Uitvoeringsregeling m.b.t. invorderingsrente 2020

Geldend van 18-12-2020 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling m.b.t. invorderingsrente 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

gelet op artikel 29 van de Invorderingswet 1990 en in verbinding met artikel 231, derde lid, van de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen de navolgende uitvoeringsregeling met betrekking tot invorderingsrente 2020.

Artikel 1

a. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

b. Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vinden de algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 29 van de Invorderingswet 1990 en de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Een uit artikel 1, onderdeel b, voortvloeiende wijziging van een rentepercentage is uitsluitend van toepassing bij de renteberekening over het deel van de renteperiode vanaf het tijdstip waarop de betreffende wijziging in werking treedt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt wat de in rekening te brengen invorderingsrente betreft terug tot en met 23 maart 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente van 1 december 2020.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM