Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent een eenmalige subsidie voor lokale verslaggeving (Subsidieregeling Lokale Media 2020 – 2021)

Geldend van 19-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent een eenmalige subsidie voor lokale verslaggeving (Subsidieregeling Lokale Media 2020 – 2021)

Burgemeester en wethouders van Weert;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Lokale Media 2020 – 2021

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 6;

 • b.

  ASV 2017: de Algemene Subsidieverordening Weert 2017;

 • c.

  Weerterland: de gemeente Weert en Nederweert

 • d.

  financieel verslag: een overzicht van het financiële resultaat van de uitgevoerde gesubsidieerde activiteit;

 • e.

  inhoudelijk verslag: een kort tekstueel verslag, eventueel aangevuld met beeld- of geluidmateriaal, die een goede indruk geven van het verloop van de gesubsidieerde activiteit;

Artikel 2 Algemene bepaling
 • 1. Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 ASV 2017.

 • 2. De bepalingen van de ASV 2017 zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verstrekt aan een rechtspersoon die als hoofdactiviteit heeft het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van de inwoners uit het Weerterland en daarmee een vitale rol speelt in de lokale nieuws- en informatiebehoefte.

Artikel 5 Doel van de regeling

Het gemeentebestuur wil door deze eenmalige subsidie de lokale verslaglegging een nieuwe impuls geven zoals beschreven in de ‘Notitie Lokale Media’ die de raad die op 5 november 2020 heeft vastgesteld.

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten
 • 1. Voor subsidie in aanmerking komen activiteiten die voldoen aan onderstaande criteria:

  • -

   Het project of de activiteit moet bijdragen aan publiek/private samenwerking tussen de Weerter mediapartners: uit de projectaanvraag moet duidelijk worden op welke manier tenminste 2 Weerter partijen met elkaar samenwerken.

  • -

   Uit de projectaanvraag moet blijken op welke aantoonbare nieuwe manier de kwaliteit van de lokale verslaglegging over het Weerter land bevorderd wordt met als doel te komen tot een wekelijkse voor ieder toegankelijke Streek TV met kwaliteit die vanuit elk kanaal bereikbaar is.

  • -

   Om de onafhankelijkheid en de inhoudelijke kwaliteit te borgen moet deze Streek TV voldoen aan de in de Mediawet vastgelegde Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA).

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 7 Aanvraagformulier

Een aanvraag om subsidie moet voorafgaand aan de startdatum van de activiteit worden ingediend. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier dat op de website kan worden gedownload. Een deugdelijke begroting maakt deel uit van de aanvraag.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

Het college beoordeelt de aanvraag op basis van de bij de aanvraag verstrekte informatie, de vastgestelde beleidskaders en de beschikbare financiële middelen.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 9 Verplichtingen

In aanvulling op de ASV 2017 geldt dat:

 • a.

  de subsidiabele activiteit start binnen drie maanden na verlening en een looptijd kent van maximaal 1 jaar;

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten
 • a. bijdrage in reguliere exploitatiekosten;

 • b. vrijwilligersvergoedingen (voor inzet van uren);

 • c. investeringen in gebouwen;

Artikel 11 Verdeelregels
 • 1. De aanvragen worden behandeld naar volgorde van indiening. Bij het behandelen wordt rekening gehouden met de nog verwachte aanvragen teneinde de beschikbare middelen zo goed mogelijk te verdelen.

 • 2. We beschouwen een aanvraag als ingediend als het bijbehorende aanvraagformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, en aan een eventueel verzoek om aanvullende informatie naar het oordeel van het college is voldaan.

 • 3. Bij de beoordeling van de hoogte van de subsidie worden uitsluitend de kosten betrokken die rechtstreeks verband houden met het doel van deze regeling en in artikel 10 niet zijn uitgesloten.

Artikel 12 Weigeringsgronden voor subsidie

In aanvulling op de ASV 2017 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  op andere wijze voor de aangevraagde activiteit reeds subsidie van de gemeente Weert wordt of kan worden verkregen;

 • b.

  activiteiten tot doel hebben fondsen te werven.

Hoofdstuk 5 Vaststelling en verantwoording

Artikel 13 Vaststelling

In afwijking op de ASV 2017 geldt dat:

 • a.

  subsidies niet direct worden vastgesteld;

 • b.

  door de subsidieontvanger binnen 6 weken nadat de subsidiabele activiteiten zijn afgerond een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend met een inhoudelijke en financiële verantwoording.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 14 Subsidieplafond
 • 1. Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 60.000,-.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze subsidieregeling, tenzij dat voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen.

Artikel 16 Inwerkingtreding en duur
 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt per 1 januari 2022.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Lokale Media 2020 - 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Weert op 8 december 2020.

De secretaris,

de burgemeester,