Regeling vervallen per 01-07-2020

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Besluit Wmo Sittard-Geleen 2020-1)

Geldend van 19-12-2020 t/m 30-06-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Besluit Wmo Sittard-Geleen 2020-1)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

gelet op Artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet, de Wmo 2015, het uitvoeringsbesluit 2015 en de artikelen 11, 12,13, 16, 20, 22 van de Verordening Wmo Sittard-Geleen 2019, besluit vast te stellen het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2020-1.

Artikel 1. Verantwoording en betaling Persoonsgebonden budget (Pgb)

 • a. De cliënt aan wie een eenmalig Pgb als bedoeld in artikel 11 lid 4 onder a, e, h, i, j en k van de verordening (hulpmiddel , woningaanpassing in Prijzenboek, bezoekbaar maken woning, woningsanering, autoaanpassingen en sportvoorziening) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het verlenen van de voorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college.

 • b. De cliënt aan wie een eenmalig Pgb als bedoeld in artikel 11 lid 4 onder f van de verordening (woningaanpassing niet in Prijzen boek) is toegekend, meldt de woningaanpassing zo mogelijk binnen een termijn van maximaal 12 maanden gereed onder overlegging van de hierop betrekking hebbende originele facturen. Voor de gereedmelding wordt gebruikgemaakt van het door het college vastgestelde gereedmeldingsformulier.

 • c. Uitbetaling van een eenmalig Pgb als bedoeld onder a van dit artikel (m.u.v. een woningaanpassing) vindt plaats nadat de verantwoording met bijbehorende facturen door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat een voorziening is aangeschaft overeenkomstig het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.

 • d. Uitbetaling van een eenmalig Pgb voor een woningaanpassing vindt plaats nadat het gereedmeldingsformulier met bijbehorende facturen door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat de aanpassing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.

 • e. Uitbetaling van een eenmalig Pgb voor verhuiskosten vindt plaats nadat een melding van verhuizing is ontvangen en door het college is vastgesteld dat de nieuwe woning voldoet aan het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.

 • f. Het toegekende Pgb betreft een maximum vergoeding (trekkingsrecht). Indien de verantwoorde kosten lager zijn dan het toegekende Pgb, wordt het bedrag vermeld in de facturen uitbetaald.

 • g. Bij overlijden van de cliënt, na de 15e in een kalendermaand, wordt een periodiek Pgb voor de maatwerkvoorziening in de vorm van een dienstverlening stopgezet per eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden. Valt de overlijdensdatum voor of op de 15e in een kalendermaand dan vordert het college het Pgb over de tweede helft van die kalendermaand terug.

 • h. Bij de beoordeling of een voorziening waarvoor een Pgb is verstrekt in redelijkheid voorziet in toereikende ondersteuning van goede kwaliteit worden in ieder geval de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 6 bij dit Besluit gehanteerd.

Artikel 2. Vrij besteedbaar bedrag Pgb

Het Pgb voor een maatwerkvoorziening ondersteuning of een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning kent een vrij besteedbaar bedrag waarover geen verantwoording verschuldigd is. Dit bedrag bedraagt € 150,- per jaar.

Artikel 3. Maximale looptijd

 • a. Een beschikking voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning kan maximaal voor onbepaalde tijd afgegeven worden. Periodiek zal heronderzoek plaatsvinden.

 • b. Een beschikking voor de maatwerkvoorziening ondersteuning kan maximaal voor onbepaalde tijd afgegeven worden. Periodiek zal heronderzoek plaatsvinden.

 • c. De maximale looptijd van een beschikking voor een maatwerkvoorziening kortdurend verblijf betreft 6 maanden.

Indien het college daartoe aanleiding ziet kan er eerder een herbeoordeling plaatsvinden.

Artikel 4. Waardering mantelzorgers

De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat uit ten minste de jaarlijkse dag van de mantelzorg. De criteria om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering staan beschreven in de vigerende Beleidsregels Wmo

Artikel 5. Woonvoorziening

 • 1. Standaard woningaanpassing:

  • a.

   Voor het berekenen van de kosten van standaard woningaanpassing gelden de normbedragen, zoals opgenomen in de lijst van prijzen van woningaanpassingen, het zogenoemde Prijzenboek (zie bijlage 2 bij dit Besluit).

 • 2. Overige woningaanpassingen:

  • a.

   De kosten van onderhoud, verzekering, keuring en reparatie van liftinstallaties zal het bedrag als bedoeld in bijlage 4 van dit Besluit niet te boven gaan.

  • b.

   De kosten van onderhoud, verzekering, reparatie en keuring van systemen voor automatische deuropening zijn voor rekening van de woningeigenaar. De garantie hiervan wordt overgedragen aan de woningeigenaar.

  • c.

   Bij het vaststellen van de kosten van een woningaanpassing , wordt rekening gehouden met de volgende kosten:

   • i.

    De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten vergoed.

   • ii.

    Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het omgevingsvergunnings-plichtige werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de vigerende DNR 1 .

   • iii.

    De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde voor de subsidieverstrekking van deze kosten.

   • iv.

    De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening met betrekking tot de woonvoorziening.

    De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.

   • v.

    Renteverlies, dat ontstaat indien de belanghebbende noodzakelijke betaling aan derden moet doen voordat tot vergoeding is overgegaan, maar uitsluitend indien deze betalingen verband houden met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen.

   • vi.

    De prijs van bouwrijpe grond indien de aanschaf van de grond noodzakelijk is omdat niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden.

   • vii.

    Na de oorspronkelijke raming ontstane kosten, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden, mits het college schriftelijk toestemming geeft voor de uitgave van deze extra bedragen.

   • viii.

    De kosten van noodzakelijk technisch onderzoek en voor advisering over de te treffen aanpassing, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij de complexe woningaanpassingen zal de verhuurder vooraf met de gemeente overleggen.

   • ix.

    De kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.

   • x.

    Met de woningstichtingen is een convenant gesloten wanneer en in welke mate diverse kosten in rekening gebracht mogen worden.

 • 3. Afschrijvingstermijn:

  • a.

   Het afschrijvingsschema wordt bepaald op basis van de lijst van prijzen van woningaanpassingen, het zogenoemde Prijzenboek (zie bijlage 2 bij dit Besluit) en bijlage 3 bij dit Besluit.

 • 4. Terugbetaling van een woningaanpassing:

  • a.

   vindt plaats indien de kosten van de woningaanpassing, minimaal € 10.000,- heeft bedragen en de woningeigenaar binnen 7 jaar na de datum van gereed melding van de werkzaamheden de woning verkoopt.

  • b.

   Bij terugvordering wordt de terugbetalingsverplichting aan de hand van onderstaand schema berekend.

   • i.

    1e jaar afschrijving 25% totale afschrijving 25%

   • ii.

    2e jaar afschrijving 20% totale afschrijving 45%

   • iii.

    3e jaar afschrijving 15% totale afschrijving 60%

   • iv.

    4e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 70%

   • v.

    5e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 80%

   • vi.

    6e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 90%

   • vii.

    7e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 100%

  • De afschrijvingstermijn gaat in op de datum van de verkoop van de woning.

 • 5. Overdracht eigendomsrecht en garanties

  Na het realiseren van (onroerende) woonvoorzieningen gaat het eigendomsrecht op basis van natrekking automatisch over op de eigenaar van de woning. De garantie op de woonvoorziening gaat ook over op de eigenaar van de woning.

  • a.

   Dit geld niet voor woonunit, (trap)lift en scootmobiel-safe.

Artikel 6. Kosten voor het gebruik van collectief vervoer

De kosten voor het gebruik van collectief vervoer als bedoeld in artikel 12 lid 6 van de verordening zijn € 0,82 per zone.

Artikel 7. Normbedragen woningsanering

De normbedragen welke gehanteerd worden voor woningsanering als bedoeld in artikel 11 li 4 onder i van de verordening zijn als bijlage 1 opgenomen bij dit Besluit.

Artikel 8. Tarieven maatwerkvoorziening Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen

De tarieven die gehanteerd worden voor de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 11 lid 4 onder a, b, c en d van de verordening zijn als bijlage 5 opgenomen bij dit Besluit.

Artikel 9. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het betrekken van ingezetenen van de gemeente bij het beleid verloopt via de Wmo-adviesraad en andere cliëntvertegenwoordigers.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020

 • 2. Het Besluit Wmo Sittard-Geleen 2020 wordt ingetrokken met ingang van 1 juni 2020.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo Sittard-Geleen 2020-1

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 15 december 2020.

De Burgemeester

mr. J.Th.C.M. Verheijen

De Secretaris

mr. G.J.C. Kusters

Bijlage 1: Maximale normbedragen woningsanering

Maximale normbedragen (inclusief BTW) per 1 januari 2020 bij woningsanering ingevolge van artikel 11, lid 4 onder i van de verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019.

Rubriek

Prijs (incl. BTW)

Per eenheid

Bedragen incl. BTW

Vloerbedekking vinyl

€ 44,00*

Meter [4 meter breed]

Jaloezieën

€ 28,00

Meter [1,75 meter hoog]

Conform Nibud-prijslijst 2019-2020

* de prijs is exclusief legkosten en ondervloer.

Bijlage 2: Prijzenboek bouwkundige en installatietechnische woningaanpassingen

Prijzenboek vastgestelde prijzen conform aanbesteding bouwkundige en installatietechnische werken per 01-07-2019.

ALGEMEEN

Aanvullend op de benoemde prijzen komt nog een toeslag voor indirecte kosten, te weten:

Indirecte kostenpost

Percentage

Btw

21%

Werkvoorbereiding

5%

Administratieve kosten

3%

Winst en risico

4%

Tevens is er altijd een betaalde vooropname (opname van het werk) en bij werkzaamheden die minder dan 4 uur tijdsinvestering vergen een extra post voorrijkosten (beiden in de post “Voorrijkosten” te scoren).

Voorrijkosten – Directe kosten:

Bedrag

Voorrijkosten in rekening te brengen;

Per uitvoeringsadres bij opdrachten gezamenlijk < 8 uur

€ 42,00

Opnamekosten

 • >

  Per uitvoeringsadres

€ 50,40

ONDERDELEN

De bouwkundige en installatietechnische woningaanpassingen worden onderverdeeld in 14 Categorieën, met elk één of meerdere sub-categorieën:

Onderdeel

Subcategorie

 • 1.

  Toiletvoorzieningen

 • 1.1

  Toiletpotten

 • 1.2

  Toiletzittingen

 • 1.3

  Stomatoilettafel

 • 1.4

  Sanibroyeur

 • 2.

  Wastafel diverse

 • 2.1

  Wastafel

 • 2.2

  Rolstoelwastafel

 • 3.

  Douchevoorzieningen

 • 3.1

  Douchezittingen

 • 3.2

  Douchekranen

 • 4.

  Beugels

 • 4.1

  Wandbeugels

 • 4.2

  Hoekwandbeugels

 • 4.3

  Kozijnbeugels

 • 4.4

  Wastafelbeugels

 • 4.5

  Pakpalen

 • 4.6

  Toiletbeugels

 • 4.7

  Leuningen

 • 5.

  Antislipvloer

 • 5.1

  Vloeretsing

 • 5.2

  Vloertegelwerk

 • 6.

  Badkameraanpassingen

 • 6.1

  Bad wordt douchehoek

 • 6.2

  Douchebak wordt douchehoek

 • 7.

  Drempels

 • 7.1

  Drempel binnen

 • 7.2

  Drempel oploop binnen

 • 7.3

  Hellingbaan

 • 8.

  Straatwerk, vlonders

 • 8.1

  Straatwerk

 • 8.2

  Vlonders

 • 9.

  Scootmobiel

 • 9.1

  Scootmobielstalling

 • 10.

  Deurverbreding

 • 10.1

  Deurverbreding binnen

 • 10.2

  Deurverbreding buiten

 • 11.

  Tegelwand

 • 11.1

  Wandtegelwerk

 • 12.

  Elektra

 • 12.1

  Elektra

 • 13.

  Tuinpoorten

 • 13.1

  Tuinpoort

 • 14.

  Keukenaanpassingen

 • 14.1

  Keukenblok

 • 14.2

  Aanpassen installaties

Onderdeel 1 : Toiletvoorzieningen

1.1 Toiletpotten

Uitvoering

Sphinx serie 280/300 o.g.

KIWA keurmerk

Aansluiting op bestaand leidingwerk

Materiaal

Keramiek

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Sphinx closet, keramiek, wit, type staand, spoelvorm vlak, spoelwaterhoeveelheid 3-6l, nom. Spoelwaterhoeveelheid 6l, KIWAS-keur, verhoogd toilet, met bevestigingsmateriaal, plaats uitlaat PK nader te bepalen, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, glansgraad glanzend

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Toiletpot PK + 6cm (achteruitlaat)

€ 247,23

Toiletpot PK +10cm (achteruitlaat)

€ 379,57

Toiletpot AO +6cm (onderuitlaat)

€ 243,53

Toiletpot Ao +10cm (onderuitlaat)

€ 411,04

Toiletpot bevestigingsset

€ 2,02

Afvoermanchet

€ 7,41

Toiletzitting m. dekstel standaard

€ 37,77

Toiletreservoir laaghangend

€ 113,02

Toiletreservoir opbouw

€ 124,65

Hoekstopkraan

€ 21,25

1.2 Toiletzittingen

Uitvoering

Closetzitting

Materiaal

Kunststof

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Pagette Project Line Kadett closetzitting, wit, met deksel, voor universele toiletpot, zitting/deksel kunststof, scharnierpoot/rozet kunststof, hartafstand schroefdraden 120 - 170mm, onderzijde geprofileerd

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Toiletzitting m. deksel standaard

€ 37,77

Toiletzitting comfort seat zwart (zachte zitting)

€ 251,421

Toiletzitting, douche/föhn, afstandbed

€ 1045,91

Electra aansluiting wcd douche/föhn

€ 264,00

1.3 Stomatoilettafeel

Uitvoering

Opbouw

Product-beschrijving

Sanmedi STOMA stomatoilettafel, kunststof, bouwwijze opbouw, met mengkraan, uittrekbare handdouche, met reservoir, met spiegel, met aansluitset

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Stomatoilettafel

€ 2.110,00

Waterleiding en riool

€ 50,00

Demontage, afvoeren, montage totaal

€ 168,00

1.4 Sanibroyeur

Product-beschrijving

Sanibroyeur Luxe vuilwaterpompunit, geschikt voor fecaliën, reservoir kunststof, nom. debiet 3.6m³/h, opvoerhoogte bij nom. debiet 50kPa, kwaliteitsklasse reservoir ABS, kwaliteitsklasse pomphuis kunststof vezelversterkt, opstelling achter toiletpot, inhoud reservoir 8.1L, 1 pompen,

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Sanibroyeur Luxe

€ 561,91

Toiletpot PK +6cm (achteruitlaat)

€ 247,23

Toiletpot bevestigingsset

€ 2,02

Afvoermanchet

€ 7,41

Toiletzitting m. deksel standaard

€ 37,77

Toiletreservoir laaghangend

€ 113,02

Aansluiting riolering

€ 126,50

Aansluiting waterleiding

€ 65,50

Aanleg electra, wandcontactdoos

€ 107,00

Onderdeel 2 : Wastafel

2.1 Wastafel

Uitvoering

Standaard wastafel

Sphinx 300 o.g.

KIWA keurmerk

Materiaal

Keramiek

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Sphinx 280 / 300 wastafel, keramiek, wit, diepte 475 / 480mm, breedte/diameter 600mm, rond / rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Wastafel 60cm 

€ 214,20

Plugbekersifon messing/chroom -incl muurbuis, manchet

€ 25,89

Vloerbuis, manchet tbv afvoer 

€ 30,67

Bevestigingsset

€ 2,45

Wastafelbeugel incl bevestigingsset

€ 248,09

Wastafelmengkraan draaibare uitloop 

€ 75,10

 

€ 

2.2 Rolstoelwastafel

Uitvoering

Onderrijdbare wastafel

Sphinx Comfort 300 o.g.

KIWA keurmerk

Materiaal

Keramiek

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Sphinx 300 Comfort wastafel, keramiek, wit, diepte 550mm, breedte/diameter 650mm, rechthoekig, hangend, 1 waskom, 1 gebruiksplaats, 1 kraangat per waskom, 1 afvoerpunt, 1 kom, medische uitvoering, kraangat midden

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Rolstoelwastafel b = 65cm

€ 439,09

Afvoergarnituur rolstoelwastafel

€ 66,12

Muurbuis, manchet tbv afvoer

€ 5,11

Vloerbuis, manchet tbv afvoer

€ 30,67

Bevestigingsset

€ 2,45

Wastafelmengkraan draaibare uitloop 

€ 85,60

Onderdeel 3 : Douchevoorzieningen

3.1 Douchezittingen

Uitvoering

DOUCHEZITTING

KIWA keurmerk

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Handicare Linido Ergonomic douchezitting, frame wit, RAL-nummer 9010, frame kunststof, kwaliteitsklasse materiaal frame glasvezel versterkt, oppervlaktebescherming materiaal fr gecoat, soort coating overig, oppervlaktebehandeling materiaal fr gecoat, zitting wit, zitting kunststof

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Douchezitting standaard

€ 233,09

Douchezitting met rugleuning

€ 316,73

Douchezitting met rugleuning en armleggers

€ 354,90

Bevestigingsset wandmontage

€ 10,--

Contraplaat tbv bevestigingsset

€ 94,64

Hulppootset

€ 113,73

Hoogte verstelplaat wandmontage

€ 237,36

Verplaatsen douchezit incl reparatie wand

€ 151,80

3.2 Douchemengkraan

Uitvoering

DOUCHEMENGKRAAN

THERMOSTATISCH

KIWA keurmerk

Product-beschrijving

Grohe Grohtherm douchemengkraan (opbouw), chroom. glans, volumestroomklasse B (11.5-14.4 l/min.), wand, thermostatisch, incl. grepen, aantal grepen tweegreeps, waterspaarstand, temperatuurbegrenzing, plaats uitlaat naar beneden, nom. binnendiameter uitlaat 1/2", hartafstand 150mm

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Douchemengkraan thermostatisch

€ 252,64

Glijstangcombinatie

€ 57,97

Douchemengkraan thermostatisch -incl glijstangcombinatie

€ 222,55

S-koppeling, rozet

€ 15,64

Bij verplaatsing kraan extra:

 

Leidingwerk, montagebeugel, reparaties tegelwerk

€ 21,60

Verplaatsen bestaande glijstang, demontage/montage

€ 21,50

Onderdeel 4: Beugels

4.1 Wandbeugels

Uitvoering

Linido o.g.

vast

Product-beschrijving

Handicare Linido Ergogrip wandgreep, staal, wit, oppervlaktebescherming gecoat, profiel ronde buis, uitvoering afdekrozet rond, met verwisselbare decor-afdekkap/ro, verdekte bevestiging, toegestane belasting verticaal 150N

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Wandbeugel recht 600mm

€ 36,36

Wandbeugel recht 700mm

€ 61,00

Wandbeugel recht 800mm

€ 66,45

Wandbeugel recht 900mm

€ 72,81

Wandbeugel recht 1000mm

€ 74,64

Wandbeugel recht 1200mm

€ 96,45

Wandbeugel recht 1400mm

€ 109,18

Bevestigingsset

€ 7,00

Contraplaat

€ 28,68

Verplaatsen bestaande beugel compleet

€ 31,50

4.2 Hoekwandbeugels

Uitvoering

Linido o.g.

vast

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Handicare Linido handgreep aangepast sanitair, staal, wit, lengte deel 1 (grootste deel) 600mm, lengte deel 2 600mm, geschikt voor hoekmontage, verdekte bevestiging, RAL-nummer 9010, accentkleur wit, uitvoering hoekwandbeugel, aantal graden uitvoering 0 - 90°

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Wandbeugel hoek horizontaal 60x60cm

€ 126,45

Hoekcombideel verticaal (alleen icm 1)

€ 84,14

Bevestigingsset

€ 7,00

Contraplaat

€ 39,18

4.3 Kozijnbeugels

Uitvoering

Linido o.g.

Vast

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Handicare Linido wandgreep, staal, wit, (lxd) 450x100mm, recht, oppervlaktebescherming gecoat, uitvoering afdekrozet rechthoekig, hartmaat beugel 390mm, verdekte bevestiging, toegestane belasting verticaal 150N

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Kozijnbeugel 30cm

€ 72,82

Kozijnbeugel 45cm

€ 78,27

Kozijnbeugel 60cm

€ 82,82

Bevestigingsset

€ 7,00

Verplaatsing kozijnbeugel

 

4.4 Wastafelbeugels

Uitvoering

Linido o.g.

Vast

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Handicare Linido wastafelbeugel, staal, wit, (dxb) 530x700mm, RAL-nummer 9010, kwaliteitsklasse materiaal st 37.2 (1.0037), oppervlaktebescherming gecoat, soort coating epoxy, 4 bevestigingspunten wand

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Wastafelbeugel

€ 241,09

Bevestigingsset

€ 7,00

Contraplaat

€ 39,18

4.5 Pakpalen

Uitvoering

CE markering

medisch hulpmiddel klasse 1

Materiaal

Metaal

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Verplaatsbare stalen grijppaal met bovenplaat en voetplaat die tussen vloer en plafond wordt geklemd. T.b.v. houvast en steun op plaatsen waar een muur of een handgreep buiten bereik is. Belasting <120kg

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Pakpaal wit

€ 429,45

Verlengstuk h= >288cm

€ 111,00

Pakpaal telescopisch

€ 456,73

Beugel 30cm

€ 167,28

Beugel 60cm

€ 182,16

Beugel 80cm

€ 137,53

Blokkeersysteem beugel

€ 214,39

Arm 70 cm met handgreep

€ 219,15

Houten bovenplaat (bij zwak plafond)

€ 30,58

Verzendkosten

€ 21,00

4.6 Toiletbeugels

Uitvoering

Linido o.g.

vast en/of opklapbaar

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Handicare Linido toiletsteun, staal, wit, lengte nader te bepalen, kwaliteitsklasse st 37.2 (1.0037), accentkleur wit, muurbevestiging staal, max. statische belasting 150kg, oppervlaktebehandeling overig, oppervlaktebescherming gecoat, RAL-nummer 9010, soort coating epoxy, verdekte bevestiging

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Toiletsteun vast 500mm

€ 101,91

Toiletsteun vast 600mm

€ 102,82

Toiletsteun vast 700mm

€ 104,64

Toiletsteun vast 800mm

€ 107,36

Toiletsteun vast 900mm

€ 111

Toiletsteun opklapbaar 500mm

€ 111,90

Toiletsteun opklapbaar 600mm

€ 112,82

Toiletsteun opklapbaar 700mm

€ 113,73

Toiletsteun opklapbaar 800mm

€ 116,45

Toiletsteun opklapbaar 900mm

€ 119,18

Bevestigingsset

€ 10,00

Contraplaat

€ 55,95

Hulppoot tbv opklapbare beugel

€ 59,59

Vloerstatief tbv opklabbare beugel

€ 132,82

Closetrolhouder tbv beugel

€ 18,18

Closetrolhouder tbv beugel 1-handig

€ 45,45

4.7 Leuningen

Uitvoering

divers

Materiaal

Hout, metaal

Kleur

Naturel

Product-beschrijving

Trapleuning verzinkt. . Kan worden gemonteerd als trapbalustrade voor inbedding in beton naast de trap of om direct op de traptreden te schroeven.

Directe kosten:

Beschrijving

Bedrag

MUURLEUNING VERDIEPINGSTRAP BINNEN

 

Levering, montage:

 

Muurleuning verdiepingstrap grenen Ø45, Lt 3900

€ 

leuninghouders hoh max 900mm

€ 3,86

 

MUURLEUNING BUITEN

 

Levering, montage:

 

Leuning metaal verzinkt Ø42,4x2mm, aangelaste

 

muurplaten

 

Optredes 1 t/m 3 > Lt max 1200mm

€ 234,94

Optredes 4 t/m 6 > Lt max 2200mm

€ 310,90

 

LEUNING VRIJSTAAND BUITEN

 

Levering, montage:

 

Leuning, begin-eindbaluster metaal verzinkt Ø42,4x2mm,

 

Ø42,4x2mm, aangelaste muur/voetplaten,

 

geschroefd op trede of bordes

 

Optredes 1 t/m 3

€ 458,56

Optredes 4 t/m 6

€ 682,12

Meerprijs indien balusters gestort in beton

€ 107,04

Onderdeel 5: Antislipvloer

5.1 Vloeretsing

Uitvoering

Slidex o.g.

Product-beschrijving

Slidex heeft speciaal voor gladde vloeren een antislip behandeling ontwikkeld welke toegepast kan worden op steenachtige ondergronden. Deze behandeling verandert de gladde vloer, juist in natte toestand, in een stroeve vloer.

Directe kosten:

Beschrijving

Bedrag

Etsing vloer t/m 5m2

€ 250,00

Etsing vloer t/m 10m2

€ 300,00

all-in prijs, excl parkeerkosten

 

5.2 Vloertegelwerk

Uitvoering

Mosa Softgrip (LS) o.g. antislip R11/B

Mosa Softline (V) o.g. antislip R10/A

15x15cm

Materiaal

Keramiek

Kleur

74000 (wit)

Montage

Lijm

Product-beschrijving

Vloertegelwerk met reliëf vloertegel, in lijm, groep: Softgrip / Softline, niet gerectificeerd, moduulmaat: 15x15, R10A / R11B, mat dessin, ongeglazuurd, kleurgroep: wit

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Afdekken, stofschermen

€ 114

Verwijderen en afvoeren vloertegels

€ 34,40

Uitvlakken vloer

€ 39,00

Toeslag afschotvloer

€ 21,00

Vloertegels (incl. 5% snijverlies) R11/B

€ 42,75

Vloertegels (incl. 5% snijverlies) R10/A

€ 38,70

Lijm, voorstrijk, voegsel

€ 9,80

Vloertegelwerk compleet

€ 69,30

Toeslag vloertegelwerk compleet <6m2

€ 10,50

Kitwerk

€ 6,80

Afdekken + afschotvloer per stuk, rest per vierkante meter.

Onderdeel 6: Badkameraanpassingen

6.1 Bad wordt douchehoek

Uitvoering

Wand; Mosa Holland 2040

Vloer; Mosa Global LS

150x150mm

Materiaal

Keramiek

Montage

Lijm

Product-beschrijving

De onderdelen die gebruik dienen te worden, worden in de diverse onderdelen in het prijzenboek beschreven. Tegelwerk maximaal 5 m2

Directe kosten:

Beschrijving

Bedrag

Afdekken, stofschermen

€ 114,00

Verwijderen, afvoeren bad incl ombouw

€ 85,50

Demonteren, afdoppen badkraan

€ 33,50

Verplaatsen waterleiding (opbouw)

€ 113,50

Douchekraan thermostatisch incl garnituur, glijstang

€ 302,00

Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput

€ 135,50

Doucheput

€ 38,60

 
 

Uitvlakken tbv wandtegels

€ 130,50

Uitvlakken tbv vloertegels

€ 78,00

-toeslag afschotvloer

€ 21,00

Kimband

€ 46,50

 
 

Wandtegels (aankoop incl snijverlies)

€ 16,65

Vloertegels (aankoop incl snijverlies)

€ 42.75

Lijm, voorstrijk, voegsel

€ 9,80

Wandtegelwerk aanhelen compleet

€ 73,50

Vloertegelwerk douchevloer + aanhelen

€ 84,00

Kitwerk

€ 25,00

 

Aan- en afloopkosten

€ 63,oo

Bouwplaatskosten

€ 120,00

6.2 Douchebak wordt douchehoek

Uitvoering

Wand; Mosa Holland 2040

Vloer; Mosa Global LS

150x150mm

Materiaal

Keramiek

Montage

Lijm

Product-beschrijving

De onderdelen die gebruik dienen te worden, worden in de diverse onderdelen in het prijzenboek beschreven. Tegelwerk maximaal 2 m2

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Afdekken, stofschermen

€ 114,00

Verwijderen, afvoeren douchebak incl ombouw

€ 61,50

Demonteren, afdoppen douchekraan

€ 33,50

Verplaatsen waterleiding (opbouw)

€ 113,50

Douchekraan thermostatisch incl garnituur

€ 291,50

Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput

€ 135,50

Doucheput

€ 38,60

 

Uitvlakken tbv wandtegels

€ 130,50

Uitvlakken tbv vloertegels

€ 78,00

-toeslag afschotvloer

€ 21,00

Kimband

€ 46,50

 

Wandtegels (aankoop incl snijverlies)

€ 33,30

Vloertegels (aankoop incl snijverlies)

€ 42,75

Lijm, voorstrijk, voegsel

€ 29,40

Wandtegelwerk aanhelen compleet

€ 147

Vloertegelwerk douchevloer + aanhelen

€ 84,00

Kitwerk

€ 25,00

 

Aan- en afloopkosten

€ 63,00

Bouwplaatskosten

€ 120,00

Onderdeel 7: Drempels

7.1 Drempel binnen

Uitvoering

Aluminium geanodiseerd

lengte 900mm (inkortbaar)

Materiaal

Aluminium

Kleur

Aluminium geanodiseerd 

Product-beschrijving

Toegankelijkheidshulpmiddel, aluminium, (bxd) 900x105mm, uitvoering drempelprofiel, toepassing binnen, oppervlaktebescherming geanodiseerd, hoogte overbrugging 1.5mm, breedte inkortbaar

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

verwijderen/afvoeren binnendeurdorpel

€ 12,50

drempel b 80mm

€ 38,61

drempel b 105mm

€ 42,90

drempel b 130mm

€ 47,67

drempel b 170mm

€ 56,71

drempel b 200mm

€ 61,48

bevestigingsmiddelen

€ 2,00

7.2 Drempelomloop binnen

Uitvoering

Aluminium geanodiseerd

lengte 900 - 1000mm (inkortbaar)

Materiaal

Aluminium

Kleur

Aluminium geanodiseerd 

Product-beschrijving

Toegankelijkheidshulpmiddel, aluminium, (bxd) 960x140mm, uitvoering drempeloploop, toepassing binnen, oppervlaktebescherming geanodiseerd, hoogte overbrugging 15 - 30mm, breedte inkortbaar, minimum hoogte 15mm 

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

oploop b 140mm / h >15 - <30mm

€ 78,17

oploop b 205mm / h >20 - <40mm

€ 95,15

oploop b 300mm / h >30 - <60mm

€ 111,50

oploop b 400mm / h >40 - <80mm

€ 169,12

verstelbare potenset tbv oploop

€ 16,55

U-profiel tbv verstelbare potenset

€ 16,55

Bevestigingsmiddelen

€ 2,00

7 – 3 Hellingbanen

Uitvoering

Hellingbaan

Materiaal

thermisch verzinkt staal

Kleur

Staal

Product-beschrijving

"Materiaal: thermisch verzinkt staal

Maximale belasting: 300 kg"

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

Miniramp complete set: MR345: Schuin hellingdeel met potenset dat kan worden gebruikt om een hoogteverschil

€ 238,00

tot maximaal 6 cm te overbruggen

 

 

Miniramp complete set: MR1000, Een in hoogte verstelbare potenset is inbegrepen. Het maximum geadviseerde.

€ 186,96

hoogteverschil bedraagt 12 cm

 

Onderdeel 8: Straatwerk, vlonders

8.1 Straatwerk

Uitvoering

Straatwerk

Materiaal

betontegels

Kleur

grijs

Product-beschrijving

"In halfsteensverband op straatlaag betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)45

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

Afstrooien en inwassen met straatzand"

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

Toegangspad naar hoofdingang belanghebbende

 

max. 20 m2, terras max. 6m2:

 

ontgraven p/M2

€ 23,00

aanbrengen zandbed en aftrillen

€ 9,65

leveren en leggen betontegels p/m2 (bv 30x30cm / 40x60cm)

€ 34,50

stellen opsluitband 15x100x5 cm p/m2

€ 12,45

 

tot 6cm hoogteverschil

€ 84,50

 

* bij 4m2 of minder straatwerk.

€ 317,00

 

Verwijderen groenvoorzieningen

€ 145,00

8.2 Vlonders

Uitvoering

Vlonders

Materiaal

Houtcomposiet

Kleur

Bruin, grijs, naturel houtkleur

Product-beschrijving

Houtcomposiet planken rustend op aluminium liggers met traploos instelbare kunststof vijzels

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

Houtcomposiet vlondervloer verhoging met

€ 178,65

kunsstof vloerplanken antislip op aluminium

 

liggers met kunststof vijzels

 

Balustrade verhoging in combinatie met vlonder

€ 101,50

d.m.v. aluminium buisprofiel met montageklemmen

 

Onderdeel 9: Scootmobiel

9.1 Scootmobiel (-stallingen)

Uitvoering

Hout of aluminium

Materiaal

Hout of aluminium

Kleur

In overleg

Product-beschrijving

"Scootmobiel afsluitbaar

breedte, 150 cm

hoogte, 153 cm

buitenafmetingen in cm (bxdxh),150 x 193 x 153

binnenafmetingen in cm (bxdxh), 139 x 175 x 145

materiaal: in overleg "

Tuinhuis alleen indien mogelijk op eigen perceel

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

1. Leveren+plaatsen houten tuinhuisje, afm.2.00x2.50m

€ 1958,00

2. Oplaadpunt+houder (incl. aanleg elektra/verlichting)

€ 312,00

vanaf aansluit binnen straal van 5m1

 

3. Fundering/betontegel bv 30x30 tpv stalling ca 5 a 6 m2

 

=> zie bestrating

 

4. Scootsafe incl leveren, zonder elektra en straatwerk

€ 2500,o0

Onderdeel 10: Deur

10.1 Deurverbreding binnen

Uitvoering

Niet dragende binnenwand d=70mm

Product-beschrijving

Berkvens, type RZ, opdek / stomp, standaard 2376 mm max. 3000 mm. Type RZ, stomp, standaard 2378 mm, deur: SKB 292 opdek / stomp binnendeur, serie Board vlak. De binnendeur heeft een honingraat kern en is EBC-afgelakt in RAL 9010 

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

Afdekken, stofschermen

€ 114,00

Verwijderen, afvoeren deur en kozijn

€ 55,00

Zaag- en sloopwerk, afvoeren wand

€ 110,00

 

Stalen montagekozijn md 70

 

-zonder bovenlicht

€ 152,48

-met bovenlicht

€ 149,65

drempel b 80mm

€ 49,11

 

Binnendeur 93x211,5 opdek

€ 136,54

Vulling bovenlicht

€ 30,50

Deurbeslag, hang-, sluitwerk hergebruiken

€ 42,00

Kramerijen

€ 10,00

latei

€ 96,50

aanhelen stucwerk / metselwerk

€ 119,50

Meerprijs indien kozijn van hout incl. aftimmerwerk

€ 117,00

Schilderwerk kozijn (OA)

€ 37,50

Schilderwerk deur (OA)

€ 75,00

10.2 Deurverbreding buiten

Uitvoering

Houtendeur

Materiaal

Hout

Kleur

In overleg

Product-beschrijving

"Voordeur uit hardhout. Extreme toplaag voor een strak en glad oppervlak. Deur 4 cm dikte. Standaart beslag deur slot, scharnieren skg***.Voordeur volgens KOMO richtlijnen geproduceerd, 6 jaar garantie."

