Verordening op de heffing en invordering van leges Noordwijk 2021

Geldend van 02-08-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Noordwijk 2021

De raad van de gemeente Noordwijk,

gelezen het voorstel van het college van 3 november 2020,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES NOORDWIJK 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele

 • b.

  dag wordt aangemerkt;

 • c.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • f.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2021 voor het tot stand brengen van een verbinding tussen het elektriciteitsnet en een openbare laadpaal voor elektrische voertuigen en de daarbij behorende infrastructuur;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en Herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en de verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en Herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere schriftuur.

 • 2. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending:

   • 1.

    per post, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

   • 2.

    langs elektronische weg, onverwijld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. Met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing worden ingetrokken:

  • a.

   de “Legesverordening Noordwijk 2019”, vastgesteld door de gemeenteraad van Noordwijk bij raadsbesluit van 13 december 2018;

  • b.

   de “Legesverordening Noordwijkerhout 2019”, vastgesteld door de gemeenteraad van Noordwijkerhout bij raadsbesluit van 13 december 2018;

 • met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de in het eerste lid genoemde verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 3. De in onderdeel 3.2.1 van de tarieventabel genoemde “Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt bekend gemaakt door terinzagelegging bij het Team Openbare orde en veiligheid, Voorstraat 42, Noordwijk.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Noordwijk 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2020.

Mw. W.J.A. Verkleij ,voorzitter

M.R. Fabbricotti ,griffier

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Noordwijk 2021

Indeling tarieventabel:

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (niet van toepassing)

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Vervallen

Bestuursstukken (niet van toepassing)

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014 (niet van toepassing)

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (niet van toepassing)

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 18

Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 19

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Beoordeling principeverzoek

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Teruggaaf en vermindering

Hoofdstuk 5

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 6

Wijziging omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Bestemmingsplan, - wijzigingen, herziening en uitwerking zonder activiteiten

Hoofdstuk 8

Wet geluidhinder

Hoofdstuk 9

Woonschepen

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Marktstandplaatsen

Standplaatsen

Hoofdstuk 7

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 9

Ontheffing venten

Parkeren voertuigen

Hoofdstuk 10

Straatartiest en dergelijke

Hoofdstuk 11

Bijhouden verkoopregister

Hoofdstuk 12

Verkoop vuurwerk

Hoofdstuk 13

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

tarief 2021

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis, dat niet op grond van de wet kosteloos wordt voltrokken:

1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag

€ 395,00

1.1.1.2

1.1.2

op zaterdag

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een budgetverbintenis

als bedoeld in het Reglement burgerlijke stand 2015:

€ 572,00

€ 98,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

1.1.3.1

in de door de raad aangewezen andere locaties dan het gemeentehuis, op maandag tot en met zondag

€ 395,00

1.1.3.2

in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het

Burgerlijk wetboek

€ 395,00

1.1.4

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, voor zover deze omzetting geschiedt door middel van een

ceremonie, gelden de tarieven zoals vermeld in de subonderdelen

1.1.1.1 tot en met 1.1.3.2.

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of

Partnerschapsboekje:

€ 46,75

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege zorg dragen voor de aanwezigheid van het wettelijk verplicht aantal getuigen bij de

voltrekking van het huwelijk of registratie van het partnerschap, per getuige:

€ 21,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het eenmalig laten benoemen van een buitengewoon ambtenaar

van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

1.1.7.1

zonder beëdiging van de Rechtbank

€ 78,00

1.1.7.2

met beëdiging van de Rechtbank

€ 156,00

De kosten voor de opleiding tot ambtenaar van de burgerlijke stand zijn niet begrepen in de tarieven vermeld in de subonderdelen

1.1.7.1 en 1.1.7.2.

