Regeling vervallen per 01-04-2023

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Geldend van 17-12-2021 t/m 19-09-2022

Intitulé

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene subsidieverordening 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 en vervalt van rechtswege op 31 december 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 15 december 2020

Kenmerk: 5.17/2020002579

Uitgegeven: 17 december 2020

Subsidieregeling “Voorkomen schade door wolven provincie Drenthe.”

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 • b.

  Faunaschade Preventiekit module wolven: overzicht van preventieve maatregelen om schade door wolven te voorkomen en beperken zoals gepubliceerd op de website van BIJ12;

 • c.

  Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe: door Gedeputeerde Staten ingestelde adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties, welke zich in zet voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf;

 • d.

  landbouw de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector;

 • e.

  wolfwerende afrastering: afrastering om aanvallen van wolven op schapen en geiten te voorkomen;

 • f.

  wolvenrisicogebied: het gebied van de provincie Drenthe.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik Asv

Met uitzondering van artikel 2.7, lid 1, onder f is de Asv op het verstrekken van subsidies op grond van deze regeling van toepassing.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel het stimuleren van de aanschaf van wolfwerende afrastering door schapen- en geitenhouders ter voorkoming van schade door wolven.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken voor:

 • a.

  het aanschaffen en/of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering

 • b.

  het aanschaffen van een verplaatsbare wolfwerende afrastering

 • c.

  het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan schapen- en geitenhouders in een wolvenrisicogebied die in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren staan geregistreerd.

Artikel 5 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de in het formulier aangegeven bescheiden.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager al een bijdrage heeft ontvangen van de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe voor het aanschaffen en/of aanpassen van hetzelfde raster;

 • b.

  de aanvrager al eerder een subsidie op basis van deze regeling heeft ontvangen.;

 • c.

  De aanvrager voor dezelfde dieren reeds subsidie heeft ontvangen van een andere provincie.

Artikel 7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de vaste wolfwerende afrastering wordt gebruikt op percelen binnen het door Gedeputeerde Staten aangewezen wolvenrisicogebied;

 • b.

  bij een verplaatsbare afrastering is door de aanvrager aannemelijk gemaakt dat zijn dieren binnen het wolvenrisicogebied zullen grazen;

 • c.

  de gehele afrastering voldoet aan de Faunaschade Preventiekit module wolven zoals gepubliceerd door BIJ12;

 • d.

  De vaste afrastering is geplaatst, uitgebreid of aangepast en de verplaatsbare afrastering is aangeschaft na 1 januari 2018.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten van het aanschaffen en/of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering

 • b.

  de kosten van het aanschaffen van een verplaatsbare wolfwerende afrastering

 • c.

  de kosten van aanschaf van een automatisch oprolsysteem

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie voor een vaste afrastering bedraagt:

  • a.

   € 500,--; en

  • b.

   € 3,-- per strekkende meter met een maximum van € 100,-- per dier, waarbij voor het totaal aantal dieren wordt uitgegaan van het gemiddeld geregistreerd aantal schapen en geiten in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren over een periode van twee jaar voorafgaand aan het moment van het indienen van de aanvraag.

 • 2.

  De subsidie voor een verplaatsbare afrastering bedraagt:

  • a.

   € 30,-- per dier, waarbij voor het totaal aantal dieren wordt uitgegaan van het gemiddeld geregistreerd aantal schapen en geiten in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren over een periode van twee jaar voorafgaand aan het moment van het indienen van de aanvraag; en

  • b.

   € 4.000,-- als de verplaatsbare afrastering een afrastering met draden is waarvoor ook een automatisch oprolsysteem is aangeschaft en de verplaatsbare afrastering op het moment van indienen van de aanvraag wordt gebruikt voor minimaal honderd schapen en/of geiten.

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,-- per schapen- en geitenhouder en kan niet meer bedragen dan de daadwerkelijk te maken of gemaakte kosten.

 • 4.

  Het gemiddeld aantal schapen en geiten, bedoeld in dit artikel, wordt naar boven afgerond op hele aantallen.

Artikel 10 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling € 400.000,--.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger is verplicht de afrastering binnen 3 maanden na subsidieverlening te plaatsen of aan te passen en in gebruik te nemen.

Artikel 13 Staatssteun

Subsidie die wordt aangevraagd door ondernemingen in de landbouwsector wordt slechts verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing van de landbouw de-minimisverordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021 en vervalt van rechtswege op 31 december 2022.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Toelichting

Het is voor een schapen-, geitenhouder mogelijk subsidie aan te vragen voor meerdere vaste en mobiele afrasteringen met bijbehorende oprolsystemen als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden tot een maximumbedrag van € 20.000,--. Er mag gedurende de looptijd van deze regeling slechts eenmaal worden aangevraagd.

Elke Nederlandse schapen- of geitenhouder moet een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben en in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren (schapen/geiten) geregistreerd staan. Dit systeem wordt in deze regeling gebruikt om te bepalen hoeveel dieren een schapen en/of geitenhouder in de periode voor de subsidieaanvraag in zijn bezit had. RVO beheert dit systeem.

Om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen is het niet noodzakelijk dat de dieren bedrijfsmatig worden gehouden, ook particulieren komen voor deze regeling in aanmerking.

Aanvragen mogen zowel voor- als na plaatsing van het raster worden ingediend. Wel moet het raster binnen 3 maanden na subsidieverlening zijn geplaatst. De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld en uitbetaald.

Op moment van inwerkingtreding van deze regeling heeft Gedeputeerde Staten een risicogebied voor wolven aangewezen. Informatie over dit risicogebied is te vinden op de provinciale website.

In de Faunaschade Preventiekit Module wolven staan eisen opgenomen waaraan het raster moet voldoen https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-wolven/.

De lengte van de afrastering is medebepalend voor de hoogte van de subsidie. Het betreft hier niet de lengte van het gebruikte draad (bijvoorbeeld bij toepassing van meerdere draden boven elkaar).

Ondertekening