Regeling vervallen per 03-01-2022

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening grafrechten Zorgvlied 2021

Geldend van 31-12-2020 t/m 02-01-2022

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening grafrechten Zorgvlied 2021

Zaaknummer: Z20-083642

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening grafrechten Zorgvlied 2021

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • begraafplaats: de algemene begraafplaats Zorgvlied van de gemeente Amstelveen, gelegen in Amsterdam

 • crematorium: het crematorium en de daarbij behorende terreinen behorende bij de begraafplaats van de gemeente Amstelveen, gelegen in Amsterdam.

 • graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere stoffelijke resten worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • het doen begraven en begraven houden van stoffelijke resten;

 • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • het doen verstrooien van as;

 • algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke resten;

 • particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • het doen verstrooien van as;

 • algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

 • ’t Lalibellum: algemeen keldergraf

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor: het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel waarbij dit afwijkt van het in lid 1 vermelde belastingjaar is dit belastingtijdvak gelijk is aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten en vastrecht per jaar zoals vermeld in onderdeel B.6.01, B.6.06 en B.6.27 worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan de onderhoudsrechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten zoals in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,-.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag voor het jaarlijks te betalen onderhoud genoemde rechten B.6.01, B.6.06 en B.6.26, worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,

  • minder is dan € 10.000,- en

  • het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en

  • zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven

  • in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De overige rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening grafrechten Zorgvlied 2020, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 11 december 2019, en eerdere verordeningen wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening grafrechten Zorgvlied 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2020.

De griffier,

Bert Schouten

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Bijlage 1 Tabel 2021 behorende bij de Verordening grafrechten Zorgvlied 2021

afbeelding binnen de regeling

2021

B.1.

Begraven

Tarief 2021

B.1.01

In een algemeen (kelder) graf in 't Lalibellum inclusief naams-vermelding op één van de herdenkingstreden

€ 835,00

B.1.02

In een particulier graf

€ 1.245,00

B.1.03

In een particulier graf met houten bekisting (één laag hout)

€ 1.610,00

B.1.04

In een zandgraf (beperkt beschikbaar voor afwijkende kistmaat)

€ 1.140,00

B.1.05

In een particulier graf met houten bekisting, Islamitische wijze

€ 1.950,00

B.1.06

In een particulier zandgraf op Kinderhofje

€ 540,00

B.1.07

Graf groen maken

€ 72,00

Bijzondere bepalingen

De begraafrechten voor een eigen graf zijn inclusief een bedrag voor een tijdelijke markering (gedurende maximaal één jaar) en een laag (plant) aarde.

Voor het, voor onbepaalde tijd, plaatsen van stoffelijke resten in het Ossuarium van 't Lalibellum wordt éénmalig recht geheven gelijk aan het begraafrecht algemeen (kelder) graf. Dit is exclusief verplichte beenderkist (zie B.5.07) en exclusief optionele zwerfkei (zie B.4.13)

B.2

Grafkosten particuliere graven

Tarief 2021

B.2.01

Categorie A en K (2.60 x 1.30 meter) o.a. op het historische gedeelte

€ 1.550,00

B.2.02

Categorie B (2.60 x 1.20 meter) o.a. op het historische gedeelte

€ 1.430,00

B.2.03

Categorie C (2.00 x 1.00 meter)

€ 920,00

B.2.04

Categorie D en G (2.00 x 0.80 meter)

€ 770,00

B.2.05

Categorie E (1.00 x0.80 meter) graf op Kinderhofje

€ 320,00

B.2.12

Categorie M (2.00 x 1.00 meter één diep) op Islamitische wijze

€ 920,00

Bijzondere bepalingen

De graven worden uitgegeven voor maximaal twee overledenen en acht urnen, afhankelijk van de ter plekke geldende grondwaterstand. Graven in het historische gedeelte worden uitgegeven voor één overledene.

De termijn waartoe het recht tot begraven wordt aangegaan is minimaal 10 jaar (wettelijke grafrusttermijn) of een meervoud van 10 jaar, met een maximum van 10 termijnen (afkoop 100 jaar staat gelijk aan onbepaalde tijd).

Als de rechthebbende overlijdt en Zorgvlied wordt hiervan niet op de hoogte gesteld en er meldt zich geen nieuwe rechthebbende, dan kan het graf na drie jaar aan de Gemeente Amstelveen toevallen. Nabestaanden kunnen binnen drie jaar na het overlijden van de rechthebbende het grafrecht overnemen door het over te laten schrijven. De eigenaar van een graf die het uitsluitend recht tot begraven heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van minimaal 10 jaar verkrijgen door betaling van het vermelde recht.

Voor graven waarvan de grafrechten voor onbepaalde tijd zijn afgekocht, worden na overschrijving op een nieuwe Rechthebbende de onderhoudskosten verplicht in rekening gesteld.

Indien een rechthebbende van een grafruimte voor een periode van minimaal 3 jaar de grafrechten en/of onderhoudskosten niet heeft betaald of als de rechthebbende niet meer traceerbaar is, dan behoudt de Gemeente Amstelveen zich het recht voor om de grafruimte weer in bezit van de Gemeente Amstelveen te laten komen en bestaat de mogelijkheid dat de grafruimte geruimd zal worden.

B.3

Verlenging graftermijn per jaar (ter aanvulling van de lopende termijn, tot 10 jaar grafrust)

Tarief 2021

B.3.01

Categorie A en K

€ 155,00

B.3.02

Categorie B

€ 143,00

B.3.03

Categorie C

€ 92,00

B.3.04

Categorie D, G

€ 77,00

B.3.05

Categorie E

€ 32,00

B.3.12

Categorie M

€ 92,00

B.4

Monument / grafbedekking

Tarief 2021

B.4.01

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting/begrafenis groter dan 1 m2

€ 385,00

B.4.03

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting/begrafenis kleiner dan 1 m2

€ 130,00

B.4.04

Klein monument op Herdenkingsveld 10 jaar

€ 260,00

B.4.05

Afnemen monument na afstandsverklaring graf met maximaal 2 weken opslag bij Zorgvlied

€ 150,00

B.4.06

Verwijderingsbijdrage grafmonument groter dan 1 m2

€ 340,00

B.4.07

Verwijderingsbijdrage grafmonument kleiner 1 m2

€ 170,00

B.4.08

Eikenhouten boomschijf als vergaanbare grafmarkering in ´t Varenveld

€ 160,00

B.4.12

Zwerfkei in ’t Varenveld (categorie B)

€ 1.230,00

B.4.13

Zwerfkei voor urnengraven, strooiplek in Nimrod en Ossuarium in ’t Lalibellum

€ 400,00

B.4.14

Inscriptie aanbrengen op afdekplaat (categorie N), tegel (categorie R) of kei, inclusief plaatsen, inclusief leges

€ 475,00

B.4.15

Inscriptie aanbrengen op de zuil van de eeuwige vlam (’t Lalibellum)

€ 370,00

B.4.19

Elke extra inscriptie (naam, geboorte- sterfdatum) in praal as-tombe, boven drie stuks

€ 500,00

B.4.20

Sanctie voor het afnemen en elders opslaan van bedekkingen en/of onderdelen, waarvoor geen vergunning is verleend

€ 400,00

B.5

Opgraven / herbegraven / ruimen / schudden / samenvoegen

Tarief 2021

B.5.01

Opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

€ 1.610,00

B.5.02

Opgraven van een overledene na de wettelijk voorgeschreven grafrust termijn van 10 jaar

€ 755,00

B.5.05

Ruimen van particuliere graven, per graflaag

€ 455,00

B.5.05A

Samenvoegen van particuliere graven, tbv vrijmaken graflaag

€ 910,00

B.5.06

Voor onbepaalde tijd plaatsen van stoffelijke resten in het Ossuarium van ’t Lalibellum, exclusief verplichte beenderkist

€ 860,00

B.5.07

Beenderkist

€ 350,00

B.5.10A

Opgraven of verwijderen van één of meerdere asbus(sen) uit een graf

€ 350,00

B.5.10B

Opgraven of verwijderen van één of meerdere asbus(sen) uit een nis

€ 155,00

Bijzondere bepalingen

Bij een opgraving dient de factuur voorafgaand aan de opgraving voldaan te zijn.

Voor het na de opgraving opnieuw begraven van een stoffelijk overschot wordt naast het vermelde recht, bovendien begraafrecht geheven. In dit recht zijn niet inbegrepen de kosten van aanschaf van een beenderkist en/of leges (her)plaatsen monument.

Voor het na opgraving elders bijzetten van een asbus of verstrooien van de as (op een eigen graf) wordt naast het vermelde recht bovendien het recht tot bijzetten asbus geheven.

B.6

Onderhoud

Tarief 2021

B.6.01

Vastrecht per jaar

€ 110,00

B.6.02

Vastrecht restant huidig jaar voor resterende maanden, per maand

€ 11,00

B.6.03

Afkoop vastrecht per 10 jaar

€ 1.100,00

B.6.05

Afkoop vastrecht onderhoud ‘t Lalibellum per 10 jaar

€ 50,00

B.6.06

Onderhoud grafmonument per jaar

€ 85,00

B.6.07

Afkoop onderhoud grafmonument per 10 jaar

€ 850,00

B.6.11

Vastrecht inclusief onderhoud monument (urn) graf per jaar -uitgifte voor 2019-

€ 110,00

B.6.13

Afkoop vastrecht inclusief onderhoud monument (urn) graf –uitgifte voor 2019-

€ 110,00

B.6.17

Eenmalige bijdrage beplanting ecologische grafwijk ‘t Varenveld

€ 360,00

B.6.18

Eenmalig bijdrage beplanting urnengraven ecologische grafwijk ‘t Varenveld

€ 180,00

B.6.19

Aanvullen van grind/grond niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema

€ 115,00

B.6.20

Lakken van de zilveren/zwarte letters, niet behorend bij 5 jaarlijks onderhoud

€ 130,00

B.6.21

Reinigen monument, niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema

€ 190,00

B.6.24

Verwijderen/vervangen van grind/grond/teelaarde

€ 190,00

B.6.25

Beplanting verwijderen, niet behorend bij openen graf

€ 140,00

B.6.26

Onderhoud grafmonument (urnen)graven kleiner dan 1 m2, per jaar

€ 50,00

B.6.27

Afkoop onderhoud grafmonument (urnen)graven kleiner dan 1 m2

per 10 jaar

€ 500,00

Bijzondere bepalingen

Het onderhoud eindigt bij einde graftermijn.

Voor het onderhoud van nieuw uitgegeven graven na 1 maart van het lopende jaar, wordt het recht berekend over de resterende maanden van het lopende jaar.

Voor (urnen)graven kleiner dan 1 m2 uitgegeven en/of overgeschreven vanaf 1 januari 2020, wordt naast het vastrecht ook onderhoud monument (mits aanwezig) verschuldigd (B.6.01 en B.6.26).

Onder het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats wordt verstaan:

Onderhoud algemeen groen, kosten afvoer blad, onderhoud bomen, nieuwe aanplant plantsoenen, onderhoud van paden, servicepunten en banken.

Het recht is tevens inclusief het onderhoud van de op de eigen graven aangebrachte beplantingen (exclusief rozen).

Voor de afkoop voor het onderhouden van de begraafplaats kan een afkoopsom worden gestort voor een periode gelijk aan de jaarlijkse onderhoudsrechten.

Uitsluitend om te voldoen aan de volledig resterende termijn kan de afkoop voor het onderhouden van de begraafplaats voor een kortere periode anders dan 10 jaar worden toegestaan (zolang het graf verlengd is). Hiertoe wordt per jaar het vastrecht geheven.

Onder het onderhouden wordt niet verstaan schadeherstel, herstellen en vernieuwen van de grafbedekkingen, monumenten en graven noch het vergulden of verzilveren van letters en/of kettingen. Wel wordt hieronder verstaan het (indien nodig) periodiek

(5 jaar) ophogen, stellen van monumenten en zwarten van letters.

Voor onbepaalde tijd uitgegeven eigen graven, alsmede voor het onderhoud grafmonument en vastrecht onderhoud, geldt een afkoopsom van maximaal 100 jaar (staat gelijk aan voor onbepaalde tijd).

B.7

Graf funderen (verplicht) en kelders

Tarief 2021

B.7.01A

Categorie A, K

€ 370,00

B.7.01B

Categorie B

€ 340,00

B.7.05A

Categorie C

€ 330,00

B.7.05B

Categorie D, G

€ 300,00

B.7.09

Categorie E

€ 125,00

B.7.21

Categorie M

€ 330,00

B.7.22

Categorie P

€ 120,00

B.7.23

Inlegplaten beton, per stuk

€ 35,00

B.7.24

Urnenkelder beton

€ 525,00

B.7.25

Urnenkelder kunststof

€ 230,00

B.7.28

Het leveren en plaatsen van een boven- of ondergrondse kelder, per laag, exclusief bovengrondse verplichte bekleding in natuursteen

€ 2.800,00

B.7.29

Bestaande grafkelder (met restauratieverplichting) per laag (in combinatie met een categorie K graf)

€ 1.190,00

Bijzondere bepalingen

Opdrachten tot levering, plaatsing en/of herstellen van boven- en/of ondergrondse kelders dienen via Zorgvlied geplaatst te worden.

Graven dienen voorzien te zijn van een graf vullende raamfundering met sponningen en 4 schroefhulzen.

Voor het aanbrengen van split, grind en steenslag dient het graf te voorzien zijn van betonnen inlegplaten.

Voor categorie E zijn geen inlegplaten vereist.

C.1

Cremeren in het Crematorion

Tarief 2021

C.1.01

Cremeren tot 18.00 uur inclusief basistarief asbehandeling, inclusief ophalen as

€ 995,00

C.1.02

Toeslag voor het in aanwezigheid van nabestaanden invoeren in de oven

€ 105,00

C.1.05

Cremeren van een foetus / kindje jonger dan 1 jaar

€ 520,00

C.1.06

Cremeren: aanvoer zonder familie/belangstellenden en zonder gebruik van publieksfaciliteiten, inclusief basistarief asbehandeling, inclusief ophalen as. Crematie op dag van aanvoer, tijdstip wordt door Zorgvlied bepaald

€ 500,00

C.1.08

Cremeren van stoffelijke resten uit een graf op Zorgvlied

€ 520,00

C.1.10

Invoer kistplaat

€ 80,00

C.2

Asbestemming

Tarief 2021

C.2.02

Toeslag voor een ecologische urn

€ 30,00

C.2.03

As splitsen/verdelen over maximaal 3 asbussen/strooikokers

€ 65,00

C.2.04

Vullen aangeleverde sierurn

€ 100,00

C.2.06

30 minuten begeleiding bij asbestemming

€ 140,00

C.3

Gebruik algemene binnennis

Tarief 2021

C.3.01

Gebruik algemene binnennis (na eerste, kosteloze termijn) per maand

€ 50,00

C.4

Verstrooiingen

Tarief 2021

C.4.01

Verstrooiing in/op particulier (urnen)graf, inclusief ontvangst en 30 min. begeleiding of een gedeelte daarvan

€ 200,00

C.4.04

Verstrooiing ´t Lalibellum, inclusief inscriptie

€ 835,00

C.4.05

Verstrooiing strooiveld

€ 415,00

C.4.09

Verstrooiing in één van de asmonumenten inclusief 30 min. begeleiding of een gedeelte daarvan

€ 140,00

C.4.10

Verstrooiing in Praal as-tombe inclusief 1 insciptie inclusief 30 min. begeleiding of een gedeelte daarvan

€ 1.000,00

C.4.11

Verstrooiing in Praal as-tombe inclusief 2 inscipties inclusief 30 min. begeleiding of een gedeelte daarvan

€ 1.900,00

C.4.12

Verstrooiing in Praal as-tombe inclusief 3 inscripties inclusief 30 min. begeleiding of een gedeelte daarvan

€ 2.500,00

Bijzondere bepalingen

Aan het verstrooien van as in het vader-, moeder-, water-, bos- en algemeen monument of in de Gordel van Smaragd in afwezigheid van nabestaanden/belangstellenden zijn geen kosten verbonden.

Gebruik van de algemene buitennis is gedurende de eerste maand na de crematie kosteloos. Het gebruik van deze algemene buitennis kan niet worden verlengd.

Het gebruik van de algemene binnennis – na een maand – is vervolgens gedurende 5 maanden kosteloos. Aan de eerste zes maanden bewaartermijn van de as zijn dus geen kosten verbonden. Het gebruik van de algemene binnennis kan met maximaal een termijn van 6 maanden worden verlengd, tegen betaling tarief genoemd onder C.3.01.

Indien de opdrachtgever van de crematie een jaar na datum cremeren geen respons heeft gegeven op aangeboden keuzes met betrekking tot de asbestemming, zal zijn opdracht tot cremeren tevens als opdracht tot verstrooiing worden gezien.

C.5

Urn bijzetten

Tarief 2021

C.5.01

Bijzetten van een asbus/asurn in een (urnen)graf/kelder inclusief 30 min. begeleiding of een gedeelte daarvan

€ 485,00

C.5.02

Bijzetten van een urn in de Algemene Nis van ’t Lalibellum voor een periode van 10 jaar

€ 835,00

C.5.03

Voor onbepaalde tijd plaatsen van urn in ’t Lalibellum, vanuit een ander graf naar ’t Lalibellum, inclusief naamsvermelding op de zuil van de eeuwige vlam

€ 835,00

C.5.04

Voor het plaatsen van bovengrondse urn door steenhouwer, exclusief leges (L.1.01)

€ 150,00

C.6

Urnengraf / nis / plek per 10 jaar

Tarief 2021

C.6.01

Nis in Columbarium, incl. tekstplaat, excl. Graveren (Schouw)

€ 1.550,00

C.6.05

Urnengraf 0.80 x 0.90 meter, bij Lotusvijver inclusief Chinese sierurn op tegel

€ 1.550,00

C.6.06

Urnengraf 0.80 x 0.90 meter P

€ 535,00

C.6.07

Urnengraf TH/TV incl. kelder en deksel, excl. inscriptie

€ 1.100,00

C.6.09A

Urnengraf 2.60 x 1.30 meter

€ 1.550,00

C.6.09B

Urnengraf 2.60 x 1.20 meter

€ 1.430,00

C.6.11

Urnengraf 1.00 x 2.00 meter

€ 920,00

C.6.12

Bovengrondse sierurn op Schouw cat. S inclusief bijzetting sierurn door steenhouwer

€ 685,00

Bijzondere bepalingen

De graven worden uitgegeven voor maximaal vier asbussen per vierkante meter.

C.7

Verlenging termijn urnengraf / nis / plek per jaar

Tarief 2021

C.7.01

Verlenging termijn urnengraf Nis in Columbarium

€ 155,00

C.7.04

Verlenging termijnurnengraf 0.80 x 0.90 meter P

€ 53,50

C.7.05

Verlenging termijnurnengraf 0.80 x 0.90 meter bij de Lotusvijver

€ 155,00

C.7.07

Verlenging termijn urnengraf TH/TV

€ 110,00

C.7.09A

Verlenging termijn urnengraf 2.60 x 1.30 meter

€ 155,00

C.7.09B

Verlenging termijn urnengraf 2.60 x 1.20 meter

€ 143,00

C.7.11

Verlenging termijn urnengraf 1.00 x 2.00 meter

€ 92,00

C.7.12

Verlenging bovengrondse sierurn op Schouw cat S

€ 53,50

Bijzondere bepalingen

De eigenaar van een urnengraf, die het uitsluitend recht tot bijzetten van urnen heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van minimaal 10 jaar verkrijgen door betaling van het vermelde recht.

F.1

Gebruik aula en Condoleance Paviljoen

Tarief 2021

F.1.01

30 minuten begeleiding bij ontvangst en grafgang/crematiegang

€ 140,00

F.1.02

Elke volgende 30 minuten begeleiding of gedeelte daarvan

€ 70,00

F.1.03

30 minuten grafgang en 30 minuten Condoleance Paviljoen

€ 390,00

F.1.05

30 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, zonder gebruik van Condoleance Paviljoen

€ 420,00

F.1.06

45 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, zonder gebruik Condoleance Paviljoen

€ 600,00

Zorgvlied Combinaties F.1.07 t/m F.1.08B

Deze tarieven zijn inclusief 2 tot 3 personen bediening catering, voor een gezelschap tot 100 personen.

F.1.07

30 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 30 minuten condoleance Paviljoen

€ 415,00

F.1.07A

30 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 60 minuten condoleance Paviljoen

€ 670,00

F.1.08

45 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 60 minuten condoleance Paviljoen

€ 820,00

F.1.08A

60 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 60 minuten condoleance Paviljoen

€ 975,00

F.1.08B

60 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 90 minuten condoleance Paviljoen

€ 1.130,00

F.1.09

Elk volgende 30 minuten gebruik aula of gedeelte daarvan

€ 360,00

F.1.10

Elk volgende 30 minuten gebruik Condoleance Paviljoen of gedeelte daarvan

€ 270,00

F.1.13

Extra assistentie aula per 30 minuten of gedeelte daarvan

€ 70,00

F.1.14

Extra assistentie rijden electrowagen per 30 minuten, of gedeelte daarvan

€ 70,00

F.1.18

Buitenaula * (overdekte buitenruimte, maximaal 80 personen),

60 minuten, 30 minuten grafgang/crematiegang, 60 minuten condoleance Paviljoen

* Deze stretchtent is opgesteld in groenruimte ´t Pothoofd, inclusief houten meubilair en voorzien van elektriciteit. Mobiele wc in nabijheid.

Beeld, geluid en livestream: op aanvraag.

Alleen in combinatie met begraven, cremeren of asbestemming op Zorgvlied.

€ 670,00

Bijzondere bepalingen

In het tarief is opgenomen: een kwartier voor aanvang ontvangen van genodigden en belangstellenden, gebruik maken van ruimten, begeleiding door één medewerker en assistentie bij beeld en geluid, met gebruik van de aanwezige accessoires en attributen.

Niet voorziene uitloop in tijd (aula alsook Condoleance Paviljoen) vindt plaats op nacalculatie op basis van F 1.09 tot en met F.1.10

F.2

Audio / Visueel / Orgel (aula)

Tarief 2021

F.2.01

Beeldopname op DVD (bij plechtigheid in aula, alleen op aanvraag vooraf)

€ 50,00

F.2.02

Orgelspel vanuit repertoire Zorgvlied (per 30 minuten, bij plechtigheid in aula)

€ 105,00

F.2.03

Oefenen organist in geval van onbekend muziekstuk (bij plechtigheid in aula)

€ 180,00

Testen muziek en/of beeld in de aula, alleen op afspraak (maximaal 30 minuten)

kosteloos

F.3

Gebruik Chalet (kleine aula)

Tarief 2021

F.3.01

Inbreng overledene maximaal zes werkdagen voor de uitvaart, opbaring en 30 minuten rouwbezoek

€ 380,00

F.3.01A

Langer verblijf overledene in Chalet, per dag

€ 55,00

F.3.02

Rouwbezoek per 30 minuten

€ 70,00

F.3.03

Inbrengen overledene een dag voor de uitvaart

€ 190,00

F.3.04

Plechtigheid per 30 minuten, maximaal 30 personen inclusief koffie/thee en roomboterkoekje

€ 275,00

F.3.05

Elk volgende 30 minuten gebruik Chalet of gedeelte daarvan

€ 275,00

F.3.06

Plechtigheid per 45 minuten, maximaal 30 personen inclusief koffie/thee en roomboterkoekje

€ 410,00

F.4

Sancties

Tarief 2021

F.4.01

Sancties voor uitloop van gebruik aula, grafgang/graflegging, Crematorion of condoleanceruimte, terwijl is aangegeven door het personeel van Zorgvlied dat dit – vanwege een opvolgende plechtigheid – niet is toegestaan. Deze sanctie wordt geheven bovenop het minimale uitlooptarief van 30 minuten

€ 550,00

F.4.02

Sanctie voor het annuleren van een plechtigheid binnen 48 uur voor aanvang

€ 750,00

F.6

Dragers

Tarief 2021

F.6.01

4 dragers per 90 minuten

€ 350,00

F.6.02

Drager per extra kwartier (uitloop)

€ 35,00

L.1

Leges

Tarief 2021

L.1.01

Voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, bedekking of markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

€ 105,00

L.1.02

Voor het laten omzetten naar een K categorie van een graf en het mogen inrichten tot keldergraf met een kelder en/of het laten plaatsen van een bovengronds graf, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de beheersverordening

€ 415,00

L.1.03

Voor het mogen plaatsen van een eigen bankje op een eigen graf gedurende een periode van 10 jaar

€ 415,00

L.1.04

Extra grafakte

€ 25,00

L.1.05

Overschrijving graf inclusief één grafakte

€ 70,00

L.1.06

Ontheffing voertuig

€ 25,00

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2020

De griffier van de gemeente Amstelveen,

Bert Schouten