VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2021

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020;

gelet op: de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.“dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.“week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.“maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, ne (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d.“jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e.“kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

1. Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a.het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

b.diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

c.het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

d.stukken, nodig voor het in ontvangst kunnen nemen van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;

e.het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

f.het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.1 en 3.2.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel (organiseren evenementen), indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een stichting of vereniging die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5. Tarieven

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a.mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b.schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en

overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a.van zuiver redactionele aard zijn;

b.een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

2. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

3. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12. Inwerkingtreding

1. De Legesverordening 2020, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op de dag na die van deze bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2021”.

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2021

2021

Titel 1

Algemene dienstverlening

HOOFDSTUK 1 BURGERLIJKE STAND

1.1.1

Nasporing in de registers

1.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand,

zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving

wordt verlangd, voor elk daaraan te besteden raadpleging per 15 minuten of gedeelte daarvan

27,00

1.1.2

Opgaven omtrent aangiften

Vervallen.

1.1.3

Trouwboekjes en partnerschapsboekjes

1.1.3.1

Het tarief voor een trouwboekje/partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan inclusief omslag

36,00

1.1.4

Voltrekking van huwelijken/geregistreerd partnerschap

1.1.4.1

Het sluiten van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapregistratie is slechts mogelijk indien wordt voldaan

aan de in artikel 5 gestelde voorwaarden van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde

gratis

Reglement burgerlijke stand gemeente Boekel.

1.1.4.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap dan wel het omzetten van

een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

386,00

1.1.4.1.2

Maandag tot en met vrijdag nà 18.00 uur

696,00

1.1.4.1.3

Zaterdag tot 18.00 uur

696,00

1.1.4.1.4

Zaterdag nà 18.00 uur

1.385,00

1.1.4.1.5

Zondag of op een algemeen erkende feestdag

1.385,00

1.1.4.1.6

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaats vindt in een bijzonder huis,

ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, wordt het in 1.1.4.1.1 tot en met 1.1.4.1.6 genoemde tarief

verhoogd met:

179,00

1.1.4.1.7

Bij het sluiten van een huwelijk of een registratie van een partnerschap, danwel het omzetten van een geregistreerd

partnerschap in een huwelijk op een daartoe aangewezen locatie wordt het in 1.1.4.1.1 tot en met 1.1.4.1.6 genoemde

tarief verhoogd met:

179,00

1.1.4.1.8

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk door een eigen trouwambtenaar, aangedragen door de partners, bedraagt:

97,00

1.1.4.1.9

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk met een beperkte ceremonie bedraagt

177,00

1.1.5

Het tarief bedraagt:

1.1.5.1

Voor het getuigen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap door een ambtenaar van de gemeente geldt per getuige

40,00

1.1.5.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet

rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.6

Wijzigings- annuleringskosten (Reeds betaalde leges ontvangt het bruidspaar terug, verminderd

met onderstaande kosten)

1.1.6.1

Het tarief voor annulering tot één maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum bedraagt

45,00

1.1.6.2

Het tarief voor annulering binnen één maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum bedraagt

67,50

1.1.6.3

Het tarief voor annulering nadat de BABS een gesprek heeft gehad dan wel op huisbezoek is geweest bedraagt

157,50

1.1.6.4

Het tarief voor annulering van een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap bedraagt

22,50

1.1.6.5

Het tarief voor wijziging van de reservering of een mutatie van de getuigen bedraagt

22,50

HOOFDSTUK 2 REISDOCUMENTEN

2 REISDOCUMENTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van de documenten,

inclusief de spoedaanvragen, genoemd in artikel 6, lid 2 van het Besluit paspoortgelden het aldaar genoemde

tarief dat ten hoogste mag worden geheven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

HOOFDSTUK 3 RIJBEWIJZEN

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen

van een rijbewijs het van rijkswege vastgestelde maximumbedrag, naar beneden afgerond op een veelvoud

van € 0,05.