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke

stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt

behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,55

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 32,90

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 toten met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de indie onderdelen genoemde bedragen

€ 50,90

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een

rijbewijs

€ 41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking

verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 5,10

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 5,10

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk

verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€ 5,10

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed

kwartier of gedeelte daarvan

€ 15,00

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Niet van toepassing

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

niet van toepassing

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit het

gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende

zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c

van die wet

€ 12,15

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek

om informatie uit het kadastraal register via kadaster on-line, de door het kadaster in rekening gebrachte kosten (zie Tarievenregeling Kadaster).

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen uit de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken:

1.8.3.1

per verstrekte inlichting (al dan niet onder afgifte van een afschrift

op A4 formaat)

€ 8,95

1.8.3.2

per verstrekt afschrift op A-3 formaat

€ 15,60

1.8.3.3

Indien de stukken genoemd in de subonderdelen 1.8.3.1 en 1.8.3.2 per post of fax dienen te worden verstuurd worden de verzendkosten in rekening gebracht voor zover de verzendkosten hoger zijn dan

€ 5,00

1.8.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.4.1

een exemplaar van een bestemmingsplan bestaande uitsluitend uit de documentenmap met tekstonderdelen (toelichting, regels + A4 verbeelding)

€ 43,75

1.8.4.2

een bij het bestemmingsplan behorend kaartblad van A0 formaat

€ 17,70

1.8.4.3

een bij het bestemmingsplan behorend kaartblad van A1 formaat

€ 15,85

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 5,10

1.9.3

tot het waarmerken van kopieën, met uitzondering van documenten

voor het aanvragen van reis- of nooddocument:

€ 5,10

Gemeentearchief

1.10.1

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat

voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 15,00

1.10.4

Indien met de in onderdeel 1.0.3 bedoelde verrichtingen naar verwachting meer tijd is gemoeid dan een half uur, wordt

vooraf met de opdrachtgever overleg gepleegd over de aard en de omvang van het onderzoek.

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014

niet van toepassing

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

1.12

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de

Leegstandwet

€ 60,00

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid van de

Leegstandwet

€ 60,00

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Niet van toepassing

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16

Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten:

voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 31,25

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een

speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021

€ 312,50

Hoofdstuk 17

Kabels en leidingen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2021:

€ 425,00

1.17.2

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het onder 1.17.1 genoemde tarief per strekkende meter sleuf:

1.17.2.1

voor werken met een omvang tot 2.500 strekkende meter, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de beschikbaar gestelde tekeningen, verhoogd met

€ 1,20

1.17.2.2

voor werken met een omvang van 2.500 of meer strekkende meter, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de beschikbaar gestelde tekeningen, verhoogd met

€ 0,40

1.17.3

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het onder 1.17.1 genoemde tarief per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 0,20

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met de uitvoering van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing van de communicatie zoals bedoeld in artikel 5.6 van de Telecommunicatiewet:

€ 95,00

1.17.5

Indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het onder 1.17.1 genoemde tarief verhoogd met:

€ 142,50

1.17.6.1

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het onder 1.17.1 genoemde tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.6.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.6.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

1.18.1.2

1.18.1.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

tot verlenging of tot wijziging van de gehandicaptenparkeerkaart

met dien verstande dat indien er ten behoeve van de verlenging of wijziging van de gehandicaptenparkeerkaart opnieuw een keuring is vereist, het tarief onder 1.18.1.1 geldt.

tot het verstrekken van een duplicaat van een eerder verstrekte gehandicaptenparkeerkaart in geval van verlies of diefstal

€ 71,80

€ 51,00

€ 31,20

1.18.2

voor een op grond van artikel 5:3 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het te koop aanbieden van voertuigen op een openbare plaats

€ 312,85

1.18.3

voor een op grond van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het parkeren van kampeermiddelen e.d. op de weg

€ 125,05

1.18.4

voor een op grond van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen op openbare plaatsen

€ 312,85

1.18.5

voor een op grond van artikel 5:11 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het rijden in een plantsoen of groenstrook

€ 125,05

1.18.6

voor een op grond van artikel 5:33 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het met een motorvoertuig, bromfiets, fiets of paard rijden in natuurgebieden, parken, plantsoenen etc.

€ 312,85

1.18.7

tot het verlenen van:

1.18.7.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 49,40

1.18.7.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

in combinatie met één of meer APV-ontheffingen dan wel vergunningen uit deze tarieventabel

€ 12,40

1.18.7.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 43,65

1.18.8

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag:

1.18.8.1

1.18.8.2

1.18.8.3

1.18.8.4

realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats

wijzigen van het kenteken op het onderbord bij een

gehandicaptenparkeerplaats

verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats

intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 256,25

€ 34,10

€ 53,55

nihil

Hoofdstuk 19

1.19.1

Diversen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van:

1.19.1.1

scans, afschriften of fotokopieën van stukken (anders dan bedoeld de stukken in 1.19.1.2), voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen en voor zover het aantal pagina’s meer bedraagt dan 25:

- per pagina van A 4 formaat

€ 0,40

- per pagina van een ander formaat

€ 0,45

1.19.1.2

scans, afschriften of fotokopieën van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in subonderdeel 1.19.1.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 12,85

1.19.2

Voor naspeuringen die in het kader van de verstrekking van de stukken onder 1.19.1 moeten worden gedaan in, al dan niet digitale, bestanden van de gemeente, anders dan het gemeentearchief, bedraagt het tarief per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 15,00

1.19.3

In geval van toezending per post van de stukken als bedoeld onder 1.19.1 worden de werkelijke verzendkosten in rekening

gebracht voor zover de verzendkosten hoger zijn dan

€ 5,00

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

1.19.4.1

een op grond van artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden van gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen of goederen op door het college aangewezen openbare plaatsen

€ 125,05

1.19.4.2

een op grond van artikel 2:60 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het houden

van hinderlijke of schadelijke dieren

€ 125,05

1.19.4.3

een op grond van artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing van het verbod

op geluidhinder

€ 125,05

1.19.4.4

een op grond van artikel 4:12c van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen vergunning voor het voorhanden hebben, in voorraad hebben of vervoeren van gevelde houtopstanden of delen daarvan die een boomziekte kunnen verspreiden

€ 31,25

1.19.4.5

een op grond van artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen vergunning voor de

inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving

€ 31,25

1.19.4.6

een op grond van artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing van het verbod

op het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

€ 125,05

1.19.4.7

een op grond van artikel 5:36 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing van het verbod

op het verstrooien van as

€ 125,05

1.19.4.8

een op grond van artikel 2:84 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor

activiteiten en voorwerpen op het strand

€ 125,05

1.19.4.9

een op grond van artikel 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het aanwezig hebben of rijden met een rij- of trekdier op het strand

€ 125,05

1.19.4.10

een op grond van artikel 2:1 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het betreden

van of het zich bevinden op afgezette openbare plaatsen

€ 312,85

1.19.4.11

een op grond van artikel 5:25 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 verlenen vergunning voor het met een vaartuig innemen van een ligplaats, het hebben van een ligplaats dan wel het beschikbaar stellen van een ligplaats

€ 125,05

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een al verleende vergunning op grond van de

APV/RVV

€ 30,75

1.19.6

1.19.8

Het tarief voor een aanvraag van een combinatie van vergunningen/ ontheffingen als genoemd in de subonderdelen 1.19.4.1 tot en met 1.19.4.11 en 1.18.2 tot en met 1.18.6 bestaat uit het hoogste tarief voor de onder 1.19.4.1 tot en met 1.19.4.11 en 1.18.2 tot en met 1.18.6 aangevraagde dienst vermeerderd met

Voor een spoedbehandeling (waaronder moet worden verstaan het in behandeling nemen van een aanvraag die is ingediend minder dan

1 week voor de beoogde activiteit) van de in onderdeel 1.19.4.9 genoemde aanvraag, worden de in dat onderdeel genoemde leges vermeerderd met

€ 31,25

50%

1.19.9

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas voor de milieustraat en/of een ondergrondse container in verband met

verlies, diefstal of beschadiging van een eerder uitgegeven pas

€ 16,65

1.19.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar voor de aankoop van een recreatiewoning

