Uitvoeringsregeling havengeld 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling havengeld 2021

Burgemeester en wethouders van gemeente Hof van Twente;

gelet op de artikelen 6, 7, 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verbinding met

artikelen 231, tweede lid, 237 en 238, tweede lid van de Gemeentewet, op artikel 160,

eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en op artikel 4:81 van de Algemene wet

bestuursrecht;

besluiten:

vast te stellen de navolgende uitvoeringsregeling havengeld 2021

gemeente Hof van Twente (Uitvoeringsregeling havengeld 2021)

Artikel 1 Verplichting verzoek analoog aangiftebiljet

De belastingplichtige voor het havengeld die niet binnen de daarvoor gestelde termijn op

de daartoe gestelde wijze als vermeld in de Havengeldenverordening 2021 digitale

aangifte doet, is gehouden binnen één week na aankomst in de haven bij de in artikel

231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een

schriftelijk verzoek in te dienen om de uitreiking van een analoog aangiftebiljet

Havengeld.

Artikel 2 Aangiftebiljet havengeld

Het aangiftebiljet Havengeld luidt als volgt:

Door of namens de heffingsambtenaar in te vullen:

Datum uitreiking aangiftebiljet:

Uiterste datum inzending:

(binnen veertien dagen na de uitreiking van het aangiftebiljet)

Door aangever in te vullen:

Kenmerken van het vaartuig

Naam van het vaartuig : ……………….

ENI nummer van het vaartuig : ……………….

Actueel geldend Green Award-certificaat: ……………….

Lengte in m1 van het vaartuig: ……………….

Datum aanvang bezoek haven Almelo

……….……….

Aantal TEU’s of aantal tonnen tijdens bezoek haven gemeente Almelo

………. TEU’s / tonnen gelost (doorhalen wat niet van toepassing is)

………. TEU’s / tonnen geladen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum einde bezoek haven Almelo

……….……….

Datum aanvang bezoek haven Enschede

……….……….

Aantal TEU’s of aantal tonnen tijdens bezoek haven gemeente Enschede

………. TEU’s / tonnen gelost (doorhalen wat niet van toepassing is)

………. TEU’s / tonnen geladen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum einde bezoek haven Enschede

……….……….

Datum aanvang bezoek haven Hengelo

……….……….

Aantal TEU’s of aantal tonnen tijdens bezoek haven gemeente Hengelo

………. TEU’s / tonnen gelost (doorhalen wat niet van toepassing is)

………. TEU’s / tonnen geladen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum einde bezoek haven Hengelo

……….……….

Datum aanvang bezoek haven Hof van Twente

……….……….

Aantal TEU’s of aantal tonnen tijdens bezoek haven gemeente Hof van Twente

………. TEU’s / tonnen gelost (doorhalen wat niet van toepassing is)

………. TEU’s / tonnen geladen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum einde bezoek haven Hof van Twente

……….……….

Datum aanvang bezoek haven Lochem

……….……….

Aantal TEU’s of aantal tonnen tijdens bezoek haven gemeente Lochem

………. TEU’s / tonnen gelost (doorhalen wat niet van toepassing is)

………. TEU’s / tonnen geladen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum einde bezoek haven Lochem

……….……….

BTW nummer belastingplichtige

……….……….

KvK-nummer belastingplichtige

……….……….

Adres belastingplichtige

……….……….

Dit aangiftebiljet is door mij duidelijk, stellig en zonder voorbehoud naar waarheid ingevuld.

Ik voeg een machtiging toe als mijn bevoegdheid niet reeds blijkt uit de in het Handelsregister geregistreerde gegevens.

Naam : ………………..…...…………..………………...…………..………………...…………..

Plaats : ………………..…...…………..………………...…………..………………...…………..

Datum : ……………….………………………………...…………..…………………...…………...

Handtekening : …….…………………………………………...…………..…………………...……………

Dit formulier binnen 14 dagen na uitreiking verzenden naar:

GBTwente

Team Heffen

Postbus 845

7550 AV Hengelo

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling havengeld 2021”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente d.d. 3 november 2020.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM