Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

Geldend van 18-12-2020 t/m 27-01-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

De raad besluit

Vast te stellen de navolgende Legesverordening 2021

Legesverordening 2021

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit.

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  • c.

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen.

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen:

 • a.

  tot de afgifte van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  tot de afgifte van vergunningen omtrent het doen begraven van de stoffelijke resten van overledenen en omtrent het verlangen van uitsluitend recht tot het doen begraven in ei¬gen graven;

 • c.

  tot het verstrekken van openbare vergaderstukken genoemd in de paragrafen 5 en 6 van de bij deze verordening behorende tarieventabel voor zover deze stukken worden aangevraagd door en verstrekt aan politieke partijen die landelijk geregistreerd staan bij de Kiesraad dan wel in het gemeentelijk register voor politieke partijen zijn opgenomen;

 • d.

  tot het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Duiven aan groepen, instellingen, stichtingen of verenigingen voor zover die betrekking hebben op het organiseren van evenementen die ten goede komen aan de Duivense samenleving;

 • e.

  tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet, indien de aanvraag is gedaan door of in opdracht van Duivense groepen, instellingen, stichtingen of verenigingen in verband met het organiseren van een activiteit.

Artikel 5. Verminderingen.

Indien is voldaan aan het bepaalde in lid a van dit artikel worden de leges per belastbaar feit verminderd met een bedrag van maximaal € 500,00 doch met niet meer dan het op grond van de tarieventabel verschuldigde bedrag voor:

 • a.

  belastbare feiten als bedoeld in paragraaf 15 van de tarieventabel voor zover die betrekking hebben op het organiseren in één wijk of buurt van kleinschalige, niet-commerciële activiteiten die niet langer duren dan drie dagen.

Artikel 6. Maatstaf van heffing en tarieven.

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde rekeneenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 7. Wijze van heffing.

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Termijnen van betaling.

 • 1. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving: ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving.

 • 2. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt toegezonden binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding.

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Vermindering of teruggaaf.

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11. Overgangsrecht.

 • 1. De “Legesverordening 2020” van 10 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding.

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13. Citeertitel.

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 8 december 2020.

de griffier,

drs. W.R. (Wouter) Bosch

de voorzitter,

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de “Legesverordening 2021”

Nummer

Handeling

Tarief

1.

Algemene handelingen.

 

1.1

Voor het doen van nasporingen, per half uur

€ 45,85

1.2

Voor het maken van kopieën/scans (basisbedrag)

€ 6,00

1.3.

Het onder 1.2. genoemde bedrag wordt voor kopieën in zwart-wit vermeerderd met:

 

1.3.1.

A4-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,11

1.3.2.

A3-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,16

1.3.3.

A2-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 1,95

1.3.4.

A1-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 2,45

1.3.5.

A0-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 3,00

1.4.

Het onder 1.2. genoemde bedrag wordt voor kopieën in kleur vermeerderd met:

 

1.4.1.

A4-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,16

1.4.2.

A3-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,27

1.4.3.

A2-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 3,65

1.4.4.

A1-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 4,75

1.4.5.

A0-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 6,00

1.5.

Het onder 1.2. genoemde bedrag wordt voor scans vermeerderd met:

 

1.5.1.

A4-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,11

1.5.2.

A3-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,16

1.5.3.

A2-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 1,95

1.5.4.

A1-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 2,45

1.5.5.

A0-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 3,00

 

 

 

2.

Diensten, vergunningen en ontheffingen.

 

2.1

Voor elke in deze verordening niet afzonderlijk genoemde administratieve dienst, vergunning of ontheffing

€ 91,60

 

 

 

3.

Adviezen van derden.

 

3.1.

Voor zover in deze verordening nog niet nader bepaald, worden de in deze verordening opgenomen leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag verhoogd met de advieskosten van externe deskundigen, indien voor de afgifte van een in deze verordening genoemde vergunning, vrijstelling en ontheffing een advies van deskundigen wenselijk of noodzakelijk is.

 

3.2.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in 3.1. zal door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet een begroting worden opgesteld van alle met de advisering door deskundigen gemoeide kosten.

 

3.3.

Indien de vergunning, ontheffing of vrijstelling niet wordt verleend, wordt teruggaaf van de in 3.1. bedoelde externe advieskosten verleend tot een bedrag van

€ 91,60

 

 

 

4.

Archief.

 

4.1.

Het doen van nasporingen in het gemeentearchief door gemeenteambtenaren, per kwartier

€ 22,85

4.2.

Het verstrekken van een enkelvoudige inlichting

€ 6,00

 

 

 

5.

Bestuursstukken.

 

5.1.

Een abonnement op de agenda’s, de openbare voorstellen (exclusief de hierna onder 6. genoemde stukken) van de raad, per kalenderjaar

€ 78,65

5.2.

Een abonnement op de agenda’s, de bijbehorende openbare stukken (exclusief de hierna onder 6. genoemde stukken) en het verslag van een commissie, per commissie, per kalenderjaar

€ 37,70

5.3.

Een abonnement op de openbare wekelijkse besluitenlijst van het college of van een mandataris, per kalenderjaar

€ 96,40

5.4.

Het bepaalde in deze paragraaf is niet van toepassing voor het toezenden van die stukken aan de fracties uit de gemeenteraad tot maximaal een aantal gelijk aan drie maal het aantal leden van de desbetreffende fractie vermeerderd met tien stuks per fractie.

 

 

 

 

6.

Jaarstukken.

 

6.1.

Een exemplaar van de programmabegroting

€ 27,75

6.2.

Een exemplaar van de programmarekening

€ 27,75

 

 

 

7.

Kadaster.

 

7.1.

Raadpleging van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken, per kwartier

€ 26,00

 

 

 

8.

Burgerlijke stand.

 

8.1.

Voor het verlenen van inzage in de registers van de burgerlijke stand met behulp van gemeentewege, per kwartier

€ 27,35

8.2.

Voor een nasporing van gemeentewege in de registers van de burgerlijke stand, zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers een getekend bewijs van inschrijving wordt verstrekt, per kwartier

€ 30,70

8.3.

Het ten behoeve van belanghebbenden aanvragen van inlichtingen in een andere gemeente in Nederland alsmede van afschriften van of uittreksels uit de akten van die registers

€ 14,00

8.3.1.

indien de gemeente of plaatsen in het buitenland zijn gelegen

€ 24,60

8.3.2.

Voor een attestatie de vita (internationaal model)

€ 14,00

8.3.3.

Voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 24,60

8.3.4.

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 14,00

8.4.

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd of op een andere wijze dan ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand:

 

8.4.1.

binnen de door de raad vastgestelde kantooruren:

 

8.4.1.1.

voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie in de aangewezen trouwzaal

€ 319,00

8.4.1.2.

voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie buiten de aangewezen trouwzaal

€ 319,00

8.4.2

buiten de door de raad vastgestelde kantooruren:

 

8.4.2.1.

voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie van maandag tot en met vrijdag

€ 387,00

8.4.2.2.

voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie op een zaterdag

€ 663,00

8.4.2.3.

voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie op een zon- of feestdag

€ 663,00

8.5

Het tarief voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand:

 

8.5.1

Voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie aan de balie van Burgerzaken met maximaal 6 personen

 

8.5.2

Voor een eenvoudige ceremonie huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie in een vergaderkamer op het gemeentehuis met maximaal 15 personen               

€ 107,00

8.6.

Voor een (duplicaat) trouwboekje/partnerschapsboekje

€ 31,30

8.7.

Voor een imitatieleren trouwboekje/partnerschapsboekje

€ 23,80

8.8.

Voor het beschikbaar stellen van een getuige van gemeentewege bij een huwelijksvoltrekking en een partnerschapsregistratie per getuige

€ 32,55

 8.9

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanwijzing van een alternatieve locatie voor het voltrekken van huwelijken en/of partnerschappen in de gemeente Duiven per verzoek

€ 101,00

8.10.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanstelling van een tijdelijk ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk of een partnerschap in de gemeente Duiven, per verzoek

€ 101,00

 

 

 

9.

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen bureau Burgerzaken.

 

9.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 9.3. en 9.4., wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

9.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

9.2.1.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 18,65

9.2.2.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

9.2.2.1.

voor 100 verstrekkingen

€ 364,00

9.2.2.2.

voor 500 verstrekkingen

€ 1.543,00

9.3.

Voor de toepassing van 9.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

9.4.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

9.4.1.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 18,65

9.4.2.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

9.4.2.1.

voor 100 verstrekkingen

€ 364,00

9.4.2.2.

voor 500 verstrekkingen

€ 1.543,00

9.5.1.

Voor het verstrekken van een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen

€ 10,25

9.5.2.

Voor het verstrekken van een persoonslijst als bedoeld in artikel 79 van de Wet basisregistratie personen

€ 14,25

9.6.

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 31,75

 

 

 

10.

Legaliseren en waarmerken.

 

10.1.

Voor het legaliseren van een handtekening of foto per legalisatie

€ 10,25

10.2.

Voor het waarmerken van diploma’s en getuigschriften per document

€ 11,20

 

 

 

11.

Reisdocumenten.

 

11.1.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

11.1.1.

van een nationaal paspoort:

 

11.1.1.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,77

11.1.1.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

11.1.2.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 11.1.1 (zakenpaspoort):

 

11.1.2.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,77

11.1.2.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

11.1.3.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

11.1.3.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,77

11.1.3.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

11.1.4.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

11.1.5.

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

11.1.5.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,03

11.1.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,91

11.1.6.

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 11.1.1. tot en met 11.1.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 50,91

 

 

 

12.

Verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

12.1.

De afgifte van een bewijs van Nederlanderschap

€ 10,25

12.2.

De afgifte van een attestatie de vita

€ 10,25

 

 

 

13.

Verklaringen omtrent gedrag.

 

13.1.

Voor een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

 

 

 

14.

Rijbewijs.

 

14.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

14.1.1.

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 43,80

14.1.2.

Het tarief als genoemd in 14.1.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

 

 

 

15.

Evenementen en vertoningen e.d. op de openbare weg

 

15.1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

 

A-evenement (laag risico evenement)

€ 163,00

 

B-evenement (evenement met verhoogd risico)

€ 244,00

 

C-evenement (risicovol evenement)

€ 1.018,00

 

 

 

 

 

 

16.

Kansspelen.

 

16.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 591,00

16.1.1

Het in 16.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met de advieskosten van externe deskundigen, indien voor de afgifte van de in 16.1 genoemde vergunning een advies van die deskundigen wenselijk of noodzakelijk is.

 

16.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 86,30

 

 

 

17.

Speelautomaten.

 

17.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

17.1.1.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

17.1.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

 

 

17.2.

De subonderdelen 17.1.1. en 17.1.2. zijn overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd worden.

 

 

 

 

17a.

Speelautomatenhallen.

 

17a.1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Verordening speelautomatenhallen 2017 gemeente Duiven

€ 591,00

17a1.1

Het in 17a.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met de advieskosten van externe deskundigen, indien voor de afgifte van de in 17a.1 genoemde vergunning een advies van die deskundigen wenselijk of noodzakelijk is.

 

 

 

 

18.

Drank- en Horecawet.

 

18.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

18.1.1.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 518,00

18.1.2.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 259,00

18.1.3.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 259,00

18.1.4.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 216,00

18.1.5.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 129,00

18.1.6

Een aanvraag als bedoeld in artikel 4,vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 173,00

18.1.7

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 173,00

 

 

 

19.

Sluitingsuur.

 

19.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:30, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 185,00

 

 

 

20.

Standplaatsen.

 

20.1.

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 5:18. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor innemen van een standplaats

€ 129,00

 

 

 

21.

Collectes.

 

 

Vervallen

 

 

 

 

22.

Geluidhinder.

 

22.1.

Een ontheffing voor het verrichten van handelingen met toestellen of geluidsapparaten, als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 268,00

 

 

 

23.

Afvalstoffen.

 

23.1.

Voor een vergunning tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 11 en artikel 32 van de

€ 178,00

Afvalstoffenverordening

 

 

 

 

24.

Stoken van vuur.

 

24.1.

Voor een ontheffing voor het stoken van vuur als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 178,00

 

 

 

25.

Brandbeveiliging.

 

25.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 204,00

 

 

 

26.

Bijzondere transporten.

 

26.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

26.1.1.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 31,55

26.1.2.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in 26.1.1.

€ 31,55

26.1.3.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuig reglement

€ 31,55

 

 

 

27.

Gehandicaptenparkeerkaart.

 

27.1

Voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart dan wel voor het verlenen van een gemeentelijke ontheffing, houdende vrijstelling van de in de gemeente geldende parkeerverboden ten behoeve van gehandicapten

€ 66,90

27.2

Voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart dan wel voor het verlengen van een gemeentelijke ontheffing, houdende vrijstelling van de in de gemeente geldende parkeerverboden ten behoeve van gehandicapten

€ 66,90

 

 

 

28.

Winkeltijdenwet.

 

28.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

28.1.1.

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 173,00

28.1.2.

tot het wijzigen van een in onderdeel 15.2 bedoelde ontheffing

€ 86,30

 

 

 

29.

Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg.

 

29.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 86,30

 

 

 

30.

Ondergrondse infrastructuren.

 

30.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

30.1.1.

voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden binnen het grondgebied van de gemeente als bedoeld in artikel 1, lid u, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

€ 550,00

30.1.2.

voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van de gemeente als bedoeld in artikel 1, lid v, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

€ 132,00

30.2.

De op basis van 30.1. vastgestelde bedragen worden:

 

30.2.1.

indien over een instemmingsbesluit overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 348,00

30.2.2.

indien met betrekking tot een instemmingsbesluit onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

30.3.

Indien een begroting als bedoeld in 30.2.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

31.

Route gevaarlijke stoffen.

 

31.1.

Voor een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 223,00

 

 

 

32.

Seksinrichtingen, escortbedrijven en sekswinkels.

 

32.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

32.1.1.

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4. van de Algemene Plaatselijke Verordening (seksinrichting)

€ 600,00

32.1.2.

het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4. van de Algemene Plaatselijke Verordening (seksinrichting)

€ 266,00

32.1.3.

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4. van de Algemene Plaatselijke Verordening (escortbedrijf)

€ 399,00

32.1.4.

het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4. van de Algemene Plaatselijke Verordening (escortbedrijf)

€ 202,00

32.1.5.

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (sekswinkel)

€ 399,00

32.2.

De in 32.1.1. tot en met 32.1.6. genoemde bedragen worden verhoogd met de advieskosten van externe deskundigen, indien voor de afgifte of de verlenging van de in 32.1.1. tot en met 32.1.6. genoemde vergunningen en ontheffingen een advies van die deskundigen wenselijk of noodzakelijk is.

 

32.3.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in 32.1.1. tot en met 32.1.6. zal door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet een begroting worden opgesteld van alle met de advisering door de externe deskundigen gemoeide kosten.

 

 

 

 

33.

Leegstand.

 

33.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

33.1.1.

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 55,30

33.1.2.

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 46,10