Verordening van de raad van Leidschendam-Voorburg regelende de heffing en de invordering van leges 2021 (Legesverordening 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 19-05-2021

Intitulé

Verordening van de raad van Leidschendam-Voorburg regelende de heffing en de invordering van leges 2021 (Legesverordening 2021)

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op:

- artikel 156,eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h;

- artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

- en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

Besluit vast te stellen:

De verordening op de heffing en invordering van Leges 2021

Artikel 1 - Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 – Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 - Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • c.

  de op basis van Titel 3, hoofdstuk 2 geheel en Hoofdstuk 7 onder 3.7.13 berekende leges voor zover de vergunning wordt aangevraagd voor:

 • -

  het in behandeling nemen van aanvragen voor het afgeven van een collectevergunning aan erkende goede doelen voor zover deze zijn geregistreerd in het Register goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving;

 • -

  het in behandeling nemen van aanvragen tot het afgeven van een vergunning voor het houden van niet-commerciële activiteiten door organisaties, zonder winstoogmerk, die een cultureel, sociaal of voor de gemeente promotioneel doel nastreven;

 • -

  het in behandeling nemen van aanvragen tot het afgeven van een vergunning voor zover de vergunning wordt aangevraagd voor kleinschalige, niet-commerciële buurtgerichte activiteiten;

 • -

  het in behandeling nemen van aanvragen tot het afgeven van een vergunning van niet-commerciële activiteiten van (sport)verenigingen waarbij de behartiging van een sociaal en/of sportief belang voorop staat.

Artikel 5 - Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 – Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 – Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 – Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 – Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van het kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 en 3 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 5.

  onderdeel 1.8.18 (verklaring omtrent het gedrag);

 • Titel 3:

 • 6.

  onderdelen 3.7.7, 3.7.7.1, 3.7.7.2, 3.7.8 en 3.7.9 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 - Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van Leges 2020 inclusief legestarieventabel 2020 van 12 november 2019 en de 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2020 van 19 november 2019 worden ingetrokken met ingang 1 januari 2021, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening zijn gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de 1 januari 2021.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

d.d. 18 november 2020.

De griffier, de voorzitter,

mr. C.J. de Vries, K. Tigelaar

Bijlage Tarieventabel leges, behorende bij de Legesverordening 2021

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit basisregistratie personen (BRP)

Hoofdstuk 5

Bouwen van een bouwwerk (met afwijking van het bestemmingsplan) Wabo

Hoofdstuk 6

Leegstandswet

Hoofdstuk 7

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 8

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag / beoordeling op haalbaarheid

Hoofdstuk 3

Aanvraag omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Bouwen van een bouwwerk zonder afwijking van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.1 Wabo)

Hoofdstuk 5

Bouwen van een bouwwerk (met afwijking van het bestemmingsplan / omgevingsplan

Hoofdstuk 6

Afwijken van het bestemmings-/omgevingsplan zonder bouwactiviteiten Wabo

Hoofdstuk 7

In gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid

Hoofdstuk 8

Aanlegactiviteiten

Hoofdstuk 9

Oprichten / veranderen / in werking hebben mijnbouwwerk

Hoofdstuk 10

Aanpassen - in welke vorm dan ook- van een rijksmonument / provinciaal monument of gemeentelijk monument, beeldbepalend object of groenmonument

Hoofdstuk 11

Slopen van een bouwwerk als dat volgens het bestemmings-/omgevingsplan zonder omgevingsvergunning niet mag

Hoofdstuk 12

Slopen van een bouwwerk in een beschermd stads-/dorpsgezicht

Hoofdstuk 13

Aanleg of veranderen van een weg

Hoofdstuk 14

Realiseren van een in-/uitrit

Hoofdstuk 15

Aanleggen van een alarminstallatie

Hoofdstuk 16

Kappen

Hoofdstuk 17

Aanbrengen van handelsreclame op of aan een onroerende zaak

Hoofdstuk 18

Toestaan dat een eigenaar of gebruiker handelsreclame voert of aanbrengt op of aan de onroerende zaak

Hoofdstuk 19

Opslaan van roerende zaken

Hoofdstuk 20

Toestaan dat roerende zaken worden opgeslagen in een onroerende zaak (in door de provincie of gemeente aangewezen gebieden

Hoofdstuk 21

Overige gevallen waarvan in een verordening is aangegeven dat een omgevingsvergunningplicht geldt

Hoofdstuk 22

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (omgevingsvergunning milieu, volgens artikel 2.2a Besluit Omgevingsrecht

Hoofdstuk 23

Activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten en/of flora- en fauna-activiteiten

Hoofdstuk 24

Teruggaaf en restitutie

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend

onder titel 2

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Teruggaaf en restitutie

Hoofdstuk 4

Seksinrichting of escortbedrijven

Hoofdstuk 5

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 6

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 7

Overig

Titel 1 Algemene dienstverlening 2021

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een gemeentelijke locatie op:

1.1.1.1

Maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot 16.45 uur

€ 468,40

1.1.1.2

Maandag tot en met vrijdag vanaf 16.45 uur tot 22.00 uur

€ 480,95

1.1.1.3

Zaterdag vanaf 8.00 uur tot 22.00 uur

€ 594,35

1.1.1.4

Zondag vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur

€ 619,30

1.1.1.5

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in Huygensmuseum Hofwijck op:

1.1.1.6

Woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

€ 723,70

1.1.1.7

Vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur

€ 723,70

1.1.1.8

Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

€ 874,50

1.1.1.9

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap buiten de hiervoor met name genoemde locaties op:

1.1.1.10

Maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot 22.00 uur

€ 418,50

1.1.1.11

Zaterdag vanaf 8.00 uur tot 22.00 uur

€ 418,50

1.1.1.12

Zondag vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur

€ 418,50

1.1.1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het voor een tweede en volgende keren verzetten van een reservering als bedoeld in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.12

€ 143,45

1.1.1.14

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot een eenvoudige huwelijksvoltrekking, dan wel een eenvoudige registratie van een partnerschap in het Klant Contact Centrum in Leidschendam:

1.1.1.15

Dinsdag en woensdag om 14.00 en 14.30 uur.

€ 150,10

1.1.1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag voor:

1.1.1.16.1

Een eenmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) voor een bepaald huwelijk / partnerschap, inclusief en beëdiging door de rechtbank.

€ 250,00

1.1.1.16.2

Een eenmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) voor een bepaald huwelijk / partnerschap, die al beëdigd is door de rechtbank

€ 50,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.2.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in geval van een kosteloze huwelijksvoltrekking of kosteloze registratie van het partnerschap

€ 38,10

1.1.2.2

een duplicaat trouwboekje of partnerschapboekje

€ 38,10

1.1.3

Het van gemeentewege zorgdragen voor de aanwezigheid van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of registratie van het partnerschap per kwartier per getuige

€ 21,50

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

€ 21,50

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Rijkstarief

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking waarbij toestemming wordt verleend de lijkbezorging te doen plaatsvinden buiten de daartoe in de Wet op de lijkbezorging gestelde termijn

€ 9,75

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

€ 56,55

1.2.2

voor een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is.

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is.

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen.

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is.

€ 64,00

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

€ 32,90

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking of gewaarmerkt afschrift

€ 15,50

1.4.2.2

Indien de aanvraag als bedoeld in 1.4.2.1 via het digitaal loket wordt aangevraagd bedraagt het tarief

€ 11,25

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie per persoonskaart

€ 15,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen door middel van een selectie uit de basisregistratie personen per geselecteerd record

€ 0,35

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring uit de basisregistratie personen

€ 22,30

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken aan ingeschrevene(n) van een afschrift van de gegevens die omtrent zijn/haar persoon zijn opgenomen in de basisregistratie personen

€ 17,65

1.4.7

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen.

€ 3,05

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,50

1.4.9

Tot het verstrekken van een meertalig woon-en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L200).

Gratis

Hoofdstuk 5

Huisvestingswet 2014

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.5.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 19,55

1.5.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 66,35

Hoofdstuk 6

Leegstandswet

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 22,30

1.6.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 22,30

1.6.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.6.1.1 en 1.6.1.2

gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school, of een kantoor betreffen, worden de in de subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. (Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend).

Hoofdstuk 7

Verkeer en vervoer

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 26,60

1.7.2

tot het verkrijgen van een (digitale) ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, uitsluitend voor zover het betreft artikel 25 van dit reglement, per keer of per mutatie op adres met een geldigheidsduur van vier jaren

€ 53,90

1.7.2.1

tot het verkrijgen van een (digitale) ontheffing (bezoekerspas) als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeerregels en verkeerstekens 1990, uitsluitend voorzover het betreft artikel 25 van dit reglement, per keer of per mutatie op adres met een geldigheidsduur van één jaar.

€ 53,90

1.7.2.2

Tot het verkrijgen van een dagontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor toegang tot het voetgangersgebied Huygenskwartier.

€ 6,75

1.7.3.1

Tot het verkrijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart of een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart.

€ 185,10

1.7.3.2

Tot het verkrijgen van een verlenging van een Europese gehandicapten-parkeerkaart of een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart

Dit bedrag wordt verhoogd met een bijdrage in de kosten van een medisch onderzoek en/of dossieronderzoek.

€ 37,75

1.7.3.3

Tot het verstrekken van duplicaten van Europese gehandicaptenparkeer-kaarten of gewestelijke gehandicaptenparkeerkaarten dan wel omzetten of wijzigen van een kenteken in een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart

€ 37,75

1.7.3.4

Tot het verstrekken van een Europese gehandicaptenparkeerkaart of verlenging van een Europese gehandicaptenparkeerkaart bedoeld voor een instelling

€ 37,75

1.7.3.5

Tot het verkrijgen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (1e afgifte van de kaart)

€ 185,10

1.7.3.6

Tot het verkrijgen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (elke volgende afgifte van de kaart)

€ 37,75

1.7.3.7

De bij 1.7.3.1, 1.7.3.2, 1.7.3.6 en 1.7.3.7 vermelde tarieven worden, indien van toepassing verhoogd met de door de keuringsinstantie in rekening te brengen kosten voor het niet verschijnen op een keuringsafspraak en/of voor het brengen van een huisbezoek door de keuringsarts

Kostprijs

1.7.3.8

Tot het verkrijgen van een tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart met een geldigheidsduur van ten hoogste drie maanden

€ 23,50

1.7.4.1

Tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 93,35

1.7.4.2

tot het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeentegrens

€ 93,35

1.7.4.3

Tot het wijzigen van een onderbord op de gehandicaptenparkeerplaats

€ 37,75

1.7.5

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel in artikel 5 van de Wet Personenvervoer (Stb.1987, 175)

€ 20,95

1.7.6

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (uitweg- of uitritvergunning).

€ 26,60

Hoofdstuk 8

Diversen

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in art. 2.11 van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor ieder daaraan besteed half uur

€ 48,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.2.1

Papieren of digitale (gescande) gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per:

pagina A-4 formaat

€ 0,55

pagina A-3 formaat

€ 0,65

1.8.2.2

Papieren of digitale (gescande) afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.8.2.2.1

per pagina op A4-formaat

€ 0,55

1.8.2.2.2

per pagina op een ander formaat

€ 0,65

1.8.2.2.3

per pagina op A-4 kleurenkopie

€ 1,50

1.8.2.2.4

per pagina op een ander formaat kleurenkopie

€ 2,85

1.8.2.3

Papieren of digitale (gescande) kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.8.2.1 en 1.8.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

kopieën op A-4 formaat per pagina

€ 2,30

kopieën op A-3 formaat per pagina

€ 4,30

kopieën groter dan A-3 formaat per stuk voor transparante kopieën wordt op de basisprijs een toeslag toegepast van

€ 8,50

tussenkopieën voor eventuele vergrotingen of

€ 3,95

verkleiningen per pagina

€ 0,75

1.8.3.1

voor het ophalen van oude materialen en afvalstoffen, per jaar

€ 46,40

1.8.3.2

voor het ophalen van resten van levensmiddelen, per jaar

€ 46,40

1.8.3.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 26,60

1.8.3.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

Kostprijs

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 14,35

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.5.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 41,90

1.8.5.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 41,90

1.8.5.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 41,90

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.6.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg

€ 44,45

1.8.6.2

afschriften van exemplaren van de door de DPC vervaardigde boekwerken, nota’s, rapporten e.d. welke meer dan 10 pagina’s tellen en met een maximum aantal pagina’s van 25 per pagina

€ 2,45

Meer dan 25 pagina’s

€ 4,55

1.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.7.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.6.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.7.7.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,55

1.8.7.7.2

in formaat A3

€ 0,65

1.8.7.2

een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.6.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, voor:

lichtdrukken A-4 formaat per stuk

€ 9,65

lichtdrukken A-3 formaat per stuk

€ 12,50

lichtdrukken A-2 formaat per stuk

€ 14,15

lichtdrukken A-1 formaat per stuk

€ 24,70

lichtdrukken A-0 formaat per stuk

€ 30,55

1.8.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.8.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 26,60

1.8.8.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 2,85

1.8.8.3

een inschrijving in het rijksmonumenten die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet.

€ 26,60

1.8.8.4

het gemeentelijk erfgoedregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 26,60

1.8.8.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet.

€ 26,60

1.8.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.9.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 0,55

1.8.9.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 0,55

1.8.9.3

het gemeentelijk adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 0,55

1.8.10

Ter zake van het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

€ 9,65

1.8.11

Tot het verstrekken van inlichtingen omtrent kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 48,40

1.8.12

Tot het verlenen van inzage in bescheiden die in het kader van de Wet bodembescherming opgemaakt worden, per adres

€ 28,95

1.8.13

Gegevens bouwarchief:

1.8.14

Het raadplegen van het bouwarchief

Gratis

1.8.15

Het tarief bedraagt voor een afschrift of fotokopie van een in het Bouwarchief berustend stuk:

per kopie A-4 formaat

€ 0,55

per kopie A-3 formaat

€ 0,65

per kopie groter dan formaat A-3

€ 14,15

1.8.16

Vermeerderd met de kosten van het medium waarop de geselecteerde records moeten worden aangeleverd:

Cd-rom, per Cd-rom

€ 35,35

1.8.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.18

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

Rijkstarief

1.8.18.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

Rijkstarief

1.8.18.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,00

1.8.18.3

voor zover de in deze tarieventabel behorende bij deze verordening vermelde vergunningen, verklaringen, inlichtingen, ontheffingen, fotokopieën enz. worden toegestuurd bedragen de leges minimaal

De aanvrager wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.

