Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent de heffing en invordering van tarieven

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent de heffing en invordering van tarieven

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020,

nummer 2020xx;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende “Tarievenverordening 2021 gemeente Loon op Zand”.

Artikel 1 Maken van een inrit

 • 1.

 • a.

  In een bestaande situatie: met hergebruik bestaande banden:

  is voor:

  • 1.

   de aanleg van een standaard inrit met een breedte van 3 meter en een oppervlakte van max. 10 m2;

  • 2.

   het verleggen van een bestaande inrit met een breedte van 3 meter en een oppervlakte van max. 10 m2;

   verschuldigd € 84,46 per m2;

 • b.

  In een bestaande situatie met gebruik nieuwe blokken:

  is voor:

  • 1.

   de aanleg van een standaard inrit met een breedte van 3 meter en een oppervlakte van max. 10 m2;

  • 2.

   het verleggen van een bestaande inrit met een breedte van 3 meter en een oppervlakte van max. 10 m2;

   verschuldigd € 89,69 per m2;

 • c.

  vindt voor:

  • 1.

   de aanleg van een niet standaard inrit (bijvoorbeeld het verplaatsen van obstakels als een rioolkolk, lantaarnpaal of boom);

  • 2.

   de aanleg van een inrit voor niet-wooneenheden;

  • 3.

   het verleggen van een bestaande inrit groter dan 10 m2;

  • 4.

   de aanleg van een standaard inrit groter dan 10 m2; berekening plaats op basis van werkelijk te maken kosten;

 • 2.

  Tijdens het woonrijp maken voor nieuwbouwprojecten met wooneenheden:

 • a.

  zijn voor de aanleg van een standaard inrit met een breedte van 3 meter en een oppervlakte van max. 10 m2 de kosten reeds in de grondprijs verdisconteerd;

 • b.

  worden voor:

  • 1.

   de aanleg van een niet standaard inrit (bijvoorbeeld het verplaatsen

  • 2.

   van obstakels als een rioolkolk, lantaarnpaal of boom);

  • 3.

   de aanleg van een inrit voor niet-wooneenheden;

  • 4.

   het verleggen van een bestaande inrit;

  • 5.

   de aanleg van een standaard inrit groter dan 10 m2; de werkelijke kosten minus de onder 2 A genoemde kosten in rekening gebracht;

Artikel 2 Maken van rioolaansluitingen

 • 1. Voor een aansluiting van ф 125 mm van een pand op het gemeenteriool, inclusief hulpstukken, is per aansluiting met een lengte van maximaal 10 m' verschuldigd € 1.345,83;

 • 2. voor een aansluiting van ф 125 mm van een pand met een lengte groter dan 10 m' doch kleiner dan 16 m' wordt het onder a. vermelde bedrag verhoogd met € 100,45 voor elke m' boven de 10 m';

 • 3. voor aansluitingen met een lengte vanaf 16 m' dient minimaal een aansluiting van ф 160 mm te worden toegepast;

 • 4. voor een aansluiting van ф 160 mm van een pand op het gemeenteriool, inclusief hulpstukken, is per aansluiting met een lengte van maximaal 10 m’ verschuldigd € 1.456,53;

 • 5. voor een aansluiting van ф 160 mm van een pand met een lengte groter dan 10 m’ doch kleiner dan 41 m', wordt het onder d. vermelde bedrag verhoogd met € 100,45 voor elke m' boven de 10 m’;

 • 6. voor rioolaansluitingen met een ф groter dan 160 mm vindt een berekening plaats op basis van de werkelijk te maken kosten;

 • 7. indien voor het maken van een rioolaansluiting een pompunit geplaatst moet worden, worden de betreffende kosten afzonderlijk in rekening gebracht;

 • 8. voor rioolaansluitingen met een lengte vanaf 41 m' vindt een berekening plaats op basis van werkelijk te maken kosten.

Artikel 3 Uitvoering Evenementen

Het tarief bedraagt bij een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV Loon op Zand 2019 en of een evenement als bedoeld in artikel 17 van de "Duinverordening gemeente Loon op Zand":

 • Brengen en halen van dranghekken tot 10 stuks € 99,94

 • Brengen en halen van 10 of meer dranghekken € 199,88

 • Brengen en halen van afvalcontainers tot 10 stuks € 99,94

 • Brengen en halen van afvalcontainers van 10 of meer stuks € 199,88

 • Brengen - halen verzamelafvalcontainer € 199,88

 • Bij gebruik verzamelafvalcontainer, storten afval per 1000 kg € 156,31

 • Plaatsen vlaggenmast per mast € 25,63

 • Vergoeding water en stroom evenementenlocatie per dag € 55,35

 • Vergoeding stroom Anton Pieckplein per Kwh € 0,31

 • vergoeding water Anton Pieckplein per dag € 24,60

 • Plaatsen wegomleiding en aankondigingsborden per locatie € 18,71

 • komen genoemde werkzaamheden boven de 6 uur uit volgt een tarief per uur € 81,49

Artikel 4 Papiercontainer

Het tarief voor de huur van een extra papiercontainer bedraagt per jaar per container € 36,39 (exclusief BTW).

Artikel 5 Container GFT-afval

Het tarief voor de huur van een extra container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval bedraagt per jaar voor:

 • -

  een 140 liter container: € 99,07 (exclusief BTW);

 • -

  een 240 liter container: € 123,87 (exclusief BTW).

Artikel 6 Container restafval

Het tarief voor de huur van een extra container bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen (restafval) bedraagt per jaar voor:

 • -

  een 140 liter container: € 124,95 (exclusief BTW);

 • -

  een 240 liter container: € 206,76 (exclusief BTW).

Artikel 7 Omwisselen container

Het tarief voor het op verzoek omwisselen van een container bestemd voor restafval of voor GFT-afval in een container van een ander formaat bedraagt € 82,92 (exclusief BTW).

Artikel 8 Ophalen grof huisvuil

Het tarief voor het op verzoek verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen of grof huisvuil bedraagt per kubieke meter of een gedeelte daarvan € 28,55 (exclusief BTW)

Artikel 9 Achterlaten afvalstoffen op milieustraat

Het tarief bedraagt voor het achterlaten van afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, aangeboden vanuit:

1

Een personenauto

1 tik (€ 28,55) (exclusief BTW)

2

Een personenauto met aanhanger (niet zijnde een tandemasser)

2 tikken(€ 57,04) (exclusief BTW)

3

Een auto met grijs-bedrijfswagenkenteken

2 tikken (€ 57,04) (exclusief BTW)

4

Een personenauto met tandemasser

3 tikken (€ 85,64) (exclusief BTW)

5

Een auto met grijs-bedrijfswagenkenteken met aanhanger/tandemasser

3 tikken (€ 85,64) (exclusief BTW)

Artikel 10 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021. Op dat tijdstip vervalt de Tarievenverordening 2020 gemeente Loon op Zand, zoals vastgesteld op 12 december 2019, sedertdien gewijzigd.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van

10 december 2020.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,