€ 67,05

1.19.11.1

1.19.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beschikking op aanvraag of een ander stuk welke op aanvraag van de aanvrager wordt opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

Indien de aanvraag of de beschikking als bedoeld in subonderdeel 1.19.11.1 moet worden gepubliceerd, worden de in dat subonderdeel genoemde leges vermeerderd met

€ 60,00

€ 19,80

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

2.1.1.4

sloopkosten

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor het slopen van het bouwwerk, de omzetbelasting niet inbegrepen, en indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.1.5

principeverzoek: een schriftelijk verzoek aan het gemeentebestuur om een (ontwerp)plan te toetsen aan de bepalingen van het

bestemmingsplan en/of de Welstandsnota.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2

Beoordeling principeverzoek

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek:

€ 254,00

2.2.2

2.2.3

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over het principeverzoek of het ontwerp van beschikking, alsmede de daarbij overgelegde rapporten en andere voor de beoordeling van de aanvraag relevante informatie en stukken, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en

waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden

uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 50.000,00

van de bouwkosten

4%

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 50.000,00 tot € 100.000,00 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van

3,8%

€ 2.000,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 100.000,00 tot € 200.000,00 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van

3,3%

€ 3.800,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen

3%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 6.600,00

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 of meer bedragen

2,5%

van de bouwkosten met een minimum van

en een maximum van

€ 30.000,00

€ 300.000,00

2.3.1.2

In afwijking van het bepaalde onder 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo op het terrein van ESA/Estec, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

12%

van de overeenkomstig 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 berekende

leges.

2.3.1.3

Welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in de subonderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief indien een welstandstoets noodzakelijk is:

bij vastgestelde bouwkosten van:

2.3.1.3.1

€ 0,00 tot € 25.000,00:

€ 45,00

2.3.1.3.2

€ 25.000,00 en hoger:

1,8‰

van de bouwkosten met een maximum legesbedrag van:

€ 2.250,00

Het op grond van 2.3.1.3.2 berekende bedrag wordt naar boven afgerond op € 5,00.

2.3.1.4

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in de subonderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.1.4.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.1.4.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

van de overeenkomstig 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 berekende leges.

75%

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid

onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 82,10

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

€ 176,85

2.3.3.2.a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast bij een buitenplanse kleine afwijking en de activiteit past

binnen het door het college vastgestelde ontheffingenbeleid zoals vastgelegd in de 'Beleidsregels Kruimelgevallen'

€ 82,10

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

0,68%

van de bouwkosten, met een maximum van

€ 11.428,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

0,68%

van de bouwkosten, met een maximum van

€ 11.428,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel

4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,

eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

provinciale regelgeving)

van de bouwkosten, met een maximum van

0,68%

€ 11.428,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van nationale regelgeving)

van de bouwkosten, met een maximum van

0,68%

€ 11.428,00

2.3.3.7

Verlengen instandhoudingtermijn

2.3.3.7.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 2.12, tweede lid van de Wabo en artikel 5.16, eerste en vierde lid van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 176,85

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik voorafgaand aan een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit

2.3.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,

eerste lid, onder c, van de Wabo, welke activiteit voorafgaat aan en los staat van de overige onlosmakelijke activiteiten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 3.501,00

2.3.4.2

Indien voorafgaand aan de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit

voor hetzelfde project al leges zijn geheven ingevolge 2.3.4.1, worden op aanvraag de ingevolge 2.3.1 dan wel 2.3.2 verschuldigde leges verminderd met de ingevolgd 2.3.4.1 geheven leges.

2.3.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de

Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.5.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 82,10

2.3.5.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

€ 176,85

2.3.5.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 3.501,00

2.3.5.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 4.126,00

2.3.5.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel

4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste

lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van provinciale regelgeving)

€ 3.501,00

2.3.5.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel

4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,

eerste lid onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van nationale regelgeving)

€ 3.501,00

2.3.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor bouwwerken met een gebruiksoppervlakte:

2.3.6.1

tot en met 250 m²

€ 149,55

vermeerderd met € 1,53 per m² gebruiksoppervlakte

2.3.6.2

van meer dan 250 m² doch niet meer dan 1.500 m²

€ 361,45

vermeerderd met € 0,98 per m² gebruiksoppervlakte

2.3.6.3

van meer dan 1.500 m² doch niet meer dan 7.500 m²

€ 1.100,70

vermeerderd met € 0,62 per m² gebruiksoppervlakte

2.3.6.4

van meer dan 7.500 m² doch niet meer dan 15.000 m²

€ 3.651,20

vermeerderd met € 0,35 per m² gebruiksoppervlakte

2.3.6.5

van meer dan 15.000 m²

€ 8.067.80

vermeerderd met € 0,14 per m² gebruiksoppervlakte.

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 14, eerste lid van de Erfgoedverordening Noordwijk 2019, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.7.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 82,10

2.3.7.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 82,10

2.3.7.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd

stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van

de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

onderdelen bedoelde activiteiten

€ 82,10

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin

dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidings-besluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de

Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

onderdelen bedoelde activiteiten

van de sloopkosten met een minimum van

2,%

€ 152,00

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 312,85

2.3.10

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 125,35

2.3.11

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

als de aanvraag betrekking heeft op 1 tot en met 25 bomen

€ 31,25

als de aanvraag betrekking heeft op 26 tot en met 50 bomen

€ 62,55

als de aanvraag betrekking heeft op 51 tot en met 100 bomen

als de aanvraag betrekking heeft op meer dan 100 bomen

€ 125,00

€ 250,10

2.3.12

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken

€ 125,05

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar

roerende zaken worden opgeslagen

€ 125,05

2.3.13

Handelsreclame

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken en voeren van handelsreclame waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 61,35

2.3.13.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.13.1, bedraagt het tarief, indien een welstandstoets vereist is

€ 45,00

2.3.14

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 676,50

2.3.15

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 676,50

2.3.16

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of

handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.16.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 117,85

2.3.16.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening

of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel

2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens

sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.16.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of

ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 117,85

2.3.16.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag

om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op

de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager

ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid,

van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.17.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

2.3.17.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit

2.3.18.

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Beoordelen bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.18.1

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 235,70

2.3.18.2

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 235,70

2.3.19

Advies over de aanvraag en daarbij overgelegde stukken

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift

aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van beschikking op

de aanvraag om een omgevingsvergunning, alsmede de daarbij overgelegde rapporten en andere voor de beoordeling van de aanvraag relevante informatie en stukken, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.19.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.19.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag

waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.20

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel

van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan

worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.20.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 203,20

2.3.20.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het

in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.20.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.20.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4

Teruggaaf en vermindering

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de (sub)onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.7 en 2.3.8, intrekt terwijl deze reeds in

behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of

sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.7 en 2.3.8, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze

aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.7 en 2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de

vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.4.4

Teruggaaf als gevolg van het niet in behandeling nemen, buiten behandeling stellen of niet ontvankelijk verklaren

Indien een aanvraag als bedoeld in 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.7 of 2.3.8, een 1e fase aanvraag als bedoeld in 2.3.17.1 of een 2e fase aanvraag als bedoeld in 2.3.17.2 niet in behandeling wordt genomen, buiten behandeling wordt gesteld of niet ontvankelijk wordt verklaard, wordt op aanvraag teruggaaf van de ingevolge 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.17.1 of 2.3.17.2 geheven leges verleend.

De teruggaaf bedraagt

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.4.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 50,-- wordt niet teruggegeven.

2.4.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.19 en 2.3.20 wordt geen teruggaaf verleend.

2.4.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek als bedoeld in hoofdstuk 2, onderdeel 2.2.1 waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de aanvraag beoordeling principeverzoek geheven leges als bedoeld in hoofdstuk 2, onderdeel 2.2.1 in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Geen vermindering wordt verleend voor de leges geheven op grond van Hoofdstuk 2, onderdeel 2.2.2.

Hoofdstuk 5

Intrekking omgevingsvergunning

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning

als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.4.2 van toepassing is

€ 82,10

Hoofdstuk 6

2.6

2.6.1

2.6.2

Wijziging omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, aanleg- of sloopvergunning

€ 60,00

€ 30,00

Hoofdstuk 7

Bestemmingsplan, -wijzigingen, herziening en uitwerking zonder activiteiten

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.7.1.1

tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.519,00

2.7.1.2

tot het wijzigen danwel uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijk ordening

€ 1.294,00

2.7.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.7.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een onderzoeksrapport moet worden beoordeeld, per rapport

€ 60,00

Hoofdstuk 8

Wet geluidhinder

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder voor zover dit voor het vaststellen van een bestemmingsplan of wijzigingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast, nodig is: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.8.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 9

Woonschepen

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het innemen van een ligplaats, het overschrijven van een ligplaatsvergunning op de naam van een nieuwe rechtsverkrijger of het wijzigen van de ligplaatsvergunning

€ 67,05

Hoofdstuk 10

2.10

In deze titel niet benoemde beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet

benoemde beschikking

€ 60,00

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1

Horeca

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 312,85

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een algemene ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021

€ 77,70

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een incidentele ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021

€ 94,50

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet

€ 60,65

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 247,10

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van een aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 60,65

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 60,65

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 voor een bij een horecabedrijf behorend terras

€ 312,85

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een

evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021:

3.2.1.1

indien het een A-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden

€ 31,25

3.2.1.2

indien het een B-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden

€ 312,85

3.2.1.3

indien het een C-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden

€ 1.876,45

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.23 van

de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 voor het houden van een snuffelmarkt binnen een gebouw

€ 137,20

3.2.3

Voor een spoedbehandeling (waaronder moet worden verstaan het in behandeling nemen van een aanvraag die is ingediend korter dan

1 week voor de beoogde activiteit) van de in de onderdelen 3.2.1 tot en met 3.2.2 genoemde aanvragen, worden de in die onderdelen

genoemde leges vermeerderd met

50%

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen

van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021

€ 2.899,50

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel

21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 82,10

3.4.2

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 82,10

Hoofdstuk 5

3.5

Marktstandplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verlenen van een standplaatsvergunning voor het innemen

van een plaats op een weekmarkt als bedoeld in de Marktverordening

gemeente Noordwijk 2019

€ 125,05

Hoofdstuk 6

3.6

3.6.1

Standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

een op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen incidentele standplaatsvergunning

voor maximaal 3 dagen

€ 125,05

3.6.2

een op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen seizoensgebonden of vaste standplaatsvergunning voor meer dan 3 dagen

€ 312,85

Hoofdstuk 7

Winkeltijdenwet

3.7

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de Verordening Winkeltijden gemeente Noordwijk

€ 75,15

3.7.2

3.7.3

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.7.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.7.1 bedoelde ontheffing

€ 56,30

€ 56,30

Hoofdstuk 8

Ontheffing venten

3.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van ontheffing op het verbod op venten als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021

€ 312,85

Hoofdstuk 9

Parkeren voertuigen

3.9

3.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

een op grond van artikel 5:2 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het op de weg parkeren van voertuigen door een autobedrijf

€ 312,85

3.9.2

Een op grond van artikel 5:7 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen e.d. op de weg

€ 312,85

Hoofdstuk 10

Straatartiest en dergelijke

3.10

een op grond van artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen ontheffing voor een

straatartiest, fotograaf, tekenaar of gids

€ 125,05

Hoofdstuk 11

Bijhouden verkoopregister

3.11

een op grond van artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen vrijstelling van het

bijhouden van een verkoopregister

€ 312,85

Hoofdstuk 12

Verkopen vuurwerk

3.12

een op grond van artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 te verlenen vergunning voor het

verkopen van vuurwerk

€ 125,05

Hoofdstuk 13

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 60,00

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2020 ,

de griffier van de gemeente Noordwijk,