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling

genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop

de begroting aan de aanvrager ter kennis is

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde

werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

Toets Verordening Ruimte/BZV

2.3.19.1

Onverminderd met bepaalde in de voorgaande

onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief

voor de beoordeling van de aanvraag aan de

Verordening Ruimte en/of Brabantse

Zorgvuldigheidsscore Veehouderij of daarmee

gelijk te stellen regels van de Provincie Noord-

Brabant.

€ 860,80

2.3.20

Milieueffectrapportage

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande

onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor

de beoordeling van de aanvraag voor een project

waarvoor tevens een verplichte

milieueffectrapportage is opgesteld of aan de

aanvraag is voorafgegaan, verhoogt met

tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn

gebracht.

€ 10.760,00

2.3.20.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande

onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor

de beoordeling van de aanvraag voor een project

daarvoor tevens een vrijwillige

milieueffectrapportage is opgesteld of aan de

aanvraag is voorafgegaan, verhoogt met

tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn

gebracht.

€ 2.152,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een

omgevingsvergunning is voorafgegaan door een

aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een

conceptaanvraag als bedoeld in 2.2.1, waarop de

eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden

de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling

van de conceptaanvraag geheven leges in

mindering gebracht op de leges voor het in

behandeling nemen van de aanvraag om de

omgevingsvergunning bedoeld in 2.3 en volgende.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag

omgevingsvergunning voor bouw- en

aanlegactiviteiten: Als een aanvrager zijn aanvraag

tot het verlenen van een omgevingsvergunning

voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat

uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld

in de onderdelen 2.3.1, intrekt terwijl deze reeds in

behandeling is genomen door de gemeente,

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van

de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een

termijn van 26 weken na het in behandeling nemen

ervan: 50% van de op grond van die onderdelen

voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50,000%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende

omgevingsvergunning voor bouw- en

aanlegactiviteiten: Als de gemeente een verleende

omgevingsvergunning voor een project dat geheel

of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of

sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen

2.3.1 intrekt op aanvraag van de

vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf

van een deel van de leges, mits deze aanvraag is

ingediend binnen 2 jaar na verlening van de

vergunning en van de vergunning geen gebruik is

gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 50% van de op

grond van die onderdelen voor de betreffende

activiteit verschuldigde leges.

50,000%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een

omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of

sloopactiviteiten.

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor

een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in

de onderdelen 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op

teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf

bedraagt: 50% van de op grond van die onderdelen

voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50,000%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1

wordt mede verstaan een vernietiging van de

beschikking waarbij de vergunning is verleend bij

rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf: Een bedrag

minder dan € 55,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van

geen bedenkingen: Van de leges verschuldigd op

grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt

geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning

2.6.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het vaststellen van een

bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste

lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 11.183,50

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het wijzigen dan wel

uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in

artikel 3.6, eerste lid, onder a, respectievelijk

artikel 3.6 eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke

ordening

€ 11.183,50

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 10 Archeologie

2.10.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikkingen

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag om om een andere, in deze titel niet

benoemde beschikking:

€ 214,10

Hoofdstuk 12 Wet geluidhinder

2.12.1

Toepassing art. 83 en verder van de Wet

geluidshinder

€ 1.946,50

2.12.2

Toepassing art. 83 en verder van de Wet

geluidshinder bij

een bestemmingsplan als bedoel in artikel 3.1,

eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening,

het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld

in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet

ruimtelijke ordening en

afwijken bestemmingsplan op basis van artikel 2.12

van de Wabo

€ 1.556,95

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in be­han­deling nemen van een aanvraag tot het verkrij­gen van een vergunning ingevolge ar­tikel 3 van de Alcoholwet

€ 223,65

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver­krijgen van een ont­hef­fing of een verklaring als bedoeld in arti­kel 35 van de Alcoholwet

€ 55,90

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in be­handeling nemen van een aanvraag om een ontheffing sluitingsuur als bedoeld in artikel 2.29 artikel 3 APV

€ 55,90

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van alle wijzigingen van de vergunning als bedoeld in de Alcoholwet

€ 55,90

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: Een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 167,75

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het organiseren van een vergunningplichtig evenement:

3.2.1.1

categorie b: art. 2.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

3.2.1.2

categorie c: art. 2.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 838,75

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.1

Het krijgen van een vergunning voor de exploitatie van een erotisch bedrijf, als bedoeld in artikel 3.3 APV geldig voor één kalenderjaar

€ 986,45

Hoofdstuk 4Huisvestingswet 2014

3.4.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

3.5.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 7In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of ander beschikking

€ 81,30

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van het project

€ 217,35