Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021)

De raad van de gemeente Overbetuwe;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020;

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 24 november 2020;

gelet op artikel(en) 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op

  een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning/ontheffing, voor zover deze rechtstreeks verband houdt met een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of het verrichten van diensten,

  • 1.

   als de aanvraag van of dienst voor een non-profitinstelling is, die zich volgens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, sportieve of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, én

  • 2.

   de leges niet meer bedragen dan € 320,-;

 • f.

  diensten waarvoor het totaalbedrag van de leges minder dan € 10,- bedraagt;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of het verrichten van interne diensten ten behoeve van de gemeente voor zover de leges niet meer bedragen dan € 1.325,-.

 • h.

  een aanvraag voor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) voor het inschrijven voor een (sociale) huurwoning.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders stellen de bij deze verordening behorende tarieventabel vast, met inachtneming van de door de raad (bij de begroting) vastgestelde financiële kaders.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Legesverordening gemeente Overbetuwe 2020, zoals vastgesteld bij besluit van 3 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Legesverordening gemeente Overbetuwe 2020 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2021 hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 8 december 2020.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

drs. D.E. van der Kamp.

de voorzitter,

R.P. Hoytink-Roubos.