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

Afdekken, stofscherm

€ 114,00

Verwijderen, afvoeren deur en kozijn

€ 65,50

Stut- en stempelwerk

€ 91,00

Zaag-, hak-, en breekwerk, afvoeren tbv vergroten opening

€ 162,00

Tijdelijke dichtzettingen kozijnopening

€ 164,00

Latei en aanmetselen rondom latei en kozijn

€ 384,00

 

Deurkozijn en multiplex deur b=930mm (deur gemonteerd)

€ 1298,00

-hardhouten voordeurkozijn 67x114mm gegrond

 

-okoume multiplex deur 40mm gegrond

 

-kunststof DTS onderdorpel

 

-tochtweringsprofiel

 

-hang- en sluitwerk skg***

 

-standaard deurbeslag

 

 

Afwerking dagkanten (voegwerk, stucwerk, bekledingen)

€ 252,80

 

Kramerijen

€ 10,00

Schilderwerk aflakken kozijn en deur (OA)

€ 150,00

Onderdeel 11: Tegelwerk wand

11.1 Wandtegelwerk

Uitvoering

Mosa Holland 2040 o.g.

150x150mm

Materiaal

Keramiek

Kleur

490 (Wit)

Lijm

Product-beschrijving

wandtegel Mosa Holland 2040, 150x150, , in lijm, groep: BIII, niet gerectificeerd, glanzend uni, geglazuurd, kleurgroep: wit

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Afdekken, stofschermen (per aanpassing 1x)

€ 114,00

Verwijderen en afvoeren wandtegels

€ 34,40

Uitvlakken wand

€ 27,50

Wandtegels (incl 5% snijverlies)

€ 16,65,--

Lijm, voorstrijk, voegsel

€ 7,90

Wandtegelwerk compleet

€ 42,00

Toeslag wandtegelwerk <10m2

 

Kitwerk inw. Hoeken (per aanpassing 1x)

€ 36,30

Per aanpassing natte cel in principe 1x kitwerk en 1x afdekken, stofschermen te factureren !

Onderdeel 12: Elektra

12.1 Elektra diverse

Uitvoering

Elektra

Materiaal

Jager-busch

Kleur

9001

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Oplaadpunt scootmobiel (afsluitbaar): indien er binnen (pst)

€ 270,00

een straal van 2 meter (voeding) elektra aanwezig is

 

(excl. graaf-, breek- en hakwerk)

 

Aanbrengen keiloog (buiten)wand (samen met punt 1) (pst)

€ 37,00

Extra wcd aanbrengen (opbouw, incl. arbeid) (st)

€ 129,00

Aanpassen meterkast tot max € 500,- (pst)

€ -

Let op posten per stuk!

Onderdeel 13: Tuinpoorten

13.1 Tuinpoort

Uitvoering

Hout

Materiaal

Hout & hang en sluitwerk

Kleur

blank

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Nieuwe bredere poortdeur:

€ 636,00

Opgeklampte poortdeur

 

kozijnbalk links / rechts 5 meter

 

sponninglat 4 meter

 

hang en sluitwerk eenvoudig

 

kramerijen

 

 

Poortdeur verplaatsen:

€ 470,00

kramerijen

 

Prijzen van dit onderdeel zijn per stuk

Onderdeel 14: Keukenaanpassingen

14.1 Keukenblok

Uitvoering

Vervangen keukenblok

Bribus, Bruynzeel o.g.

Prijsgroep 1

Materiaal

Spaanplaat gemelamineerd

Kleur

Wit

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Vervangen keuken:

€ 992

Slopen, afvoeren bestaande keuken

€ -

Levering, montage;

€ 435

keukenblok recht, B= 150, 160, 170, 180cm

 

bovenkast H= 57cm x B= 50, 60cm

 

aanrechtblad rvs wafelmotief, geintregreede spoelbak

 

overzetten keukenkraan

 

14.2 Aanpassen installaties

Uitvoering

Wijzigingen t.b.v. door derden te plaatsen

hoogte verstelbare keuken

Betreft sloopwerk bestaande keuken

en aanpassen installaties

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Keuken levering en montage door derden

 

Slopen en afvoeren bestaande keuken

€ 472,39

-incl afdoppen leidingwerk

€ -

Wijzigen installaties

€ 1.056,26

-watertoevoer en -afvoer

 

-4 st. wandcontactdozen geaard boven werkblad

 

-krachtstroomaansluiting t.b.v. keuken

 

-excl eventuele aanpassingen meterkast

 

Prijzen per stuk

Bijlage 3. Aanpassing badkamers en keukens

Deze afspraak is van toepassing voor badkameraanpassingen waarbij een ligbad of douche wordt verwijderd en een inloopdouche/douche met verlaagde instap wordt gerealiseerd.

 • -

  Wanneer in deze werkafspraak wordt gesproken wordt over “kosten” dan wordt hiermee bedoeld de aanpassingskosten die nodig zijn om de belemmering van de cliënt op te heffen en niet de totale renovatiekosten.

 • -

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tot en met 20 jaar komen de kosten volledig ten laste van de gemeente.

 • -

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd vanaf 30 jaar kunnen aanpassingen in een renovatie worden meegenomen. De kosten komen dan volledig ten laste van de woningeigenaar.

 • -

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tussen 20 en 30 jaar wordt een kostenverdeling gemaakt tussen gemeente en woningeigenaar volgens een glijdende schaal.

 • -

  Deze kostenverdeling is als volgt:

  Leeftijd badkamer

  Aandeel Gemeente

  Aandeel Eigenaar

  t/m 20 jaar

  100%

  0 %

  21 jaar

  90%

  10%

  22 jaar

  80%

  20%

  23 jaar

  70%

  30%

  24 jaar

  60%

  40%

  25 jaar

  50%

  50%

  26 jaar

  40%

  60%

  27 jaar

  30 %

  70%

  28 jaar

  20 %

  80%

  29 jaar

  10%

  90%

  Vanaf 30 jaar

  0%

  100%

 • -

  Standaard aanpassingen, welke niet gerelateerd zijn aan de leeftijd van de badkamer (bv. douchezitje of opklapbare toiletbeugels), worden volledig vergoed via de Wmo.

Werkwijze voor gemeente

 • -

  Deze werkafspraak houdt in dat bij een badkamer met een geschatte leeftijd tussen 20 en 30 jaar wel een aanvraag wordt ingenomen wanneer er een indicatie bestaat voor aanpassing (instap ligbad of douchebak). Vervolgens wordt een offerte opgevraagd in deze.

 • -

  Bij een badkamer waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ouder is dan 30 jaar, wordt zónder aanvraag doorverwezen naar de woningeigenaar. Er zal in een dergelijke situatie wel in het gespreksverslag opgenomen worden in hoeverre een aanpassing noodzakelijk wordt geacht. De eigenaar kan zelf bepalen of hij tot renovatie over zal gaan.

 • -

  Bij twijfel over de leeftijd van een badkamer wordt hierover contact opgenomen met de woningeigenaar.

Bijlage 4: Prijslijst voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie liftinstallaties

Alleen de werkelijk gemaakte kosten van keuring, onderhoud (met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen) en reparatie (niet gebonden aan een maximum) aan de hieronder genoemde onderdelen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming:

 • Stoelliften/trapliften

 • Rolsstoel- of sta-plateau liften

 • Woonhuisliften

 • Hefplateauliften

 • Balansliften

 • De mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel

 • Personentilliften/plafondliften

De maximale vergoeding van de kosten voor onderhoud en keuring van diverse soorten liften in de woning en\of trappenhuizen bedraagt:

Soort lift

Keuringen

Frequentie

Kosten incl. BTW

Onderhoud

Frequentie(*2)

Kosten incl. BTW

Stoellift/traplift*

-

-

1x per jaar

all-inn, liften 1-10 jaar oud

basis, liften 10-20 jaar oud

€ 300,00 per jaar

€ 220,00 per jaar

Woonhuislift

1x per 18 maanden

-

2x per jaar (max)

€ 760,00 per jaar (incl.keuring) 

*) onderhoud en keuring komt voor vergoeding in aanmerking zodra de wettelijke termijn van 2 jaar fabrieksgarantie is verstreken.

Maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven:

 • 50% voor installaties geplaatst buiten de woning

 • 50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen

 • 50% voor installaties uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateaus en\of afrijdbeveiliging respectievelijk elektrisch wegklapbare raildelen.

Reparatie:

De werkelijke kosten van reparatie komen voor vergoeding in aanmerking mits gedeclareerd binnen 12 maanden na betaling.

Bijlage 5: Tarieven maatwerkvoorziening Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen

Deze bijlage bevat een overzicht van de kostprijzen voor de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning.

Maatwerkvoorziening Ondersteuning

Arrangement

Zorg in Natura

(tarief per 4 weken)

Pgb 95% (*1)

(tarief per 4 weken)

Pgb 90% (*1)

(tarief per 4 weken)

Arrangement 1

€ 255,12

€ 242,36

€ 229,61

Arrangement 2

€ 287,68

€ 273,29

€ 258,91

Arrangement 3

€ 325,68

€ 309,40

€ 293,12

Arrangement 4

€ 694,78

€ 660,04

€ 625,30

Arrangement 5

€ 705,64

€ 670,36

€ 635,08

Arrangement 6

€ 770,78

€ 732,24

€ 693,70

Arrangement 7

€ 1.031,32

€ 979,76

€ 928,19

Arrangement 8

€ 1.085,60

€ 1.031,32

€ 977,04

Arrangement 9

€ 1.112,74

€ 1.057,10

€ 1.001,47

Vervoer-optie 1 (*2)

€ 96,17

€ 91,36

€ 86,55

Vervoer-optie 2 (*2)

€ 160,28

€ 152,26

€ 144,25

Vervoer-optie 3 (*2)

€ 224,39

€ 213,17

€ 201,95

Toeslag 1 - lopersvergoeding vervoer

€ 42,74

€ 40,60

€ 38,47

Toeslag 2 - lopersvergoeding vervoer

€ 106,85

€ 101,51

€ 96,17

Toeslag 3 –

Rolstoelvergoeding

Vervoer

€ 203,02

€ 192,86

€ 182,71

(*1): Verordening Wmo Sittard-Geleen 2019; Artikel 11, lid 4 onder c

(*2): Blijven alleen geldig voor indicaties afgegeven vóór 1-1-2017

Maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf

Onderstaand het tarief behorende bij de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf.

Zorg in Natura

Pgb 95% (*3)

Pgb 90% (*3)

€ 159,89

€ 151,90

€ 143,91

(*3): Verordening Wmo Sittard-Geleen 2019; Artikel 11, lid 4 onder d

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Onderstaand het uurtarief behorende bij de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning.

Zorg in Natura

Pgb Professional (*4)

Pgb sociaal netwerk (*4)

€ 28,05

€ 23,91

€ 12,65 =minimumloon per 1 januari 2019 met vakantiegeld- en uren (22 jaar en ouder) plus 2%

(*4): Verordening Wmo Sittard-Geleen 2019; Artikel 11, lid 4 onder b

Tarieven Maatwerkvoorziening HO voor indicaties met een ingangsdatum vóór 1-1-2019

Let op: Onderstaande tarieven zijn enkel op basis van overgangsrecht nog van toepassing voor indicaties Huishoudelijke Ondersteuning (HO) afgegeven vóór 1-1-2019

Arrangementen-indicatie

 • Arrangement

  ZiN – tarief

  Pgb - tarief

  1

  € 252,10 (p/4 weken)

  € 191,18 (p/maand)

  2

  € 322,44 (p/4weken)

  € 244,52 (p/maand)

  3

  € 410,38 (p/4weken)

  € 311,20 (p/maand)

  Opslag

  € 28,05 (per uur)

  € 19,64 (per uur)

Let op: Enkel van toepassing voor Pgb en ZiN indicaties HO met een ingangsdatum vóór 1-1-2019

Minuten-indicatie

 • Omschrijving

  Pgb-tarief per uur

  Voor hulp bij het huishouden door een niet daartoe opgeleid persoon die niet werkzaam is voor een instelling of als ZZP’er

  € 15,09

  Voor hulp bij het huishouden door een daartoe opgeleid persoon werkzaam voor een instelling of als ZZP’er

  € 18,58

  Voor hulp bij het huishouden plus, waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist, door een persoon die daarvoor in het bijzonder is opgeleid, werkzaam voor een instelling of als ZZP’er

  € 23,22

Let op: Enkel van toepassing voor Pgb indicaties HO met een ingangsdatum vóór 1-1-2019

Maatwerkvoorziening Hulpmiddelen

Onderstaabde de Pgb-tarieven behorden bij de maatwerkvoorziening Hulpmiddelen:

Categorie

Beschrijving

Pgb (7jaar, incl. btw

H1

Handbewogen rolstoelen voor kortdurend/ incidenteel gebruik

€ 779,02

H2

Handbewogen rolstoel actief of (semi) permanent gebruik

€ 2.991,42

H3

Hanbewogen (comfort) rolstoel permanent/passief gebruik

€ 5.323,83

H4

Buggy’s/ kinder-duwwandelwagen

€ 4.674,14

H5

Universele “losse” elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider

€ 4.674,14

H6

Universeel aankoppelbaar fietsdeel/ handbike

€ 8.179,74

Categorie

Beschrijving

Pgb (7jaar, incl. btw

E7

Elektrische rolstoel voor in en om de woning

€ 17.761,72

E8

Elektrische rolstoel voor binnen en buiten

€ 22.435,86

Categorie

Beschrijving

Pgb (7jaar, incl. btw

S9

Scootmobiel standaard

€ 4.638,58

S10

Scootmobiel extra geveerd

€ 6.621,70

Categorie

Beschrijving

Pgb (7jaar, incl. btw

F11

Driewielfietsen volwassenen

€ 4.674,14

F12

Driewielfietsen kinderen

€ 3.084,96

F13

Duofiets/ tandem (indien nodig met elektrische trapondersteuning)

€ 6.232.18

F14

Rolstoelfiets (indien nodig met elektrische trapondersteuning)

€ 7.011,21

Categorie

Beschrijving

Pgb (7jaar, incl. btw

D15

Douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten (koop)

€ 379,25

D16

Douche- en/of toiletvoorziening verrijdbaar

€ 1.545,30

D17

Douche-(toiletvoorziening) verrijdbaar en kantelbaar

€ 6.232,18

D18

Badlift

€ 1.795,30

Categorie

Beschrijving

Pgb (7jaar, incl. btw

T19

Tillift actief

€ 6.745,34

T20

Tillift passief

€ 6.537,82

Categorie

Beschrijving

Pgb (7jaar, incl. btw

A21

Autozitjes

€ 4.674,14

Categorie

Beschrijving

Pgb (7jaar, incl. btw

H7

Comfortstoel met elektrische hulpaandrijving

€ 9.997,97

Bijlage 6: Pgb kwaliteits- en veiligheidseisen hulpmiddelen, woonvoorziening, vervoersvoorziening en (sport)rolstoelvoorzieningen

Aanbestedingsleidraad in het kader van de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor: Levering en onderhoud Wmo hulpmiddelen (SER.16082)

O.b.v. hoofdstuk 6 “eisen te stellen aan de hulpmiddelen” uit programma van eisen/ dienstverleningsvoorwaarden Wmo hulpmiddelen

Opdrachtgever heeft gekozen voor een assortiment hulpmiddelen bestaande uit 18 categorieën (inclusief subcategorieën) waar alle noodzakelijke hulpmiddelen te verstrekken vanuit de Wmo 2015 in zijn onder te brengen. De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in functionele en herkenbare categorieën die gerelateerd zijn aan specifieke verplaatsingsproblemen, functionele beperkingen en ergonomische belemmeringen tezamen met een omschreven minimumconfiguratie. Behoudens uitzonderingssituaties enkel te bepalen door opdrachtgever is het niet mogelijk om hulpmiddelen te leveren welke niet vallen onder de in deze dienstverleningsvoorwaarden/dit programma van eisen benoemde categorieën. Mocht er wel sprake zijn van een uitzonderingssituatie zal een offerte worden opgevraagd.

Het is opdrachtnemer toegestaan om gereconditioneerde hulpmiddelen in te zetten. Een gereconditioneerd hulpmiddel is te beschouwen als nieuw in de zin van de raamovereenkomst en deze dienstverleningsvoorwaarden. Het hulpmiddel is technisch in uitstekende staat en ziet er bij levering visueel, los van kleine gebruikssporen, netjes schoon en “als nieuw” uit. Het hulpmiddel is vrij van roest en erosie, zit netjes in de lak, zonder uitstekende delen en de bedieningsonderdelen functioneren optimaal.

Gedurende de contractperiode worden alle nadere opdrachten (leveringen inclusief onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen en bijbehorende servicedienstverlening) te allen tijde door opdrachtnemer uitgevoerd conform de overeengekomen all-in categorieprijzen huur behorende bij de betreffende categorie. Voor de overeengekomen all-in categorieprijzen huur dient opdrachtnemer de betreffende best passende voorziening voor de cliënt, naast de minimum configuratie van het hulpmiddel, te voorzien van alle functioneel en adequaat duurzame (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen die nodig en passend zijn zodat cliënt te allen tijde een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend hulpmiddel heeft volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De geleverde voorziening is juist voor de cliënt ingesteld en cliënt is volledig geïnstrueerd over het goede en veilige gebruik van de het hulpmiddel.

Er worden geen merken of typen vastgelegd in een categorie. Wel wordt van inschrijver vereist om bij inschrijving per categorie drie voorkeurshulpmiddelen aan te geven welke worden getoetst aan de vereisten zoals omschreven bij de categorie-indeling. Opdrachtnemer is dus vrij om die hulpmiddelen in te zetten welke behoren en passen binnen de betreffende categorie zolang ze voldoen aan hetgeen is opgenomen in dit programma van eisen en passend zijn voor de cliënt en opdrachtgever hiermee akkoord is. Het is opdrachtgever toegestaan om ter verificatie van het juiste hulpmiddel een externe deskundige in te schakelen.

In het enkele geval dat opdrachtnemer Wmo hulpmiddelen inclusief indien nodig bijbehorende servicedienstverlening dient te verstrekken aan cliënten met een beschikking van opdrachtgever via een persoonsgebonden budget, verbindt opdrachtnemer zich eraan dat de levering en servicedienstverlening aan deze cliënten niet tegen minder goede voorwaarden en tarieven wordt uitgevoerd dan in deze raamovereenkomst is overeengekomen. Indien cliënt in het geval van een PGB kiest voor het afnemen van een koopvoorziening dan wordt het kooptarief bepaald door de all-in categorieprijs huur per jaar -20% te vermenigvuldigen met 7 of wordt in alternatieve gevallen gekozen voor het hanteren van de koopprijs zonder korting plus 5 jaar service en onderhoud plus 5 jaar verzekering.

6.1 Algemene eisen en uitgangspunten

Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat de door hem te verstrekken hulpmiddelen van goede kwaliteit zijn. Dat betekent dat de hulpmiddelen inclusief daarop toe te passen onderdelen, (fabrieks)opties, accessoires en aanpassingen:

 • a.

  Veilig, deugdelijk, doelmatig en cliëntgericht zijn;

 • b.

  Functioneel compleet duurzaam adequaat en passend zijn, te beoordelen door opdrachtgever;

 • c.

  Beantwoorden aan de stand van wetenschap en praktijk voor zover noodzakelijk/gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten en voortvloeiende uit de professionele standaard(en);

 • d.

  Zijn afgestemd op de reële behoefte van cliënt, zijn/haar persoonskenmerken, fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen en op andere vormen van zorg, hulpmiddelen, ondersteuning of begeleiding die de cliënt ontvangt;

 • e.

  Worden verstrekt met respect voor en inachtneming van rechten van cliënt;

De invulling van behoeften van cliënten op basis van eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemene of algemeen beschikbare voorzieningen, mantelzorg of gebruikelijke hulp gaat te allen tijde voor de inzet van maatwerkvoorzieningen voor zover ze beschikbaar, verantwoord, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht zijn.

Eenvoudige douche toilethulpmiddelen zonder wielen waaronder toiletstoel/postoel op poten en de badplank zijn in de regel algemeen verkrijgbaar en daardoor niet opgenomen in deze overeenkomst. Het kan echter zo zijn dat deze hulpmiddelen van opdrachtnemer worden afgenomen. Opdrachtnemer geeft op het prijzenblad de all-in koopprijs aan indien opdrachtgever ervoor kiest het eenvoudig douche toilethulpmiddel bij opdrachtnemer af te nemen.

Alle te leveren en geleverde Wmo hulpmiddelen voldoen vanaf het moment van Levering tot en met het moment van inname te allen tijde aan de van toepassing zijnde vigerende Wet- en regelgeving. Ten tijde van deze aanbesteding betreft dit tenminste de navolgende Wet- en regelgeving:

 • -

  De Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG:

  • a.

   Voor handbewogen rolstoelen: EN 12183;

  • b.

   Voor elektrische rolstoelen en scootmobielen: EN 12184;

  • c.

   Voor tilliften: EN-ISO 10535;

  • d.

   Voor hulpmiddelen bedoeld voor personen met een functiestoornis en waarvoor geen specifieke productnorm bestaat: EN 12182.