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag voor het verstrekken van gegevens uit het

Centraal Register Rijbewijzen, per inlichting

15,00

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een aangifte van vermissing van een rijbewijs vermeerderd met

26,00

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het van rijkswege vastgestelde

maximumbedrag.

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking

verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden

geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking

17,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

87,00

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

325,00

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

1.186,00

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

1.597,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens

omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking

17,00

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

87,00

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

325,00

1.4.4.2.3

voor 500 verstrekkingen

1.186,00

1.4.4.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

1.597,00

1.4.5

vervallen

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen,

voor ieder daaraan besteed kwartier

27,00

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.7.1

tot het verkrijgen van een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen

17,00

1.4.7.2

voor elke niet in dit hoofdstuk genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon

17,00

HOOFDSTUK 5 KIEZERSREGISTER

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de

Kieswet (Stb. 1989, 423)

17,00

HOOFDSTUK 6 INZAGE IN PERSOONSGEGEVENS

1.6.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel

15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden geen kosten in rekening gebracht.

1.6.2

Indien een verzoek als bedoeld in 1.6.1 buitensporig of kennelijk ongegrond is of indien bijkomende kopieën worden

aangevraagd bedraagt het tarief bij verstrekking op papier indien het afschrift bestaat uit:

a. ten hoogste 100 pagina's, per pagina

1,00

met een maximum per bericht van

16,00

b. meer dan 100 pagina's

34,00

1.6.3

bij verstrekking anders dan op papier

16,00

1.6.4

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verstrekking, moeilijk toegankelijke registratie

34,00

1.6.5

indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.2 tot en met 1.6.4 meerdere vergoedingen kunnen worden

gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

58,00

HOOFDSTUK 7 BESTUURSSTUKKEN

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een exemplaar van de programma – productbegroting

37,00

1.7.1.2

een exemplaar van het jaarverslag – de jaarrekening

41,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor een jaarabonnement op de raadsagenda, de raadsvoorstellen, concept-besluiten en notulen,

exclusief porto

43,00

HOOFDSTUK 8 VASTGOEDINFORMATIE

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.1.1

Het gemeentelijk beperkingsregister of de gemeentelijke beperkingsregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid,

onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken

van een aan die registratie ontlende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

vevallen

1.8.1.2

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van

de Wet basisregistratie adressen en gebouwen per adres of object

23,00

HOOFDSTUK 9 OVERIGE PUBLIEKSZAKEN

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

Tot het legaliseren van een handtekening

17,00

1.9.1.2

Tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag conform het door het ministerie van Veiligheid en Justitie

vastgestelde bedrag.

1.9.1.3

Tot het afgeven van een bewijs van in leven zijn

17,00

1.9.1.4

Tot het afgeven van een verklaring van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

17,00

HOOFDSTUK 10 KINDEROPVANG

1.10.1

Kinderopvang (excl. Gastouderopvang)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nieuwe locatie kinderopvang, zoals bedoeld

in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een onderzoek voor registratie

noodzakelijk is:

€ 

1.470,00

1.10.2

Gastouderbureau

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nieuw gastouderbureau, zoals bedoeld

in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een onderzoek voor registratie

noodzakelijk is:

1.470,00

1.10.3

Voorziening gastouderopvang (gastouder)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gastoudervoorziening, zoals bedoeld in

artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een onderzoek voor registratie

noodzakelijk is:

490,00

HOOFDSTUK 11 LEEGSTANDWET

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,

eerste lid, van de Leegstandwet

88,00

1.11.3

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,

vijfde lid, van de Leegstandwet

55,00

HOOFDSTUKKEN 12 T/M 14 niet van toepassing

HOOFDSTUK 15 WINKELTIJDENWET

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1.1.

voor een ontheffing of vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenverordening

32,00

HOOFDSTUK 16 WET OP DE KANSSPELEN

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen (Stb. 1964, 483):

1.16.1.1

voor het aanwezig hebben van een of meer speelautomaten per vergunning geldig voor één jaar:

