Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over lijkbezorgingsrechten 2021 (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2021)

Geldend van 24-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over lijkbezorgingsrechten 2021 (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2021)

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020 met nummer 174848;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over lijkbezorgingsrechten 2021 (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2021)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • b.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  exclusief graf:

 • e.

  exclusief kindergraf:

 • f.

  gedenkpark(en): de gemeentelijke gedenkpark(en)

  • i.

   Gedenkpark De Ooster, voorheen Oosterbegraafplaats Zutphen, gelegen aan de Voorsterallee;

  • ii.

   Gedenkpark Warnsveld, voorheen Begraafplaats Warnsveld, gelegen aan de Vordenseweg;

  • iii.

   Gedenkpark De oude begraafplaats, voorheen Oude begraafplaats Zutphen, gelegen aan de Warnsveldseweg;

 • g.

  gedenkteken: voorwerp op het graf of op een speciale gedenkplek of ter afsluiting van een urnennis voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • h.

  grafrecht: het uitsluitend recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf, particulier kindergraf of recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een particulier urnengraf (met of zonder urnenkelder) of het recht tot het oprichten van een particuliere gedenkplek;

 • i.

  kindergraf: een particulier graf waarin geen andere lijken worden begraven dan die van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • j.

  particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • i.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • ii.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • iii.

   het daarin doen verstrooien van as van overledenen;

 • k.

  particulier urnengraf: een (kelder)graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • i.

   het doen begraven en begraven houden van asbussen in een urnengraf of een urnenkelder;

  • ii.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, in een bovengrondse voorziening;

  • iii.

   het daarin doen verstrooien van as van overledenen;

 • l.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • m.

  urnennis: een nis in een urnenmuur of columbarium bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen, met of zonder urnen.

Artikel 2 Aard van de rechten/ belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gedenkparken en voor het door of van gemeentewege verlenen van diensten in verband met de gedenkparken.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel voor wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Belastingplicht en belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar. Bij afkoop van deze rechten voor meerdere jaren door betaling ineens is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor de regeling wordt vastgelegd.

Artikel 5 Heffingsmaatstaf/ tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarbij behorende bijzondere bepalingen.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag, waaronder mede wordt verstaan een nota of enig andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is gemeld.

Artikel 7 Ontstaan belastingschuld/ aanvang en einde belastingplicht

 • 1.

  De rechten, als bedoeld in de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht, dan wel bij aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen.

 • 2.

  Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.

Artikel 8 Vrijstelling

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of het verwijderen van een asbus op gezag van een gerechtelijke autoriteit worden geen rechten geheven.

Artikel 9 Betalingstermijnen

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven en wanneer het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde aanslag(en), meer is dan € 50,- doch minder dan € 10.000,- , de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste drie en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen een maand later.

 • 3.

  De rechten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 3, worden geheven door middel van een gedagtekende nota, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 4.

  Het college stelt het model van de in het derde lid bedoelde nota vast.

 • 5.

  De in het derde lid bedoelde rechten moeten worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de betreffende nota.

 • 6.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college kan deze verordening wijzigen als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Datum van ingang heffing

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2020, zoals vastgesteld bij besluit van 16 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op: 14 december 2020

De voorzitter, de griffier,

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2021

Hoofdstuk 1

 • 1.

  Begraafkosten

Inbegrepen zijn de kosten van graf uitzoeken, graf delven, voorlopen, graf sluiten, bovengronds ruimen na afloop van de grafrechtentermijn en administratiekosten. Niet inbegrepen zijn de kosten voor grafrechten. De begraafkosten betreffen zowel particuliere als algemene graven.

1.1.1

Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder

€ 800,00

1.1.2

Begraven van een overledene jonger dan 12 jaar

€ 400,00

1.1.3

Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder op zaterdag/weekdagen na 16.00 uur

€ 1.200,00

1.1.4

Begraven van een overledene jonger dan 12 jaar op zaterdag/weekdagen na 16.00 uur

€ 600,00

1.1.5

Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder na zonsondergang en op zon- en feestdagen

€ 1.600,00

1.1.6

Begraven van een overledene jonger dan 12 jaar na zonsondergang en op zon- en feestdagen

€ 800,00

1.2 Grafrechten particuliere graven

Inbegrepen zijn het recht op gebruik van de grafruimte voor 2 personen, algemeen onderhoud, vergunningverlening, gedenkteken en administratiekosten.

1.2.1 Particulier graf

1.2.1.1

Particulier graf uitgifte voor 10 jaar

€ 1.800,00

1.2.1.2

Particulier graf uitgifte voor 15 jaar

€ 2.500,00

1.2.1.3

Particulier graf uitgifte voor 20 jaar

€ 3.000,00

1.2.1.4

Particulier graf uitgifte voor 50 jaar

€ 4.000,00

1.2.1.5

Particulier graf uitgifte voor 100 jaar*

€ 6.000,00

1.2.1.6

Verlenging met 5 jaar

€ 800,00

1.2.1.7

Verlenging met 10 jaar

€ 1.500,00

1.2.1.8

Verlenging met 15 jaar

€ 2.000,00

1.2.1.9

Verlenging met 20 jaar

€ 2.500,00

*de uitgifte van particuliere graven voor 50 en 100 jaar is slechts op een beperkt aantal themavelden mogelijk.

1.2.2 Particulier urnengraf

1.2.2.1

Particulier urnengraf uitgifte voor 5 jaar

€ 500,00

1.2.2.2

Particulier urnengraf uitgifte voor 10 jaar

€ 800,00

1.2.2.3

Particulier urnengraf uitgifte voor 15 jaar

€ 1.000,00

1.2.2.4

Particulier urnengraf uitgifte voor 20 jaar

€ 1.200,00

1.2.2.5

Particulier urnengraf uitgifte voor 50 jaar

€ 2.000,00

1.2.2.6

Particulier urnengraf uitgifte voor 100 jaar*

€ 3.000,00

1.2.2.7

Verlenging met 5 jaar

€ 400,00

1.2.2.8

Verlenging met 10 jaar

€ 600,00

1.2.2.9

Verlenging met 15 jaar

€ 800,00

1.2.2.10

Verlenging met 20 jaar

€ 1.000,00

*de uitgifte van particuliere graven voor 50 en 100 jaar is slechts op een beperkt aantal themavelden mogelijk.

1.2.3 Exclusieve graven op Gedenkpark de Oude begraafplaats

1.2.3.1

Exclusieve graven op Gedenkpark De oude begraafplaats 10 jaar

€ 2.700,00

1.2.3.2

Exclusieve graven op Gedenkpark De oude begraafplaats 15 jaar

€ 3.700,00

1.2.3.3

Exclusieve graven op Gedenkpark De oude begraafplaats 20 jaar

€ 4.500,00

1.2.3.4

Exclusieve graven op Gedenkpark De oude begraafplaats 50 jaar

€ 6.000,00

1.2.3.5

Exclusieve graven op Gedenkpark De oude begraafplaats 100 jaar

€ 9.000,00

1.2.3.6

Exclusief kindergraf op Gedenkpark De oude begraafplaats 10 jaar

€ 1.250,00

1.2.3.7

Exclusief kindergraf op Gedenkpark De oude begraafplaats 15 jaar

€ 1.875,00

1.2.3.8

Exclusief kindergraf op Gedenkpark De oude begraafplaats 20 jaar

€ 2.250,00

1.2.3.9

Exclusief kindergraf op Gedenkpark De oude begraafplaats 50 jaar

€ 3.000,00

1.2.3.10

Exclusief kindergraf op Gedenkpark De oude begraafplaats 100 jaar

€ 4.500,00

1.2.4 Kindergraf en foetusgraf

1.2.4.1

Kindergraf, uitgifte voor 10 jaar

€ 900,00

1.2.4.2

Kindergraf, uitgifte voor 15 jaar

€ 1.250,00

1.2.4.3

Kindergraf, uitgifte voor 20 jaar

€ 1.500,00

1.2.4.4

Kindergraf, uitgifte voor 50 jaar

€ 2.000,00

1.2.4.5

Kindergraf, uitgifte voor 100 jaar

€ 3.000,00

1.2.4.6

Verlenging met 5 jaar

€ 400,00

1.2.4.7

Verlenging met 10 jaar

€ 750,00

1.2.4.8

Verlenging met 15 jaar

€ 1.000,00

1.2.4.9

Verlenging met 20 jaar

€ 1.250,00

1.2.4.10

Foetusgraven in de hoek van het Themaveld “Kinderhofje” (zonder monument)

€ 250,00

1.2.5 1 persoonsgraf

1.2.5.1

Grafrechten voor een 1 persoonsgraf 10 jaar

€ 1.300,00

1.2.5.2

Grafrechten voor een 1 persoonsgraf 15 jaar

€ 2.000,00

1.2.5.3

Grafrechten voor een 1 persoonsgraf 20 jaar

€ 2.500,00

1.2.5.4

Grafrechten voor een 1 persoonsgraf 50 jaar

€ 3.500,00

1.2.5.5

Grafrechten voor een 1 persoonsgraf 100 jaar

€ 5.500,00

1.3 Onderhoud algemeen graf

Algemene graven** kennen geen grafrechten, wel onderhoudsverplichtingen voor 10 jaar. Verlenging van grafrechten na 10 jaar is niet mogelijk.

