Bekendmaking norm NEN 2580 door terinzagelegging

Geldend van 21-12-2020 t/m heden

Intitulé

Bekendmaking norm NEN 2580 door terinzagelegging

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel,

overwegende dat:

de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 december 2019 de Legesverordening 2020 en de Tarieventabel, behorende bij deze Legesverordening, heeft vastgesteld;

in Titel 2, hoofdstuk 1, onderdeel 2.1.1.1. van de Tarieventabel wordt verwezen naar het normblad NEN 2580, editie mei 2007, met correctieblad december 2008, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd;

Besluit:

De norm NEN 2580 bekend te maken door terinzagelegging in het gemeentehuis van Boekel.

Het besluit, met bijbehorende norm NEN 2580, ligt vanaf 21 december 2020 ter inzage bij de Centrale balie van het gemeentehuis.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel op 10 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel,

De secretaris, De burgemeester,

Mr. J.G. Marcic P.M.J.H. Bos

Ondertekening