Nadere regel Impulssubsidies Cultuur gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regel Impulssubsidies Cultuur gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

- gelet op artikel 156 lid3 Gemeentewet juncto artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

- en gelet op de door de raad vastgestelde nota Kunst kleurt de stad, Cultuurnota 2021-2024 en Cultuurvisie 2030.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende nadere regel Impulssubsidies Cultuur gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Project: een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en een eind. Binnen het project wordt toegewerkt naar ten minste één publiek toegankelijk presentatiemoment in Utrecht. In de begroting zijn alleen die kosten opgenomen die direct betrekking hebben op het project (activiteitenlasten).

 • b.

  Participatieve kunsten: initiatieven op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en/of amateurkunst. Deelnemers beoefenen zelf (kunst)activiteiten of voeren deze uit en dit gebeurt op school of in de vrije tijd.

 • c.

  Professionele kunsten: initiatieven van professionele kunstenaars of culturele organisaties op het gebied van de verschillende kunstdisciplines. De rol van deelnemers/publiek is voornamelijk receptief.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente Utrecht ondersteunt het culturele leven in de stad. De Cultuurvisie 2030 ‘Kunst kleurt de stad’ en daarop volgende nota’s vormen hierbij het inhoudelijke beleidskader. Een subsidieaanvraag dient een bijdrage te leveren aan de ambities en doelstellingen die in deze cultuurvisie zijn verwoord.

SUBSIDIEDOELSTELLING

De regeling Impulssubsidies Cultuur van de gemeente Utrecht heeft als doel een laagdrempelige en eenmalige impuls te geven aan culturele en artistiek interessante projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten gericht zijn op de gemeente Utrecht of aanwijsbaar ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Utrecht en hebben minimaal één fysiek toegankelijk en openbaar presentatiemoment.

Artikel 3 Rechtsvorm aanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

 • b.

  een rechtsvorm zonder volledige rechtspersoonlijkheid;

 • c.

  een natuurlijk persoon.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Om in te kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de professionele kunsten en participatieve kunsten, stelt de gemeente subsidies beschikbaar voor projecten, producties en manifestaties in Utrecht. Het kan hierbij gaan om projecten of manifestaties in alle kunstdisciplines en mengvormen daartussen. Naast de geldende criteria vormen samenwerkingen met verrassende partners, de artistieke ontwikkeling van talentvolle makers, inclusie en brede cultuurparticipatie hierbij aandachtspunten.

Niet subsidiabel zijn:

 • a.

  Projecten in het kader van of als onderdeel van een (kunstvak)opleiding waar de aanvrager studiepunten voor ontvangt en/of wanneer het project onderdeel is van het curriculum.

 • b.

  Projecten die aan het publiek gepresenteerd worden eerder dan 7 weken na het indienen van de subsidieaanvraag.

 • c.

  Projecten die al gestart zijn ten tijde van de aanvraag. Voorbereidende activiteiten zijn toegestaan.

 • d.

  Aanvragen waarvan het presentatiemoment niet plaatsvindt binnen het huidige of komende kalenderjaar.

 • e.

  Projecten waarvoor al eerder vanuit het programma Cultuur van de gemeente Utrecht een subsidie is toegekend of waarvoor gelijktijdig een aanvraag voor een andere cultuursubsidie van gemeente Utrecht loopt.

 • f.

  Aanvragen die een aanvrager betreffen die al eerder uit het programma Cultuur van gemeente Utrecht subsidie heeft gekregen.

 • g.

  Projecten waarvan uit de aanvraag onvoldoende blijkt dat de subsidie wordt gebruikt voor het organiseren van één of meerdere fysiek toegankelijke en openbare presentatiemomenten.

 • h.

  Investeringen en niet projectgebonden materiaalkosten.

 • i.

  Aanvragen waarvan de begroting voor meer dan 49% is ingericht ten behoeve van reizen, onderzoeken of artist-in-residency-programma’s.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze:

 • a.

