Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2021.

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2021.

Gemeente Zwolle, bekendmaking Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2021.

De Raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2021.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de begraafplaatsen Kranenburg, Voorst, Windesheim en Meppelerstraatweg ;

 • b.

  graf; een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • 2.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 3.

  het doen verstrooien van as;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  -het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  -het doen verstrooien van as;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • n.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het aldaar verrichten van diensten.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel onder de nummers 7.5.1, 7.6.1, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 en 11.4 is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van aanslag of bij wege van factuur.

 • 2.

  Aanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd, met dien verstande dat het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen als één belastingaanslag wordt aangemerkt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de factuur.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van artikel 6, eerste lid van deze verordening moeten de rechten als vermeld onder nummers 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 en 8.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden betaald in één termijn welke vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van het hiervoor genoemde onder lid 2, worden belastingaanslagen waarvoor de belastingschuldige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van automatische incasso, betaald in tien maandelijkse termijnen. Als de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen voor of op de 15de van een kalendermaand, vervalt de eerste incassotermijn nog in diezelfde kalendermaand. In alle andere gevallen vervalt de eerste incassotermijn aan het einde van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen.

 • 4.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van artikel 6, tweede en derde lid, van deze verordening dienen de aanslagen dan wel op één aanslagbiljet verenigde aanslagen met een totaalbedrag kleiner dan € 10,00 en groter dan € 4.500,00 en waarvoor de belastingschuldige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van automatische incasso, te worden betaald in één termijn welke vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Het bepaalde in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 inzake de verlening van kwijtschelding vindt geen toepassing op de invordering van deze rechten, met uitzondering van rechten als vermeld onder de nummers 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 en 8.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Begraafplaatsrechten 2020" laatstelijk gewijzigd op 10-02-2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2021.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Begraafplaatsrechten 2021”.

Tarieventabel behorende bij de Verordening

Begraafplaatsrechten 2021

De rechten bedragen:

1.

Grafruimte

Voor de verkrijging van het uitsluitend recht

1.1.1

Op een enkel particulier graf voor de duur van:

10 jaar

€ 755,00

20 jaar

€ 1.260,00

30 jaar

€ 1.681,00

40 jaar

€ 2.101,00

50 jaar

€ 2.519,00

onbepaalde tijd

€ 4.547,00

1.1.2

Op een dubbel particulier graf het dubbele van het tarief als bedoeld onder 1.1.1

1.1.3

Op een galerijgraf inclusief sluitsteen voor de duur van:

20 jaar

€ 3.083,00

30 jaar

€ 4.097,00

40 jaar

€ 5.113,00

50 jaar

€ 6.128,00

onbepaalde tijd

€ 7.837,00

1.1.3A

Op een galerijgraf, onderste laag, voor de duur van:

20 jaar

€ 2.054,00

30 jaar

€ 2.730,00

40 jaar

€ 3.408,00

50 jaar

€ 4.085,00

onbepaalde tijd

€ 5.149,00

1.1.4

Op een enkel particulier graf op de Chinese begraafplaats op de begraafplaats Kranenburg voor de duur van:

20 jaar

€ 2.599,00

30 jaar

€ 3.520,00

40 jaar

€ 4.372,00

50 jaar

€ 5.226,00

onbepaalde tijd

€ 7.803,00

1.1.4a

Op een enkel particulier graf in de onderste rij op de Chinese begraafplaats op de begraafplaats Kranenburg voor de duur van:

20 jaar

€ 2.339,00

30 jaar

€ 3.168,00

40 jaar

€ 3.497,00

50 jaar

€ 4.703,00

onbepaalde tijd

€ 7.022,00

1.1.5

Op een enkel foetusgraf, inclusief onderhoud voor de duur van:

5 jaar

€ 338,00

1.1.5.1

10 jaar

€ 678,00

1.1.6

Voor het verdiepen van een grafruimte per laag

€ 81,00

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.1, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:

1 jaar

€ 86,00

2 jaar

€ 173,00

3 jaar

€ 256,00

4 jaar

€ 338,00

5 jaar

€ 415,00

6 jaar

€ 488,00

7 jaar

€ 560,00

8 jaar

€ 628,00

9 jaar

€ 693,00

10 jaar

€ 755,00

20 jaar

€ 1.260,00

1.2.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.2, wordt het tarief als bedoeld in 1.2 verdubbeld.

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.3, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:

1 jaar

€ 218,00

2 jaar

€ 434,00

3 jaar

€ 639,00

4 jaar

€ 838,00

5 jaar

€ 1.030,00

6 jaar

€ 1.209,00

7 jaar

€ 1.382,00

8 jaar

€ 1.550,00

9 jaar

€ 1.706,00

10 jaar

€ 1.864,00

20 jaar

€ 3.083,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 5 jaar, als bedoeld onder 1.1.5 wordt geheven, inclusief onderhoud

€ 338,00

1.4.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar, als bedoeld onder 1.1.5 wordt geheven, inclusief onderhoud

€ 678,00

1.5

Voor het verzamelen van de overblijfselen en het opnieuw plaatsen in dezelfde grafruimte wordt geheven

€ 723,00

2.

