Beleidsregels Premiebesluit Participatiewet gemeente Beek 2018

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Premiebesluit Participatiewet gemeente Beek 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;

Gelet op de artikelen 8a, eerste lid aanhef en onder d; artikel 8a tweede lid, aanhef en onder b; en artikel 10a, zesde lid van de Participatiewet;

Gelet op de artikelen 9 en 15 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Beek

Overwegende dat het wenselijk is om regels vast te stellen over de doelgroepen en de hoogte van de premie;

Besluit vast te stellen:

Het Premiebesluit Participatiewet gemeente Beek 2018:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1. In dit besluit wordt verstaan onder:

a. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken

b. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige

d. wet: de Participatiewet, IOAW of de IOAZ

e. uitkering: een periodieke uitkering voor levensonderhoud op grond van de wet

f. uitkeringsgerechtigde: degene die een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de wet of diens partner

g. participatieplaats: onbeloonde additionele werkzaamheden als bedoeld in en onder voorwaarden van artikel 10a Participatiewet.

2. Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in dit besluit gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2. Premie deelname participatieplaats

1. Aan de uitkeringsgerechtigde die deelneemt aan een participatieplaats wordt op grond van dit besluit een premie worden toegekend.

2. De participatieplaats bedoeld in 1 dient te zijn vastgelegd in een beschikking / plan van aanpak waarin tevens is vastgesteld dat er een premie wordt verstrekt.

3. De premie participatieplaats bedoeld in lid 1 bedraagt € 80,- per maand.

Artikel 3. Beoordeling

1. De beoordeling of een participatieplaats als bedoeld in artikel 2 lid 1 aan de voorwaarden van de Participatiewet en de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Beek voldoet, geschiedt door de medewerker van de gemeente die de uitkerings-gerechtigde begeleidt op het gebied van re-integratie.

2. De premie als bedoeld in artikel 2 wordt alleen toegekend als de uitkeringsgerechtigde tijdens de deelname aan de participatieplaats voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kans op inschakeling in het arbeidsproces. Deze beoordeling geschiedt eveneens door de medewerker van de gemeente die de uitkeringsge-rechtigde begeleidt op het gebied van re-integratie.

Artikel 4. Inlichtingenplicht

1. De uitkeringsgerechtigde of aanvrager is verplicht onder overlegging van bewijs-stukken onmiddellijk mededeling te doen aan burgemeester en wethouders van de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van dit besluit.

2. Er bestaat geen recht op een premie als bedoeld in artikel 2 indien niet is voldaan aan de inlichtingenverplichtingen als bedoeld in artikel 17 van de Participatiewet of als bedoeld in artikel 13 van de IOAW of IOAZ.

Artikel 5. Toekenning

1. De premie genoemd in artikel 2 wordt ambtshalve toegekend door de mede-werker van de gemeente die de uitkeringsgerechtigde begeleidt op het gebied van re-integratie.

2. De premie wordt telkens nadat de uitkeringsgerechtigde gedurende zes maanden deel heeft genomen aan een participatieplaats toegekend.

3. Wanneer de uitkeringsgerechtigde korter dan zes maanden deel heeft genomen aan een participatieplaats wordt de premie eerder toegekend.

Artikel 6. Maximale premie per kalenderjaar

1. Het totaal dat in een kalenderjaar op grond van dit besluit aan premies wordt verstrekt, bedraagt maximaal € 960,-.

2. Indien er naast de premies als bedoeld in dit besluit, andere premies worden verstrekt als bedoeld in artikel 31, tweede lid onder j van de Participatiewet, bedragen de verstrekte premies per kalenderjaar tezamen niet meer dan het in artikel 31, twee-de lid onder j van de Participatiewet genoemde bedrag.

Artikel 7. Geen recht op premie

Indien belanghebbende een onkostenvergoeding heeft ontvangen als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel k van de Participatiewet, bestaat er geen recht op de premie(s).

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen, de uitvoering van dit besluit betreffende, waarin deze niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van onbillijkheid of klaarblijkelijke hardheid, afwijken van de in dit uitvoeringsbesluit opgenomen bepalingen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

1. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

2. Het ‘Premiebesluit Participatiewet gemeente Beek’ wordt per die datum ingetrokken.

3. Voor 1 januari 2018 op grond van het ‘Premiebesluit Participatiewet gemeente Beek’ genomen besluiten gelden als besluiten genomen op grond van deze be-leidsregels.

Artikel 10. Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit kan worden gehaald als het ‘Premiebesluit Participatiewet gemeente Beek 2018’.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Beek in zijn vergadering van 15 december 2020.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK

Christine van Basten-Boddin

Burgemeester

Paul de Jonge

Waarnemend gemeentesecretaris

Toelichting premiebesluit participatiewet gemeente Beek 2018

Algemeen

In de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Beek is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders in een uitvoeringsbesluit nadere regels kan stellen omtrent het verlenen van premies en de doelgroepen waaraan een premie wordt verstrekt. Met het onderhavige uitvoeringsbesluit wordt de verstrekking van een premie in het kader van de participatieplaats mogelijk gemaakt, zoals ook bepaald is in de wet.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijving

Uitkeringsgerechtigde:

In geval er sprake is van gehuwden/samenwonenden worden beide partners samen beschouwd als ‘de uitkeringsgerechtigde’. Door echter de toevoeging ‘en diens partner’ wordt geregeld dat beide partners, indien zij aan de voorwaarden voldoen recht hebben op de premie.

Participatieplaats:

In artikel 10a van de Participatiewet is vastgelegd dat in een participatieplaats onbeloonde additionele werkzaamheden worden verricht. In dit artikel is beschreven waar een dergelijke plaats aan moet voldoen. De maximale duur voor een participatieplaats is twee jaar. In arti-kel 10a sub 9 staat vermeld wanneer deze periode met een jaar verlengd mag worden mits de belanghebbende in een andere omgeving andere additionele werkzaamheden verricht.

Artikel 2. Premie deelname participatieplaats

In de participatiewet is de verplichting neergelegd om een premie te verstrekken aan personen die deelnemen aan een participatieplaats. Voorwaarde is dat de voorziening is opge-nomen in een beschikking/plan van aanpak. De hoogte van de premie is vastgesteld op € 80,- per maand waarin aan de participatieplaats wordt deelgenomen.

Artikel 3. Beoordeling

De medewerker van de gemeente die de uitkeringsgerechtigde begeleidt op het gebied van re-integratie legt de participatieplaats vast middels een beschikking / plan van aanpak en beoordeelt achteraf of aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Tevens beoordeelt de me-dewerker of de uitkeringsgerechtigde voldoende heeft meegewerkt aan de participatie-plaats.

Artikel 4. Inlichtingenplicht

Om te vermijden dat in geval van geconstateerde fraude alsnog premie kan worden verstrekt over de gebleken inkomsten, wordt in dit artikel aan premieverstrekking de voorwaarde verbonden dat tijdig en volledige informatie is verstrekt over de inkomsten. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, bestaat er geen recht op de premie.

Artikel 5. Toekenning

De premie bedoeld in artikel 2 wordt ambtshalve toegekend wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Een half jaar nadat de belanghebbende gestart is met de participatieplaats dient de premie voor het eerst beoordeeld te worden, tenzij de uitkeringsgerechtigde korter dan zes maanden actief is in de participatieplaats. Duurt de deelname aan de participatieplaats langer dan zes maanden, dan wordt er dus meerdere malen een premie beoordeeld.

Artikel 6. Maximale premie per kalenderjaar

De premie bedraagt € 80,00 per maand waarin is deelgenomen aan de participatieplaats en dus maximaal € 960,00 per kalenderjaar. Gehuwden of daarmee gelijkgestelde personen kunnen indien ze beiden aan de voorwaarden voldoen, beiden afzonderlijk recht hebben op deze premie (zie ook toelichting op artikel 1).

Artikel 31, lid 2 onder j van de Participatiewet regelt dat een premie in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling tot een daarin genoemd maximumbedrag per kalenderjaar in het kader van de middelentoets niet tot de middelen van de uitkeringsgerechtigde wordt gerekend. In dit besluit wordt op dat maximumbedrag aangesloten. Voor ge-huwden of daarmee gelijkgestelde personen geldt het maximum voor de door hen gezamenlijk ontvangen premies.

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden

Indien zich in de praktijk situaties voordoen welke niet gelijk zijn doch naar aard en strekking vergelijkbaar zijn aan de beschreven situaties in dit besluit, dan kunnen Burgemeester en wethouders hierover een besluit nemen.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om af te wijken van hetgeen in het besluit is vastgelegd indien er sprake is van klaarblijkelijke hardheid of onbillijkheid. Burgemeester en wethouders nemen hierover op individuele basis een afzonderlijk gemotiveerd besluit.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze beleidsregels en de intrekking van de oude beleidsregels.

Artikel 10. Citeertitel

Hier is de citeertitel van de beleidsregels vastgelegd.