  Voldoet aan de eisen en voorwaarden van de geldende Algemene Subsidieverordening.

 • b.

  Is ingediend door middel van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier via www.utrecht.nl/impulssubsidie

 • c.

  Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid of een rechtsvorm zonder volledige rechtspersoonlijkheid dient de aanvraag in met e-Herkenning. Een natuurlijk persoon niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dient de aanvraag in met DigiD.

 • d.

  Als een aanvrager, die moet inloggen met e-Herkenning, in de voorgaande drie jaar geen subsidie bij het college van B en W heeft aangevraagd of indien de onderstaande gegevens zijn gewijzigd, levert de aanvrager bij de aanvraag ook de volgende gegevens aan:

  • 1.

   een kopie bankafschrift waarop in ieder geval het rekeningnummer en de naam van de aanvrager duidelijk zichtbaar zijn;

  • 2.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • 3.

   de statuten, als de aanvrager een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is.

 • e.

  Is voorzien van een sluitende begroting met toelichting. In de begroting geeft de aanvrager een overzicht van de verwachte inkomsten en van de verwachte uitgaven. De begroting is sluitend als de totale inkomsten en uitgaven gelijk zijn. Er mag geen tekort of overschot in de begroting zijn.

 • f.

  Bij een aanvrager die BTW plichtig is dient de begroting exclusief BTW te worden ingediend. De begroting dient opgebouwd te zijn volgens de leidraad begroting, die als bijlage in deze nadere regel is opgenomen.

 • g.

  De onvoorziene kosten mogen maximaal 5% van de totale begroting bedragen.

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

 • 1.

  Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college van B en W, per adres subsidiebureau, via het daarvoor bestemde e-formulier (beschikbaar op www.utrecht.nl/impulssubsidie).

 • 2.

  Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Aanvragen die in de maanden juli en augustus zijn ingediend worden per 1 september in behandeling genomen. Dit betekent dat het presentatiemoment niet eerder dan 7 weken na 1 september kan plaatsvinden.

 • 3.

  De gemeente houdt de in de Algemene Subsidieverordening vermelde beslistermijn van 13 weken aan.

 • 4.

  Voor projecten die zijn afgewezen, kan éénmaal een herziene aanvraag worden ingediend.

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • 1.

  De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro per project.

 • 2.

  De totale gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het project; zowel op begrotingsbasis als bij verantwoording. De aanvrager moet dus minimaal 50% van de kosten dekken door publieksinkomsten, eigen inkomsten, bijdragen uit private middelen of subsidies van derden. Indien bij de verantwoording blijkt dat deze norm niet is gehaald, kan een evenredig bedrag teruggevorderd worden.

Artikel 9 Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling wordt het project getoetst aan de volgende criteria:

 • De ontwikkeling van het (organisatie)talent van de aanvrager;

 • De artistieke potentie van het project;

 • De aanvulling op het bestaande aanbod in de stad.

Daarnaast wordt bij de beoordeling ook gelet op de criteria die gelden voor de Projectsubsidies Cultuur van de gemeente Utrecht, te weten: artistieke kwaliteit, betekenis voor de stad en ondernemerschap.

Artikel 10 Besluitvorming

 • 1.

  De aanvrager krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de subsidieaanvraag.

 • 2.

  Alle aanvragen worden getoetst aan de formele vereisten zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening en in deze nadere regel.

 • 3.

  De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 4.

  De aanvragen zullen individueel worden getoetst aan de criteria uit artikel 9. De criteria wegen allen even zwaar.

 • 5.

  De volgende puntensystematiek wordt gehanteerd:

  beoordeling vindt plaats per criterium met een score van -2 (onvoldoende), -1 (zwak), 1 (voldoende), 2 (goed) of 3 (uitstekend). Voor een verlening moet er op minimaal twee criteria voldoende worden gescoord.

 • 6.

  Onderdeel van de aanvraagprocedure is een mondelinge toelichting op de aanvraag. Een uitzondering wordt gevormd voor aanvragen die duidelijk niet voldoen aan de eisen en verplichtingen uit deze regeling en de algemene subsidieverordening. Die worden ambtelijk geweigerd zonder een gesprek met een adviseur.

 • 7.

  Indien bij de laatste aanvraag vóór het plafond bereikt is niet het volledig aangevraagde bedrag kan worden toegekend, maar twee-derde of meer, wordt de aanvraag toegekend. In deze situatie zal het college de aanvrager vragen om een nieuwe, sluitende, begroting toe te sturen. Indien er een-derde of minder van het aangevraagde bedrag kan worden toegekend, wordt de aanvraag afgewezen vanwege het bereiken van het subsidieplafond.

 • 8.

  De aanvrager ontvangt het besluit uiterlijk 13 weken na het indienen van de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

Subsidies tot en met 2500,- worden direct vastgesteld. Dat betekent dat de aanvrager geen verantwoording hoeft af te leggen over de kosten en de uitgevoerde activiteiten. Wel hangen aan de subsidie bepaalde verplichtingen. Het college kan steekproefsgewijs controles uitvoeren om na te gaan of deze verplichtingen zijn nagekomen en daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De aanvrager is verplicht om aan deze steekproef mee te werken. Het niet meewerken aan de steekproef kan consequenties hebben voor de hoogte van het subsidiebedrag. De aanvrager zorgt voor een verslag in woord en beeld en voor een financiële verantwoording, die voldoet aan het controleprotocol van de gemeente Utrecht, op basis van de uitgangsbegroting. Hiervoor dient de aanvrager zijn of haar financiële administratie minimaal 3 maanden na afloop van de activiteiten te bewaren.

Artikel 12 Evaluatie

De nadere regel Impulssubsidies Cultuur wordt minimaal een keer per jaar geëvalueerd.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • Deze nadere regel treedt in werking op 1 januari 2021.

 • De nadere regel Impulssubsidies Cultuur gemeente Utrecht (m.i.v. 15 november 2019) wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regel.

 • Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als: nadere regel Impulssubsidies Cultuur gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 15 december 2020.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen P.E.J. den Oudsten

Bijlage

Leidraad begroting

Aandachtspunten

• De begroting (met dekkingsplan) en toelichting is maximaal 3 A4 in een pdf-bestand.

• De begroting moet sluitend zijn.

• Het subsidiebedrag is maximaal € 2.500,-

• De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten.

• Bij een aanvrager die BTW plichtig is dient de begroting exclusief BTW te worden ingediend.

• De onvoorziene kosten mogen maximaal 5% van de totale begroting bedragen.

Kengetallen

Geef een overzicht van het:

 • beoogd aantal activiteiten;

 • beoogd aantal bezoekers.

Begroting en dekkingsplan

Maak een overzicht met de begroting en het dekkingsplan voor het project. Geef in ieder geval inzicht in de volgende inkomsten en uitgaven:

Lasten en uitgaven

Baten en inkomsten

voorbereidingskosten

organisatie, productie, uitvoerenden, huur zaal, materiële kosten

publieksinkomsten

kaartverkoop, uitkoop, partage etc.

uitvoeringskosten

organisatie, productie, uitvoerenden, huur zaal, materiële kosten

eigen inkomsten

horeca, verhuur, sponsoring, etc.

publiciteit en marketing

acties, materialen, onderzoek, opening/première

bijdrage uit private middelen

particulieren, bedrijven, private fondsen

overige kosten

Kantoor, administratie, verzekering, vergunningen, etc) 

subsidies

andere overheden en publieke fondsen    

Onvoorziene kosten (max. 5%) 

Gevraagde subsidie (max. 50%)

Totaal

Het totaal van de lasten en uitgaven is gelijk aan het totaal van de baten.

Totaal

Het totaal van de baten is gelijk aan het totaal van de lasten en uitgaven.

Toelichting

Geef een toelichting bij de begroting waarin u de inkomsten en/of uitgaven verder specificeert of toelicht.