Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2021

De raad van de gemeente Brielle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2020;

gelet op: artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2021

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • de heffing van hondenbelasting indien een belastingplichtige houder is van meer dan 1 hond;

 • de landtoeristenbelasting;

 • de watertoeristenbelasting;

 • de forensenbelasting;

 • de precariobelasting;

 • de lijkbezorgingsrechten;

 • de leges;

 • de marktgelden;

 • de retributie;

 • de reclamebelasting.

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen, zoals bedoeld in artikel 1, wordt in afwijking van artikel 16, eerste- en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • de onroerendezaakbelastingen;

 • de hondenbelasting;

 • de rioolheffing;

 • de afvalstoffenheffing.

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding 2020’' wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening kwijtschelding 2021'.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 16 december 2020

de griffier, B.J. Nootenboom

de voorzitter, G.G.J. Rensen