1.3.1

Onderhoud voor 10 jaar

€ 350,00

**Algemene graven zijn alleen beschikbaar op Gedenkpark De Ooster

1.4 Urnennis

Het gebruik van een urnennis voor 2 asbussen en is inclusief plaatsing, algemeen onderhoud, gedenkteken, administratiekosten en verwijdering na afloop van de termijn.

1.4.1

Urnennis uitgifte voor 5 jaar

€ 350,00

1.4.2

Urnennis uitgifte voor 10 jaar

€ 550,00

1.4.3

Urnennis uitgifte voor 15 jaar

€ 700,00

1.4.4

Urnennis uitgifte voor 20 jaar

€ 800,00

1.4.5

Verlenging met 5 jaar

€ 300,00

1.4.6

Verlenging met 10 jaar

€ 400,00

1.4.7

Verlenging met 15 jaar

€ 500,00

1.4.8

Verlenging met 20 jaar

€ 600,00

1.5 Verstrooien as

1.5.1

Zonder nabestaanden

€ 80,00

1.5.2

Met nabestaanden

€ 130,00

1.5.3

Met nabestaanden op werkdagen na 16.00 uur en op zaterdag

€ 195,00

1.5.4

Met nabestaanden op zon en feestdagen en na zonsondergang

€ 260,00

1.5.5

Samen verstrooien

€ 120,00

1.5.6

Samen verstrooien met nabestaanden

€ 180,00

1.5.7

Samen verstrooien met nabestaanden na 16.00 uur en op zaterdag

€ 270,00

1.5.8

Samen verstrooien met nabestaanden op zon en feestdagen

€ 360,00

1.6 Bijzetten urn

1.6.1

Zonder nabestaanden

€ 80,00

1.6.2

Met nabestaanden

€ 130,00

1.6.3

Bijzetten urn met nabestaanden op werkdagen na 16.00 uur en op zaterdag

€ 195,00

1.6.4

Bijzetten urn met nabestaanden op zon en feestdagen en na zonsondergang

€ 260,00

1.7 opgraven en ruimen

1.7.1

Opgraven stoffelijk overschot (alle leeftijden, inclusief vergunning)

€ 1.700,00

1.7.2

Opnieuw begraven stoffelijk overschot (inclusief administratie)

€ 800,00

1.7.3

Schudden van een graf (inclusief vergunning)

€ 1.700,00

1.7.4

Verwijderen asbus

€ 80,00

1.8 reserveren van grafrechten

1.8.1

Reserveren grafrechten 10 jaar

€ 750,00

1.8.2

Reserveren grafrechten 20 jaar

€ 1.250,00

1.8.3

Reserveren kindergraf 10 jaar

€ 375,00

1.8.4

Reserveren kindergraf 20 jaar

€ 625,00

1.9 Overige heffingen

1.9.1

Gebruik aula, per dagdeel

€ 160,00

1.9.2

Openluchtuitvaart op Gedenkpark De Ooster, per dagdeel

€ 160,00

1.9.3

Gebruik geluidsinstallatie

€ 50,00

1.9.4

Voorlopen langer dan 1 uur na afgesproken tijdstip, per half uur

€ 40,00

1.9.5

Toeslag bij een fakkeluitvaart

€ 306,00

1.9.6

Algemeen standaard gedenkplaatje (door de gemeente te leveren)

€ 76,50

1.9.7

Uitgifte ornamenten 5 jaar

€ 750,00

1.9.7.1

Uitgifte ornamenten 10 jaar

€ 1.250,00

1.9.7.2

Uitgifte ornamenten 15 jaar

€ 1.500,00

1.9.7.3

Uitgifte ornamenten 20 jaar

€ 2.000,00

Hoofdstuk 2

Verlenen grafrechten jaarlijks recht voor 1 januari 2008

2.1

jaarlijks recht particulier graf

€ 170,00

2.2

jaarlijks recht kindergraf

€ 130,00

2.3

particulier urnengraf

€ 90,00

2.4

urnennis

€ 90,00

Behoort bij het besluit van de gemeenteraad van Zutphen van 14 december 2020. De griffier,