Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht (Verordening rioolaansluitrecht 2021)

Geldend van 19-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht (Verordening rioolaansluitrecht 2021)

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020, nummer XX;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN EENMALIG RIOOLAANSLUITRECHT 2021 (Verordening rioolaansluitrecht 2021)

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken. Onder standaard rioolaansluiting wordt verstaan het maken van een aansluiting van PVC buis met een doorsnede van 125 millimeter en een lengte tot 7 meter;

 • d.

  onder bijzondere rioolaansluiting verstaan een rioolaansluiting waarvan de maten afwijken van de standaardaansluiting zoals genoemd in artikel 1 onder c.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Vrijstelling

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven, indien voor de geleverde dienst kostenverhaal heeft plaats gevonden met toepassing van de vigerende Nota Grondbeleid van de gemeente Langedijk.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. Het recht voor een standaard aansluiting bedoeld in artikel 1, onderdeel c, bedraagt per eigendom € 1.110,--.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, bedraagt het tarief voor een bijzondere aansluiting: het bedrag van voorafgaand aan het realiseren van de aansluiting aan de aanvrager meegedeelde werkelijke kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het College van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt de aansluiting gerealiseerd vanaf de vijfde werkdag na de dag waarop het rioolrecht is voldaan, tenzij de aanvraag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. De gevorderde bedragen moeten worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand vermeld in de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening rioolaansluitrecht 2020” van 10 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening rioolaansluitrecht 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare

vergadering van 15 december 2020.

De voorzitter,

L.A.M. Kompier

De griffier,

R. Vennik