- indien de vergunning één kansspelautomaat betreft:

56,00

- indien de vergunning twee kansspelautomaten betreft:

90,00

1.16.1.2

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde

gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand

worden gerekend

HOOFDSTUK 17 niet van toepassing

HOOFDSTUK 18 TELECOMMUNICATIEWET

18 KABELS EN LEIDINGEN

1.18

Melding voor instemming voor werkzaamheden aan kabels en/of leidingen voor Nutsvoorzieningen en

Communicatienetwerken

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de

Telecommunicatiewet

453,00

1.18.1.1

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer,

voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleuflengte per strekkende meter sleuf

verhoogd met

8,00

1.18.1.2

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare

grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 

99,00

1.18.1.3

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling of

het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met

99,00

1.18.1.4

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de

kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een

begroting die door het college is opgesteld.

1.18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde

werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.18.2

Indien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de

melding:

53,00

1.18.2.1

Indien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag verrekend met de melding waartoe

deze proefsleuf dient, indien en zodra de melding wordt ingediend conform 1.18.1.

1.18.3

Indien het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen

van de melding:

53,00

HOOFDSTUK 19 VERKEER EN VERVOER

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460)

95,00

1.19.1.2

voor het verlengen van de onder 1.19.1.1 genoemde kaart

36,00

1.19.1.3

voor de administratiekosten in geval van een niet toegekende gehandicaptenparkeerkaart

36,00

HOOFDSTUK 20 DIVERSEN

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek/aanvraag:

1.20.1.1

tot het verstrekken van informatie/gegevens voor zover niet elders in deze tarievenlijst genoemd, voor ieder besteed

kwartier of gedeelte daarvan

34,00

1.20.1.2

tot het waarmerken van een fotokopie

14,00

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen

of kopieën van stukken, niet elders in deze tarieventabel genoemd, per bladzijde :

-       op A4-formaat of kleiner (zwart-wit)

1,00

-       op A3-formaat (zwart-wit)

2,00

-       op A4-formaat of kleiner (kleur)

2,00

- op A3-formaat (kleur)

3,00

- op A2-, A1- of A0-formaat (zwart-wit)

6,00

- op A2-, A1- of A0-formaat (kleur)

11,00

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

1.20.3.1

geheel of gedeeltelijk geschreven of getypte minuten, afschriften, doorslagen of uittreksels van

stukken, niet elders in deze verordening genoemd per bladzijde

14,00

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.4.1

een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening

27,00

1.20.4.2

een door de Burgemeester en wethouders of door de burgemeester ingevolge de algemene

plaatselijke verordening te verlenen vergunning c.q. ontheffing voor zover niet elders in deze

tarievenlijst genoemd

33,00

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.5.1

Een exemplaar van de Bouwverordening

45,00

1.20.5.2

Een exemplaar van de toelichting

48,00

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Bruto vloeroppervlakte

Het oppervlak van alle tot een bouwwerk behorende binnenruimten gemeten volgens NEN 2580. Dit is de som van alle ruimtes op alle verdiepingen gemeten in vierkante meter (m2) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die het bouwwerk omhullen.

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de

Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten

waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk

voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo

vergunbaar is, dan wel een principeverzoek in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

350,00

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden

vastgesteld.

2.2.3

om beoordeling van een vergunningvrij bouwproject

99,00

Hoofdstuk 3 OMGEVINGSVERGUNNING

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de

som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk

bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de

aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en

hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Verbouwen of nieuwbouwen woning of andere woonfunctie

2.3.1.1.1

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100 m² zijn de kosten voor elke m²:

25,18

met een minimum van:

222,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 100 m² maar kleiner is dan 550 m² zijn de kosten:

2.517,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 100m2:

17,60

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 550 m2, zijn de kosten:

10.438,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 550 m2:

15,60

met een maximum van:

500.000,00

Indien meer dan vier dezelfde woningen aangevraagd worden in 1 vergunning, wordt over de leges voor de

activiteit bouwen voor deze woningen een korting gegeven van:

15%

Indien meer dan vier dezelfde sociale huurwoningen aangevraagd worden in 1 vergunning, wordt over de leges voor de

activiteit bouwen voor deze woningen een korting gegeven van

25%

Bijgebouwen bij woning (garages / bergingen enz)

2.3.1.1.2

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 150 m², zijn de kosten voor elke m²:

15,05

met een minimum van:

222,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 150 m², zijn de kosten:

2.257,00

Deze kosten worden vermeerderd voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 150 m² met:

9,80

met een maximum van:

500.000,00

Balieomgevingsvergunning

2.3.1.1.3

Voor een balieomgevingsvergunning wordt op de leges voor een reguliere omgevingsvergunning een korting

gegeven van:

50%

Tijdelijke wooneenheid

2.3.1.1.4

Als de vergunning een tijdelijke vergunning betreft voor een wooneenheid wordt per eenheid het volgende tarief

gehanteerd:

534,00

Verbouwen of nieuwbouwen stallen, loodsen, champignonkwekerijen, bedrijfshallen en andere

industriefuncties (m.u.v. open en prefab agrarische loodsen)

2.3.1.1.5

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 360m2, zijn de kosten voor elke m2:

9,30

met een minimum van:

556,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 360 m2 maar kleiner is dan 1760 m2, zijn de kosten:

3.316,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 360 m2:

5,95

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 1760 m2, zijn de kosten:

11.625,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 1760 m2:

3,90

met een maximum van:

500.000,00

Verbouwen of nieuwbouwen open of prefab agrarische loodsen

2.3.1.1.6.

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 650m2, zijn de kosten voor elke m2:

4,75

met een minimum van:

556,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 650 m2 maar kleiner is dan 2900 m2, zijn de kosten:

3.059,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 650 m2:

3,70

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 2900 m2, zijn de kosten:

11.350,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 2900 m2:

3,00

met een maximum van:

500.000,00

Verbouwen of nieuwbouwen bijeenkomstfunctie/gezondheidsfunctie/logiesfunctie/onderwijsfunctie/

celfunctie/kantoorfunctie/sportfunctie/winkelfunctie

2.3.1.1.7

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100m2, zijn de kosten voor elke m2:

27,95

met een minimum van:

334,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 100m2 maar kleiner is dan 500m2, zijn de kosten:

2.794,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 100 m2:

19,30

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 500m2, zijn de kosten:

10.571,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 500m2:

17,10

met een maximum van:

500.000,00

Verbouwen of nieuwbouwen kas

2.3.1.1.8

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 2500 m2, zijn de kosten voor elke m2:

1,50

met een minimum van:

556,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 2500 m2, zijn de kosten:

3.585,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 2.500 m2:

0,90

met een maximum van:

500.000,00

Overige bouwactiviteiten

2.3.1.2

Als de bouwactiviteiten betrekking hebben op de onderstaande bouwwerken, wordt het volgende tarief gehanteerd:

Dakkapellen (op bestaande gebouwen)

2.3.1.2.1

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per dakkapel:

141,00

met een minimum van:

222,00

Gevelwijzigingen

2.3.1.2.2

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m1 gevel

67,55

met een minimum van:

222,00

Constructieve wijzigingen

2.3.1.2.3

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per soort wijziging:

556,00

Erfafscheidingen

2.3.1.2.4

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per muur / wand:

141,00

met een minimum van:

222,00

Overkapping

2.3.1.2.5

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m2 overkapping:

Indien de oppervlakte kleiner is dan 600 m², zijn de kosten per m²:

4,95

met een minimum van:

222,00

Indien de oppervlakte groter is dan 600 m², zijn de kosten:

2.947,00

Deze kosten worden vermeerderd voor elke m² oppervlakte vanaf 600 m² met:

3,30

met een maximum van:

500.000,00

Silo's

2.3.1.2.6

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per silo:

222,00

2.3.1.2.7

Zonnepanelen

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per aanvraag:

222,00

2.3.1.2.8.

Wijzigingen brandcompartimentering

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanterd per brandcompartiment

222,00

2.3.1.2.9

Teelt ondersteunende voorzieningen

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per perceel

222,00

2.3.1.2.10

Overige bouwwerken

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m2 oppervlakte:

3,90

met een minimum van:

222,00

2.3.1.2.11

Ontheffing Wgh

Indien ontheffing wordt gegeven ingevolge artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012

31,00

2.3.1.3.

Verplicht advies door:

2.3.1.3.1.

Adviescommissie agrarische bouwaanvragen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat

onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten.

2.3.1.3.2.

Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk te stellen deskundige adviesorganen:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van een deskundige partij op het gebied van monumenten nodig is en wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten.

2.3.1.3.3.

Adviescommissie m.e.r.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de commissie voor de milieueffect rapportage (m.e.r.) nodig is en wordt afgegeven:

100%

van de externe advieskosten.

2.3.1.3.4.

Adviesbureau voor Toerisme en recreatie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1., 2.3.3, 2.3.4. en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Toerisme en Recreatie (onderdeel van de SAB) of een daarmee gelijk te stellen deskundige, nodig is en wordt afgegeven:

100%

van de externe advieskosten.

2.3.1.4.

Noodzakelijk advies door

2.3.1.4.1.

Adviescommissie agrarische bouwaanvragen:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders een deskundigenadvies is gewenst, voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de adviescommissie agrarische bouwaanvragen (onderdeel van de SAB) is en wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten.

2.3.1.4.2.

Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk te stellen deskundige adviesorganen:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders een deskundigenadvies op het gebied van monumenten wenselijk is en wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten.

2.3.1.4.3.

Adviescommissie m.e.r.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het bevoegde gezag als bedoeld in het besluit m.e.r. voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een vrijwillig advies van de commissie voor de milieueffect rapportage (m.e.r.) gewenst is en wordt afgegeven:

100%

van de externe advieskosten en

10%

voor administratie en doorzendkosten.

2.3.1.4.4.

Adviesbureau voor Toerisme en Recreatie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de adviescommissie Toerisme en Recreatie (onderdeel van de SAB), of een daarmee gelijk te stellen deskundige, gewenst is en wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten en

voor administratie en doorzendkosten.

2.3.1.4.5

Verklaring van geen bedenkingen

Indien een verklaring van geen bedenkingen van G.S. noodzakelijk is

100%

van de provinciale legeskosten.

Indien in verband met een verklaring van geen bedenkingen als hiervoor bedoeld en de regels uit de provinciale

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant externe advies- en/of toetsingskosten dienen te worden gemaakt

100%

van deze kosten.

2.3.1.4.6

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

indien een externe toetsing aan de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant noodzakelijk is:

100%

van de betreffende advieskosten.

2.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3., 2.3.4. en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien de in die

onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw- of gebruiksactiviteit:

200%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3., 2.3.4. en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien met de bouw- of gebruiksactiviteit is begonnen voordat vergunning is verleend, maar nadat de aanvraag is ingediend:

200%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1.147,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de

Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

1.147,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

1.147,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.569,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

957,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld

krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt

toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

4.569,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld

krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

4.569,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de

Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

1.147,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

1.147,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.569,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

957,00

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld

krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt

toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

4.569,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

4.569,00

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

4.569,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

224,00

2.3.5.1

De overeenkomstig het in 2.3.5 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de bedragen

genoemd in 2.3.5.2 indien en voor zover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de verleende vergunning

betrekking heeft, van toepassing zijn.

2.3.5.2

De opslag/verhoging als bedoeld in 2.3.5.1 bedraagt voor:

A:

a.  bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden

verschaft

b.  bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of

verstandelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft

met een oppervlakte van:

- minder dan 100 m2

146,00

- 100 tot 200 m2

216,00

- 200 tot 300 m2

357,00

- 300 tot 500 m2

569,00

- 500 tot 1.000 m2

851,00

- 1.000 tot 2.000 m2

1.270,00

- 2.000 tot 3.000 m2

1.668,00

- 3.000 tot 4.000 m2

1.845,00

- 4.000 tot 5.000 m2

2.021,00

- 5.000 tot 10.000 m2

2.254,00

- 10.000 tot 20.000 m2

2.567,00

- 20.000 tot 30.000 m2

2.980,00

- 30.000 tot 40.000 m2

3.398,00

- 40.000 tot 50.000 m2

3.812,00

- 50.000 m2 of meer

4.158,00

B:

a.   inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden

verschaft

b.   inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk

gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft

c. inrichtingen waarin meer dan tweehonderd personen tegelijk aanwezig zullen zijn

met een oppervlakte van:

- minder dan 100 m2

75,00

- 100 tot 200m2

111,00

- 200 tot 300 m2

182,00

- 300 tot 500 m2

285,00

- 500 tot 1.000 m2

428,00

- 1.000 tot 2.000 m2

638,00

- 2.000 tot 3.000 m2

848,00

- 3.000 tot 4.000 m2

956,00

- 4.000 tot 5.000 m2

1.062,00

- 5.000 tot 10.000 m2

1.209,00

- 10.000 tot 20.000 m2

1.414,00

- 20.000 tot 30.000 m2

1.695,00

- 30.000 tot 40.000 m2

1.959,00

- 40.000 tot 50.000 m2

2.247,00

- 50.000 m2 of meer

2.490,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd

monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste

lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de ’Erfgoedverordening Boekel 2010’, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening

een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

0

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar

gebracht:

0

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel

2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is

vereist:

1.147,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen

in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste

lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

578,00

2.3.9

Uitweg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van

het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing

is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

578,00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor

op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het

tarief:

362,00

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste

lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat

voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase

betrekking heeft;

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat

voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase

betrekking heeft.

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk

voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.12.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 100% van de externe advieskosten met een minimum van

235,00

2.3.12.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 100% van de externe advieskosten met een minimum van

235,00

2.3.13

Advies

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief; indien een daartoe bij

wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het

ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 100% van de externe advieskosten met een minimum van:

829,00

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet

of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

829,00

2.3.14.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

829,00

2.3.15

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel

2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

activiteiten:

3.790,00

2.3.16

Flora en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel

2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

activiteiten:

soortenbescherming door burgers

1.967,00

soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

6.147,00

soortenbescherming overige

4.548,00

Hoofdstuk 4 VERMINDERING

VERMINDERING EN TERUGGAAF

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van

een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter

zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor

het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Teruggaaf of vermindering als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit

bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 of 2.3.2 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf of vermindering van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.4.2.1

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning deze aanvraag wordt

ingetrokken, voordat een besluit op de aanvraag is genomen, bestaat er aanspraak op vermindering van de geheven leges.

De vermindering bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.4.2.2

Indien een vergunning op verzoek van de aanvrager geheel wordt ingetrokken, voordat daarvan gebruik is gemaakt,

bestaat er aanspraak op teruggaaf van de geheven leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.4.2.3

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, deze aanvraag leidt tot het

niet verder in behandeling nemen op grond van art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat er aanspraak op

vermindering van de geheven leges. De vermindering bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.4.3

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.12, 2.3.13 en 2.3.14 wordt geen vermindering verleend.

Hoofdstuk 6 WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg

van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

220,00

Hoofdstuk 7 BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

BESTEMMINGSHERZIENINGEN EN/OF WIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als

bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

5.711,00

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder respectievelijk a en b, van de Wet ruimtelijke ordening

4.569,00

2.7.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk worden de leges verhoogd met

100%

van de externe advieskosten, kosten van stedenbouwkundige beoordeling en advies en andere kosten die direct verband

houden met de (wettelijke) verplichtingen die ten grondslag liggen aan de beoogde ruimtelijke ontwikkeling

2.7.4

Verklaring van geen bedenkingen

Indien een verklaring van geen bedenkingen van G.S. noodzakelijk is

100%

van de provinciale legeskosten.

Indien in verband met een verklaring van geen bedenkingen als hiervoor bedoeld en de regels uit de provinciale

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant externe advies- en/of toetsingskosten dienen te worden gemaakt

100%

van deze kosten.

2.7.5

Het tarief bedraagt voor het opnemen van ontwikkelingen in een partiële of integrale herziening van een bestemmingsplan

(veegplan)

2.7.5.1

Categorie 1: lichte ontwikkelingen met weinig gevolgen/opnemen van aanduidingen en/of beëindiging van functies

1.051,00

2.7.5.2

Categorie 2: kleine uitbreidingen met beperkte gevolgen voor de omgeving/ (doorvoeren van reeds verleende) afwijkingen

1.576,00

t.a.v. functies en/of bouwen

2.7.5.3

Categorie 3: bouwvlakaanpassing of -vergroting en bestemmingswijzigingen/uitvoeren en opnemen van een aan het

2.101,00

college gedelegeerde herzieningsevoegdheid van het bestemmingsplan

2.7.5.4

Categorie 4: ontwikkelingen met zwaardere gevolgen voor de omgeving/uitvoeren en opnemen van een herziening van

3.151,00

het bestemmingsplan

Hoofdstuk 8 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde

beschikking:

482,00

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

HOOFDSTUK 1 DRANK- EN HORECAWET

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

3.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV (exploitatievergunning horecabedrijf)

202,00

3.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) (Horecavergunning)

285,00

3.1.3

Tot het op verzoek van de vergunninghouder wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de

Drank- en Horecawet

85,00

3.1.4

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Drank- en Horecawet

45,00

3.1.5

Tot het wijzigen van leidinggevenden en/of de tenaamstelling van de vergunning van de Drank- en Horecawet (artikel 30a)

33,00

HOOFDSTUK 2 ORGANISEREN EVENEMENTEN

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning met geen of beperkt risico. Voorgaande ter beoordeling van de gemeente Boekel.

61,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning voor een evenement met matig risico waarbij vooroverleg gewenst is. Voorgaande ter beoordeling van de gemeente Boekel.

177,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning met matig of groot risico en/of meer dan 10.000 bezoekers/deelnemers waarbij vooroverleg gewenst is. Voorgaande ter beoordeling van de gemeente Boekel.

10.745,00

3.2.4

De tarieven genoemd in de artikelen 3.2.1 en 3.2.2. worden, indien er een advies wordt gevraagd bij de GHOR,

verhoogd met een bedrag van

85,00

3.2.5

Indien een vergunningaanvraag drie weken voor de datum van het te houden evenement niet is ontvangen, kan de gemeente Boekel ambtshalve vergunning verlenen. Aan deze vergunning wordt een tarief van

200%

van het gebruikelijke legesbedrag verbonden.

HOOFDSTUK 3 GEBRUIKSVERGUNNING IN VERBAND MET BRANDVEILIGHEID

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.2.1 van de brandbeveiligingsverordening

vervallen

HOOFDSTUK 4 PROSTITUTIEBEDRIJVEN

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening

611,00

3.4.1.2

Tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 3.4.1.1

125,00

HOOFDSTUK 5 SLUITINGSTIJDEN HORECA

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing

als bedoeld in artikel 2:29 van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Boekel:

Voor het eerste uur en elk volgend uur of gedeelte daarvan

33,00

HOOFDSTUK 6 TEGENGAAN ONVEILIG, NIET LEEFBAAR EN MALAFIDE ONDERNEMERSKLIMAAT,

EXPLOITATIEVERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2:80 APV

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning als beoeld in artikel 2:80 APV (verbod exploiteren bedrijf zonder benodigde

vergunning)

202,00

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 10 december 2020.

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos