Nadere Regels op de Parkeerverordening 2020, eerste wijziging

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere Regels op de Parkeerverordening 2020, eerste wijziging

HET COLLEGE van burgemeester en wethouders van de GEMEENTE Emmen,

Gelet op de Parkeerverordening Emmen 2020;

HEEFT BESLOTEN:

de Eerste wijziging van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Emmen 2020 vast te stellen.

Artikel 1: Begrippen

 • a.

  parkeerverordening: de Parkeerverordening Emmen 2020.

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  houder van een motorvoertuig:

 • a) degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens was ingeschreven of

 • b) degene die door middel van het afsluiten van een schriftelijk aangegane huur- of leaseovereenkomst beschikt over dat motorvoertuig of

 • c) degene die kan aantonen dat hij met één of meerdere andere bewoners van de gemeente Emmen eigenaar/gebruiker is van een motorvoertuig.

 • d.

  centrum: het centrum van de kern Emmen als beschreven in artikel 2;

 • e.

  schilgebied (schil): woonbuurten in en rondom het centrum waar de nadruk ligt op het faciliteren van bewoners c.q. het weren van centrumbezoekers en werkenden, als beschreven in artikel 2;

 • f.

  bewoner: degene die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven op een adres;

 • g.

  transformatiepand: een gebouw dat bestemd was als gebedshuis, verenigingsgebouw, winkel, kantoor, atelier, showroom etc. én waarvan na 1 januari 2020 de bestemming is gewijzigd in wonen / woning;

 • h.

  gebouw: bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • i.

  adres: het adres zoals dat bekend staat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);

 • j.

  woning: huisvesting van één of meerdere huishoudens;

 • k.

  parkeerrecht: het onder bepaalde voorwaarden ontstane recht om een voertuig gedurende een (on)bepaalde periode in/op een daartoe benoemde gemeentelijke parkeervoorziening te parkeren;

 • l.

  gemeentelijke parkeervoorziening: parkeerterrein, -plaats of -garage zoals benoemd in het Aanwijsbesluit parkeervoorzieningen gemeente Emmen;

 • m.

  parkeervoorziening op eigen terrein:

 • parkeerplaats op een terrein of in een garage dat eigendom is van de aanvrager of uitgegeven in erfpacht, gebruik of verhuurd aan de aanvrager;

 • parkeerplaats op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de bouwvergunning, splitsingsakte, erfpachtvoorwaarden of de huur- of koopovereenkomst is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor het adres van de aanvrager;

 • voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming heeft gekregen;

 • parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst waarin geen gebruik wordt gemaakt van openbare parkeerplaatsen;

 • n.

  parkeerplaats: ruimte om een motorvoertuig te parkeren met een omvang van tenminste 2,00 meter breed en 5,00 meter diep én een obstakelvrije ruimte naast het geparkeerde voertuig met een omvang van tenminste 0.50 meter breed en 1,00 meter diep zodat de bestuurder het voertuig kan verlaten.

Artikel 2: Toepassingsgebied

Voor het verlenen van een vergunning voor het parkeren op een parkeerapparatuurplaats of op een belanghebbendenplaats worden de volgende gebieden aangewezen:

 • a.

  Centrum: het gebied dat wordt begrensd door het kruispunt Frieslandweg / Weerdingerstraat, Noordeind de perceeladressen Noordeind 87 tot en met 97 (even en oneven), Weerdingerstraat, Flintstraat, Meerdwarsweg, Meerstraat, Weerdingerstraat, zuidelijke kadastrale grens van het perceel Weerdingerstraat 224, de westelijke en zuidelijke kadastrale grens van het perceel Verlengde Spoorstraat 11, Verlengde Spoorstraat, Stationsplein, Spoorstraat, de middellijn van de Boslaan, middellijn van de Stationsstraat, Stationsstraat vanaf het perceel Stationsstraat 10, Hoofdstraat, Minister Kanstraat tot en met het perceel Minister Kanstraat 16 (even en oneven), de zuidzijde van de kadastrale grens van de percelen Ministerkanstraat 18-56, de middenlijn van de spoorbaan Emmen – Zwolle, de noordzijde van de kadastrale grens van de percelen Sterrenkamp 7-35, de westzijde van de kadastrale grens van het perceel Sterrenkamp 7, de oostzijde van de kadastrale grens van het perceel Sterrenkamp 4 en het perceel Kapelstraat 63, de Kapelstraat de woningen met huisnummers 63 tot en met 127l, de westzijde van de kadastrale grens van het perceel Kapelstraat 190 en het perceel Zuiderstraat 3 en het perceel Kerkhoflaan 26, middellijn van de Kerkhoflaan, de percelen Kerkhoflaan 1+ 2 +3, Wilhelminastraat, middellijn Van Schaikweg, middellijn Buitenweg (in het verlengde van de Julianastraat), middellijn Dordsestraat, Wilhelminastraat, middellijn Klepel, middellijn Van Schaikweg, middellijn Hondsrugweg, middellijn Raadhuisplein, middellijn Vreding, middellijn Westenescherstraat, middellijn Hondsrugweg, middellijn Frieslandweg, Westeind.

 • b.

  Schilgebied “Noordoost”: het gebied dat wordt begrensd door het kruispunt Stationsstraat / Nassaulaan, middellijn van Boslaan, middellijn van Spoorbaan Emmen – Zwolle, Minister Kanstraat tot en met de woning met huisnummer 18, Nassaulaan, de middellijn van Stationsstraat tot en met de woning met huisnummer 12;

 • c.

  Schilgebied “Oost”: het gebied dat wordt begrensd door de Sterrenkamp vanaf de woning met huisnummer 7, Sterrenkamp, Kapelstraat de woningen 190 tot en met 200, Kerkhoflaan de woningen met huisnummer 25 + 26;

 • d.

  Schilgebied “Zuidoost”: het gebied dat wordt begrensd door het kruispunt Kerkhoflaan / Julianastraat, middenlijn Kerkhoflaan, middenlijn van spoorbaan Emmen – Zwolle, middenlijn Prins Hendrikweg, middenlijn Buitenweg (in het verlengde van de Julianastraat), Julianastraat, Molenstraat tot en met de woning met huisnummer 83, Julianastraat;

 • e.

  Schilgebied “West”: het gebied dat begrensd wordt door de Vreding (huisnummers 6 tot en met 18).

Artikel 3: Bewonersvergunning Centrum

 • 1. Aan de houder van een motorvoertuig die bewoner is van het Centrum, wordt op aanvraag een bewonersvergunning verleend als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder a van de Parkeerverordening voor één van de volgende gemeentelijke parkeervoorzieningen:

 • Parkeerterreinen (lijst 1)

 • a. Seinstraat

 • b. Flintstraat

 • c. Noordeind

 • d. Noorderpassage

 • e. Minister Kanstraat

 • f. Matissepassage

 • g. Klokkenslag

 • h. Klepel

 • i. Sterrenkamp

 • j. Willinkplein (garage)

 • k. Westerstraat (garage)

 • Parkeervakken (lijst 2)

 • l. Dordsedwarsstraat

 • Belanghebbendenparkeren (lijst 3)

 • m. Cobrahof E9

 • n. Klepel E9

 • 2. Per adres wordt niet meer dan één vergunning afgegeven;

 • 3. De bewoner die beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein komt niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid;

 • 4. De bewoner van een transformatiepand komt niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid;

 • 5. De bewoner van een woning waarvoor na 1 januari 2020 een omgevingsvergunning is verstrekt om deze woning te kunnen realiseren, komt niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid, tenzij de initiatiefnemer voor het realiseren van deze woning afspraken heeft gemaakt met het college over het beschikbaar stellen van parkeerrechten ten bate van de ontwikkeling waartoe de woning behoort;

Artikel 4: Bewonersvergunning transformatie

 • 1. Aan de houder van een motorvoertuig die bewoner is van het Centrum én woont in een transformatiepand, wordt op aanvraag een bewonersvergunning verleend als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder a van de Parkeerverordening voor één van de volgende gemeentelijke parkeervoorzieningen:

Parkeerterreinen (lijst 1)

 • a.

  Flintstraat

 • b.

  Matissepassage

 • c.

  Klokkenslag

 • d.

  Sterrenkamp

 • e.

  Klepel

 • f.

  P-Noord

Parkeervakken (lijst 2)

 • g.

  Dordsedwarsstraat

Belanghebbendenparkeren (lijst 3)

 • h.

  Cobrahof E9

 • i.

  Klepel E9

 • 2. Per adres wordt niet meer dan één vergunning afgegeven;

 • 3. De bewonersvergunning als bedoeld in het eerste lid wordt enkel afgegeven als de initiatiefnemer van de transformatie met het college afspraken heeft gemaakt over het beschikbaar stellen van parkeerrechten om de transformatie mogelijk te maken;

 • 4. De bewoner die beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein komt niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid;

 • 5. De bewoner aan wie een vergunning is afgegeven op basis van artikel 3, komt niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid;

Artikel 5: Bewonersvergunning Schilgebied

 • 1. Aan de houder van een motorvoertuig die bewoner is van een schilgebied, wordt op aanvraag een bewonersvergunning voor het desbetreffende schilgebied verleend als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder a van de Parkeerverordening.

 • Als bijkomende voorwaarde geldt: dat een bewonersvergunning Schilgebied niet het recht geeft om te parkeren op een parkeerapparatuurplaats;

 • 2. Per adres worden niet meer dan twee vergunning afgegeven met uitzondering voor de adressen in de Julianastraat, Molenstraat en Buitenweg waarvoor niet meer dan één vergunning wordt afgegeven;

Artikel 6: Bezoekersvergunning schilgebied

 • 1. Aan een bewoner van een schilgebied wordt voor het desbetreffende gebied op aanvraag een bezoekersvergunning verleend als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder b van de Parkeerverordening. Als bijkomende voorwaarden gelden:

  • a.

   dat een bezoekersvergunning het recht geeft op zestien uren parkeren per kalenderweek van maandag 00.00 uur tot en met de volgende zondag 23:59 uur waarbij het saldo vervalt na afloop van elke week;

  • b.

   dat een bewonersvergunning Schilgebied niet het recht geeft om te parkeren op een parkeerapparatuurplaats;

 • 2. Per adres wordt niet meer dan één vergunning afgegeven;

Artikel 7: Bedrijvenvergunning

 • 1. Aan degene die een beroep of bedrijf uitoefent op een adres in het centrum of in een schilgebied wordt op aanvraag een bedrijvenvergunningen verleend als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder c van de Parkeerverordening, voor één van de volgende gemeentelijke parkeervoorzieningen:

Parkeerterreinen (lijst 1)

 • a. Seinstraat

 • b. Flintstraat

 • c. Noordeind

 • d. Noorderpassage

 • e. Minister Kanstraat

 • f. Matissepassage

 • g. Klokkenslag

 • h. Klepel

 • i. Sterrenkamp

 • j. Willinkplein-Zuid

 • k. Willinkplein (garage)

 • l. Westerstraat (garage)

 • m. P-Noord

Parkeervakken (lijst 2)

 • n. Dordsedwarsstraat

Belanghebbendenparkeren (lijst 3)

 • o. Cobrahof E9

 • p. Westerstraat E9

 • q. Klepel E9

 • r. Seinstraat E9

Daarbij geldt: dat een bedrijvenvergunning ook geldt om op zaterdag en zondag te parkeren op de parkeervoorzieningen Vreding-Cirkel;

 • 2. Onder beroep of bedrijf wordt in ieder geval verstaan naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, eenmanszaak, vrij beroep, overheidsinstelling, vereniging en stichting;

 • 3. De bedrijvenvergunning wordt op naam van het bedrijf gesteld;

 • 4. Een bedrijvenvergunning wordt enkel afgegeven:

 • indien beroep of bedrijf op een adres in het Centrum of schilgebied staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, en

 • indien een vergunning wordt aangevraagd door een natuurlijke persoon die werkzaam is voor het betreffende bedrijf;

 • 5. Beroepen of bedrijven worden beschouwd als één beroep of één bedrijf wanneer zij op hetzelfde adres gevestigd zijn;

 • 6. Per adres worden niet meer dan twee bedrijvenvergunningen verleend;

 • 7. In afwijking van het vorige lid kan een bedrijvenvergunning worden verleend aan diegene als bedoeld in het eerste lid:

 • wiens onderneming of instelling zelfstandig staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en;

 • wiens onderneming of instelling verschillende bestuurders of directeuren heeft en;

 • die beschikt over een zelfstandige huur- of koopovereenkomst ter zake van het betreffende adres.

Artikel 8: Werkendenvergunning

 • 1. Aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die werkzaam is bij een bedrijf dat met een adres in het Centrum of schilgebied staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, wordt op aanvraag door de werkgever, één werkendenvergunning verleend als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder d van de Parkeerverordening, voor één de volgende parkeerterreinen / -plaatsen:

 • a. P-Noord

 • b. Willinkplein (garage)

 • Als bijkomende beperking geldt: dat een werkendenvergunning niet geldt om te parkeren op werkdagen na 19:00 uur én op zaterdag en zondag de gehele dag;

 • 2. De werkendenvergunning wordt op naam van de werkgever gesteld;

Artikel 9: Functionele vergunningen

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder e van de Parkeerverordening, wordt op aanvraag verleend aan huisartsen, dierenartsen, verloskundigen of andere professionele zorgverleners;

 • 2. De functionele vergunning wordt op naam van het bedrijf (praktijk) gesteld;

 • 3. Een functionele vergunning wordt enkel verleend :

 • indien bedrijf (praktijk) staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, en

 • indien de aanvraag is voorzien van een verklaring van het bedrijf (praktijk), ondertekend door een daartoe bevoegd natuurlijk persoon, waaruit blijkt dat de vergunning noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie;

Artikel 10: Onderhoudsvergunning

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 3 onder f van de Parkeerverordening, wordt op aanvraag verleend aan bedrijven die vaak verbouwingen, reparaties of lichte bouwwerkzaamheden uitvoeren in het Centrum of schilgebied én die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • 2. De onderhoudsvergunning wordt op naam van het bedrijf gesteld;

 • 3. Per adres (bedrijf) worden niet meer dan 2 vergunningen verleend;

 • 4. Bedrijven die het noodzakelijk achten over meer vergunningen te beschikken dan het in het vorige lid gestelde, moeten hun motivering daartoe schriftelijk onderbouwen. Op grond daarvan beslist het college over de aanvraag;

Artikel 11: Mantelzorgvergunning

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 3 onder g van de Parkeerverordening wordt op aanvraag van de mantelzorgontvanger, die woont op een adres in het centrum of schilgebied, verleend aan een mantelzorgverlener;

 • 2. Per adres (van mantelzorgontvanger) wordt niet meer dan één vergunning verleend;

 • 3. Een Mantelzorgvergunning wordt alleen verleend als:

 • de aanvrager minstens acht uur per week zorg nodig heeft voor tenminste drie maanden, en

 • een recente verklaring (niet ouder dan twee maanden) van de huisarts of een andere instantie (bijvoorbeeld thuiszorg of verpleegtehuis) bij de aanvraag is gevoegd, waaruit blijkt dat aanvrager is aangewezen op mantelzorg, en

 • de mantelzorgverlener niet woont op een adres in het centrum of een schilgebied.

Artikel 12: Deelautovergunning voor aanbieders

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 onder h van de Parkeerverordening, wordt op aanvraag verleend aan een door het college goedgekeurde aanbieder van deelauto’s;

Artikel 13: Deelautovergunning voor deelnemers

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 3 onder i van de Parkeerverordening, wordt op aanvraag verleend aan deelnemers van autodelen;

 • 2. Minstens één van de deelnemers woont op een adres in het Centrum of in een schilgebied waarvoor geen bewonersvergunning is afgegeven als bedoeld in artikel 3, 4 en 5;

 • 3. Alle deelnemers van autodelen zijn lid van de Vereniging voor gedeeld autogebruik en de autodelers moeten kunnen aantonen dat zij de kosten voor de auto samen delen;

 • 4. Het vergunningenplafond als bedoeld in artikel 15 is van toepassing waarbij de Deelautovergunning voor deelnemers wordt beschouwd als bewonersvergunning of als bewonersvergunning schilgebied voor het desbetreffende gebied;

Artikel 14: Incidentele vergunning

Een incidentele vergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder j van de Parkeerverordening, wordt op aanvraag verleend aan:

 • a.

  Bedrijven die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en die ten behoeve van incidentele werkzaamheden in het Centrum een voertuig in de directe nabijheid van het werk moeten parkeren;

 • b.

  Houders van evenementenvergunning ten bate van dat evenement;

 • c.

  Organisatoren van een bijeenkomst (bijv. een congres);

 • d.

  Bewoners van het Centrum of Schilgebied die ten behoeve van incidentele werkzaamheden een voertuig in de directe nabijheid van hun woning moeten parkeren;

Artikel 15: Vergunningenplafond

Het vermelde in bijlage I van deze regeling, bepaalt het maximum aantal uit te geven vergunningen als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Parkeerverordening.

Artikel 16: Werking vergunningen

Het college kan besluiten dat vergunningen voor een door hen te bepalen periode ook gelden voor een ander parkeerterrein -plaats of gebied dan waarvoor de ontheffing is verleend.

Artikel 17: Intrekken oude regelingen

De ‘Nadere regels op de Parkeerverordening 2020, zoals deze is vastgesteld op 25 augustus 2020, vervalt op de dag dat deze regeling in werking treedt.

Artikel 18: Overgangsrecht

Parkeervergunningen verleend op grond van eerdere regelingen, blijven van kracht totdat de tijd waarvoor zij verleend zijn verstreken is, of totdat zij worden ingetrokken.

Artikel 19: Citeerregel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Eerste wijziging van de Nadere Regels op de Parkeerverordening Emmen 2020”.

Artikel 20: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 8 december 2020,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

M. Plantinga - Leenders

H.F. van Oosterhout

BIJLAGE I: Vergunningenplafond

Maximum aantal uit te geven vergunningen

Parkeer-voorziening

afkorting

Aantal parkeer-plaatsen

Bewoners

Trans-formatie

bedrijven

werkenden

Parkeer-

terreinen

Seinstraat

Seinstr

50

4

0

7

0

Flintstraat

Flintstr

60

12

20

10

0

Noorderpassage

Noorderpass

65

4

0

14

0

Noordeind

Noordeind

24

1

0

10

0

Minister Kanstraat

MinKanstr

60

6

0

12

0

Marktplein

Marktplein

10

0

0

0

0

Matissepassage

Matissepas

63

5

7

12

0

Klokkenslag

Klok.slag

130

30

10

20

0

Klepel

Klepel

68

5

28

7

0

Sterrenkamp

Ster.kamp

53

4

20

6

0

Vreding

P-Vreding

143

0

0

0

0

Vreding Cirkel

CirkelVred

133

0

0

0

0

Karbeel

Karbeel

100

0

0

0

0

Wenning

Wenning

39

0

0

0

0

Willinkplein-Zuid

WillinkZui

139

0

0

5

0

Willinkplein (garage)

GarWillink

666

80

0

70

150

P-Noord

P-Noord

754

0

50

20

500

Westerstraat (garage)

GarWester

457

15

0

10

0

Parkeervakken

-

-

-

-

-

-

Stationsstraat

Stationsst

5

0

0

0

0

Verl. Spoorstraat

Seinstr

19

0

0

0

0

Kolhoopstraat

Kolhoopstr

4

0

0

0

0

Oranjelaan

Oranjelaan

9

0

0

0

0

Hoofdstraat

Hoofdstr

7

0

0

0

0

Wilhelminastraat noordelijk deel

WilhelminN

20

0

0

0

0

Wilhelminastraat midden deel

WilhelminM

25

0

0

0

0

Wilhelminastraat zuidelijk deel

WilhelminZ

12

0

0

0

0

Dordsedwarsstraat

Dord.dwars

20

1

10

4

0

Belanghebbenden

-

-

-

-

-

-

CobrahofE9

Cobrahof

63

27

7

32

0

WillinkhofE9

Willinkhof

20

0

0

0

0

WesterstraatE9

WesterstE9

10

0

0

10

0

SeinstraatE9

SeinstrE9

3

0

0

3

0

KlepelE9

KlepelE9

51

30

5

20

0

Esweg E9

EswegE9

3

1

0

2

0

Schilgebieden

Geen limiet

Geen limiet

nvt

Geen limiet

0