Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de heffing en de invordering van Leges (Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2021)

Geldend van 18-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de heffing en de invordering van Leges (Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2021)

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 05 november 2020;

Gelet op artikel de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges Utrechtse Heuvelrug 2021

(Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2021)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   het raadplegen en verstrekken van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

  • b.

   het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

  • c.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

  • d.

   diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 2. Vrijstelling van leges wordt ambtshalve verleend voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning, ontheffing, indien de

   aanvrager een binnen de gemeente gevestigde non-profit organisatie is die blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

  • b.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning, ontheffing of toestemming als bedoeld bij a. voor de volgende activiteiten:

   • -

    collectevergunning;

   • -

    niet-commerciële kledinginzameling;

   • -

    niet commerciële standplaatsvergunning voor één dag;

   • -

    niet-commerciële evenementenvergunning;

   • -

    niet-commerciële muziek/geluidsontheffing voor één dag;

   • -

    stookontheffing voor snoeihout van elzen en wilgen in het kader van landschapsonderhoud door vrijwilligers.

   • -

    ontheffing schenktijden en bijeenkomsten aan een para commerciële rechtspersoon

   • -

    ontheffing inrijverbod Haarweg / De groep in Overberg

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag dan wel bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   Mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant;

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2020’ van 16 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De in Titel 2 van de bij deze legesverordening behorende tarieventabel genoemde Uniforme Administratieve Voorwaarden en normbladen NEN worden bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentekantoor, Kerkplein 2 te Doorn alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2020.

de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

de griffier

W. Hooghiemstra

de voorzitter

G.F. Naafs

Bijlage 1: Tarieventabel,

Behorende bij “Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2021”

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 (Vervallen)

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 13 (Vervallen)

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

Hoofdstuk 15 Kansspelen

Hoofdstuk 16 Kinderopvang

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking of verklaring

Hoofdstuk 8 Advertentiekosten

Hoofdstuk 9 (Vervallen)

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Tarieventabel

 
 

Behorende bij "Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2021"

 
 

 

Titel 1

Algemene Dienstverlening

2021

Hoofdstuk 1 Burgelijke Stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of sluiting van een geregistreerd partnerschap, of omzetting van een geregistreerd partnerschap:

 

1.1.1.1

Met ceremonie van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€ 698,75

1.1.1.2

Zonder ceremonie op een door de gemeente voorgestelde tijd en locatie

€ 349,40

1.1.1.3

Vervallen

 

1.1.1.4

De voor kosteloze sluitingen aangewezen dag, uren en locatie, ingevolge artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, St. 72, geldt: het Cultuurhuis te Doorn, op maandag om 09.00 en 09.30 uur

 

1.1.1.5

Op een ander uur dan vermeld onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 wordt op deze dagen het tarief overeenkomstig verhoogd met

0%

1.1.1.6

Op 24 december en 31 december (mits deze dag niet op een zondag valt) kan een huwelijk of een geregistreerd partnerschap ten laatste om 16.00 uur worden voltrokken.

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of sluiting van een geregistreerd partnerschap, of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 0,00

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 46,60

1.1.3.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 46,60

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,65

 

 

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

 

1.1.6

Bij annulering van het huwelijk of geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap:

 

1.1.6.1

binnen 9 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 75% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.3 geheven leges verleend.

 

1.1.6.2

binnen 6 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 50% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.3 geheven leges verleend.

 

1.1.6.3

binnen 3 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 25% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.3 geheven leges verleend.

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een of twee getuigen voor een huwelijk of geregistreerd, tijdens kantooruren, per getuige

€ 33,70

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van buiten de gemeente Utrechtse Heuvelrug, voor één dag

€ 90,25

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,77

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,77

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,77

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

 

1.2.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,77

1.2.4.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,03

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,91

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,91

1.2.7

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen

€ 4,95

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 31,30

vermeerderd met de kosten conform de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen van het R.D.W.

€ 9,70

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het voorgeschreven bedrag, conform de Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen van het R.D.W.

€ 34,10

1.3.3

Het tarief van een aanvraag wordt indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overlegd, vermeerderd met administratiekosten voor een bedrag van

€ 19,25

1.3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 4,85

1.3.5

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.3.1 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.4 genoemde bedragen

€ 4,95

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 
 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking aan:

 
 

a. de aanvrager zelf

€ 15,08

 

b. derden

€ 16,37

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 351,76

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.394,52

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.105,53

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 6.977,92

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 10.464,40

 

 

1.4.2.3

Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een opgave

 

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, twee lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 25,10

 

 

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,48

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,64

 

 

1.4.6

Het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de Gemeentelijke Basisadministratie bedraagt

€ 14,60

 

 

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

 

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het elektronisch attenderen op nieuwe agenda’s van de raad en zijn commissies over andere bijeenkomsten:

nihil

 

 

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.2.1

een afschrift van een verordening, per pagina

€ 0,42

 

 

Hoofdstuk 7 (Vervallen)

 

 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.8.2

Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

zie 1.1.5

1.8.3

Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk, registratie van een partnerschap of van overlijden

zie 1.1.5

1.8.4

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

zie 1.1.5

1.8.5

Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

zie 1.1.5

1.8.6

Voor elk bewijs van in leven zijn

zie 1.1.5

1.8.7

Voor het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,85

1.8.8

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

zie 1.1.5

 

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,64

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,42

1.9.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 5,98

 

 

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 30,37

1.10.2

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a van de Huisvestingswet

€ 47,60

1.10.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 47,60

1.10.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 126,27

1.10.5

voor het verlenen van een urgentieverklaring op basis van sociale indicatie

€ 43,29

1.10.6

voor het verlenen van een urgentieverklaring op basis van medische urgentie

€ 43,29

1.10.7

het tarief als genoemd in onderdeel 1.10.5 wordt verhoogd met de eventuele advieskosten van een onafhankelijke derde.

 

1.10.8

het tarief als genoemd in onderdeel 1.10.6 wordt verhoogd met de met de keuringskosten van het door de gemeente daartoe aangewezen bureau.

 
 

 

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een tijdelijke vergunning tot “verhuur” op grond van de Leegstandwet

€ 30,37

 

 

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 79,04

1.12.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 79,04

 

 

Hoofdstuk 13 (Vervallen)

 

 

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

 

 

Hoofdstuk 15 Kansspelen

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 
 

1.15.1.1

Indien de vergunning geldt voor een tijdvak van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 57,94

1.15.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 57,94

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,87

1.15.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 232,28

1.15.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 232,28

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 139,47

1.15.1.5

Bij een vergunning voor maximaal 12 maanden kan de aanvrager bij schriftelijk verzoek tot intrekking van de vergunning door de aanvrager binnen die 12 maanden het betaalde bedrag naar evenredigheid schriftelijk terugvragen. Bij intrekking van een vergunning voor onbepaalde tijd is restitutie van leges niet mogelijk

 

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 29,94

 

 

Hoofdstuk 16 Kinderopvang (niet van toepassing)

 

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in

 

artikel 5 en artikel 14 van de AVOI Utrechtse Heuvelrug 2014 bedraagt

€ 645,83

1.17.2

Het in artikel 1.17.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.17.2.1

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen

 

gemeenten, andere beheerders van openbare grond en de aanvrager van

 

de vergunning verhoogd met

€ 275,10

1.17.2.2

Indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van

 

kabels en leidingen plaatsvindt, verhoogd met

€ 275,10

1.17.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een graafvergunning voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard, volgens artikel 1.L van de AVOI Utrechtse Heuvelrug 2014 bedraagt:

€ 97,59

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) :

 

1.18.1.1

voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 52,86

1.18.1.2

voor een parkeerschijfzone voor de duur van vijf jaar

€ 61,43

1.18.1.2.1

tot het wijzigen van het vermelde kenteken op de in subonderdeel 1.18.1.2 bedoelde ontheffing

€ 46,07

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 31,16

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 39,62

1.18.4

het tarief als genoemd in onderdeel 1.18.3 wordt verhoogd met de keuringskosten van het door de gemeente daartoe aangewezen bureau, indien de keuring noodzakelijk is voor beoordeling van het verzoek.

 

1.18.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) : voor een gehandicaptenparkeerplaats

€ 53,53

1.18.5.1

tot het wijzigen van het vermelde kenteken op de in subonderdeel 1.18.5 bedoelde ontheffing

€ 53,53

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,03

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

- per pagina op papier van A3/A4-formaat (zwart/wit)

€ 0,43

 

- per pagina op papier van A3/A4-formaat (kleur)

€ 1,06

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 13,99

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 27,92

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,90

1.19.2.6

Een afschrift bestemmingsplan of beheersverordening, hiervoor kan vooraf een offerte opgevraagd worden.

feitelijke kosten

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het stellen van een verklaring op door derden vervaardigde afschriften, dat deze afschriften overeenkomstig de oorspronkelijke stukken zijn, per verklaring, per exemplaar

€ 6,22

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning-aanvraagformulier, voor zover deze verordening niet anders belast

 

€ 2,23

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in artikel 56f, eerste of tweede lid, van de Pachtwet

€ 5,90

 

 
 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

Indien geen of te lage bouwkosten zijn opgegeven worden ambtshalve de kosten vastgesteld conform een van de hierna genoemde taxatieboekjes 'Vastgoedmarkt' van Vakmedianet: (her)bouwkosten woningen, (her)bouwkosten agrarische gebouwen of (her)bouwkosten bedrijfspanden” of 'gebouwschade'op basis waarvan de leges worden berekend.

 
 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor een ingediende aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag (principeverzoek) om een omgevingsvergunning:

€ 400,00

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag (ruimtelijk principeverzoek) om een omgevingsvergunning:

€ 750,00

2.2.3

om extra beoordeling (na eindadvies) van een conceptaanvraag (ruimtelijk principeverzoek) om een omgevingsvergunning:

€ 400,00

2.2.4

om beoordeling van het verkennen van een ruimtelijk initiatief, inclusief behandeling intaketafel

€ 750,00

2.2.5

om beoordeling van het begeleiden naar een referentievergunning inclusief behandeling omgevingstafel

€ 750,00

2.2.6

om extra beoordeling intaketafel

€ 400,00

2.2.7

om extra beoordeling omgevingstafel

€ 600,00

2.2.8

Indien binnen 6 maanden na verzenddatum van het eindadvies het bouwplan, in overeenstemming met het eindadvies, wordt ingediend, worden de kosten zoals benoemd in artikel 2.2.1 in mindering gebracht op de voor het bouwplan verschuldigde leges.

 

2.2.9

Indien voor de beoordeling van een regulier of ruimtelijk principeverzoek (*) een beoordeling door een externe deskundige dient plaats te vinden dan wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten voor de externe deskundige.

 
 

(*) Ruimtelijke principeverzoek: het plan is niet passend binnen de regels van het bestemmingsplan/de beheersverordening en het afwijkingenbeleid.

 
 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor een ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

Bij bouwkosten tot € 10.000

€ 400,00

 

Bij bouwkosten vanaf € 10.000 tot € 20.000

€ 750,00

 

Bij bouwkosten vanaf 20.000 tot € 20 miljoen

 

2,99 % van de bouwsom, met een minimum van:

€ 750,00

 

 

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 20 miljoen:

€ 600.000,00

 

vermeerderd met 1,73% van de bouwsom boven € 20 miljoen.

 
 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

0,226%

van de bouwkosten, met een vermeerdering van:

€ 13,53

 

 
 

Planologische toets

 

2.3.1.3

De kosten voor een planologische toets bedragen:

 
 

bij aanvragen voor het kappen/vellen

€ 50,00

 

bij bouwplannen

€ 150,00

 

 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

60,00%

En een maximum van

€ 6.000,00

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 

 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de beoordeling in dat onderdeel al in behandeling is genomen

€ 60,00

 

 

2.3.1.6

Externe adviezen

 
 

Indien voor de beoordeling van het bepaalde in onderdeel 2.2 en onderdeel 2.3.1 tot 2.3.7 een beoordeling door een externe deskundige dient plaats te vinden dan wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten voor de externe deskundige. Het betreft hier in ieder geval de kosten voor:

 

 

1. Welstand (zie tarievenbijlage Welstand)

 

2. Constructeur (zie tarievenbijlage Constructeur)

 

3. Brandweer

 

4. Waterschap

 

5. Provincie

 

6. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Uurtarief zijnde:

€ 104,50

7. Agrarische beoordelingscommissie (zie tarievenbijlage Stichting Abc)

 
 

8. GGD

 
 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,20%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 750,00

en een maximum van:

€ 11.000,00

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

1,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 400,00

en een maximum van:

€ 7.000,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

1,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 400,00

en een maximum van:

€ 7.000,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) voor niet aangewezen bouwplannen in de zin van art 6.12 Wro jo 6.2.1. Bro:

1,20%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 15.000,00

en een maximum van:

€ 55.750,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

1,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 400,00

en een maximum van:

€ 7.000,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

1,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 1.500,00

en een maximum van:

€ 7.000,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

1,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 400,00

en een maximum van:

€ 7.000,00

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 400,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 400,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een tevoren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 60.000,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 400,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 400,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 9.500,00

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

 
 

Voor een bouwwerk met een gebruikersoppervlakte:

 
 

Categorie

Aantal m2

Toeslag (euro's)

 
 

1

0 t/m 100

€ 769,06 + € 2,37 per m2

 
 

2

101 t/m 500

€ 658,11 + € 2,37 per m2

 
 

3

501 t/m 2.000

€ 1.627,36 + € 2,37 per m2

 
 

4

2.001 t/m 5.000

€ 2.452,99 + € 2,37 per m2

 
 

5

5.001 t/m 50.000

€ 4.014,04 + € 2,37 per m2

 
 

6

meer dan 50.001

€ 8.117,27 + € 2,37 per m2

 
 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 100,00

 

 

2.3.7

Vervallen

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 150,00

 

 

2.3.9

Vervallen

 
 

 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 van de Bomenverordening 2013 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

Voor een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen

€ 150,00

 

vermeerderd met per boom

€ 10,00

 

 

2.3.11

Vervallen

 
 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 1.200,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 1.200,00

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 400,00

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 400,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 600,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

 

2.3.16

Vervallen

 
 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 600,00

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

 

2.3.19

Veldinstallaties zonnepanelen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op plaatsen van veldinstallaties van zonnepanelen, met een oppervlakte van maximaal (twee keer) 50m², bedraagt het tarief:

€ 150,00

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg (intake) of beoordeling van een conceptaanvraag (principeverzoek) als bedoeld in 2.2.1 van hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Deze teruggave geldt alleen indien binnen 6 maanden na het eindadvies de aanvraag wordt ingediend.

 
 

2.4.2

Het in het vorige artikel bepaalde vindt geen toepassing indien er sprake is van kostenverhaal ingevolge Afdeling 6.4 “Grondexploitatie” van de Wro.

 

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door de vaststelling van een exploitatieplan of indien het verhaal van kosten van herziening van het planologische regiem over de in het plan of de vergunning begrepen gronden als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, aanhef a en onder a van de Wet ruimtelijke ordening anderszins is verzekerd, dan worden de in artikel 2.3.3 en verder genoemde leges niet in rekening gebracht.

 
 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.8 en 2.3.10, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Men is 10 % van de reguliere leges verschuldigd.

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingetrokken voor bouwen, aanleggen, kappen of slopen bedraagt voor de betreffende activiteit verschuldigde leges de teruggave:

90%

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 , 2.3.8 en 2.3.10 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. Men is 75% van de reguliere leges verschuldigd. De teruggaaf bedraagt derhalve op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

25%

2.5.2.1

Indien dit verzoek in de periode tussen 24 en 120 maanden wordt ingediend, en de aanvraag wordt op verzoek van de aanvrager ingetrokken, dan volgt teruggave van 10%.

10%

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 , 2.3.8 of 2.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Men is 75% van de reguliere leges verschuldigd. De teruggaaf bedraagt derhalve op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

 

2.5.4

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

 

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag om omgevingsvergunning

 

2.5.6.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning niet voldoet aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, wordt deze aanvraag buiten behandeling gelaten en wordt 25 % van de leges, vermeld in hoofdstuk 3, op aanslag gebracht.

 
 

 

2.5.7

Teruggaaf overig

 

2.5.7.1

Indien de aanvraag voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten wordt ingetrokken mits een nieuwe procedure wordt opgestart; sprake is van onvoorziene omstandigheden en gehoord door de portefeuillehouder, bedraagt voor deze betreffende activiteit verschuldigde leges de teruggave:

100%

 

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging in het project:

€ 250,00

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking of verklaring

2.7.1

De kosten voor het laten opstellen van een bestemmingsplan door de gemeente worden in rekening gebracht aan de hand van een vooraf door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 45.000,00

 

 

2.7.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot een partiële herziening van het bestemmingsplan, voor niet aangewezen bouwplannen in de zin van art 6.12 Wro jo 6.2.1. Bro, worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een te voren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

 

opgave van kosten

€ 60.000,00

 

 

2.7.3

De kosten voor het laten opstellen van een wijziging of uitwerkingsplan worden in rekening gebracht aan de hand van een vooraf door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 14.000,00

 

 

2.7.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot een wijziging- of uitwerkingsplan, voor niet aangewezen bouwplannen in de zin van art 6.12 Wro jo 6.2.1. Bro, worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een te voren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 25.000,00

 

 

2.7.5

De in onderdeel 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 en 2.7.4 vermelde bedragen worden verhoogd met externe advieskosten op basis van een vooraf opgestelde aanslag.

