Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021)

Geldend van 18-12-2020 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021)

De Raad van de gemeente Vaals

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020,

gelet op artikel 229, eerst lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten" (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen Vaals aan de Eschberg-Linderweg;

 • b

  eigen (urnen) graf: een graf waarvoor voor bepaalde tijd aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen (zonder urnen);

 • c

  algemeen (urnen) graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken of het doen bijzetten van asbussen (zonder urnen);

 • d

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • e

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene (zonder urn);

 • f

  grafbedekking: gedenkteken op een graf;

 • g

  strooiveld: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooit.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b

  het begraven van doodgeboren kinderen of van overleden zuigelingen, die met de overleden moeder in één doodskist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten, genoemd in de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten, genoemd in de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 van 16 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 • 3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4 Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2021’.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 december 2020

mr. B.G.P. Hoevenagel

Griffier

H.M.H. Leunessen

Voorzitter

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2021

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf, voor een periode van 20 jaar, wordt geheven:

voor een enkel graf

€ 1.109.05

voor een dubbel graf

€ 2.174.25

voor een driedubbel graf

€ 3.195.45

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf, voor een

periode van 20 jaar, wordt geheven:

€ 565.10

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1

met 10 jaar, wordt geheven:

€ 328.25

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2

met 10 jaar, wordt geheven:

€ 282,35

Hoofdstuk 2 Begraven

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1

in een eigen graf

€ 657,05

2.2

in een algemeen graf

€ 525,50

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

2.3

in een eigen graf

€ 328.25

2.4

in een algemeen graf

€ 262.50

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

2.5

in een eigen graf

€ 130.95

2.6

in een algemeen graf

€ 130.95

2.7

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in

2.1 tot en met 2.7, verhoogd met

€ 262.50

2.8

Onder buitengewone uren wordt verstaan buiten de normale uren

welke op werkdagen zijn van 9.30 - 16.00 uur en op zaterdag van 9.30 - 12.00 uur.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen

Voor het bijzetten van een asbus in een urnengraf wordt geheven:

3.1

voor de eerste asbus

€ 196,80

3.2

voor de tweede asbus

€ 183,70

3.3

voor de derde asbus

€ 170,45

3.4

voor de vierde asbus

€ 157,35

3.5

Voor het bijzetten van een asbus in een eigen graf

wordt geheven

€ 196,80

3.6

Voor het bijzetten van een asbus in een algemeen graf

of een algemeen urnengraf wordt geheven:

€ 130,90

3.7

Voor het afgeven van een asbus wordt geheven:

€ 65,10

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of

vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 17 van de

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats, wordt geheven

voor het plaatsen van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken

of kruis

€ 105,10

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnen nissen

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een

daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 13,00

5.2

Voor het inschrijven en overboeken van eigen urnengraven in

Een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 13,00

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen, verstrooien

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 1.051,25

6.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde

graf wordt geheven:

€ 262,50

6.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf

wordt geheven

€ 394,10

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

6.4

uit een eigen (urnen)graf

€ 196,80

6.5

uit een algemeen (urnen)graf

€ 196,80

6.6

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven:

€ 130,95

6.7

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de

belanghebbende wordt geheven:

€ 262,50

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

6.8

in een algemeen urnengraf

€ 105,10

6.9

op een strooiveld

€ 105,10

6.10

Voor het na ruiming van een graf afzonderen van de overblijfselen van een lijk ten behoeve van crematie of

herbegraven wordt geheven

€ 130,95

Hoofdstuk 7 Beschikkingen e.d.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van een beschikking e.d., voor zover

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling

een tarief is opgenomen

€ 127,10

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2020

De griffier van de gemeente Vaals,