Regeling vervallen per 31-12-2022

Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2022

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling vast te stellen voor het stimuleren van initiatieven tot het vergroenen en watervriendelijk maken van private percelen om daarmee een bijdrage te leveren aan de bewustwording voor de aanpak van klimaatadaptatie op Goeree-Overflakkee en de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen;

gelet op de artikelen 3 en 19 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • afgekoppeld oppervlak: oppervlak dat na uitvoering van de maatregel niet meer op de vuilwaterriolering loost;

 • bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • bebouwd gebied: terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen, minimaal bestaand uit een cluster van gebouwen van verschillende eigenaren;

 • gerealiseerd groenoppervlak: oppervlak dat na uitvoering van de maatregel niet meer op de vuilwaterriolering loost;

 • klimaatadaptief: aanpassend aan klimaatverandering, het proces waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert of waardoor wordt geprofiteerd van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Een lijst met maatregelen is weergegeven in bijlage 1.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing voor private eigenaren of huurders van gebouwen en percelen gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 3 Aanvrager

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door de eigenaar of huurder van het gebouw of perceel.

 • 2. Een huurder kan uitsluitend subsidie aanvragen indien daarvoor toestemming is gegeven door de eigenaar van het gebouw of perceel.

Artikel 4 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie ingevolge deze regeling wordt met behulp van het formulier uit bijlage 2 ingediend.

Artikel 5 Projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen

Burgemeester en wethouders verstrekken op grond van deze regeling subsidie voor maatregelen:

 • a.

  die bijdragen aan het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving;

 • b.

  die de groen- en waterstructuur in de bebouwde kom versterken;

 • c.

  die de hoeveelheid regenwater op de vuilwaterriolering verminderen; en

 • d.

  waarbij de hoeveelheid afgekoppeld oppervlak of gerealiseerd groenoppervlak 20 m2 of meer bedraagt.

Artikel 6 Subsidie

Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 7 Niet subsidiabele projecten

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  al eerder subsidie op basis van deze regeling is verstrekt; of

 • b.

  de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd onderdeel uitmaakt van een nieuwbouwproject.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt € 4,- per vierkante meter afgekoppeld oppervlak.

 • 2. Indien op het afgekoppeld oppervlak ook groenoppervlak gerealiseerd wordt, dan wordt de subsidie vermeerderd met € 2,- per vierkante meter.

 • 3. Indien op het gerealiseerd groenoppervlak een of meerdere bomen worden geplant, wordt de subsidie vermeerderd met € 50,- per boom. De boom heeft een minimale stamomtrek van 12 cm.

 • 4. De subsidie bedraagt maximaal € 750,-.

Artikel 9 Andere subsidieregeling

Het is de aanvrager toegestaan deze subsidieregeling te combineren met andere subsidieregelingen voor zover dat niet conflicteert met subsidieregelingen van andere partijen.

Artikel 10 Beoordeling

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden, genoemd in artikel 5.

Artikel 11 Verlening

 • 1. Afhankelijk van de hoeveelheid financiële middelen worden die projecten bekostigd die aan alle voorwaarden zoals gesteld in artikel 5 en artikel 7 voldoen en passen binnen het subsidieplafond.

 • 2. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van de complete aanvraag, totdat het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt:

 • a.

  voor het jaar 2021: € 50.000,-;

 • b.

  voor het jaar 2022: € 50.000,-.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieaanvrager

 • 1. Subsidieaanvrager staat open voor overleg over de invulling en de uitvoering van het project.

 • 2. De maatregel moet binnen negen maanden nadat de subsidie is toegekend, afgerond zijn.

 • 3. Subsidieaanvrager overlegt bij de aanvraag een verslag met een beschrijving van de activiteiten die in het kader van de maatregel worden verricht.

 • 4. Subsidieaanvrager overlegt bij de aanvraag foto’s van de situatie op dat moment.

 • 5. Subsidieaanvrager verleent alle medewerking aan een eventueel steekproefsgewijze controle door een behandelend ambtenaar.

 • 6. De subsidieaanvrager draagt zorg voor de instandhouding van de situatie na uitvoering van de maatregelen voor de minimale periode van vijf jaar.

Artikel 14 Verantwoording

Na afronding van het project moet een verantwoording worden overgelegd. Deze bestaat uit de volgende bewijsstukken:

 • a.

  een kort activiteitenverslag; en

 • b.

  foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project.

Artikel 15 Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en geldt tot en met 31 december 2022.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 15 december 2020 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

BIJLAGE 1: Lijst klimaatadaptieve maatregelen

N.B. de lijst is niet limitatief, aanvragers mogen ook zelf met maatregelen komen, voor zover ze aan de voorwaarden voldoen zoals bedoeld in de subsidieregeling.

 • A.

  Groengebieden aanleggen en ontharden van oppervlakken

 • Meer groen aanleggen draagt bij aan een betere biodiversiteit, minder hitte en het zorgt er voor dat regenwater in de bodem kan wegzakken in plaats van dat het in het riool komt;

 • B.

  Afkoppelen regenpijp

 • Het regenwater in de grond laten wegzakken is beter dan het af te voeren door de riolering. Het grondwater blijft in perioden van droogte beter op niveau en de riolering raakt bij flinke regenval niet overbelast;

 • C.

  Grindstroken of grindoppervlakken

 • Het regenwater door het grind in de grond laten wegzakken is beter dan het af te voeren door de riolering. Het grondwater blijft in perioden van droogte beter op niveau en de riolering raakt bij flinke regenval niet overbelast;

 • D.

  Tegels eruit – groen erin

 • Minder tegels in de tuin ofwel minder verhard oppervlak in de tuin heeft veel voordelen, het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen;

 • E.

  Boom planten

 • Een boom geeft schaduw in de zomer waardoor het op warme dagen wat aangenamer is in de tuin. Een boom verbruikt regenwater voor de groei van de boom wat goed is voor de balans van het grondwaterniveau;

 • F.

  Waterdoorlatende verharding

 • Waterdoorlatende verharding heeft voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat en in de tuin bij heftige regenbuien te voorkomen;

 • G.

  Waterberging of retentievijver

 • Door een waterberging of retentievijver aan te leggen en bijvoorbeeld de regenpijp af te koppelen en in de waterberging te laten stromen komt er geen water meer in vuilwaterriolering;

 • H.

  Infiltratiekratten, -goten of -leidingen

 • Door hemelwater richting infiltratievoorzieningen te leiden stroomt er minder water direct het riool in. Het zakt weg in de bodem en hoeft niet afgevoerd te worden naar de riolering.

 • I.

  Aanleg grasdak

 • Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze bufferen regenwater, houden het eronder-liggende vertrek koel, zorgen voor meer biodiversiteit, binden fijnstof en zien er aantrekkelijk uit. Groene daken zijn als het ware een verlengstuk van je tuin, maar dan op hoogte. Een groen dak gaat niet samen met regenwateropslag om het zelf te kunnen gebruiken. Het groen dak neemt het regenwater grotendeels zelf op en voert het niet af;

 • J.

  Grasbetonstenen

 • Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en terrassen kunnen waterpasserend verhard worden door het gebruik van grasbetonstenen. Waterpasserende verharding heeft verschillende voordelen. Het regenwater kan in de bodem wegzakken en zo het grondwater aanvullen. Het hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om bij heftige regenbuien wateroverlast op straat en in de tuin te verminderen. Het infiltratiepercentage van grasbetonstenen kan afhankelijk van de ondergrond oplopen tot 100%. Het weghalen van tegels en het vervangen door grasbetonstenen biedt meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven; ook worden grasbetonstenen minder heet in de zomer.

 • K.

  Regenwaterschutting

 • Een regenwaterschutting is een regenwateropvang in de vorm van een schutting. De regenwaterschutting is verkrijgbaar in modules. Hierdoor is de buffercapaciteit voor regenwater uit te breiden. De regenwaterschutting kan voorzien worden van een kraantje. En, het is mogelijk om de schutting aan te sluiten op de wc en/of de wasmachine. Het op deze manier gebruiken van regenwater is beter voor de wasmachine omdat regenwater minder kalk bevat.

BIJLAGE 2: formulier voor indienen subsidieaanvraag klimaatadaptieve maatregelen bebouwde kom

A. Persoonsgegevens

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam subsidieaanvrager

Adres

 

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Rekeningnummer

IBAN NL . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Omvang

Wat is de omvang van de hoeveelheid afgekoppeld oppervlak ?

Hoeveel afgekoppeld oppervlak wordt ook nog vergroend ?

Hoeveel bomen plant u ?

stuks

Let op: als uw straat de afgelopen jaren is gereconstrueerd of u woont in een nieuwbouwhuis bestaat de kans dat dak- of straatoppervlakken al niet meer afvoeren naar de vuilwaterriolering. In dat geval komt u niet voor deze subsidieregeling in aanmerking. Twijfelt u hieraan dien dan een informatieverzoek in via info@goeree-overflakkee.nl of neem contact op met de gemeente via 14 0187.

C. Bij te voegen documenten

1

Voor huurders: - verklaring van toestemming van de eigenaar van perceel of pand

2

Verslag met een beschrijving van activiteiten

3

Foto’s van de bestaande situatie