Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021)

Geldend van 22-12-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021)

De raad van de gemeente Altena

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de;

Verordening lijkbezorgingrechten 2021 Altena

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • -

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken van levenloos geboren kinderen, alsmede van overleden kinderen tot 18 jaar;

 • -

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  algemene urnennis: een plaats bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  begraafplaatsadministratie: de ambtenaren die belast zijn met beheer van de begraafplaatsadministratie;

 • -

  begraafplaats: alle gemeentelijke begraafplaatsen in Altena:

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Aalburg, Schoolstraat, Wijk en Aalburg;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Andel, Neer Andelse weg, Andel;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Babyloniënbroek, Broeksestraat, Babyloniënbroek;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Borcharenweg, Werkendam;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Burgemeester H. Blokstraat, Almkerk;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Drongelen, Gansoijen, Drongelen;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Genderen, Nieuwe Steeg, Genderen;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Hardenbergh, Veen;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats ‘t Laantje, Werkendam;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Rijswijk, Veldweg, Rijswijk;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Rusthof, Veldstraat, Wijk en Aalburg;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Sleeuwijk, Kerkeinde, Sleeuwijk;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Uitwijk, Hoefpad, Uitwijk;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Witboomstraat, Veen;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Woudrichem, Burgemeester van der Lelystraat, Woudrichem;

  • -

   gemeentelijke begraafplaats Zoetelaarssteeg, Almkerk.

 • -

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • -

  belanghebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een ruimte in een algemeen graf of een algemeen urnengraf beschikbaar wordt gesteld, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 • -

  gebruik: het gebruik van een algemeen graf;

 • -

  gedenkteken: nagelvast verbonden voorwerp op het graf;

 • -

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • -

  grafbeplanting: alle beplanting die op een graf is aangebracht en die door zijn aard en omvang geschikt is voor een graf;

 • -

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden -begraven of asbussen worden bijgezet;

 • -

  grafrecht: het uitsluitend recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf of particulier kindergraf dan wel het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een urn in een particuliere urnennis;

 • -

  particulier dubbelgraf: twee naast elkaar gelegen enkeldiepe graven (1 laag) waarvoor aan één natuurlijk persoon of rechtspersoon één uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

 • -

  particulier dubbeldiep graf: een graf waar in twee lagen boven elkaar wordt begraven, waarvoor aan één natuurlijk persoon of rechtspersoon één uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

 • -

  particulier enkeldiep graf: een graf waar in één laag wordt begraven waarvoor aan één natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van een lijk;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

 • -

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • -

  particulier graf: een graf, (alle typen graven daaronder begrepen) waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • -

  particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van levenloos geboren kinderen, ongeacht de duur van de zwangerschap, alsmede van overleden kinderen tot 18 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn met de as van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 18 jaar;

 • -

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • -

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier kindergraf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • -

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op gerechtelijk gezag;

 • b.

  het begraven van levenloos geboren kinderen of kinderen beneden één jaar, die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingtijdvak

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 1. 2, Met betrekking tot de overige rechten is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor het recht is verschuldigd.

Artikel 7. Wijze van heffing

De rechten genoemd in de tarieventabellen worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabellen zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9. Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de aanslag.

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • - De ’Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Aalburg’ van 10 december 2018 van de voormalige gemeente Aalburg;

 • - De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Werkendam’ van 10 december 2018 van de voormalige gemeente Werkendam;

 • - De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Woudrichem’ van 10 december 2018 van de voormalige gemeente Woudrichem;

worden vervallen verklaard met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingrechten 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 15 december 2020.

De griffier,

S.J. Peet

De voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingrechten 2021

Hoofdstuk 1. Verlenen van rechten op particuliere graven

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier enkeldiep graf, voor een periode van 10 jaar, wordt geheven:

1.1.1

waarin begraven het lijk van een persoon van 18 jaar en ouder

874,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier enkeldiep graf, voor een periode van 30 jaar, wordt geheven:

1.2.1

waarin begraven het lijk van een persoon van 18 jaar en ouder

2.539,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier dubbeldiep graf of een particulier dubbelgraf, voor een periode van 10 jaar, wordt geheven:

979,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier dubbeldiep graf of een particulier dubbelgraf, voor een periode van 30 jaar, wordt geheven:

2.856,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier enkeldiep kindergraf, voor een periode van 50 jaar, wordt geheven:

1.5.1

waarin begraven het lijk van een levenloos geboren kind

329,00

1.5.2

waarin begraven het lijk van een kind beneden 1 jaar

384,00

1.5.3

waarin begraven het lijk van een kind van 1 tot 18 jaar

541,00

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier enkeldiep kindergraf, voor een periode van 100 jaar, wordt geheven:

1.6.1

waarin begraven het lijk van een levenloos geboren kind

906,00

1.6.2

waarin begraven het lijk van een kind beneden 1 jaar

1.069,00

1.6.3

waarin begraven het lijk van een kind van 1 tot 18 jaar

1.540,00

1.7

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf, voor een periode van 10 jaar, wordt geheven:

1.7.1

waarin bijgezet een asbus of een urn van een persoon van 18 jaar en ouder

703,00

1.8

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf, voor een periode van 50 jaar, wordt geheven:

1.8.1

waarin bijgezet een asbus of een urn van een levenloos geboren kind

337,00

1.8.2

waarin bijgezet een asbus of een urn van een kind beneden 1 jaar

391,00

1.8.3

waarin bijgezet een asbus of een urn van een kind van 1 tot 18 jaar

548,00

Hoofdstuk 2. Verlengen van uitsluitend recht

2.1

De rechten zoals bedoeld in hoofdstuk 1 kunnen op schriftelijk verzoek verlengd worden, uitsluitend in periodes van 10 of 20 jaar. Het tarief daarvoor bedraagt:

2.1.1

voor een verlenging met 10 jaar van een particulier graf voor personen boven de 18 jaar: het dan geldende tarief voor 10 jaar zoals bedoeld in hoofdstuk 1 voor het betreffende particuliere graf en voor een verlenging met 20 jaar het dubbele daarvan;

2.1.2

Voor een verlenging met 10 jaar van een particulier graf voor personen onder de 18 jaar: 1/5 deel van het tarief voor 50 jaar als bedoeld in onderdeel 1.5 en voor een verlening met 20 jaar het dubbele daarvan.

2.2

De wettelijke grafrust is 10 jaar. Indien binnen de laatste 10 jaar van de grafrusttermijn een bijzetting plaatsvindt, is verlenging van de periode noodzakelijk. Het recht bedraagt:

2.2.1

bij een particulier graf voor personen boven de 18 jaar; 1/10 deel van het dan geldende tienjaartarief voor het uitsluitend recht, per jaar waarover de verlenging plaatsvindt;

Hoofdstuk 3. Gebruiksrecht algemeen graf

3.1

Voor het gebruik van een algemeen graf, voor een periode van 10 jaar, wordt geheven:

3.1.1

waarin begraven het lijk van een levenloos geboren kind

301,00

3.1.2

waarin begraven het lijk van een kind beneden 1 jaar

349,00

3.1.3

waarin begraven het lijk van een kind van 1 tot 18 jaar

491,00

3.1.4

waarin begraven het lijk van een persoon van 18 jaar en ouder

791,00

Hoofdstuk 4. Begraven

4.1

Voor het begraven van het lijk van een levenloos geboren kind wordt geheven

4.1.1

in een particulier graf

254,00

4.1.2

in een grafkelder

254,00

4.1.3

in een algemeen graf

254,00

4.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven

4.2.1

in een particulier graf

311,00

4.2.2

in een grafkelder

311,00

4.2.3

in een algemeen graf

311,00

4.3

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot 18 jaar wordt geheven

4.3.1

in een particulier graf

620,00

4.3.2

in een grafkelder

620,00

4.3.3

in een algemeen graf

620,00

4.4

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 18 jaar of ouder wordt geheven:

4.4.1

in een particulier graf

1.052,00

4.4.2

in een grafkelder

1.052,00

4.4.3

in een algemeen graf

1.052,00

4.5

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 verhoogd met 25%

4.6

Onder buitengewone uren worden verstaan werkdagen vóór 9.00 uur of na 16.00 uur.

Hoofdstuk 5. Bijzetten van asbussen en urnen

5.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een levenloos geboren kind wordt geheven:

5.1.1

in een particulier graf of particulier urnengraf

226,00

5.1.2

In een grafkelder

226,00

5.1.3

in een algemeen urnengraf

226,00

5.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een

kind beneden 1 jaar wordt geheven:

5.2.1

in een particulier graf of particulier urnengraf

282,00

5.2.2

in een grafkelder

282,00

5.2.3

in een algemeen urnengraf

282,00

5.3

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een

kind tussen 1 en 18 jaar wordt geheven:

5.3.1

in een particulier graf of particulier urnengraf

447,00

5.3.2

in een grafkelder

447,00

5.3.3

in een algemeen urnengraf

447,00

5.4

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een

persoon van 18 jaar of ouder wordt geheven:

5.4.1

in een particulier graf of particulier urnengraf

614,00

5.4.2

in een grafkelder

614,00

5.4.3

in een algemeen urnengraf

614,00

Hoofdstuk 6. Grafkelder

6.1

Voor de aanschaf van een eerder gebruikte kelder,

indien in voorkomend geval bruikbaar, wordt geheven

1.200,00

Hoofdstuk 7. Opgraven, ruimen of verstrooien

7.1

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen

van een lijk wordt geheven

782,00

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven

in hetzelfde graf wordt geheven

678,00

7.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander

particulier graf op dezelfde begraafplaats wordt geheven

961,00

7.4

Voor het opgraven of verwijderen van een

asbus wordt geheven

548,00

7.5

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt

geheven

578,00

7.6

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van

de belanghebbende wordt geheven

782,00

7.7

Voor het verstrooien van as per asbus op een

Permanent daartoe bestemd terrein wordt geheven

385,00

Behorende bij het raadsbesluit van de gemeente Altena van 15 december 2020.

De griffier,

S.J. Peet