Nadere regel Impulssubsidies Cultuur gemeente Utrecht

Geldend van 08-12-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nadere regel Impulssubsidies Cultuur gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

- gelet op artikel 156 lid3 Gemeentewet juncto artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

- en gelet op de door de raad vastgestelde nota Kunst kleurt de stad, Cultuurnota 2021-2024 en Cultuurvisie 2030.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende nadere regel Impulssubsidies Cultuur gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Project: een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en een eind. Binnen het project wordt toegewerkt naar ten minste één publiek toegankelijk presentatiemoment in Utrecht. In de begroting zijn alleen die kosten opgenomen die direct betrekking hebben op het project (activiteitenlasten).

 • b.

  Participatieve kunsten: initiatieven op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en/of amateurkunst. Deelnemers beoefenen zelf (kunst)activiteiten of voeren deze uit en dit gebeurt op school of in de vrije tijd.

 • c.

  Professionele kunsten: initiatieven van professionele kunstenaars of culturele organisaties op het gebied van de verschillende kunstdisciplines. De rol van deelnemers/publiek is voornamelijk receptief.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente Utrecht ondersteunt het culturele leven in de stad. De Cultuurvisie 2030 ‘Kunst kleurt de stad’ en daarop volgende nota’s vormen hierbij het inhoudelijke beleidskader. Een subsidieaanvraag dient een bijdrage te leveren aan de ambities en doelstellingen die in deze cultuurvisie zijn verwoord.

SUBSIDIEDOELSTELLING

De regeling Impulssubsidies Cultuur van de gemeente Utrecht heeft als doel een laagdrempelige en eenmalige impuls te geven aan culturele en artistiek interessante projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.

Artikel 3 Rechtsvorm aanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door zowel rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid als door één of meer (groepen van) natuurlijke personen.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Om in te kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de professionele kunsten en participatieve kunsten, stelt de gemeente subsidies beschikbaar voor projecten, producties en manifestaties in Utrecht. Het kan hierbij gaan om projecten of manifestaties in alle kunstdisciplines en mengvormen daartussen. Naast de geldende criteria vormen samenwerkingen met verrassende partners, de artistieke ontwikkeling van talentvolle makers, inclusie en brede cultuurparticipatie hierbij aandachtspunten.

Niet subsidiabel zijn:

 • -

  Projecten in het kader van of als onderdeel van een (kunstvak)opleiding.

 • -

  Projecten die aan het publiek gepresenteerd worden eerder dan 5 weken na het indienen van de subsidieaanvraag.

 • -

  Projecten die al gestart zijn ten tijde van de aanvraag.

 • -

  Projecten waarvoor al eerder vanuit het programma Cultuur een subsidie is toegekend.

 • -

  Aanvragen die een initiatief of een aanvrager betreffen die al eerder uit het programma Cultuur subsidie hebben gekregen. NB: Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 geldt hiervoor een uitzondering: ook initiatieven of aanvragers die eerder uit het programma Cultuur subsidie hebben gekregen, kunnen in deze periode maximaal vier keer impulssubsidie krijgen voor verschillende projecten.

 • -

  Projecten die geen openbaar toegankelijk presentatiemoment in de gemeente Utrecht bevatten, of waarvan uit de aanvraag onvoldoende blijkt dat een eventuele subsidie grotendeels wordt gebruikt voor de uitvoering/productie van dit presentatiemoment.

 • -

  Reguliere (jaar)programmering of reguliere activiteiten van de aanvrager.

 • -

  Investeringen en niet projectgebonden materiaalkosten.

 • -

  De productie van boeken, geluidsdragers en beeldend kunstwerken.

 • -

  Aanvragen waarvan de begroting voor het grootste gedeelte is ingericht ten behoeve van reizen of artist-in-residency-programma’s.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze:

 • Voldoet aan de eisen en voorwaarden van de geldende Algemene Subsidieverordening.

 • Is ingediend door middel van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier via www.utrecht.nl/subsidie, voorzien van een sluitende begroting.

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

 • Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college van B en W, per adres subsidiebureau, via het daarvoor bestemde e-formulier (beschikbaar op www.utrecht.nl/subsidie) voorzien van een begroting die is opgebouwd volgens de leidraad in de bijlage bij deze nadere regel.

 • Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Aanvragen die in deze maanden zijn ingediend worden pas per 1 september in behandeling genomen.

 • De gemeente houdt de in de Algemene Subsidieverordening vermelde beslistermijn van 13 weken aan.

 • Voor projecten die zijn afgewezen, kan éénmaal een herziene aanvraag worden ingediend.

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro per project.

 • De totale gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het project; zowel op begrotingsbasis als bij verantwoording. De aanvrager moet dus minimaal 50% van de kosten dekken door publieksinkomsten, eigen inkomsten, bijdragen uit private middelen of subsidies van derden. Indien bij de verantwoording blijkt dat deze norm niet is gehaald, kan een evenredig bedrag teruggevorderd worden. NB: Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 komt de eis van eigen inkomsten te vervallen: gedurende deze periode kan voor 100% van de projectkosten aangevraagd worden, tot een maximum van € 2.500.

Artikel 9 Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling wordt het project getoetst aan de volgende criteria:

 • De ontwikkeling van het (organisatie)talent van de aanvrager;

 • De artistieke potentie van het project;

 • De aanvulling op het bestaande aanbod in de stad.

Daarnaast wordt bij de beoordeling ook gelet op de criteria die gelden voor de Projectsubsidies Cultuur van de gemeente Utrecht, te weten: artistieke kwaliteit, betekenis voor de stad en ondernemerschap.

Artikel 10 Besluitvorming

 • De aanvrager krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de subsidieaanvraag.

 • Alle aanvragen worden getoetst aan de formele vereisten zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening en in deze nadere regel.

 • De aanvragen zullen individueel worden getoetst aan de criteria uit artikel 9. Er moet op minimaal twee criteria een voldoende worden gescoord.

 • Onderdeel van de aanvraagprocedure is een mondelinge toelichting op de aanvraag.

Artikel 11 Evaluatie

De nadere regel Impulssubsidies Cultuur wordt minimaal een keer per jaar geëvalueerd.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • Deze nadere regel treedt in werking op 1 januari 2021.

 • De nadere regel Impulssubsidies Cultuur gemeente Utrecht (m.i.v. 15 november 2019) wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regel.

 • Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als: nadere regel Impulssubsidies Cultuur gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 15 december 2020.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen P.E.J. den Oudsten

Bijlage

Leidraad begroting

Aandachtspunten

• De begroting (met dekkingsplan) en toelichting is maximaal 3 A4 in een pdf-bestand.

• De begroting moet sluitend zijn.

• Het subsidiebedrag is maximaal € 2.500,-

• De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten (met uitzondering van de periode 1 januari 2021 tot 30 juni 2022; in deze periode mag de subsidie 100% van de projectkosten beslaan

).

Kengetallen

Geef een overzicht van het:

 • beoogd aantal activiteiten;

 • beoogd aantal bezoekers.

Begroting en dekkingsplan

Maak een overzicht met de begroting en het dekkingsplan voor het project. Geef in ieder geval inzicht in de volgende inkomsten en uitgaven:

Lasten en uitgaven

Baten en inkomsten

voorbereidingskosten

organisatie, productie, uitvoerenden, huur zaal, materiële kosten

publieksinkomsten

kaartverkoop, uitkoop, partage etc.

uitvoeringskosten

organisatie, productie, uitvoerenden, huur zaal, materiële kosten

eigen inkomsten

horeca, verhuur, sponsoring, etc.

publiciteit en marketing

acties, materialen, onderzoek, opening/première

bijdrage uit private middelen

particulieren, bedrijven, private fondsen

overige kosten

Kantoor, administratie, verzekering, vergunningen, etc) 

subsidies

andere overheden en publieke fondsen    

Onvoorziene kosten (max. 5%) 

Gevraagde subsidie (max. 50%)

Totaal

Totaal

Toelichting

Geef een toelichting bij de begroting waarin u de inkomsten en/of uitgaven verder specificeert of toelicht. Sta ook stil bij wat verschillende scenario’s met betrekking tot het coronavirus betekenen voor de financiën van uw project.