Besluit van de commissaris van de Koning houdende Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning Zeeland 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de commissaris van de Koning houdende Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning Zeeland 2021

Besluit van de commissaris van de Koning van Zeeland op 2 december 2020, kenmerk 20023351, tot vaststelling van het Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning Zeeland 2021.

De commissaris van de Koning in Zeeland,

 • gelet op artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet;

 • gelet op artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • gelet op artikel 25, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de ondernemingsraden;

besluit vast te stellen het navolgende Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning Zeeland 2021.

Artikel 1

 • 1.

  De commissaris van de Koning verleent volgens de bij dit besluit behorende bijlage toestemming tot het namens hem verrichten van:

  • a.

   de privaatrechtelijke rechtshandelingen in onderdeel I van de bijlage aan de secretaris/algemeen directeur, de directeur Programma’s en projecten en aan de direct leidinggevende met hiërarchische bevoegdheden;

  • b.

   de feitelijke handelingen in onderdeel II van de bijlage aan de secretaris/algemeen directeur en aan de afdelingsmanager POJZ;

 • 2.

  Het verrichten van een rechtshandeling of feitelijke handeling als bedoeld in het eerste lid geschiedt met inachtneming van het in de artikelen 2 tot en met 4 bepaalde.

Artikel 2

Bij afwezigheid of ontstentenis van een gevolmachtigde of gemachtigde functionaris vindt waarneming plaats conform de vervangingsregeling van Hoofdstuk 7 van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris Provincie Zeeland 2021.

Artikel 3

De gevolmachtigde of gemachtigde functionaris verschaft de commissaris van de Koning tijdig die informatie die redelijkerwijs voor hem van belang moet worden geacht.

Artikel 4

Een van de commissaris van de Koning uitgaand document wordt ondertekend als volgt:

 • de commissaris van de Koning in Zeeland,

 • namens deze,

gevolgd door:

 • de functieaanduiding,

 • de handtekening, en

 • de naam van de gevolmachtigde.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking na uitgifte in het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als "Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning Zeeland 2021”.

Ondertekening

Middelburg, 2 december 2020

De commissaris van de Koning in de Provincie Zeeland,

drs. J.M.M. Polman

Uitgegeven 21 december 2020

De secretaris, A.W. Smit

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Volmacht of machtiging verleend aan

Opmerkingen

ONDERDEEL I

Provinciewet

 

 

 

Vertegenwoordiging Provincie bij buitengerechtelijke rechtshandelingen door ondertekening van:

Artikel 176, tweede lid Provinciewet

 

 

 • a.

  overeenkomst naar privaatrecht inclusief een document tot opzegging of beëindiging daarvan

 

secretaris/algemeen directeur

directeur Programma’s en projecten

direct leidinggevende met hiërarchische bevoegdheden

Beide directeuren voor wat betreft:

arbeidsovereenkomst;

vaststellingsovereenkomst;

detacheringsovereenkomst;

stageovereenkomst;

uitzendovereenkomst.

Voor wat betreft:

arbeidsovereenkomst;

detacheringsovereenkomst;

stageovereenkomst;

uitzendovereenkomst.

 • b.

  een document tot tussentijdse wijziging of aanvulling van een overeenkomst als bedoeld onder a.

 

secretaris/algemeen directeur

directeur Programma’s en projecten

direct leidinggevende met hiërarchische bevoegdheden

Beide directeuren voor wat betreft:

arbeidsovereenkomst;

vaststellingsovereenkomst;

detacheringsovereenkomst;

stageovereenkomst;

uitzendovereenkomst.

Voor wat betreft:

arbeidsovereenkomst;

detacheringsovereenkomst;

stageovereenkomst;

uitzendovereenkomst.

ONDERDEEL II

 

Machtigen ambtenaar die de Provincie vertegenwoordigt ter zitting van:

 • a.

  Commissie Van Werk Naar Werk;

 • b.

  BOC Fuwaprof;

 • c.

  Geschillencommissie;

 • d.

  Rechtbank;

 • e.

  Gerechtshof;

 • f.

  Hoge Raad.

Artikel 176, tweede lid, Provinciewet

secretaris/algemeen directeur

Afdelingsmanager POJZ

   

 

Indienen beroepschrift of verweerschrift ter zake van een geschil op grond van een overeenkomst

Burgerlijk Wetboek;

Cao provinciale sector

secretaris/algemeen directeur

Afdelingsmanager POJZ

 

 

 

 

Toelichting behorende bij het Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning Zeeland 2021

ALGEMEEN

Met de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de eenzijdige aanstelling omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Vanaf die datum geldt het private arbeids- en ontslagrecht van het Burgerlijk Wetboek. Als gevolg daarvan krijgt de wijze van vastleggen van de bevoegdheden ter uitvoering van de ambtelijke rechtspositie een andere juridische grondslag dan voorheen.

Mandaatregeling wordt interne werkwijze

De bevoegdheidsverdeling met betrekking tot personele beslissingen wordt vanaf 1 januari 2020 niet langer vastgelegd in een mandaatregeling. Tot dat moment was de verdeling van de personele bevoegdheden opgenomen in Bijlage II van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten Zeeland 2019. Bijlage II is om die reden geschrapt.

Omwille van de gewenste eenduidigheid voor de organisatie bij het uitoefenen van personele bevoegdheden (inhoud en proces) blijft het belangrijk die bevoegdheden te beschrijven en vast te leggen, zodat duidelijk is wie waartoe bevoegd is voor de Provincie beslissingen te nemen. Dat kunnen we bereiken door het maken van een vertaalslag van de oude Bijlage II van het Mandaatbesluit van gedeputeerde staten naar een interne werkwijze: Bevoegdheidsverdeling personele aangelegenheden 2021.

Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning

De interne werkwijze Bevoegdheidsverdeling personele aangelegenheden 2021 laat echter onverlet dat bepaalde beslissingen uiteindelijk moeten worden vastgelegd in een overeenkomst die rechtsgeldig namens de Provincie moet worden ondertekend. Dat betreft primair de ondertekening van een arbeidsovereenkomst, maar ook van een detacherings- of stageovereenkomst, inclusief (een document voor) de wijziging of de beëindiging daarvan.

De commissaris van de Koning is op grond van artikel 176, eerste lid, van de Provinciewet bevoegd de Provincie in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen dat hij bevoegd is namens de Provincie privaatrechtelijke rechtshandelingen (zoals het ondertekenen van een overeenkomst) te verrichten, en de Provincie formeel te vertegenwoordigen ter zitting van commissies en rechtscolleges. De commissaris kan bedoelde vertegenwoordiging op grond van het tweede lid opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

Het opdragen van bedoelde vertegenwoordiging in en buiten rechte in personele aangelegenheden moet worden opgenomen in een Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden van de commissaris van de Koning.

Onderscheid mandaat, machtiging en volmacht

Er zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging: mandaat, machtiging en volmacht. In het Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning is gelet op het voorgaande slechts sprake van machtiging en volmacht. Hieronder volgt een toelichting van deze twee rechtsfiguren.

Machtiging

Van machtiging is sprake bij het verrichten van feitelijke handelingen. Feitelijke handelingen zijn geen privaatrechtelijke handelingen of besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.

Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie of het voeren van het woord in een juridische procedure. Soms wordt het begrip machtiging ook wel gebruikt als verzamelbegrip voor de verschillende vormen van vertegenwoordiging.

Volmacht

Volgens het Burgerlijk Wetboek wordt onder volmacht verstaan: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60, eerste lid, Burgerlijk Wetboek). Een door de gevolmachtigde "binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in naam van de volmachtgever verrichte rechtshandeling treft in haar gevolgen de volmachtgever" (artikel 3:61, tweede lid, Burgerlijk Wetboek). Volmacht heeft altijd betrekking op privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van een overeenkomst of convenant. Evenals bij machtiging geldt dat de mandaatregeling van afdeling 10.1.1 van de Awb van overeenkomstige toepassing is wanneer een bestuursorgaan volmacht verleent. De commissaris van de Koning is bestuursorgaan in de zin van de wet.

Het aangaan van een overeenkomst

Het aangaan van een overeenkomst is een privaatrechtelijke rechtshandeling waarbij in de regel de provincie partij is. Het gaat daarbij om de Provincie als privaatrechtelijke rechtspersoon en niet om gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning als bestuursorganen. Omdat de Provincie als bestuursorgaan niet bestaat, zijn gedeputeerde staten op grond van de Provinciewet bevoegd om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen (artikel 158, eerste lid sub d).

In het geval van personele aangelegenheden is er als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra niet langer sprake meer van een bestuursrechtelijk mandaat van gedeputeerde staten voor het (besluiten tot) aangaan van een overeenkomst. Het proces om daartoe te komen blijft nodig en is nu geregeld in de interne werkwijze Bevoegdheidsverdeling personele aangelegenheden 2021.

Een volmacht van de commissaris van de Koning blijft nodig om de overeenkomst rechtsgeldig namens de Provincie te kunnen ondertekenen. Hij vertegenwoordigt immers de Provincie in en buiten rechte.