 
 

 

2.7.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om of de ambtshalve verstrekking van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het permanent bewonen van een recreatieverblijf bedraagt:

€ 400,00

 

 

2.7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen:

€ 400,00

 

 

2.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist (zogenaamde verklaring vergunningvrij bouwen)

€ 150,00

 

 

Hoofdstuk 8 Advertentiekosten

2.8

Voor bekendmakingen (via publicatieborden, plaatselijke en/of landelijke bladen) zijn per publicatie de volgende leges verschuldigd:

 

2.8.1

Een publicatie betreffende een ingediende aanvraag omgevingsvergunning

€ 17,00

2.8.2

Een publicatie betreffende een procedure van doorbreken aanhouding ivm nieuw bestemmingsplan ex artikel 3.3 lid 1 sub b Wabo, een procedure van doorbreken aanhouding voor stads- en dorpsgezichten ex artikel 3.3 lid 4 Wabo, een procedure voor binnenplanse afwijking ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo; een procedure voor wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 lid 1 onder a, een procedure voor tijdelijke ontheffing ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo, een procedure voor buitenplanse ontheffing ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo en procedure voor afwijken van beheersverordening ex artikel 2.12 lid 1 sub b Wabo

€ 60,00

2.8.3

Een publicatie betreffende een procedure ingevolge de Wet geluidhinder ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

€ 125,00

2.8.4

Een publicatie betreffende een procedure ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

€ 750,00

2.8.5

Een publicatie betreffende een ingediende aanvraag Drank- en horecavergunning en/of Exploitatievergunning

€ 17,22

 

 

Hoofdstuk 9 Huisnummering (Vervallen)

 

 
 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 548,35

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 
 

€ 282,89

3.1.3

Een aanvraag voor het wijzigen van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 60,95

3.1.4

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 60,95

3.1.5

Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 178,22

3.1.6

Een aanvraag tot het wijzigen van de aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet per leidinggevende

€ 113,18

3.1.7

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 60,95

3.1.8

Vervallen

 
 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement (categorie A)

€ 89,12

3.2.1.2

een middelgroot evenement (categorie B)

€ 237,78

3.2.1.3

een groot evenement (categorie C)

€ 1.188,83

3.2.2

Bij intrekking van de aanvraag om een vergunning genoemd in dit hoofdstuk wordt 50% geheven.

 
 

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vaste standplaatsvergunning op de weekmarkt zoals genoemd in artikel 6 van de Marktverordening.

€ 118,84

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een vergunning of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 891,61

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 713,28

 

 

3.3.2

wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 713,28

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 534,89

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet

€ 133,70

 

 

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

3.5.1

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor drie jaar

€ 624,16

3.5.2

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor drie jaar, indien geweigerd

€ 445,83

3.5.3

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor drie jaar, indien ingetrokken

€ 178,28

3.5.4

het verkrijgen van een incidentele standplaatsvergunning

€ 89,17

3.5.5

het verkrijgen van een seizoengebonden standplaatsvergunning

€ 118,53

3.5.6

het verkrijgen van eenincidentele en seizoengebonden standplaatsvergunning, indien geweigerd

€ 66,87

3.5.7

het verkrijgen van een incidentele en seizoengebonden standplaatsvergunning, indien ingetrokken

€ 44,58

 

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 41,62

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 41,62

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 41,62

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 89,41

 

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2020

de griffier

W. Hooghiemstra

Tarievenbijlage Welstand

Tarieventabel per 1 januari 2021, exclusief BTW

(((bouwsom/1.000)*1,92) + € 20,00)

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

0

65,00

 
 
 
 
 
 
 
 

500

65,00

30.500

78,56

60.500

136,16

90.500

193,76

120.500

251,36

1.000

65,00

31.000

79,52

61.000

137,12

91.000

194,72

121.000

252,32

1.500

65,00

31.500

80,48

61.500

138,08

91.500

195,68

121.500

253,28

2.000

65,00

32.000

81,44

62.000

139,04

92.000

196,64

122.000

254,24

2.500

65,00

32.500

82,40

62.500

140,00

92.500

197,60

122.500

255,20

3.000

65,00

33.000

83,36

63.000

140,96

93.000

198,56

123.000

256,16

3.500

65,00

33.500

84,32

63.500

141,92

93.500

199,52

123.500

257,12

4.000

65,00

34.000

85,28

64.000

142,88

94.000

200,48

124.000

258,08

4.500

65,00

34.500

86,24

64.500

143,84

94.500

201,44

124.500

259,04

5.000

65,00

35.000

87,20

65.000

144,80

95.000

202,40

125.000

260,00

5.500

65,00

35.500

88,16

65.500

145,76

95.500

203,36

125.500

260,96

6.000

65,00

36.000

89,12

66.000

146,72

96.000

204,32

126.000

261,92

6.500

65,00

36.500

90,08

66.500

147,68

96.500

205,28

126.500

262,88

7.000

65,00

37.000

91,04

67.000

148,64

97.000

206,24

127.000

263,84

7.500

65,00

37.500

92,00

67.500

149,60

97.500

207,20

127.500

264,80

8.000

65,00

38.000

92,96

68.000

150,56

98.000

208,16

128.000

265,76

8.500

65,00

38.500

93,92

68.500

151,52

98.500

209,12

128.500

266,72

9.000

65,00

39.000

94,88

69.000

152,48

99.000

210,08

129.000

267,68

9.500

65,00

39.500

95,84

69.500

153,44

99.500

211,04

129.500

268,64

10.000

65,00

40.000

96,80

70.000

154,40

100.000

212,00

130.000

269,60

10.500

65,00

40.500

97,76

70.500

155,36

100.500

212,96

130.500

270,56

11.000

65,00

41.000

98,72

71.000

156,32

101.000

213,92

131.000

271,52

11.500

65,00

41.500

99,68

71.500

157,28

101.500

214,88

131.500

272,48

12.000

65,00

42.000

100,64

72.000

158,24

102.000

215,84

132.000

273,44

12.500

65,00

42.500

101,60

72.500

159,20

102.500

216,80

132.500

274,40

13.000

65,00

43.000

102,56

73.000

160,16

103.000

217,76

133.000

275,36

13.500

65,00

43.500

103,52

73.500

161,12

103.500

218,72

133.500

276,32

14.000

65,00

44.000

104,48

74.000

162,08

104.000

219,68

134.000

277,28

14.500

65,00

44.500

105,44

74.500

163,04

104.500

220,64

134.500

278,24

15.000

65,00

45.000

106,40

75.000

164,00

105.000

221,60

135.000

279,20

15.500

65,00

45.500

107,36

75.500

164,96

105.500

222,56

135.500

280,16

16.000

65,00

46.000

108,32

76.000

165,92

106.000

223,52

136.000

281,12

16.500

65,00

46.500

109,28

76.500

166,88

106.500

224,48

136.500

282,08

17.000

65,00

47.000

110,24

77.000

167,84

107.000

225,44

137.000

283,04

17.500

65,00

47.500

111,20

77.500

168,80

107.500

226,40

137.500

284,00

18.000

65,00

48.000

112,16

78.000

169,76

108.000

227,36

138.000

284,96

18.500

65,00

48.500

113,12

78.500

170,72

108.500

228,32

138.500

285,92

19.000

65,00

49.000

114,08

79.000

171,68

109.000

229,28

139.000

286,88

19.500

65,00

49.500

115,04

79.500

172,64

109.500

230,24

139.500

287,84

20.000

65,00

50.000

116,00

80.000

173,60

110.000

231,20

140.000

288,80

20.500

65,00

50.500

116,96

80.500

174,56

110.500

232,16

140.500

289,76

21.000

65,00

51.000

117,92

81.000

175,52

111.000

233,12

141.000

290,72

21.500

65,00

51.500

118,88

81.500

176,48

111.500

234,08

141.500

291,68

22.000

65,00

52.000

119,84

82.000

177,44

112.000

235,04

142.000

292,64

22.500

65,00

52.500

120,80

82.500

178,40

112.500

236,00

142.500

293,60

23.000

65,00

53.000

121,76

83.000

179,36

113.000

236,96

143.000

294,56

23.500

65,12

53.500

122,72

83.500

180,32

113.500

237,92

143.500

295,52

24.000

66,08

54.000

123,68

84.000

181,28

114.000

238,88

144.000

296,48

24.500

67,04

54.500

124,64

84.500

182,24

114.500

239,84

144.500

297,44

25.000

68,00

55.000

125,60

85.000

183,20

115.000

240,80

145.000

298,40

25.500

68,96

55.500

126,56

85.500

184,16

115.500

241,76

145.500

299,36

26.000

69,92

56.000

127,52

86.000

185,12

116.000

242,72

146.000

300,32

26.500

70,88

56.500

128,48

86.500

186,08

116.500

243,68

146.500

301,28

27.000

71,84

57.000

129,44

87.000

187,04

117.000

244,64

147.000

302,24

27.500

72,80

57.500

130,40

87.500

188,00

117.500

245,60

147.500

303,20

28.000

73,76

58.000

131,36

88.000

188,96

118.000

246,56

148.000

304,16

28.500

74,72

58.500

132,32

88.500

189,92

118.500

247,52

148.500

305,12

29.000

75,68

59.000

133,28

89.000

190,88

119.000

248,48

149.000

306,08

29.500

76,64

59.500

134,24

89.500

191,84

119.500

249,44

149.500

307,04

30.000

77,60

60.000

135,20

90.000

192,80

120.000

250,40

150.000

308,00

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

150.500

308,96

180.500

366,56

210.500

424,16

151.000

309,92

181.000

367,52

211.000

425,12

151.500

310,88

181.500

368,48

211.500

426,08

152.000

311,84

182.000

369,44

212.000

427,04

152.500

312,80

182.500

370,40

212.500

428,00

153.000

313,76

183.000

371,36

213.000

428,96

153.500

314,72

183.500

372,32

213.500

429,92

154.000

315,68

184.000

373,28

214.000

430,88

154.500

316,64

184.500

374,24

214.500

431,84

155.000

317,60

185.000

375,20

215.000

432,80

155.500

318,56

185.500

376,16

215.500

433,76

156.000

319,52

186.000

377,12

216.000

434,72

156.500

320,48

186.500

378,08

216.500

435,68

157.000

321,44

187.000

379,04

217.000

436,64

157.500

322,40

187.500

380,00

217.500

437,60

158.000

323,36

188.000

380,96

218.000

438,56

158.500

324,32

188.500

381,92

218.500

439,52

159.000

325,28

189.000

382,88

219.000

440,48

159.500

326,24

189.500

383,84

219.500

441,44

160.000

327,20

190.000

384,80

220.000

442,40

160.500

328,16

190.500

385,76

220.500

443,36

161.000

329,12

191.000

386,72

221.000

444,32

161.500

330,08

191.500

387,68

221.500

445,28

162.000

331,04

192.000

388,64

222.000

446,24

162.500

332,00

192.500

389,60

222.500

447,20

163.000

332,96

193.000

390,56

223.000

448,16

163.500

333,92

193.500

391,52

223.500

449,12

164.000

334,88

194.000

392,48

224.000

450,08

164.500

335,84

194.500

393,44

224.500

451,04

165.000

336,80

195.000

394,40

225.000

452,00

165.500

337,76

195.500

395,36

 
 

166.000

338,72

196.000

396,32

 
 

166.500

339,68

196.500

397,28

 
 

167.000

340,64

197.000

398,24

 
 

167.500

341,60

197.500

399,20

 
 

168.000

342,56

198.000

400,16

 
 

168.500

343,52

198.500

401,12

 
 

169.000

344,48

199.000

402,08

 
 

169.500

345,44

199.500

403,04

 
 

170.000

346,40

200.000

404,00

 
 

170.500

347,36

200.500

404,96

 
 

171.000

348,32

201.000

405,92

 
 

171.500

349,28

201.500

406,88

 
 

172.000

350,24

202.000

407,84

 
 

172.500

351,20

202.500

408,80

 
 

173.000

352,16

203.000

409,76

 
 

173.500

353,12

203.500

410,72

 
 

174.000

354,08

204.000

411,68

 
 

174.500

355,04

204.500

412,64

 
 

175.000

356,00

205.000

413,60

 
 

175.500

356,96

205.500

414,56

 
 

176.000

357,92

206.000

415,52

 
 

176.500

358,88

206.500

416,48

 
 

177.000

359,84

207.000

417,44

 
 

177.500

360,80

207.500

418,40

 
 

178.000

361,76

208.000

419,36

 
 

178.500

362,72

208.500

420,32

 
 

179.000

363,68

209.000

421,28

 
 

179.500

364,64

209.500

422,24

 
 

180.000

365,60

210.000

423,20

 
 

(((bouwsom - 225.000)/1.000) *

1,5) + 452)

bouwsom

excl. btw

250.000

489,50

 

275.000

527,00

 

300.000

564,50

 

325.000

602,00

 

350.000

639,50

 

375.000

677,00

 

400.000

714,50

 

425.000

752,00

 

450.000

789,50

 

((((bouwsom - 450.000)/1.000)

* 0,44) + 789,50)

bouwsom

excl. btw

500.000

811,50

 

600.000

855,50

 

700.000

899,50

 

800.000

943,50

 

900.000

987,50

 

1.000.000

1.031,50

 

1.100.000

1.075,50

 

1.200.000

1.119,50

 

1.300.000

1.163,50

 

1.400.000

1.207,50

 

1.500.000

1.251,50

 

1.600.000

1.295,50

 

1.700.000

1.339,50

 

1.800.000

1.383,50

 

1.900.000

1.427,50

 

2.000.000

1.471,50

 

2.100.000

1.515,50

 

2.200.000

1.559,50

 

2.250.000

1.581,50

 

((((bouwsom - 2.250.000)/1.000)

* 0,11) + 1.581,50)

bouwsom

excl. btw

2.500.000

1.609,00

 

3.000.000

1.664,00

 

3.500.000

1.719,00

 

4.000.000

1.774,00

 

4.500.000

1.829,00

 

5.000.000

1.884,00

 

5.500.000

1.939,00

 

6.000.000

1.994,00

 

6.500.000

2.049,00

 

7.000.000

2.104,00

 

7.500.000

2.159,00

 

8.000.000

2.214,00

 

8.500.000

2.269,00

 

9.000.000

2.324,00

 

9.500.000

2.379,00

 

10.000.000

2.434,00

 

10.500.000

2.489,00

 

11.000.000

2.544,00

 

11.500.000

2.599,00

 

12.000.000

2.654,00

 

12.500.000

2.709,00

 

€ 65,00 per principe en handhavingsadvies

De tarieven volgens de tarieventabel voor 2021 blijven ongewijzigd ten opzichte van 2020.

Ook het algemeen adviestarief, geldende voor aanvullende advisering, monumentenadvisering, etc. blijft in 2021 gehandhaafd op het niveau van 2020, namelijk €112,- per uur, exclusief btw.

Tarievenbijlage Constructeur

Bijlage Legesverordening 2021

 

Kosten voor constructeur

 
 
 
 
 

Bouwkosten

 

TARIEF 2021

 
 
 

< € 10.000

 

€ 125,00

€ 10.000

< € 50.000

€ 250,00

€ 50.000

< € 100.000

€ 300,00

€ 100.000

< € 1.000.000

€ 750,00

€ 1.000.000

< € 3.000.000

€ 1.000,00

€ 3.000.000

< € 5.000.000

€ 1.250,00

€ 5.000.000

< € 10.000.000

€ 2.000,00

> € 10.000.000

 

€ 3.000,00

Tarievenbijlage abc

Soort advies

Oude bedrag vanaf 1-1- 2020 incl. 21% BTW

Nieuwe bedrag vanaf 1-1­2021, incl. 21% BTW

Standaardadvies bestaande bedrijven

€ 825,00

€ 870,00

Inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 980,00

€ 1.030,00

Waarbij ons wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

€ 1.035,00

€ 1.085,00

Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 495,00

€ 520,00

Second opinion

€ 1.295,00

€ 1.350,00

Op basis van nacalculatie kan elk van bovenstaande bedragen bij facturering worden verhoogd vanwege extra uren in verband met de omvangrijkheid en/of de complexiteit van het dossier. Ons uurtarief bedraagt € 80,00 inclusief 21% BTW.

Streven is om na ontvangst van een adviesaanvraag het maximaal benodigde aantal extra uren (indien van toepassing) te bepalen en dit te melden aan de gemeente.