Eerste wijziging verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Valkenburg aan de Geul

Geldend van 19-12-2020 t/m heden

Intitulé

Eerste wijziging verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Valkenburg aan de Geul

Verordening elektronische kennisgeving

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2020;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van de commissie ABA van 30 november 2020;

besluit vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Valkenburg aan de Geul

Artikel 1. Elektronisch gemeenteblad

 • 1.

  De Gemeente Valkenburg aan de Geul geeft een gemeenteblad uit.

 • 2.

  Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven en is te vinden op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

 • 3.

  Het gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 2. Bekendmaking

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden bekend gemaakt in het gemeenteblad, tenzij bij of krachtens wet anders is bepaald.

 • 2.

  Besluiten als bedoeld in lid 1, die door middel van het gemeenteblad bekend worden gemaakt, worden daarin integraal opgenomen.

 • 3.

  Indien omvang of complexiteit van het besluit integrale opname als bedoeld in lid 2 in de weg staat, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het gemeenteblad. In dat geval wordt het besluit tegelijkertijd integraal ter inzage gelegd op het gemeentekantoor.

Artikel 3. Kennisgeving

Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, andere berichten of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet geschieden in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dan wel op andere geschikte wijze, dan vindt deze plaats in het gemeenteblad, tenzij bij of krachtens wet anders is bepaald.

Artikel 4. Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Het bevoegde bestuursorgaan kan in bijzondere omstandigheden of in geval van dringende spoed bepalen dat bekendmaking of kennisgeving in afwijking van deze verordening zal geschieden.

 • 2.

  Indien lid 1 zich voordoet, geschiedt bekendmaking of kennisgeving op een andere geschikte wijze.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Deze verordening treedt uit werking op het moment dat de Wet elektronische publicaties in werking treedt.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Valkenburg aan de Geul.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van Valkenburg aan de Geul

In zijn vergadering 14 december 2020

De griffier de voorzitter

mr. J.W.L. Pluijmen dr. J.J. Schrijen

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle gemeenten verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) in een elektronisch gemeenteblad bekend te maken (artikel 139 Gemeentewet). De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft zich aangesloten bij de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP). Dit is een landelijke voorziening die aan alle wettelijke vereisten voldoet. Het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Valkenburg aan de Geul is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl. Ten behoeve van de overzichtelijkheid en gelet op de elektronische ontwikkelingen is het gewenst om ook beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking elektronisch bekend te maken. Hiertoe is het noodzakelijk een verordening op de bekendmaking en kennisgeving vast te stellen.

“Bekendmaken” is de officiële openbaarmaking van een besluit. Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekend gemaakt (artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht). “Kennisgeven” is in het bestuursrecht de algemene term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten – maar ook van andere documenten – die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen. Doel van de kennisgeving is dus niet de inwerkingtreding van een besluit.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft herhaaldelijk uitspraken gedaan over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 nr. 201105354/1/A4 (prov. Limburg), 15 augustus 2012 nr. 201102433/1/A4 (Deventer) en 15 augustus 2012 nr. 201101170/1/A4 (Losser) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (art. 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook art. 2:14 lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat er een wettelijk voorschrift (een verordening) nodig is om uitsluitend langs elektronische weg berichten te verzenden die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht.

Op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht kunnen besluiten van algemene strekking (beleidsregels, aanwijzingsbesluiten etc.) elektronisch worden bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad. Dit kan het gemeenteblad zijn. Met deze verordening wordt geregeld dat ook deze besluiten (uitsluitend) in het elektronisch gemeenteblad worden bekendgemaakt. Daarnaast maakt voorliggende verordening mogelijk dat ontwerpbesluiten, zoals een ontwerp-omgevingsvergunning elektronisch kunnen worden bekendgemaakt.

Onderhavige verordening is dus bedoeld om het (uitsluitend) elektronisch publiceren te realiseren in gevallen als voornoemd.

De gemeente heeft ook aandacht voor burgers die niet digitaal vaardig zijn. De gemeente verstrekt op verzoek een papieren afschrift van een publicatie in de elektronische publicatiebladen via het Klant Contact Centrum. Geïnteresseerden kunnen deze dan in het gemeentehuis komen ophalen.