€ 5,90

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

Kostprijs:

De door de gemeente te maken kosten voor: het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, ruimtelijke randvoorwaarden en/of het vaststellen van een ruimtelijk-planologisch kader, het verrichten en/of het laten verrichten van onderzoeken, met inbegrip van de kosten voor de toets daarvan en de daarbij te volgen procedures berekend aan de hand van een plankostenscan van de Regeling plankosten exploitatieplan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag / beoordeling op haalbaarheid

2.2.1

Het tarief voor het globaal beoordelen van een (ruimtelijk) initiatief door de gemeente op haalbaarheid, nog geen formele aanvraag volgens de Wabo / Omgevingswet, in het geval dat het initiatief bestaat uit een uitbreiding of aanpassing van een bestaande woning zijnde: "tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1.1

Voor een1e beoordeling op haalbaarheid.

€ 522,50

2.2.1.2

Voor iedere volgende beoordeling op haalbaarheid.

€ 115,00

2.2.2

Het tarief voor het globaal beoordelen van een (ruimtelijk) initiatief door de gemeente op haalbaarheid, nog geen formele aanvraag volgens de Wabo / Omgevingswet in alle overige gevallen, waaronder ook wordt verstaan de volledige sloop en nieuwbouw van een of meerdere woningen, zijnde:

2.2.2.1

Voor een 1e beoordeling op haalbaarheid.

€ 522,50

2.2.2.2

Voor iedere volgende beoordeling.

€ 575,00

2.2.3

Indien de beoordeling(en) van het (ruimtelijke) initiatief leidt tot een formele aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3, worden de genoemde kosten voor de beoordeling op haalbaarheid in mindering gebracht op de legeskosten, onderdeel vaste tarieven, voortvloeiend uit de formele aanvraag omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 3

Aanvraag omgevingsvergunning

2.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een omgevingsvergunning is afhankelijk van de activiteiten die de aanvraag omgevingsvergunning omvat. De tarieven van onderstaande, op de aanvraag van toepassing zijnde activiteiten worden hiertoe bij elkaar opgeteld, ook bij omgevingsvergunningen die in twee fasen worden ingediend:

2.3.1.1

of: Bouwen van een bouwwerk (zonder afwijking van het bestemmings-/omgevingsplan);

Hoofdstuk 4

2.3.1.2

of: Bouwen van een bouwwerk (met afwijking van het bestemmings-/omgevingsplan zonder bouwactiviteiten.

Hoofdstuk 5

2.3.1.3

Of: Afwijken van het bestemmings- / omgevingsplan zonder bouwactiviteiten

Hoofdstuk 6

2.3.2

In gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid.

Hoofdstuk 7

2.3.3

Aanlegactiviteiten

Hoofdstuk 8

2.3.4

Oprichten / veranderen / in werking hebben mijnbouwwerk

Hoofdstuk 9

2.3.5

Aanpassen – in welke vorm dan ook – van een rijksmonument- / provinciaal monument, gemeentelijk monument, beeldbepalend object of groenmonument

Hoofdstuk 10

2.3.6

Slopen van een bouwwerk als dat volgens het bestemmings-/omgevingsplan zonder omgevingsvergunning niet mag

Hoofdstuk 11

2.3.7

Slopen van een bouwwerk in een beschermd stads-/dorpsgezicht

Hoofdstuk 12

2.3.8

Aanleggen of veranderen van een weg

Hoofdstuk 13

2.3.9

Realiseren van een in-/uitrit

Hoofdstuk 14

2.3.10

Aanleggen van een alarminstallatie

Hoofdstuk 15

2.3.11

Kappen

Hoofdstuk 16

2.3.12

Aanbrengen van handelsreclame op of aan een onroerende zaak

Hoofdstuk 17

2.3.13

Toestaan als eigenaar dat handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd op of aan de onroerende zaak

Hoofdstuk 18

2.3.14

Opslaan van roerende zaken

Hoofdstuk 19

2.3.15

Toestaan als eigenaar dat roerende zaken worden opgeslagen in jouw onroerende zaak (in door provincie of gemeenten aangewezen gebieden)

Hoofdstuk 20

2.3.16

Overige gevallen waarvan in een verordening is aangegeven dat een omgevingsvergunningplicht geldt

Hoofdstuk 21

2.3.17

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (omgevingsvergunning milieu, volgens artikel 2.2a besluit omgevingsrecht). Geldt voor diverse activiteiten met milieugevolgen.

Hoofdstuk 22

2.3.18

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten en/of flora & fauna activiteiten)

Hoofdstuk 23

2.3.19

Totaalbedrag: optelsom van bovenstaande tarieven behorend bij de activiteiten die de aanvraag omgevingsvergunning omvat.

Hoofdstuk 4

Bouwen van een bouwwerk zonder afwijking van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.1 Wabo)

2.4.1

Het vaste tarief voor deze activiteit bedraagt:

2.4.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen

€ 300,00

2.4.1.2

Indien de bouwkosten minimaal € 10.000 en maximaal € 24.999 bedragen

€ 600,00

2.4.1.3

Indien de bouwkosten minimaal € 25.000 en maximaal € 49.999 bedragen

€1100,00

2.4.1.4

Indien de bouwkosten minimaal € 50.000 en maximaal € 99.999 bedragen

€ 1800,00

2.4.1.5

Indien de bouwkosten minimaal € 100.000 bedragen

2,7% van de bouwkosten met een maximum van € 500.000

2.4.1.6

Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit (bijvoorbeeld op last van de afdeling handhaving van de gemeente) bedraagt het tarief 150% van bovenstaande bedragen.

2.4.2

De volgende aanvullende tarieven kunnen van toepassing zijn:

2.4.2.1

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten tot € 25.000

€ 45,00

2.4.2.1.1

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten van € 25.000 tot

€ 1.250.000

€ 500,00

2.4.2.1.2

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten vanaf € 1.250.000

€ 2.250,00

2.4.2.2

Een eerste beoordeling van een milieukundig bodemrapport indien er sprake is van afgraven, verwijderen en/of aanbrengen van grond

€ 230,00

2.4.2.2.1

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) milieukundig bodemrapport

€ 115,00

2.4.2.3

Een eerste beoordeling van een archeologisch bodemrapport (dit kan een bureauonderzoek zijn, maar ook een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuven), per rapport.

€ 230,00

2.4.2.4

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) archeologisch bodemrapport

€ 115,00

2.4.2.5

Het opleveren van een overzicht van relevante kabels en leidingen in het plangebied waar de activiteit zich afspeelt.

€ 50,00

2.4.2.6

Procedure voor het afwijken van een voorbereidingsbesluit (indien een voorbereidingsbesluit is genomen voor het gebied waar de activiteit is voorzien)

€ 1.840,00

Hoofdstuk 5

Bouwen van een bouwwerk (met afwijking van het bestemmingsplan) Wabo

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van een bouwactiviteit in combinatie met een omgevingsplanactiviteit:

2.5.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen

€ 300,00

2.5.1.2

Indien de bouwkosten minimaal € 10.000 en maximaal € 24.999 bedragen 

€ 500,00

2.5.1.3

Indien de bouwkosten minimaal € 25.000 en maximaal € 49.999 bedragen 

€ 1200,00

2.5.1.4

Indien de bouwkosten minimaal € 50.000 en maximaal € 99.999 bedragen

€ 2000,00

2.5.1.5

Indien de bouwkosten € 100.000 of meer bedragen

2,7% van de bouwkosten met een maximum van € 500.000

2.5.1.6

Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit (bijvoorbeeld op last van de afdeling handhaving van de gemeente) bedraagt het tarief 150% van bovenstaande bedragen

2.5.1.7

Indien een binnenplanse afwijking wordt toegepast

€ 200,00

2.5.1.8

Indien een buitenplanse afwijking of tijdelijke afwijking wordt toegepast

€ 575,00

2.5.1.9

Indien een buitenplanse afwijking met uitgebreide Wabo-procedure wordt toegepast, waarbij er sprake is van één van de onderstaande aangewezen bouwplannen (volgens Besluit ruimtelijke ordening, artikel 6.2):

- De bouw van één of meerdere woningen;

- De bouw van één of meerdere andere hoofdgebouwen;

- De uitbreiding van een gebouw met tenminste 1.000 m2 bruto vloeroppervlak of met één of meerdere woningen;

- De verbouwing van één of meerdere aaneengesloten gebouwen die voor andere in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden mits tenminste 10 woningen worden gerealiseerd.

- De verbouwing van één of meerdere aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren voor detailhandel, dienstverlening, kantoor- en horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies tenminste 1.500 m2 bruto vloeroppervlakte bedraagt;

- De bouw van kassen met een oppervlakte van tenminste 1.000 m2 bruto vloeroppervlakte.

Kostprijs

2.5.1.10

Indien een buitenplanse afwijking met uitgebreide Wabo-procedure wordt toegepast en er géén sprake is van één van de in artikel 2.5.1.9 genoemde gevallen geldt:

€ 4.600,00

2.5.2

De volgende aanvullende tarieven kunnen van toepassing zijn:

2.5.2.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven 

€ 2.500,00

2.5.2.1.1

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten tot € 25.000

€ 45,00

2.5.2.1.2

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten van € 25.000 tot

€ 1.250.000

€ 500,00

2.5.2.1.3

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten vanaf

€ 1.250.000

€ 2.250,00

2.5.2.2

Een eerste beoordeling van een milieukundig bodemrapport indien er sprake is van afgraven, verwijderen en/of aanbrengen van grond

€ 230,00

2.5.2.2.1

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) milieukundig bodemrapport

€ 115,00

2.5.2.3

Een eerste beoordeling van een archeologisch bodemrapport (dit kan een bureauonderzoek zijn, maar ook een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuven), per rapport

€ 230,00

2.5.2.4

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) archeologisch bodemrapport

€ 115,00

2.5.2.5

Een eerste beoordeling van een verkeerskundig rapport (zoals parkeertelling of verkeersbewegingen)

€ 230,00

2.5.2.5.1

Iedere volgende beoordeling van een verkeerskundig rapport

€ 115,00

2.5.2.6

Een eerste beoordeling van een akoestisch rapport

€ 230,00

2.5.2.6.1

Iedere volgende beoordeling van een akoestisch rapport

€ 115,00

2.5.2.7

Een eerste beoordeling van een rapport luchtkwaliteit en/of milieuzonering

€ 230,00

2.5.2.7.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport luchtkwaliteit en/of milieuzonering

€ 115,00

2.5.2.8

Een eerste beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 230,00

2.5.2.8.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 115,00

2.5.2.9

Een eerste beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 230,00

2.5.2.9.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 115,00

2.5.2.10

Een eerste beoordeling van een m.e.r.-aanmeldnotitie en het nemen van een m.e.r-beoordelingsbesluit:

€ 230,00

2.5.2.10.1

Iedere volgende beoordeling van een m.e.r.-aanmeldnotitie en het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit:

€ 115,00

2.5.2.11

Een eerste beoordeling van een windhinderonderzoek

€ 230,00

2.5.2.11.1

Iedere volgende beoordeling van een windhinderonderzoek

€ 115,00

2.5.2.12

Beoordeling van de aanvraag door een, bij wettelijk voorschrift aangewezen, ander bestuursorgaan en / of andere instantie (kosten van de gemeente voor overleg en administratie)

€ 100,00

2.5.2.13

Het opleveren van een overzicht van relevante kabels en leidingen in het plangebied waar de activiteit zich afspeelt.

€ 47,50

2.5.2.14

Procedure voor een afwijking van het exploitatieplan

€ 1.150,00

2.5.2.15

Procedure voor het afwijken van een voorbereidingsbesluit (indien een voorbereidingsbesluit is genomen voor het gebied waar de activiteit is voorzien)

€ 1.840,00

2.5.2.16

Procedure voor het afwijken van provinciale of nationale regelgeving (kosten van de gemeente voor overleg en administratie)

€ 920,00

2.5.2.17

Procedure voor het nemen van een besluit hogere waarde

€ 345,00

Hoofdstuk 6

Afwijken van het bestemmings-/omgevingsplan zonder bouwactiviteiten (Wabo)

2.6.1

Het vaste tarief voor deze activiteit bedraagt: 

2.6.1.1

Indien een binnenplanse afwijking wordt toegepast

€ 200,00

2.6.1.2

Indien een buitenplanse afwijking of tijdelijke afwijking wordt toegepast

€ 575,00

2.6.1.3

Indien een buitenplanse afwijking met uitgebreide Wabo-procedure wordt toegepast

€ 4.600,00

2.6.1.4

Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit (bijvoorbeeld op last van de afdeling handhaving van de gemeente) bedraagt het tarief 150% van bovenstaande bedragen

2.6.2

De volgende aanvullende tarieven kunnen van toepassing zijn:

2.6.2.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven.

€ 2.000,00

2.6.2.2

Een eerste beoordeling van een milieukundig bodemrapport (bij functiewijziging naar een gevoelige bestemming)

€ 230,00

2.6.2.2.1

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) milieukundig bodemrapport

€ 230,00

2.6.2.3

Een eerste beoordeling van een archeologisch bodemrapport (dit kan een bureauonderzoek zijn, maar ook een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuven), per rapport

€ 230,00

2.6.2.4

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) archeologisch bodemrapport

€ 57,50

2.6.2.5

Een eerste beoordeling van een verkeerskundig rapport (zoals parkeertelling of verkeersbewegingen)

€ 230,00

2.6.2.5.1

Iedere volgende beoordeling van een verkeerskundig rapport

€ 57,50

2.6.2.6

Een eerste beoordeling van een akoestisch rapport

€ 230,00

2.6.2.6.1

Iedere volgende beoordeling van een akoestisch rapport

€ 57,50

2.6.2.7

Een eerste beoordeling van een rapport luchtkwaliteit en/of milieuzonering

€ 230,00

2.6.2.7.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport luchtkwaliteit en/of milieuzonering

€ 57,50

2.6.2.8

Een eerste beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 230,00

2.6.2.8.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 57,50

2.6.2.9

Een eerste beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 230,00

2.6.2.9.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 57,50

2.6.2.10

Een eerste beoordeling van een m.e.r.-aanmeldnotitie en het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit:

€ 230,00

2.6.2.10.1

Iedere volgende beoordeling van een m.e.r.-aanmeldnotitie en het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit:

€ 57,50

2.6.2.11

Beoordeling van de aanvraag door een, bij wettelijk voorschrift aangewezen, ander bestuursorgaan en / of andere instantie (kosten van de gemeente voor overleg en administratie)

€ 100,00

2.6.2.12

Het opleveren van een overzicht van relevante kabels en leidingen in het plangebied waar de activiteit zich afspeelt.

€ 47,50

2.6.2.13

Procedure voor een afwijking van het exploitatieplan

€ 1.150,00

2.6.2.14

Procedure voor het afwijken van een voorbereidingsbesluit (indien een voorbereidingsbesluit is genomen voor het gebied waar de activiteit is voorzien)

€ 1.840,00

2.6.2.15

Procedure voor het afwijken van provinciale of nationale regelgeving (kosten van de gemeente voor overleg en administratie)

€ 920,00

2.6.2.16

Procedure voor het nemen van een besluit hogere waarde

€ 345,00

Hoofdstuk 7

In gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid

2.7.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt: 

€ 300,00

Hoofdstuk 8

Aanlegactiviteiten

2.8.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 300,00

Hoofdstuk 9

Oprichten / veranderen / in werking hebben mijnbouwwerk

2.9.1

N.v.t.

Hoofdstuk 10

Aanpassen – in welke vorm dan ook – van een rijksmonument- / provinciaal monument, gemeentelijk monument, beeldbepalend object of groenmonument

2.10.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt

€ 200,00

Hoofdstuk 11

Slopen van een bouwwerk als dat volgens het bestemmings-/omgevingsplan zonder omgevingsvergunning niet mag

2..11.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt

€ 200,00

Hoofdstuk 12

Slopen van een bouwwerk in een beschermd stads-/dorpsgezicht

2.12.1

Het tarief van deze activiteit bedraagt:

€ 200,00

Hoofdstuk 13

Aanleggen of veranderen van een weg

2.13.1

Het tarief van deze activiteit bedraagt:

€ 300,00

Hoofdstuk 14

Realiseren van een in-/uitrit

2.14.1

Het tarief van deze activiteit bedraagt:

€ 200,00

Hoofdstuk 15

Aanleggen van een alarminstallatie

2.15.1

Het tarief van deze activiteit bedraagt:

€ 200,00

Hoofdstuk 16

Kappen

2.16.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 300,00

Hoofdstuk 17

Aanbrengen van handelsreclame op of aan een onroerende zaak

2.17.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 200,00

Hoofdstuk 18

Toestaan dat een eigenaar of gebruiker handelsreclame voert of aanbrengt op of aan de onroerende zaak

2.18.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 200,00

Hoofdstuk 19

Opslaan van roerende zaken

2.19.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 200,00

Hoofdstuk 20

Toestaan dat roerende zaken worden opgeslagen in jouw onroerende zaak (in de door de provincie of gemeente aangewezen gebieden)

2.20.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 200,00

Hoofdstuk 21

Overige gevallen waarvan in een verordening is aangegeven dat een omgevingsvergunningplicht geldt

2.21.1

Het tarief van deze activiteit bedraagt:

2.21.2

Als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 200,00

2.21.3

Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft (kosten van de gemeente voor overleg en administratie)

€ 50,00

Hoofdstuk 22

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (omgevingsvergunning milieu, volgens artikel 2.2a Besluit Omgevingsrecht. Geldt voor diverse activiteiten met milieugevolgen.

2.22.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 920,00

Hoofdstuk 23

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten en/of flora en fauna-activiteiten)

2.23.

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

2.23.1

Als het gaat om een Natura 2000 activiteit (artikel 2.2aa, aanhef en onder a, Besluit omgevingsrecht)

€ 460,00

2.23.2

Als het gaat om een Flora en Fauna activiteit (artikel 2.2aa, aanhef en onder b, Besluit omgevingsrecht

€ 460,00

Hoofdstuk 24

Teruggaaf en restitutie

2.24

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een aanvraag tot vooroverleg, beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning of aanvraag van een omgevingsvergunning. Als een aanvrager zijn aanvraag tot vooroverleg, beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning of aanvraag een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 23 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.24.1

Indien aanvraag wordt ingetrokken op verzoek gemeente worden geen leges in rekening gebracht.

100%

2.24.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

70%

2.24.3

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vijf weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

60%

2.24.4

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na vijf weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50%

2.24.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor activiteiten, als bedoeld in hoofdstukken 3 tot en met 21:

50%

2.24.5.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 22, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twaalf maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt van op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50%

2.24.6

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor activiteiten, als bedoeld in hoofdstukken 2 tot en met 23:

2.24.6.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de hoofdstukken 3 tot en met 23 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Onder een weigering bedoeld wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

0%

2.24.6.2

Een bedrag minder dan € 200 wordt niet teruggegeven.

2.24.7

Restitutie leges

2.24.7.1

Indien de aanvraag tot een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag tot vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges deels in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning. De vermindering bedraagt:

60%

2.24.7.2

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning, bij indiening ervan, is voorzien van een (erkend) gecertificeerd bouwbesluittoets kan leges in mindering worden gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een omgevingsvergunning. De vermindering voor de volgende Bouwbesluit-onderdelen bedraagt:

2.24.7.2.1

voorschriften uit het oogpunt van veiligheid – constructieve aspecten

10%

2.24.7.2.2

voorschriften uit het oogpunt van veiligheid – brandtechnische aspecten

5%

2.24.7.2.3

voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

5%

2.24.7.2.4

voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

5%

2.24.7.2.5

voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid

5%

2.24.7.2.6

voorschriften uit het oogpunt van milieu

5%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 198,35

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 26,60

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 26,60

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning tot het uitoefenen van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg

€ 78,65

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het na algemeen sluitingsuur geopend houden van inrichtingen als bedoeld in artikel 2.29 derde lid van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg:

per maand of minder

€ 27,70

per jaar of minder, doch langer dan een maand

€ 79,80

3.1.6

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge art. 3 van de Drank- en Horecawet wegens wijziging van leidinggevenden in de zin van art. 1 onder 3o van de DHW, zijnde de natuurlijke persoon, die onmiddellijk leiding geeft aan de uitoefening van het horeca- of slijtersbedrijf (‘de beheerder’).

€ 26,60

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

Een A-evenement op basis van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:24 derde lid

€ 60,20

3.2.1.2

Een B-evenement op basis van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:24 derde lid

€ 475,50

3.2.1.3

Een C-evenement op basis van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:24 derde lid

€ 475,50

Hoofdstuk 3

Restitutie

3.3.1

Teruggaaf als gevolg van een intrekking van een aanvraag evenementenvergunning voor middelgrote en grote evenementen.

Als een aanvrager zijn aanvraag tot een evenementenvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

3.3.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

70%

3.3.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vijf weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

60%

3.3.1.3

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na vijf weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

3.3.1.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende evenementenvergunning op aanvraag van de vergunninghouder van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

3.3.1.5

Weigering van de aanvraag evenementenvergunning van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

Hoofdstuk 4

Seksinrichting en escortbedrijven

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.4.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg:

3.4.1.1

voor een seksinrichting of escortbedrijf

€ 77,45

Hoofdstuk 5

Huisvestingswet 2014

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 26,35

3.5.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 26,35

3.5.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 26,35

3.5.4

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

€ 26,35

3.5.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 196,30

Hoofdstuk 6

Leefmilieuverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing of vergunning als bedoeld in de Leefmilieuverordening

n.v.t.

Hoofdstuk 7

Overig

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.7.1

tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening 2019 Leidschendam-Voorburg

€ 23,30

3.7.2

tot inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 4 van het Marktreglement

€ 23,30

3.7.3.1

tot het verkrijgen van een nieuwe standplaats

€ 527,65

3.7.3.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het hebben van een standplaats.

€ 132,15

3.7.3.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het hebben van een standplaats met een beperkte geldigheidsduur (maximaal acht weken)

€ 26,95

3.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.7.5

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 26,95

3.7.6

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.7.5 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 26,95

3.7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

3.7.7.1

voor een periode van drie jaren voor één kansspelautomaat

€ 177,90

3.7.7.2

Indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt:

€ 70,95

- een basisbedrag van € 107,10

- vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten die op de vergunning zijn vermeld, een bedrag van

3.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 26,60

3.7.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 26,60

3.7.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2.39 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg.

€ 77,45

3.7.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en als bedoeld in artikel 2.1.5, 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg, voor ieder daaraan besteed half uur

€ 48,00

3.7.11.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

Kostprijs

3.7.11.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

Kostprijs

3.7.11.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, per half uur per van gemeentewege aanwezig persoon, verhoogd met

€ 48,00

3.7.11.4

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 514,45

3.7.11.5

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

3.7.12

Indien een begroting als bedoeld in 3.7.11.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.7.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 26,60