 • -

  Voor elektrische hulpmiddelen en relevante toebehoren de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit EMC 2004/108/EG;

 • -

  Alle overige niet bovengenoemde vigerende NEN – EN / ISO / CE / EMC normen;

 • -

  De bepalingen van Wet Medische hulpmiddelen, Kon. Besluit 243 van 30 maart 1995, gewijzigd 30 augustus 2001;

 • -

  Indien bedoeld voor vervoer wordt minimaal voldaan aan de navolgende normen voortkomend uit de code VVR:

  • a.

   ISO 7176-19 (Norm voor botsveilige rolstoelen);

  • b.

   ISO 10542-1 t/m 5 (Normen voor botsveilige vastzetsystemen voor de rolstoel en inzittende).

  • c.

   Compatibel met de zgn. Bierman klem.

Daarnaast eist opdrachtgever van de door opdrachtnemer in te zetten Wmo hulpmiddelen het volgende:

 • 1.

  Ongestoorde, veilige, doeltreffende en doelmatige gebruiksmogelijkheden van de hulpmiddelen nader gespecificeerd dus optimale kwaliteit gelet op:

  • a.

   Deugdelijkheid;

  • b.

   Functionaliteit in relatie tot de gebruikersgroep;

  • c.

   Doelmatigheid en gebruiksgemak voor de cliënt;

  • d.

   Veiligheid;

  • e.

   Bedieningsgemak voor de cliënt;

  • f.

   Lage storingsgevoeligheid beperkte onderhoudslasten, opdat de cliënt zo ongestoord mogelijk gebruik kan maken van het hulpmiddel.

 • 2.

  Er mag geen technologie worden toegepast die achterhaald is en zich aan het einde van de “life cycle” bevindt.

 • 3.

  Per categorie is er sprake van zoveel mogelijk standaardisatie, met optimale uitwisselbaarheid van onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen. Anti decubituskussens en zuurstoffleshouders en alle typen rugleuningen en zittingen zijn indien van toepassing en vereist voor de cliënt inbegrepen in de all-in categorieprijzen huur evenals indien van toepassing (WAM) verzekering, groene kaart en het monteren en vervangen van het verzekeringsplaatje.

 • 4.

  Het hulpmiddel kent geen beperkingen voor de gebruiker (in de ruimste zin van het woord) in het gebruik van het hulpmiddel in het kader van de Wmo.

 • 5.

  Bij normaal gebruik hebben de in te zetten hulpmiddelen, een minimale technische en functionele levensduur van zeven jaar (84 maanden) na eerste levering. Voor gereconditioneerde hulpmiddelen geldt een minimale technische en functionele levensduur van 5 jaar (60 maanden) waarbij geldt zo min mogelijk wisselingen voor de cliënt.

 • 6.

  Een in te zetten gereconditioneerd hulpmiddel is bij levering niet ouder dan 5 jaar (60 maanden).

 • 7.

  Het is toegestaan hulpmiddelen langer dan 10 jaar (120 maanden) uit te laten staan bij cliënten op het moment dat deze technisch en functioneel in goede staat zijn. Voor deze hulpmiddelen geld wel een korting op de all-in categorieprijzen huur van 50%. De korting wordt op 1 juli van het desbetreffende jaar effectief voor alle hulpmiddelen die in het betreffende jaar de leeftijd van 10 jaar hebben bereikt of zullen bereiken.

 • 8.

  Opties, accessoires en onderdelen zijn minimaal verkrijgbaar gedurende tien jaar na nieuw levering.

 • 9.

  Een hoge mate van betrouwbaarheid van tijdige en juiste levering door importeur en/of producent.

 • 10.

  Veiligheidswaarschuwingen en aanduidingen dienen zichtbaar en in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.

 • 11.

  In alle categorieën uit het assortiment zijn heavy duty uitvoeringen van hulpmiddelen indien van toepassing en vereist voor cliënt in de all-in categorieprijzen huur inbegrepen.

6.2 Categorie-indeling inclusief minimumconfiguratie en verdere vereisten

Categorie: H1 - Handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik

Naam:  

Handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik

Beschrijving:

Deze categorie bevat handbewogen rolstoelen kortdurend/incidenteel gebruik bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel kortdurend/incidenteel gebruik, die voor het overbruggen van middellange afstanden een rolstoel nodig heeft. De cliënt kan zich over korte stukken (soms) zelfstandig voortbewegen maar wordt buitenshuis veelal geduwd.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, aangepaste asverstelling, comfort beensteunen, in hoogte verstelbare armsteunen, remverlenger, rugspanstang, zuurstoffleshouder, antitipsysteem, en rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer, Stokhouder/krukhouder links of rechts te plaatsen.

Functionele eisen

Gebruik:

(Regelmatig) Kortdurend gebruik van het middel, nadruk ligt op de rijeigenschappen.

Zithouding:

De rolstoel en met name ook de zithouding is functioneel instel- en verstelbaar, ondersteuning is toereikend en toe te spitsen op de beperkingen en mogelijkheden van de cliënt.

Omgeving:

Gebruik (overwegend) buiten en/of binnen

Verplaatsen:

Voornamelijk door middel van duwen, maar de mogelijkheid bestaat tot het zelfstandig rijden van kleine stukjes.

Meeneembaarheid:

Belangrijk opvouwbaar en te verkleinen, licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen.

Overig:

Op het hulpmiddel dient een universele “losse” elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Quick release achterwielen voorzien van hoepels (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband

 • -

  Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief

 • -

  Horizontale en verticale asgatverstelling door middel van asplaat of camberbuis (m.b.v. gereedschap), diverse camberstanden

 • -

  Instelbare rughoek

 • -

  Los zitkussen ca 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Naspanbare rugbekleding en zitbekleding

 • -

  Rugspanstang

 • -

  Remmen

 • -

  In hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar

 • -

  Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of geïntegreerde voetbeugel, Instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Kuitband of hielbanden op in hoek verstelbare voetplaten

 • -

  Duwhandvatten in hoogte verstelbaar

 • -

  Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen

 • -

  Spaakbeschermers

 • -

  Kledingbeschermers

 • -

  Antitipsysteem

Categorie: H3 - Handbewogen (comfort)rolstoel permanent/passief gebruik (met kantelverstelling)

Naam:

Handbewogen (comfort)rolstoel permanent/passief gebruik (met kantelverstelling)

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen, met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel permanent/passief gebruik met kantelverstelling, met een lage mate tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. De gebruiker zit de gehele dag in de rolstoel en is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen. Om de houding te kunnen variëren kan de rolstoel gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend handbewogen (comfort)rolstoel permanent/kortdurend gebruik met kantelverstelling geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, hoofdsteun, werkblad, gordel en zuurstoffleshouder, stokhouder links of rechts te plaatsen, pelotten, positioneringsgordel.

Functionele eisen

Gebruik:

Frequent/continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.

Zithouding:

Zitcomfort en zitondersteuning is essentieel en de hoogste prioriteit, zithouding is permanent instelbaar, rolstoel is uitgebreid en functioneel in- en verstelbaar en aanpasbaar door middel van fabrieksopties en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Kantelverstelling is in de meeste gevallen noodzakelijk.

Omgeving:

Binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis.

Verplaatsen:

Voornamelijk verplaatsing middels duwen

Meeneembaarheid:

Moet veilig zittend vervoerd kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Overig:

Op het hulpmiddel dient een universele “losse” elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen c.q. een hulpaandrijving moet mogelijk zijn.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vastframe met mechanische kantelverstelling

 • -

  Achterwielen 12", 12,5”,16”, 22” of 24"; (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband

 • -

  Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief

 • -

  Horizontale en verticale asgatverstelling

 • -

  Mechanische kantelverstelling

 • -

  Gepolsterde zitting en rugleuning

 • -

  Remmen

 • -

  Zithoogte, zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar

 • -

  Instelbare /verstelbare rughoek

 • -

  Comfort zitkussen minimaal 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Comfort beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of eendelige beensteun, instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Opklapbare, in hoek instelbare voetplaten/ voetplaat

 • -

  Kuitplaat (en) of hielbanden op voetplaten

 • -

  Gepolsterde armleuningen, uitneembaar en of wegklapbaar. In hoogte Instelbaar en/of Verstelbaar

 • -

  Duwhandvatten of duwbeugel in hoogte verstelbaar

 • -

  Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen

 • -

  Rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer.

 • -

  Spaakbeschermer

 • -

  Kledingbeschermer

Categorie H4 - Buggy/kinderduw-wandelwagen

Naam:

Buggy/kinderduw-wandelwagen

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor kinderen of jong volwassenen met beperkte lichaamslengte ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening buggy/kinderduwwandelwagen, die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker (en groter) is dan de buggy’s voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkten, of in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.

Aanbod

All-in voor alle kinderen in de doelgroep. Voor ieder kind wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende buggy/duwwandelwagen geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens fixatiemogelijkheden (gordels, borst/schouderfixatie, zitbroekje e.d.), wind/-zonnescherm en voetenzak, mechanische kantelverstelling, mechanische rughoekverstelling, in hoogte verstelbare duwbeugel

Functionele eisen

Gebruik:

(Regelmatig) gebruik van het middel. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.

Zithouding:

Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.

Omgeving:

Gebruik binnen en/of buiten

Verplaatsen:

Door middel van duwen.

Meeneembaarheid:

Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig verkleinbaar/opvouwbaar en is in het geval van de duwwandelwagen geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Zitting, rugleuning, armleggers en beensteunen

 • -

  Hoofdsteun

 • -

  Voetensteun

 • -

  Wielen, diverse maatvoering

 • -

  Kuitband, hielbanden, voetplaten;

 • -

  Remmen

 • -

  Fixatiemogelijkheden

Categorie: H5 - Universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider

Naam:

Universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden en/of indirect diens vaste begeleider(s) ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider, waarbij is geconstateerd dat cliënt en/of dienst vaste begeleider(s) fysiek ondersteuning nodig hebben ter compensatie van beperking in kracht/energie/uithoudingsvermogen ten aanzien van het (zelfstandig) met de handen (duwen, hoepelen of trippelend) voortbewegen van de rolstoel.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende hulpaandrijving aangebracht op de handbewogen rolstoel (inclusief montage) afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en of diens begeleider inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder reverse functie, begeleidersbesturing en aandrijving in de wielen, verlengde duwhandvatten en antikantelsteun. De hulpmotor kan afhankelijk van de situatie, op elk moment aangekoppeld of afgekoppeld worden.

Functionele eisen

Gebruik:

Elektrische aandrijfunit ter compensatie van beperking in kracht/energie/uithoudingsvermogen bediend/bestuurd door cliënt zelf. De elektrische hulpaandrijving is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op alle handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage).

Zithouding:

N.v.t.

Omgeving:

N.v.t.

Verplaatsen:

Elektrisch bediend en aangedreven aangevuld met veelal het handmatig hoepelen of duwen. Hulpaandrijving is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde of zelfstandig aan te koppelen en af te koppelen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Elektrische aandrijfunit duw/hoepelondersteuning

 • -

  Banden/spaakbeschermers (in het geval van hoepelondersteuning)

 • -

  Onderhoudsvrije accu

 • -

  Actieradius minimaal 15 km

Opmerkingen:

 • -

  Eventuele verzekering (aan de orde wanneer gebruiker zelf de besturing bedient) is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

 • -

  Uitgangspunt is dat de aandrijfunit duw/hoepelondersteuning door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd. Hierbij geldt dat indien cliënt geen keuze maakt bij nieuwlevering de 1e opdrachtnemer in ranking bij de categorie H5 duw/hoepelondersteuning leidend is en bij herverstrekking de 1e opdrachtnemer in de ranking van de betreffende categorie handbewogen rolstoel.

Categorie: H6 - Universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike

Naam:

Universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of semipermanent gebruik vastframe waarbij de cliënt zich wenst voort te bewegen over langere afstanden waarbij de cliënt de capaciteit heeft om voor langere perioden met de handen een ronddraaiende beweging te maken en te sturen. De handbike kent overwegend een niet elektrische uitvoering en wordt door de gebruiker veelal gekozen om in beweging te blijven of voor sportbeoefening. In uitzonderingsgevallen wordt de handbike elektrisch ondersteund of aangedreven.

Aanbod

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend aankoppelbaar (en afkoppelbaar) fietsdeel geleverd waarbij de rolstoel en het fietsdeel optimaal geschikt worden gemaakt om zelfstandig te koppelen afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens elektrische hulpmotor, slot, volledige elektrische aandrijving of trapondersteuning.

Functionele eisen

Gebruik:

Sneller voortbewegen over langere afstanden met een aan en afkoppelbaar fietsdeel al dan niet met elektrische ondersteuning.

Zithouding:

Zittend, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de cliënt en waar nodig verder in te stellen.

Omgeving:

Buitenshuis.

Verplaatsen:

Handmatig door middel van ronddraaiende beweging (in uitzonderingsgevallen elektrisch ondersteund en/of volledig elektrisch aangedreven), waarbij tevens wordt gestuurd

Minimumconfiguratie:

 • -

  Remvoorziening

 • -

  Versnellingen

 • -

  Verlichting

 • -

  Handbediening zowel links als rechts bedienbaar

 • -

  Standaard

Opmerkingen:

 • -

  Uitgangspunt is dat rolstoel en handbike door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd. Hierbij geldt dat indien cliënt geen keuze maakt bij nieuwlevering de 1e opdrachtnemer in ranking bij de categorie H6 handbike leidend is en bij herverstrekking de 1e opdrachtnemer in de ranking van de betreffende categorie handbewogen rolstoel.

 • -

  Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie: E7 - Elektrische rolstoel voor in en om de woning

Naam:

Elektrische rolstoel voor in en om de woning

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische rolstoel voor in en om de woning, met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich in en om de woning te verplaatsen

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende elektrische rolstoel voor in en om de woning geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens;

 • -

  Elektrisch hoog-laag verstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

 • -

  Elektrische kantelverstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

 • -

  Elektrische rug(hoek)verstelling

 • -

  Elektrische verstelbare (comfort) beensteunen of eendelige elektrisch verstelbare beensteun

 • -

  Zuurstoffleshouder

 • -

  Gordel/houdingfixatiegordel

 • -

  Instelbare vering

 • -

  Werkblad

 • -

  Alternatieve bedieningsmogelijkheden waaronder tiptoets/scanfunctie, middenbladbesturing, elektronica voor omgevingsbesturing, begeleidersbesturing

 • -

  Gordel

 • -

  Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar

 • -

  Kuipen/zitortheses

Functionele eisen

Gebruik:

Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.

Zithouding:

Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische)instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zithoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuninstelling). Middel is te allen tijde uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de gebruiker, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek, er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties, accessoires en (dealer)aanpassingen toe te passen.

Omgeving:

Geschikt voor gebruik in en om het huist. De rolstoel is niet bedoeld voor langere afstanden buitenshuis.

Verplaatsen:

Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen (o.a. niet limitatief joystick, uniscanners, hoofdbediening, blaas/zuigbediening), compact, goed wendbaar, draaicirkel (veelal voorwiel- maar in het geval van veel draaien op de plaats midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte, manoeuvreren ten opzichte van obstakels en/of positioneringsmogelijkheden. In de praktijk wordt de voorwielaandrijving veel toegepast. In het geval van draaien op de plaats wordt vaak de midwielbesturing toegepast.

Meeneembaarheid:

Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel, maar wel geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vast frame

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Joystickbesturing rechts of links

 • -

  Wegzwenkbare joystickhouder

 • -

  Aandrijfwielen voor of midwiel

 • -

  Compact en wendbaar

 • -

  Antitipwielen/antitipsysteem

 • -

  Gepolsterde zitting (indien van toepassing ook antidecubitusuitvoering) of comfort zitkussen minimaal 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Gepolsterde rugleuning

 • -

  Hoofdsteun

 • -

  Rughoek eenmalig Instelbaar

 • -

  Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Kuitband of hielbanden op voetplaten dan wel kuitplaat

 • -

  Armsteunen in hoogte verstelbaar of instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar

 • -

  Zitbreedte en zitdiepte zijn instelbaar

 • -

  Verlichting en richtingaanwijzers, spiegels, claxon

 • -

  Rolstoelbevestigingssysteem voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur

Categorie: E8 - Elektrische rolstoel voor binnen en buiten

Naam:

Elektrische rolstoel voor binnen en buiten

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische rolstoel voor binnen en buiten, met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich buiten de woning maar ook daarbinnen te verplaatsen.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende elektrische rolstoel voor in en om de woning geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens;

 • -

  Elektrisch hoog-laag verstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

 • -

  Elektrische kantelverstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

 • -

  Elektrische rug(hoek)verstelling

 • -

  Elektrische verstelbare (comfort) beensteunen of eendelige elektrisch verstelbare beensteun

 • -

  Elektrisch verstelling van kantelhoek, rughoek, kniehoek en zithoogte

 • -

  Alternatieve bedieningsmogelijkheden waaronder tiptoets/scanfunctie, middenbladbesturing, elektronica voor omgevingsbesturing, begeleidersbesturing

 • -

  Zuurstoffleshouder

 • -

  Gordel/houdingfixatiegordel

 • -

  Instelbare vering

 • -

  Werkblad

 • -

  Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar  Kuipen/zitortheses

Functionele eisen

Gebruik:

Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.

Zithouding:

Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische)instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zithoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuninstelling). Middel is te allen tijde uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de gebruiker, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek, er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties, accessoires en (dealer)aanpassingen toe te passen.

Omgeving:

Geschikt voor gebruik buitenshuis en binnen. De rolstoel is geschikt voor langere afstanden buitenshuis.

Verplaatsen:

Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen (o.a. niet limitatief joystick, uniscanners, hoofdbediening, blaas/zuigbediening), compact, goed wendbaar, draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte. Mogelijkheid tot het comfortabel afleggen van langere afstanden en hiertoe instelbaar in meerdere snelheden rekening houdend met de fysieke en medische beperkingen en eigenschappen van de gebruiker.

Meeneembaarheid:

Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel, maar wel geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vast frame

 • -

  Comfort kussen (indien noodzakelijk antidecubitus)

 • -

  Actieradius minimaal 35 km fabrieksopgave

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Joystickbesturing rechts of links

 • -

  Wegzwenkbare joystickhouder

 • -

  Aandrijfwielen achter of voor

 • -

  Compact en wendbaar

 • -

  Antitipwielen/antitipsysteem

 • -

  Gepolsterde zitting (indien van toepassing ook antidecubitusuitvoering) en rugleuning

 • -

  Rughoek eenmalig Instelbaar

 • -

  Hoofdsteun

 • -

  Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Kuitband of hielbanden op voetplaten

 • -

  Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar

 • -

  Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar

 • -

  Verlichting, richtingaanwijzers, spiegels en claxon

 • -

  Rolstoelbevestigingssysteem voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur

Categorie: S9 - Scootmobiel standaard

Naam:

Scootmobiel standaard

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel. Client heeft in het algemeen loopproblemen en is niet in staat om zich met ondersteuning op de (elektrische) fiets buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is geveerd doormiddel van een licht verend onderstel en lichte stoelvering waardoor de scootmobiel comfortabel te gebruiken is. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen geen aanleiding voor extra vering. Ook is er geen sprake van extra schokgevoeligheid bij de gebruiker, die extra vering vereist.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens hoofdsteun, stokhouder/krukhouder, houder voor zuurstoffles, houder voor rollator, plateau verhoger, aangepaste hand- of voetgasbediening, extra spiegel en alternatief stuur, stoel in hoogte instelbaar, stoel naar voor en achter verstelbaar door middel van stoelslede.

Functionele eisen

Gebruik:

Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden.

Zithouding:

Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Middel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige, beperkte of juist complexe zitproblematiek. Specifieke (zit)problematiek en of schokgevoeligheid waarvoor extra vering noodzakelijk is anders dan de vering die reeds bij het hulpmiddel toebehoort daarvan uitgezonderd. De scootmobiel kent in de basis een standaard vering die comfortabel rijden mogelijk maakt. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen niet direct aanleiding voor een groter en beter geveerd middel. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.

Omgeving:

Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker geen specifieke eisen aan worden gesteld. Verplaatsen: Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker.

Meeneembaarheid:

Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.

Overig:

Normaal driewiel uitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Basis met één wiel voor en twee wielen achter

 • -

  Lichte stoelvering/ verend onderstel

 • -

  Knijp- en/of duimbediening/of gashendel

 • -

  Variabel instelbare snelheid;

 • -

  Actieradius minimaal 25 km

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar

 • -

  Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling

 • -

  Comfortabele polstering

 • -

  Armleuningen opklapbaar en Instelbaar

 • -

  Spiegel links

 • -

  Antitipsysteem

 • -

  Verstelbare stuurkolom

 • -

  Boodschappenmand

 • -

  Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie

 • -

  Claxon

 • -

  Kilometerteller met gebruiksregistratie;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur

Categorie: S10 - Scootmobiel extra geveerd

Naam:

Scootmobiel extra geveerd

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel, die in het algemeen loopproblemen heeft en niet in staat is met ondersteuning op de (elektrische) fiets zich buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is bedoeld voor cliënten met specifieke zitproblemen en/of schokgevoeligheid waarvoor extra en/of extra zware vering en/of andere specifieke aanpassingen nodig en noodzakelijk zijn.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty en extra of extra zware vering), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens hoofdsteun, stokhouder/krukhouder, houder voor zuurstoffles, houder voor rollator, plateau verhoger, alternatieve bedieningsmogelijkheden zoals aangepaste hand- of voetgasbediening, extra spiegel en alternatief stuur, stoel in hoogte instelbaar, stoel naar voor en achter verstelbaar door middel van stoelslede, extra stoelvering, rugleuning met lumbaalinstelling.

Functionele eisen

Gebruik:

Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden.

Zithouding:

Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Zowel mobiliteit als ziteigenschappen wegen zwaar. Middel is geschikt voor zware of complexe zitproblematiek of aanpasbaar ook ten behoeve van specifieke zitproblematiek of schokgevoeligheid waarbij extra of extra zware vering noodzakelijk is. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.

Omgeving:

Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker geen specifieke eisen aan worden gesteld.

Verplaatsen:

Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker.

Meeneembaarheid:

Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen. Overig: Normaal driewiel uitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Basis met één wiel voor en twee wielen achter

 • -

  Extra of zwaar geveerd onderstel

 • -

  Knijp- en/of duimbediening/of gashendel

 • -

  Variabel instelbare snelheid;

 • -

  Actieradius minimaal 25 km

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar

 • -

  Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling

 • -

  Comfortabele polstering

 • -

  Armleuningen opklapbaar en Instelbaar

 • -

  Spiegel links

 • -

  Antitipsysteem

 • -

  Verstelbare stuurkolom

 • -

  Boodschappenmand

 • -

  Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie 

 • -

  Claxon

 • -

  Kilometerteller met gebruiksregistratie;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur

Categorie: F11 - Driewielfiets (volwassen)

Naam:

Driewielfiets (volwassen)

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor volwassenen (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewielfiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een tweewielfiets. Tijdens het rijden kan al dan niet zelfstandig worden geremd. De driewielfiets zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewielfiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder drie versnellingen of indien nodig meer dan 3, achteruitrijautomaat, enkelhandige rembediening, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor, 3 versnellingen.

