Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Asten 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Asten 2021

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020;

gehoord het advies van de Commissie Burgers van 23 november 2020;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 11.2 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2020/ artikel 2.1.3 lid Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 9.1 Verordening Jeugdhulp Asten 2019/ artikl 2.10 Jeugdwet;

overwegende dat er door de transformatie in het sociaal domein (vitale democratie) een nieuw beleid gevraagd wordt ten aanzien van cliëntenparticipatie;

besluit:

 • 1.

  vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Asten 2021;

 • 2.

  in te trekken de Inspraakverordening Participatieraad Asten 2015.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en andere daarmee verband houdende beleidsvelden en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. Andere begrippen:

  • a.

   Adviesraad Sociaal Domein; vorm van burger- en cliëntenparticipatie waarbij inwoners tijdig betrokken worden bij de voorbereiding en evaluatie van het beleid betreffende het sociaal domein, in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid betreffende het sociaal domein te doen en vroegtijdig gevraagd en ongevraagd advies uit kunnen brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende het sociaal domein.

  • b.

   College; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten.

  • c.

   Sociaal domein; de gemeentelijke beleidsterreinen werk, inkomen en arbeidsmarkt, welzijn, maatschappelijke zorg, jeugdhulp, gezondheidsbeleid, passend onderwijs en vrijwilligerswerk.

  • d.

   Adviesraad; Adviesraad Sociaal Domein Asten.

Artikel 2 Doelstelling

De Adviesraad Sociaal Domein Asten heeft als doel dat inwoners invloed kunnen uitoefenen, vanaf een onafhankelijke positie, op het lokale beleid en de uitvoering met betrekking tot de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en daarmee verband houdende beleidsvelden binnen het sociaal domein.

Artikel 3 Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De leden van de Adviesraad worden benoemd en ontslagen door het college. De Adviesraad draagt kandidaten voor, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met affiniteit met en kennis van de verschillende beleidsvelden om alle taakvelden binnen het sociaal domein goed te kunnen vertegenwoordigen binnen de Adviesraad.

 • 2. De Adviesraad bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 10 onafhankelijk deskundigen. Zij adviseren op persoonlijke titel en zonder ruggespraak.

 • 3. De Adviesraad benoemt uit zijn midden een voorzitter voor een termijn van 4 jaar. Als de voorzitter verhinderd is, wordt deze taak in onderling overleg door een van de andere leden van de Adviesraad tijdelijk overgenomen.

 • 4. De leden dienen:

  • a.

   ingezetene te zijn van de gemeente Asten;

  • b.

   in uitzonderlijke gevallen kan het college besluiten af te wijken van hetgeen gesteld onder artikel 3 lid 4a. Een lid kan dan slechts een termijn van 4 jaar benoemd worden, herbenoeming is niet mogelijk.

  • c.

   niets te doen of te laten dat tot belangenverstrengeling leidt;

  • d.

   de leden stellen de gemeente in kennis van wijzigingen in functie(s) die zij buiten de Adviesraad vervullen indien er sprake kan zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

 • 5. Het lidmaatschap van de Adviesraad is niet verenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van het college, de gemeenteraad en/of commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

  • b.

   de functie van ambtenaar binnen de gemeente Asten en/of bij uitvoeringsorganisaties waaraan de gemeente Asten deelneemt;

  • c.

   het zijn van bestuurder of medewerker van organisaties met aan Asten gerelateerde zakelijke belangen bij de uitvoering van beleid op het terrein van het Sociaal Domein.

 • 6. Benoeming door het college vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een periode van vier jaar is eenmaal mogelijk. Voor herbenoeming zijn leden die op grond van artikel 3 lid 4b benoemd zijn uitgesloten.

 • 7. De leden van de Adviesraad hebben stemrecht. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 8. De Adviesraad vergadert ten minste zes maal per kalenderjaar waarbij de vergaderorde en de taakverdeling aan de Adviesraad zelf is.

 • 9. De Adviesraad overlegt tenminste twee maal per kalenderjaar met de portefeuillehouder sociaal domein van de gemeente Asten.

Artikel 4 Einde lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt:

  • a.

   na het verstrijken van de zittingsduur, volgens een vast te stellen schema;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   door tussentijds ontslag;

  • d.

   door het aanvaarden van een onverenigbare functie, als genoemd in artikel 3, lid 5.

  • e.

   door niet langer te voldoen aan de in artikel 3 genoemde benoembaarheidseisen.

 • 2. Wanneer een lid terecht komt in omstandigheden, dat deze niet langer meer voldoet aan de benoembaarheid, of een met het lidmaatschap onverenigbare functie heeft aanvaard, geeft dat lid daarvan direct kennis aan de voorzitter van de Adviesraad.

Artikel 5 Taken van het college van Burgemeester en Wethouders

 • 1. Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens advies aan de Adviesraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de Adviesraad tijdig en actief betrokken wordt bij beleidsontwikkeling.

Artikel 6 Ondersteuning Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de Adviesraad;

  • a.

   er wordt vanuit de ambtelijke organisatie een contactpersoon aangewezen. Deze contactpersoon is de verbindende schakel tussen de Adviesraad en de beleidsmedewerkers.

  • b.

   er wordt een vergaderruimte beschikbaar gesteld;

  • c.

   mogelijkheden tot printen en kopiëren worden geboden;

  • d.

   er wordt voor gezorgd dat adviesaanvragen en conceptbeleid de Adviesraad tijdig bereiken;

  • e.

   ambtenaren van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om een vergadering bij te wonen voor het geven van een toelichting of uitleg;

  • f.

   de nodige informatie aan de Adviesraad wordt verstrekt om er voor te zorgen dat de Adviesraad naar behoren kan functioneren;

  • g.

   er wordt op toegezien dat de Adviesraad wordt geïnformeerd over de wijze waarop het door de Adviesraad gegeven (gevraagd of ongevraagd) advies verwerkt wordt.

Artikel 7 Taken en bevoegdheden van de Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college voorgenomen beleid binnen het sociaal domein.

 • 2. De Adviesraad brengt een gevraagd advies binnen 6 weken uit.

 • 3. De Adviesraad krijgt van het college uit eigen beweging en op verzoek binnen minimaal 6 weken vóór het moment van vereiste advisering alle informatie die nodig is, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.

 • 4. In spoedeisende gevallen kan de in lid 2 genoemde termijn voor het uitbrengen van advies korter zijn dan 6 weken. Het spoedeisend karakter zal in dit geval worden toegelicht.

 • 5. De Adviesraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken met betrekking tot een individueel persoon, maar wel over de hiervoor gehanteerde procedures, regelingen en richtlijnen.

 • 6. De Adviesraad kan één of meerdere (externe) deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van de Adviesraad.

 • 7. De Adviesraad kan werkgroepen per beleidsterrein samenstellen of contactpersonen aanwijzen. De betreffende beleidsterreinen zijn zorg, participatie, leefbaarheid en jeugd & gezin. Er is regelmatig overleg met de betreffende beleidsmedewerker over de ontwikkelingen op dit terrein. Zowel de leden van de Adviesraad als de beleidsmedewerkers hebben hier een actieve rol in.

 • 8. De werkwijze zoals beschreven in lid 7 stelt de Adviesraad in de gelegenheid om ook bij bestaand beleid en bij sociale vraagstukken input te leveren en te opereren als verbinder tussen de gemeente en de samenleving.

Artikel 8 Budget Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. Ten behoeve van de Adviesraad wordt jaarlijks door het college een werkbudget beschikbaar gesteld, onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   ten laste van het werkbudget kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

  • b.

   het werkbudget is gemaximeerd op een bedrag van € 3.250 per jaar.

  • c.

   de Adviesraad kan vrij beschikken over dit werkbudget door het declareren van kosten bij de contactpersoon van de gemeente.

  • d.

   jaarlijks vóór 1 april brengt de Adviesraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen van het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

Artikel 9 Vergoeding aan de leden

 • 1. De leden van de Adviesraad ontvangen jaarlijks een vergoeding voor hun inzet. De hoogte van deze vergoeding bedraagt jaarlijks € 120,00 per lid. Deze vergoeding wordt uitbetaald in twee termijnen waarbij de eerste termijn uiterlijk 1 juli van het lopende kalenderjaar uitbetaald wordt. De tweede termijn wordt uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar uitbetaald.

 • 2. Leden van de Adviesraad die niet de gehele periode lid zijn worden naar rato uitbetaald.

 • 3. Voor deelname aan vergadering van een regionale Adviesraad namens de Adviesraad Sociaal Domein Asten kan per vergadering een vergoeding van € 25,00 per persoon gedeclareerd worden. Deelname aan deze vergaderingen wordt kenbaar gemaakt aan de contactpersoon van de gemeente zodat tot betaling van de vergoeding overgegaan kan worden.

Artikel 10 Regionale afstemming

 • 1. Het is de Adviesraad toegestaan contacten te onderhouden met advies- en cliëntenraden van andere gemeenten en organisaties.

 • 2. Het is de Adviesraad ter uitvoering van het bepaalde in lid 1 eveneens toegestaan het advies te laten uitbrengen door een door hen en het college erkende regionaal samengestelde Adviesraad. Hierin dient ten minste één vertegenwoordiger van de Adviesraad van de gemeente Asten zitting te nemen.

 • 3. Het advies van de regionaal samengestelde Adviesraad treedt in plaats van het advies van de lokale cliëntenraad.

Artikel 11 Evaluatie

Tweejaarlijks wordt tussen de Adviesraad en het college geëvalueerd of het functioneren voldoet. De eerste maal zal er geëvalueerd worden in het vierde kwartaal van 2022.

Artikel 12 Nadere regels, beleidsregels en uitleg verordening

 • 1. Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels en beleidsregels vaststellen.

 • 2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de Adviesraad.

Artikel 13 Slotbepalingen

De “Inspraakverordening Participatieraad Asten 2015” wordt met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Asten 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 8 december 2020.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

mr. H.G. Vos