Begraven

2.1

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot in een graf, van personen:

2.1.1

- jonger dan 1 jaar

€ 300,00

2.1.2

- van 1 jaar tot en met 11 jaar

€ 617,00

2.1.3

- van 12 jaar en ouder

€ 1.256,00

2.2

Voor het bijzetten in een galerijgraf

€ 838,00

2.3

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot of het bijzetten in een galerijgraf op zaterdag worden de rechten, genoemd onder 2.1 en 2.2, vermeerderd met:

€ 467,00

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot of het bijzetten in een galerijgraf op zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag worden de rechten, genoemd onder 2.1 en 2.2, vermeerderd met:

€ 623,00

2.4

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot in de periode maart tot en met oktober voor 9.30 uur of na 16.00 uur of in de periode november tot en met februari voor 9.30 uur of na 15.30 uur worden de rechten, genoemd onder 2.1, 2.2 en 2.3, vermeerderd met:

€ 151,00

2.5

Voor het begraven van een stoffelijk overschot op de derde laag in een graf worden de rechten, genoemd onder 2.1, vermeerderd met:

€ 81,00

2.6

Voor het op verzoek ruimen van een particulier graf of galerijgraf, wordt geheven

€ 723,00

3.

Urnen

3.1

Verkrijging van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf voor de duur van:

5 jaar

€ 343,00

10 jaar

€ 626,00

20 jaar

€ 1.099,00

30 jaar

€ 1.487,00

40 jaar

€ 1.872,00

50 jaar

€ 2.258,00

onbepaalde tijd

€ 4.189,00

3.1.1

Verkrijging van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis:

- voor de duur van 5 jaar

€ 326,00

- voor de duur van 10 jaar

€ 600,00

- voor de duur van 20 jaar

€ 1.020,00

- voor onbepaalde tijd inclusief onderhoud

€ 4.156,00

3.1.2

Voor de sluitsteen in de urnennis in de urnenmuur op het Chinese gedeelte van begraafplaats Kranenburg

€ 118,00

3.2

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as

€ 120,00

3.2.1

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as op zaterdag worden de rechten, genoemd onder 3.2, vermeerderd met:

€ 467,00

3.2.2

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as op zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag, worden de rechten, genoemd onder 3.2, vermeerderd met:

€ 623,00

3.2.3

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn of het verstrooien van as in de periode maart tot en met oktober voor 9.30 uur of na 16.00 uur of in de periode november tot en met februari voor 9.30 uur of na 15.30 uur worden de rechten, genoemd

onder 3.2, 3.2.1 en 3.2.2, vermeerderd met:

€ 151,00

3.3

Voor het op verzoek ruimen van een particulier urnengraf, wordt geheven

€ 159,00

4.

Verlenging recht

4.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 3.1, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:

1 jaar

€ 68,00

2 jaar

€ 144,00

3 jaar

€ 213,00

4 jaar

€ 277,00

5 jaar

€ 343,00

6 jaar

€ 405,00

7 jaar

€ 464,00

8 jaar

€ 519,00

9 jaar

€ 573,00

10 jaar

€ 626,00

20 jaar

€ 1.099,00

4.2

Voor een dubbel particulier urnengraf, het dubbele van het tarief als bedoeld in 4.1.

5.

Inrichten van een grafkelder

5.1

Voor het inrichten c.q. plaatsen van een grafkelder of grafkuip

€ 337,00

5.2

Voor het inrichten c.q. plaatsen van een urnenkelder

€ 81,00

6.

Openen/sluiten grafkelder-of kuip

6.1

Voor het openen en sluiten van een grafkelder- of kuip

€ 301,00

6.2

Voor het openen en sluiten van een urnenkelder

€ 81,00

7.

Onderhoud

7.1

Voor het onderhouden van een particulier (urnen)graf, per jaar

€ 126,00

7.2

Voor het onderhouden van een dubbel particulier graf, per jaar

€ 254,00

7.3

Voor het onderhouden van een galerijgraf, per jaar

€ 85,00

7.4

Voor het onderhouden van een particuliere urnennis, per jaar

€ 85,00

7.5

Voor het onderhouden van een particulier graf voor 10 jaar als

bedoeld in 1.1.1, per jaar

€ 64,00

7.5.1

Afkoop van het onderhoud als bedoeld in 7.5:

2 jaar

€ 125,00

3 jaar

€ 185,00

4 jaar

€ 246,00

5 jaar

€ 302,00

6 jaar

€ 355,00

7 jaar

€ 407,00

8 jaar

€ 458,00

9 jaar

€ 506,00

10 jaar

€ 551,00

7.6

Voor het onderhouden van een algemeen graf, per jaar

€ 40,00

7.6.1

Indien de rechten genoemd onder 7.6 worden afgekocht, wordt dit tarief vermenigvuldigd met het aantal jaren van afkoop. Er kan maximaal 10 jaar worden afgekocht.

7.7

Indien de rechten, als genoemd onder 7.1, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:

2 jaar

€ 255,00

3 jaar

€ 377,00

4 jaar

€ 496,00

5 jaar

€ 610,00

6 jaar

€ 719,00

7 jaar

€ 824,00

8 jaar

€ 925,00

9 jaar

€ 1.022,00

10 jaar

€ 1.115,00

11 jaar

€ 1.204,00

12 jaar

€ 1.290,00

13 jaar

€ 1.373,00

14 jaar

€ 1.453,00

15 jaar

€ 1.530,00

16 jaar

€ 1.603,00

17 jaar

€ 1.674,00

18 jaar

€ 1.741,00

19 jaar

€ 1.808,00

20 jaar

€ 1.871,00

30 jaar

€ 2.483,00

40 jaar

€ 3.107,00

50 jaar

€ 3.734,00

onbepaalde tijd

€ 5.457,00

7.8

Indien de rechten, als genoemd onder 7.2, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaren het dubbele geheven als genoemd onder 7.7.

7.9

Indien de rechten, als genoemd onder 7.3, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:

2 jaar

€ 170,00

3 jaar

€ 253,00

4 jaar

€ 331,00

5 jaar

€ 408,00

6 jaar

€ 482,00

7 jaar

€ 552,00

8 jaar

€ 620,00

9 jaar

€ 686,00

10 jaar

€ 748,00

11 jaar

€ 808,00

12 jaar

€ 866,00

13 jaar

€ 921,00

14 jaar

€ 976,00

15 jaar

€ 1.028,00

16 jaar

€ 1.078,00

17 jaar

€ 1.124,00

18 jaar

€ 1.170,00

19 jaar

€ 1.215,00

20 jaar

€ 1.257,00

30 jaar

€ 1.678,00

40 jaar

€ 2.099,00

50 jaar

€ 2.520,00

onbepaalde tijd

€ 3.638,00

7.10

Indien de rechten, als genoemd onder 7.4 worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:

2 jaar

€ 170,00

3 jaar

€ 253,00

4 jaar

€ 331,00

5 jaar

€ 408,00

6 jaar

€ 482,00

7 jaar

€ 552,00

8 jaar

€ 620,00

9 jaar

€ 686,00

10 jaar

€ 748,00

11 jaar

€ 808,00

12 jaar

€ 866,00

13 jaar

€ 921,00

14 jaar

€ 976,00

15 jaar

€ 1.028,00

16 jaar

€ 1.078,00

17 jaar

€ 1.124,00

18 jaar

€ 1.170,00

19 jaar

€ 1.215,00

20 jaar

€ 1.257,00

Diversen

8.1

Voor het tijdens het kalenderjaar reserveren van grafruimte

€ 81,00

8.2

Voor het gereserveerd houden van een particulier (urnen)graf, per jaar

€ 126,00

8.3

Voor het gereserveerd houden van een galerijgraf of particuliere urnennis, per jaar

€ 85,00

8.4

Voor het leveren van een urnenkelder

€ 276,00

8.5

Voor het leveren van een houten bekisting

€ 416,00

9.1

Voor het overschrijven van een eigen grafruimte op naam van een ander

€ 30,00

10.1

Voor het verstrekken van een vergunning tot het plaatsen of vervangen van een gedenkteken of het beletteren van een sluitplaat

€ 75,00

11.1

Voor het bezoeken van een begraafplaats waarvoor toezicht vereist is, in de zin van artikel 4 van de verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen, per uur

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur

€ 101,00

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen

20.00 en 24.00 uur

€ 121,00

op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 00.00 en 6.00 uur

€ 121,00

op maandag tussen 00.00 en 6.00 uur

€ 145,00

op zaterdag

€ 145,00

op zondag

€ 165,00

op een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde dag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet

€ 165,00

11.2

Voor het groen maken van een grafruimte ten behoeve van een begrafenis of bijzetting

€ 48,00

11.3

Voor het schoonmaken van het gedenkteken, per jaar

€ 157,00

11.4

Indien de rechten als genoemd onder 11.3 worden afgekocht, wordt dit tarief vermenigvuldigd met het aantal jaren van afkoop

11.5

Huur loopkoets of rijdende baar anders dan ten behoeve van een begrafenis op de begraafplaats Kranenburg

€ 43,00

11.6

Huur aula:

11.6.1

1 uur

€ 401,00

11.6.2

1,5 uur

€ 510,00

11.6.3

2 uur

€ 621,00

11.7

Klokluiden (anders dan ten behoeve van een begrafenis op de begraafplaats Kranenburg)

€ 25,00

11.8

Een bordje (excl. graveren) dat aangebracht kan worden op het kunstwerk algemeen gedenkteken

€ 25,00

11.8.1

Voor de plaatsing van het bordje op het kunstwerk algemeen gedenkteken, voor een periode van 5 jaar

€ 144,00

11.8.2

Voor het verlengen van de periode als bedoeld in 11.8.1 geldt hetzelfde tarief als in onderdeel 11.8.1

11.9

Bij begraven op de Joodse begraafplaats:

11.9.1

voor het grafdelven

€ 297,00

11.9.2

voor het voorlopen

€ 88,00

11.10

Voor het wijzigen van een reservering van een grafruimte op de Chinese begraafplaats

€ 100,00

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14-12-2020.

P. Snijders, voorzitter

A. ten Have, griffier