Functionele eisen

Gebruik:

Regelmatig gebruik

Zithouding:

Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.

Omgeving:

Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen:

Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Stuur in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Handremmen, links en rechts te bedienen

 • -

  Parkeerrem

 • -

  Minimaal drie versnellingen

 • -

  Freewheel uitvoering

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Bel

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  Transportmand of bagagerek

 • -

  Spiegel

Opmerkingen:

Verzekering is inbegrepen.

Categorie F12 - Driewielfiets kind

Naam:

Driewielfiets kind.

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor kinderen, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewielfiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een reguliere tweewielfiets. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter. De driewielfiets zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewielfiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/fietser/begeleider inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder versnellingen indien nodig ook meer dan drie versnellingen, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen, duwstang, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor, achteruitrijautomaat en enkelhandige rembediening.

Functionele eisen

Gebruik:

Regelmatig gebruik

Zithouding:

Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.

Omgeving:

Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen:

Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Stuur in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek verstelbaar

 • -

  Handremmen/terugtraprem, links en rechts te bedienen

 • -

  Parkeerrem

 • -

  Freewheel uitvoering/doortrapper uitvoering (tot 5 jaar)

 • -

  Bel

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  Transportmand of bagagerek

Categorie F13 - Duofiets/tandem

Naam:

Duofiets/tandem

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening duofiets/tandem waarbij cliënt vanwege een beperking (bijvoorbeeld visueel) niet zelfstandig tot fietsen in staat is. De cliënt kan naast of achter de medebestuurder plaatsnemen. De duofiets/tandem zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende duofiets/tandem geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/fietser/begeleider inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder meer dan drie versnellingen, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor.

Functionele eisen

Gebruik:

Regelmatig gebruik door twee personen naast elkaar of achter elkaar.

Zithouding:

Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op de beperking van de cliënt en eventueel benodigde zitondersteuning.

Omgeving:

Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen:

Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van gebruiker/cliënt.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Met in/uitschakelbare vrijloopfunctie

 • -

  Parkeerstandaard

 • -

  Lage instap

 • -

  Sturen in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Handremmen/terugtraprem, links en rechts te bedienen

 • -

  Drie versnellingen

 • -

  Bel

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  Transportmand of bagagerek

Categorie F14 - Rolstoelfiets

Naam:

Rolstoelfiets

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening rolstoelfiets waarbij de rolstoel gebonden cliënt niet zelfstandig tot fietsen in staat is wel de behoefte en de mogelijkheden heeft zich te verplaatsen waarbij ze door middel van een rolstoelfiets wordt gereden door een derde. De rolstoelfiets zal vaak elektrisch aangedreven zijn.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende rolstoelfiets geleverd waarbij koppeling mogelijk wordt gemaakt met de eigen rolstoel of waarbij de eigen rolstoel op een plateau wordt gereden waarmee de cliënt veilig vervoerd kan worden. De rolstoelfiets is volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder meer dan drie versnellingen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen.

Functionele eisen

Gebruik:

Door middel van trappen voortbewegen van de cliënt over middellange en/of langere afstanden al dan niet elektrisch ondersteund.

Zithouding:

Client zit in de eigen rolstoel, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de fietser/begeleider en waar nodig verder in te stellen.

Omgeving:

Buitenshuis.

Verplaatsen:

Handmatig door middel van ronddraaiende beweging (al dan niet elektrisch ondersteund), waarbij tevens wordt gestuurd.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Met in/uitschakelbare vrijloopfunctie

 • -

  Parkeerstandaard

 • -

  Lage instap

 • -

  Stuur in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Handremmen/terugtraprem links en rechts te bedienen

 • -

  Drie versnellingen

 • -

  Bel

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  (Elektrische) trapondersteuning/hulpmotor.

Categorie D15 - Douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten (koop)

Naam:

Douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten (koop)

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken en waarvoor een algemeen verkrijgbare douche en/of toiletvoorziening niet voldoende is.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor, voet- en beensteunen (of enkelvoud).

Functionele eisen

Gebruik:

In sanitaire ruimten en badkamer

Zithouding:

Zelfstandig of door derden verplaatsbaar. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes. Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren.

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Handmatig door middel van tillen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Stabiel frame met poten

 • -

  Corrosiebestendig frame

 • -

  Armleggers al dan niet opklapbaar

 • -

  Rugleuning

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

Categorie D16 - Douche en/of toiletvoorziening verrijdbaar

Naam:

Douche en/of toiletvoorziening verrijdbaar

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- toilethulpmiddelen, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor.

Functionele eisen

Gebruik:

In sanitaire ruimten en badkamer

Zithouding:

Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. In een dergelijk geval is de stoel voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek (gaan zitten met een plof). Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren.

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Verrijdbaar op wielen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Stabiel frame met zwenkwielen voor; met beremde zwenkwielen en/of beremde achterwielen

 • -

  Corrosiebestendig frame

 • -

  Armleggers al dan niet opklapbaar

 • -

  Rugleuning

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

 • -

  Voet- en beensteunen (of enkelvoud)

Categorie D17 - Douche-(toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar

Naam:

Douche-(toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- (toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren waarbij verhoging en verlaging en kanteling van de stoel noodzakelijk is om een goede positie te verkrijgen of verzorging van de cliënt mogelijk te maken aangezien de cliënt veelal niet ADL zelfstandig is.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens mogelijkheid tot elektrische verplaatsing en hoofdsteun.

Functionele eisen

Gebruik:

In sanitaire ruimten en badkamer.

Zithouding:

Er is veelal sprake van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker vaak noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. Leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek. De po is makkelijk te demonteren, te legen, schoon te maken en weer te plaatsen door een derde.

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Verrijdbaar op wielen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vast frame  Stabiel frame op vier zwenkwielen waarvan minimaal twee beremd

 • -

  Fixatiemogelijkheid

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

 • -

  (Elektrische) kantelverstelling en/of (zit)hoogteverstelling

 • -

  Corrosiebestendig frame

 • -

  Armleggers al dan niet opklapbaar

 • -

  Rugleuning

 • -

  Rughoekverstelling

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

 • -

  Voet- en beensteunen (of enkelvoud)

 • -

  Hoofdsteunen

 • -

  (Elektrische) hoog-laag verstelling

 • -

  Ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor

Categorie D18 - Badlift

Naam:

Badlift

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening badlift welke cliënt in staat stelt gebruik te maken van een ligbad. De cliënt kan niet altijd zelfstandig in- en uit het bad komen en heeft ondersteuning nodig bij het gaan zitten en overeind komen. Een badplank is voorliggend op een badlift.

Aanbod

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende badlift geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder onder andere antislip coating.

Functionele eisen

Gebruik:

In badkamer.

Zithouding:

Biedt ondersteuning bij het gaan zitten en overeind komen in bad en in een aantal gevallen bij het in- en uit bad komen. De badlift is comfortabel en is voorzien van een antislipcoating. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek.

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Mechanisch of elektrisch

Meeneembaarheid:

 

Overig:

 

Categorie T19 - Tillift actief

Naam:

Tillift actief

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift actief, met een zelfstandig transferprobleem en een beperkte stafunctie en waarbij de cliënt zich nog enigszins kan vasthouden tijdens de transfer. Het zelfstandig opstaan en gaan zitten is echter niet meer mogelijk. Client is afhankelijk van begeleiding bij de transfers.

Aanbod

All-in (inclusief niet limitatief heavy duty, tilbanden, tilzakken, douchezakken), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift actief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens aangepaste tilbanden, tilzakken, douchezakken.

Functionele eisen

Gebruik:

Transfer van zit naar ondersteund staande houding naar zithouding. De cliënt neemt in meer of mindere mate actief deel aan de transfer. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider.

Zithouding:

Zittend of ondersteund staand in een tilband.

Omgeving:

Binnen.

Verplaatsen:

Elektrisch bediend en aangedreven indien noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Compact en wendbaar voor thuisgebruik

 • -

  Elektrisch bedienbaar tilmechanisme

 • -

  Hoogte elektrisch Verstelbaar

 • -

  Onderstel met mechanisch of elektrisch spreidbare poten

 • -

  Accu('s) en lader

 • -

  Standaard tilbanden afgestemd op de gebruiker (twee te leveren i.v.m. hygiëne en wasmachine gebruik)

Categorie T20 - Tillift passief

Naam:

Tillift passief

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift passief, met een zelfstandig transferprobleem en geen sta-functie. De cliënt kan vanwege zijn/haar beperking niet op eigen kracht of op eigen benen een transfer maken ((bv. bed-rolstoel; rolstoeltoilet(stoel); rolstoel-relaxfauteuil) en zich ook tijdens de transfer niet meer kan vasthouden of actief kan participeren.

Aanbod

All-in (inclusief niet limitatief heavy duty, tilbanden, tilzakken, douchezakken), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift passief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens aangepaste tilbanden, tilzakken, douchezakken, drie of vierpunts (elektrisch)kanteljuk.

Functionele eisen

Gebruik:

Transfer in liggende of (half) zittende houding. Actieve deelname van de cliënt is niet noodzakelijk. Cliënt moet afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband/tilmat en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider

Zithouding:

Liggend of zittend in een tilband.

Omgeving:

Binnen.

Verplaatsen:

Elektrisch bediend en aangedreven indien noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Compact en wendbaar voor thuisgebruik

 • -

  Elektrisch bedienbaar tilmechanisme

 • -

  Hoogte elektrisch Verstelbaar

 • -

  Onderstel met mechanisch of elektrisch spreidbare poten

 • -

  Tweepuntskanteljuk (indien nodig 3 of 4 puntskanteljuk)

 • -

  Accu ('s) en lader

 • -

  Tilbanden afgestemd op de gebruiker (twee te leveren i.v.m. hygiëne en wasmachine gebruik)

 • -

  Toiletband

Categorie A21 - Autozitjes

Naam:

Autozitjes

Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënten ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening autozitje voor het veilig en comfortabel kunnen vervoeren van de cliënt met de auto waarvoor gangbare autozitjes gezien de lichamelijke beperkingen niet geschikt zijn.

Aanbod

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend autozitje geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens zitfixatiekussen, voetenplank, wigkussen, neksteun/nekondersteuning. De stoel voldoet aan ECE R44-04.

Functionele eisen

Gebruik:

Het autostoeltje is door derden te plaatsen en te fixeren of zwenkbaar vast te monteren. De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald. Het autozitje is instelbaar (zo nodig draaibaar) en aanpasbaar afhankelijk van de problematiek van de cliënt. Alle noodzakelijke accessoires voor de gebruikers worden meegeleverd zoals bijvoorbeeld speciale gordels.

Zithouding:

Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.

Verplaatsen:

De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald.

Meeneembaarheid:

Makkelijk monteerbaar en demonteerbaar in auto door derde.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vier/vijfpunt fixatiesysteem in meerdere hoogtes instelbaar

 • -

  Ergonomische vormgeving

 • -

  Rug en zitpositie instelbaar

 • -

  Te monteren op de achterbank van de auto


Noot
1

De DNR beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer