Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent de financiering van een eigen woning (Verordening Starterslening gemeente Maasgouw 2020)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent de financiering van een eigen woning (Verordening Starterslening gemeente Maasgouw 2020)

De raad van de gemeente Maasgouw;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2020;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de ‘Verordening Starterslening gemeente Maasgouw 2020’

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw;

 • c)

  SVn : Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • d)

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

 • e)

  Financiële toets; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend.

 • f)

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s‐Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • g)

  Starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • h)

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • a)

   Doelgroep: Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen.

  • b)

   Markt‐/woning en prijssegment: Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Maasgouw met een maximale koopsom/aanneemsom als bedoeld in artikel 10, lid 1 van de Verordening Startersleningen Provincie Limburg (1-9-2020: € 225.000,00), inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

 • 2. De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1. De gemeente Maasgouw stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.

 • 2. Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid College

 • 1. Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een Starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Starterslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings‐ of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de maximale hoogte van de Starterslening als bedoeld in artikel 9 van de Verordening Startersleningen Provincie Limburg (1-9-2020:

 • € 45.000,00) en maximaal 20% van de kostengrens van NHG met inachtneming van de maximale koopsom/aanneemsom, zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 sub b. Bovendien moet er voldoende budget beschikbaar zijn en moet de toewijzing binnen de door de provincie vastgestelde kaders vallen.

 • 9. Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzingsbesluit

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Starterslening bij SVn in, indien:

 • a)

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c)

  De Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 1.

  Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

 • 2.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 4.

  SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings‐ of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Maasgouw en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening gemeente Maasgouw 2020 wordt de Verordening Starterslening gemeente Maasgouw van 20 augustus 2019 ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Maasgouw 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Maasgouw op 15 december 2020.

De griffier,

G.H. Bakkes

De voorzitter,

S.H.M. Strous