Verordening marktgelden 2021

Geldend van 25-12-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening marktgelden 2021

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021 (Verordening marktgelden 2021)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 2 Belastingplichtige

Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats inneemt.

Artikel 3 Heffingstijdvak

1. Voor vaste plaatsen, als bedoeld in de geldende Marktverordening gemeente Hof van Twente, wordt de belasting geheven over een tijdvak van zes aaneengesloten kalendermaanden, aanvangende op 1 januari of op 1 juli van het kalenderjaar.

2. Voor dagplaatsen en standwerkerplaatsen, als bedoeld in de geldende Marktverordening gemeente Hof van Twente, wordt de belasting geheven per dag.

Artikel 4 Heffingsmaatstaf

1. Marktgelden zijn verschuldigd over het aantal strekkende meters frontbreedte die door de standplaats worden ingenomen.

2. Bij de berekening van het aantal ingenomen strekkende meters wordt een gedeelte van een strekkende meter gerekend als een volle strekkende meter.

Artikel 5 Tarief

Het marktgeld bedraagt, per dag of gedeelte van een dag, per ingenomen strekkende meter frontbreedte:

a. voor de markt in Delden en Markelo € 1,40;

b. voor de markt in Goor € 1,82.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een aanslag of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. Het marktgeld is verschuldigd bij het begin van het heffingstijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

2. Indien de belastingplicht voor het recht in de loop van het heffingstijdvak begint, is het marktgeld verschuldigd over zoveel weken van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog markten gehouden kunnen worden;

3. Indien de belastingplicht voor het recht in de loop van het heffingstijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel weken van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog markten gehouden kunnen worden;

Artikel 8 Termijnen van betaling

1. Het marktgeld voor vaste plaatsen, als bedoeld in de geldende Marktverordening gemeente Hof van Twente, dient te worden voldaan in één termijn welke vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet of de gedagtekende schriftelijke kennisgeving is vermeld.

2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van het aanslagbiljet dan wel de schriftelijke kennisgeving minimaal € 10,00 bedraagt en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in vijf gelijke termijnen. Het minimale bedrag voor een incassotermijn is € 10,00. De eerste termijn vervalt op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. Elk van de volgende termijnen vervalt telkens op de laatste werkdag van de daaropvolgende kalendermaand.

3. Het marktgeld voor dagplaatsen en standwerkerplaatsen, als bedoeld in de geldende Marktverordening gemeente Hof van Twente dient te worden voldaan onmiddellijk na het innemen van de standplaats.

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening marktgelden 2020’ van 26 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 24 november 2020.

De raad van de gemeente Hof van Twente,

de griffier, de voorzitter,

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM