Vaststelling van de Algemene legesverordening Den Haag 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-03-2021

Intitulé

Vaststelling van de Algemene legesverordening Den Haag 2021

De raad van de gemeente Den Haag,

gezien het voorstel van het college van 6 oktober 2020,

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 7, tweede lid, van de Paspoortwet in samenhang met artikel 2, tweede lid, van die wet,

besluit vast te stellen de Algemene legesverordening Den Haag 2021:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

-

APV:

Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag;

-

BRP:

basisregistratie personen van de gemeente Den Haag;

-

BW:

Burgerlijk Wetboek;

-

college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag;

-

dag:

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

-

jaar:

het tijdvak dat loopt van n-de dag in een kalenderjaar tot en met (n-1)-de dag in het volgende kalenderjaar;

-

kalenderjaar:

de periode van 1 januari tot en met 31 december;

-

RVV 1990:

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

-

week:

een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de tarieventabel. Voor zover in de tarieventabel uurtarieven zijn opgenomen, wordt op verzoek bij de aanvraag van de dienst een raming gegeven van het aantal met de dienstverlening gemoeide uren.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Wijze van heffing en bekendmaking

 • 1. De leges worden geheven bij wege van gedagtekende schriftelijke kennisgeving, welke kan worden gesteld op het bewuste stuk waarvan de leges worden geheven.

 • 2. Het gevorderde bedrag wordt aan belastingschuldige bekendgemaakt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6. Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld en termijnen van betaling

 • 1. De leges zijn verschuldigd bij het aanvragen van een in deze verordening omschreven dienst.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges gelijktijdig met de aanvraag worden betaald met dien verstande dat de leges bedoeld in Hoofdstuk 4 en de onderdelen 4.2.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1 .3, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.6, 14.2.1.1, 14.2.1.2, 14.2.1.3, 14.3.1, 14.3.2 en 14.7.3 van de tarieventabel betaald moeten worden binnen vier weken na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 7. Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een voor die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het gaat om de volgende hoofdstukken of onderdelen van de tarieventabel:

  • 1°.

   onderdeel 3.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2°.

   onderdeel 4.3 (papieren verstrekking uit de BRP);

  • 3°.

   hoofdstuk 6 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 4°.

   hoofdstuk 7 (rijbewijzen);

  • 5°.

   hoofdstuk 8 (kansspelen);

  • 6°.

   onderdeel 13.1.2 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 9. Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10. Intrekking

De Algemene legesverordening 2013 wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze verordening van toepassing blijft voor de tijdvakken waarvoor deze heeft gegolden.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene legesverordening Den Haag 2021.

Tarieventabel behorende bij de Algemene legesverordening Den Haag 2021

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de BRP

Hoofdstuk 5 Haags Gemeentearchief

Hoofdstuk 6 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 7 Rijbewijzen

Hoofdstuk 8 Kansspelen

Hoofdstuk 9 Huisvesting

Hoofdstuk 10 Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 11 APV-vergunningen

Hoofdstuk 12 Haven

Hoofdstuk 13 Diversen

Hoofdstuk 14 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1. Algemeen

Art

Omschrijving

Tarief

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1.1

voor fotokopieën of op overeenkomstige wijze gereproduceerde stukken, per bladzijde:

€ 0,35

Hoofdstuk 2. Bestuursstukken

Art

Omschrijving

Tarief

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.1.1

tot het verstrekken van afzonderlijke bladzijden van de notulen, raadsvoorstellen of commissiestukken, per bladzijde:

€ 0,05

Hoofdstuk 3. Burgerlijke stand

Huwelijk

Art

Omschrijving

Tarief

3.1

Het tarief bedraagt voor het, buiten de daarvoor overeenkomstig artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, bestemde tijdstippen, voltrekken van een huwelijk, registratie van partnerschap of omzetting, als bedoeld in de artikelen 63, 80a, derde lid en artikel 80g, Boek 1 van het BW op een door of namens het college vastgestelde wijze:

€ 150,30

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot reservering van een ruimte voor het voltrekken van een huwelijk of voor registratie van partnerschap, op een andere wijze als bedoeld onder 3.1 en buiten de daarvoor overeenkomstig artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand bestemde tijdstippen en locaties:

 

3.2.1

voor de trouwzaal in het stadhuis (Spui 70) en op aangewezen stadsdeelkantoren:

 

3.2.1.1

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 18.00 uur:

€ 341,80

3.2.1.2

op vrijdag tot 18.00 uur:

€ 448,60

3.2.2

voor de trouwzaal in het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt:

 

3.2.2.1

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 18.00 uur:

€ 532,80

3.2.2.2

op vrijdag tot 18.00 uur:

€ 581,00

3.2.2.3

op zaterdag tot 18.00 uur:

€ 1.193,00

3.2.2.4

op zondag tot 18.00 uur:

€ 1.392,00

3.2.2.5

op maandag tot en met zondag, vanaf 18.00 uur, het in de onderdelen 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.4 genoemde tarief vermeerderd met:

€ 147,90

3.2.3

voor een locatie, die als “bijzonder huis” op grond van artikel 64, Boek 1, van het BW wordt aangemerkt:

€ 291,65

3.2.4

voor een locatie buiten een van de hiervoor met name genoemde locaties:

 

3.2.4.1

op maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur:

€ 457,25

3.2.4.2

op zaterdag tot 18.00 uur:

€ 555,75

3.2.4.3

op zondag tot 18.00 uur:

€ 594,05

3.2.4.4

op maandag tot en met zondag, vanaf 18.00 uur, het in de onderdelen 3.2.4.1 en 3.2.4.3 genoemde tarief vermeerderd met:

€ 147,90

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het voor een tweede en volgende keren verzetten van een reservering als bedoeld in de onderdelen 3.2 tot en met 3.2.4.4:

€ 150,35

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot eenmalige of permanente aanwijzing als trouwlocatie:

€ 185,85

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een eenmalige benoeming als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand:

€ 185,85

Akten e.d.

Art

Omschrijving

Tarief

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een boekje met luxe omslag, waarin een uittreksel van een akte van huwelijk, van registratie van partnerschap of omzetting kan worden opgenomen, voor welk uittreksel een apart tarief is verschuldigd op grond van het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

€ 18,45

3.6.2

voor het verzorgen van een afschrift van of een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand uit een andere gemeente in Nederland

 
 

vermeerderd met de vooraf opgegeven kosten aan die gemeente te voldoen:

€ 23,40

3.6.3

voor een nasporing in de registers van de burgerlijke stand of in het samenlevingsregister, per half uur:

€ 63,90

3.6.4

voor het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het samenlevingsregister:

€ 12,65

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.7.1

van elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, Boek 1 van het BW:

€ 14,00

3.7.2

van elk uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, Boek 1 van het BW:

€ 14,00

3.7.3

van elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a, Boek 1 van het BW:

€ 24,60

3.7.4

van elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k, Boek 1 van het BW:

€ 14,00

3.7.5

van elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand:

€ 14,00

3.7.6.1

van een meertalig modelformulier als bedoeld onder artikel 2, eerste lid, onder f van de Wet rechten burgerlijke stand, van een van de in artikel 2, eerste lid, onder a, b, d, en e van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken:

€ 14,00

3.7.6.2

van een meertalig modelformulier als bedoeld onder artikel 2, eerste lid, onder f van de Wet rechten burgerlijke stand van de in artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken:

€ 18,90

Diversen burgerlijke stand

Art

Omschrijving

Tarief

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

3.8.1

een besluit voor het stellen van een andere termijn voor begraving of crematie overeenkomstig artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging:

€ 88,35

3.8.2

een besluit voor het verlenen van een vergunning voor het opgraven overeenkomstig artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging:

€ 63,55

3.8.3

het verstrekken van laissez-passer voor lijken, als bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst inzake het vervoer van lijken, Straatsburg 26-10-1973:

€ 10,35

Hoofdstuk 4. Verstrekkingen uit de BRP

Art

Omschrijving

Tarief

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de BRP moet worden geraadpleegd.

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 6,95

4.2.2

voor verstrekkingen uit de BRP via selectie of steekproef:

 

4.2.2.1

voor 5.000 verstrekkingen of minder:

€ 1.098,00

4.2.2.2

voor elk volgend honderdtal of gedeelte daarvan:

€ 21,80

4.2.2.3

De legesbedragen in de onderdelen 4.2.2.1 en 4.2.2.2 worden vermeerderd met de kosten voor (re)productie, van de gegevensdrager, papier en transport volgens vooraf verstrekte opgave.

 

4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

4.4

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de BRP, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 10,85

4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een door of namens het gemeentebestuur te ondertekenen of af te geven verklaring:

€ 15,25

Vestigingsregister

Art

Omschrijving

Tarief

4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.6.1

tot het verstrekken van gegevens uit het vestigingsregister per verstrekking buiten abonnement:

€ 4,55

4.6.2

tot het verstrekken van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar voor verstrekkingen uit het vestigingenregister, welke worden verstrekt ten aanzien van met naam of adres aangeduide personen:

 

4.6.2.1

voor 100 verstrekkingen:

€ 417,75

4.6.2.2

voor 500 verstrekkingen:

€ 1.996,00

Hoofdstuk 5. Haags gemeentearchief

Art

Omschrijving

Tarief

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het doen van een onderzoek door aan het Haags Gemeentearchief verbonden ambtenaren - met uitzondering van een onderzoek in de archieven, welke van het Rijk in bewaring zijn genomen - voor elk daaraan besteed kwartier:

€ 20,00

5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vervaardigen van fotokopieën van bij het Haags Gemeentearchief berustende stukken, onder vermelding van de vindplaats van het origineel:

 

5.2.1

per kopie in formaat A4:

€ 0,35

5.2.2

per kopie in formaat A3:

€ 0,55

5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het gereedmaken door het Haags Gemeentearchief van stukken ter verstrekking in bruikleen, voor elk daaraan besteed kwartier:

€ 20,00

 

vermeerderd met de materiaalkosten volgens vooraf verstrekte opgave.

 

Hoofdstuk 6. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Art

Omschrijving

Tarief

6.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

6.1.1

van een nationaal paspoort of een zakenpaspoort dan wel een faciliteitenpaspoort:

 

6.1.1.1

voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de BRP en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 74,75

6.1.1.2

voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de BRP en die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 56,55

6.1.2

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, die als ingezetenen zijn ingeschreven in de BRP:

€ 56,55

6.1.3

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

6.1.3.1

voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de BRP en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 64,00

6.1.3.2

voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de BRP en die op het moment van de aanvraag de leeftijd 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 32,90

6.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

6.2.1

van een nationaal paspoort of zakenpaspoort dan wel een faciliteitenpaspoort:

 

6.2.1.1

voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de BRP en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 112,70

6.2.1.2

voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de BRP en die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 94,50

6.2.2

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, die niet als ingezetenen zijn ingeschreven in de BRP:

€ 94,50

6.2.3

van een Nederlandse identiteitskaart

 

6.2.3.1

voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de BRP en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 105,15

6.2.3.2

voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de BRP en die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 74,05

6.3

De tarieven als genoemd in de onderdelen 6.1 tot en met 6.2.3.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van:

€ 50,90

Hoofdstuk 7. Rijbewijzen

Art

Omschrijving

Tarief

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 41,00

7.2

Het tarief genoemd in onderdeel 7.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

Hoofdstuk 8. Kansspelen

Art

Omschrijving

Tarief

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van

de Wet op de kansspelen voor een periode van 12 maanden:

 

8.1.1

voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

8.1.2

Voor een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet op de kansspelen

€ 71,15

Hoofdstuk 9. Huisvesting

Art

Omschrijving

Tarief

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

9.1.1

voor het verkrijgen van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 4.2, van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019:

€ 81,10

9.1.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 47,15

 

De leges in 9.1.1 en 9.1.2 worden niet geheven van degene die ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen zijn te verhuizen.

 

9.1.3

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet:

€ 168,20

9.1.4

tot het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandswet:

€ 84,00

9.1.5

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken, omzetten of vormen van woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, c en d van de Huisvestingswet 2014, per zelfstandige woongelegenheid:

€ 478,00

9.1.6

tot het verlenen van vergunning op grond van artikel 23c van de Huisvestingswet 2014

€ 109,00

Hoofdstuk 10. Verkeer en vervoer

Art

Omschrijving

Tarief

10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

101.1

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 87 van het RVV 1990:

 

10.1.1.1

met een geldigheidsduur van ten hoogste 3 maanden:

€ 79,35

10.1.1.2

met een geldigheidsduur langer dan 3 maanden of met een geldigheidsduur van een jaar voor een milieuzone:

€ 151,40

10.1.1.3

voor een dag waarin het is toegestaan om met een vrachtauto de milieuzone binnen te rijden:

€ 30,80

10.1.2

tot wijziging van een kenteken als opgenomen in de ontheffing als bedoeld in de onderdelen 10.1.1.1 en 10.1.1.2:

€ 26,40

10.1.3

voor de afgifte van een bij de ontheffing behorende ontheffingskaart:

€ 19,50

10.1.4

voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49, eerste lid, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer:

€ 37,05

10.1.5

voor een mantelzorgvergunning:

€ 14,70

10.1.6

tot de afgifte van een parkeervergunning:

€ 14,70

10.2

De leges, geheven ingevolge de onderdelen 10.1.1.1, 10.1.1.2 en 10.1.2 worden, indien op de aanvraag afwijzend wordt beschikt, teruggegeven tot de helft van het ter zake verschuldigde bedrag.

 

10.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

10.3.1

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 87 juncto artikel 62 van het RVV 1990

 

10.3.1.1

voor viertakt brom- en snorfietsen met een ‘datum- eerste-toelating’ (DET) van voor 1januari 2011:

€ 30,40

10.3.1.2

voor historische brom- en snorfietsen van 30 jaar en ouder (zogenaamde “oldtimers”):

€ 25,35

10.3.1.3

voor tweetakt brom- en snorfietsen waarvan het gebruik door de houder noodzakelijk is vanwege medische redenen:

€ 10,15

Hoofdstuk 11. APV-vergunningen

Art

Omschrijving

Tarief

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

11.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de APV:

€ 1.402,00

11.1.2

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV, indien één van de natuurlijke personen voor wiens rekening en verantwoordelijkheid de onderneming wordt gedreven zich terugtrekt en de rechtsvorm ongewijzigd blijft:

€ 107,40

11.1.3

voor een tijdelijke vergunning, als bedoeld in artikel 2:28D van de APV, om verlenging daarvan, of tot omzetting daarvan in een vergunning zonder termijn:

€ 1.402,00

11.1.4

tot het muteren of bijschrijven van een beheerder op een APV vergunning horeca, als bedoeld in artikel 2:28 van de APV:

€ 107,40

11.1.5

tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid van de APV:

€ 600,80

11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid van de APV:

€ 280,75

 

tenzij het plaatsen, aanbrengen of hebben van de voorwerpen reeds is voorzien in een instemming op grond van artikel 2:11 van de APV. In dat geval zijn de tarieven opgenomen in de artikelen 11.3 en 11.3.1 van de tarieventabel verschuldigd.

 

11.2.1

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 11.2 van de tarieventabel bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, toestemming of instemming voor het hebben onder, op, of boven voor de openbare dienst bestemde grond van:

 

11.2.2

een benzinepompinstallatie of dergelijke inrichting met toebehoren:

€ 281,60

11.2.3

een kiosk:

€ 157,15

11.2.4

een automaat of vitrine:

€ 76,00

11.2.5

een verlichting in (straat)bomen:

€ 369,15

11.2.6

fietsen, parasols, bloembakken, bloempotten, terrasafscheidingen en berging bij woon- en bedrijfsschepen binnen maximaal 3 meter vanuit de kaderand en binnen de lengte van het schip (kadevergunning):

€ 95,25

11.2.7

voertuigen die onderdeel uitmaken van het bouwverkeer of worden gebruikt bij bouwactiviteiten (takelvergunning):

€ 57,25

11.2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

11.2.8.1

het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:10A, eerste lid van de APV voor zover deze instemming niet gevolgd wordt door een aanvraag tot het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11 van de APV:

€ 410,55

11.2.8.2

het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:10A, tweede lid van de APV voor zover deze instemming niet gevolgd wordt door een aanvraag tot het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11 van de APV:

€ 55,10

11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid van de APV:

€ 689,25

11.3.1

indien er sprake is van werkzaamheden waarbij verkeersmaatregelen – gedurende spitsuren (op werkdagen tussen 07.00 en 09.30 uur en tussen 15.30 en 19.00 uur) of langer dan vier aaneengesloten uren - op de rijbaan of aanliggende fietspaden noodzakelijk zijn op een hoofdroute, als aangegeven op de kaart behorende bij het collegebesluit van 9 maart 2004, RIS 114164 of zoals deze hoofdroute laatstelijk is gewijzigd of vervangen, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk dienen te worden uitgevoerd wegens spoedeisend belang om verkeershinder op die hoofdroute weg te nemen;

€ 2.950,00

11.3.2

voor handelingen die maximaal een oppervlakte van 25 m² beslaan en niet langer dan 60 uur duren, mits niet van ingrijpende aard, welke, gelet op de veiligheid en doelmatigheid van de weg, niet tot hinder leiden voor motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen en trams voor zover het geen milieukundig bodemonderzoek of graven proefsleuven betreft welke vooruitlopend op een in voorbereiding zijnde werk worden uitgevoerd:

€ 55,50

11.4

De geheven leges voor de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in de onderdelen 11.2 tot en met 11.2.5 en 11.3 en 11.3.1 en 11.3.2 worden voor de helft teruggegeven als afwijzend op de aanvraag wordt beschikt of de aanvraag tijdens de behandeling wordt ingetrokken.

 

11.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of overschrijving op naam van een ander van een vergunning, als bedoeld in de onderdelen 11.2 tot en met 11.2.8.2, vijftig procent van de daar vermelde bedragen.

 

11.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:8, eerste lid van de APV:

€ 1.831,00

Hoofdstuk 12. Haven

Art

Omschrijving

Tarief 2021

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

12.1.1

voor een ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening op de binnenwateren voor de gemeente Den Haag:

€ 60,00

12.1.2

voor een verbouwing of vervanging van een schip, waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Verordening op de binnenwateren voor de gemeente Den Haag is verleend:

€ 91,80

12.1.3

voor plaatsing van een terras op het water bij een woonschip op een vaste ligplaats (terrasvergunning) dan wel bij een horeca-inrichting:

€ 60,00

Hoofdstuk 13. Diversen

Art

Omschrijving

Tarief 2021

13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

13.1.1

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 15,05

13.1.2

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

13.2.1

tot bemiddeling voor het doen verifiëren van documenten:

€ 81,30

13.2.2

het in onderdeel 13.2.1 genoemde tarief wordt verhoogd met de hierna te noemen kosten die aan de gemeente Den Haag bij of krachtens de Rijkswet op de Consulaire tarieven in rekening worden gebracht:

 

13.2.2.1

voor de werkzaamheden door uitsluitend een consulaire ambtenaar:

€ 167,80

13.2.2.2

voor de werkzaamheden met tussenkomst van een vertrouwenspersoon:

€ 605,10

Kabelwerkzaamheden

Art

Omschrijving

Tarief

13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding:

 

13.3.1

in verband met het verkrijgen van instemming voor tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet:

€ 689,25

13.3.2

indien het gaat om werkzaamheden waarbij verkeersmaatregelen - gedurende spitsuren (op werkdagen tussen 07.00 en 09.30 uur en tussen 15.30 en 19.00 uur) of langer dan vier aaneengesloten uren - op de rijbaan of aanliggende fietspaden noodzakelijk zijn op de hoofdroute, als aangegeven op de kaart behorende bij het collegebesluit van 9 maart 2004, RIS 114164 of zoals deze hoofdroute laatstelijk is gewijzigd of vervangen, bedraagt het tarief in afwijking van onderdeel 13.3.1:

€ 2.950,00

13.3.3

in verband met het verkrijgen van instemming voor tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, vierde lid en in artikel 3 van Telecommunicatieverordening Den Haag:

€ 55,50

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Art

Omschrijving

Tarief

13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

13.4.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van die wet:

€ 14,55

Hoofdstuk 14. Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Horeca

Art

Omschrijving

Tarief

14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

 

14.1.1

aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 356,75

14.1.2

aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien één van de natuurlijke personen voor wiens rekening en verantwoordelijkheid de onderneming wordt gedreven zich terugtrekt en de rechtsvorm ongewijzigd blijft:

€ 107,40

14.1.3

melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet :

€ 107,40

14.1.4

aanvraag tot het verlenen van vergunning voor een terras:

€ 188,45

14.1.5

in afwijking van onderdeel 14.1.4 wordt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning vermeerderd met € 650 voor het uitvoeren van een draagvlakonderzoek, indien de parkeerdruk 90% of hoger is:

€ 847,15

14.1.6

aanvraag tot het verlenen van een ontheffing paracommercie als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet:

€ 129,55

Organiseren evenementen

Art

Omschrijving

Tarief

14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de APV:

 

14.2.1.

indien het een groot evenement betreft zoals bedoeld in artikel 2:24, vierde lid van de APV:

€ 991,40

14.2.2.

indien het een klein evenement met enige impact op de openbare ruimte betreft zoals bedoeld in artikel 2:24, eerste en tweede lid van de APV:

€ 632,00

14.2.3

indien het een klein evenement met geringe impact op de openbare ruimte betreft zoals bedoeld in artikel 2:24, eerste en tweede lid van de APV:

€ 75,00

Seksbedrijven

Art

Omschrijving

Tarief

14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

14.3.1

tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een seksbedrijf als bedoeld in artikel 3:3 van de APV:

€ 1.546,00

14.3.2

tot het muteren of bijschrijven van een beheerder van een seksbedrijf:

€ 339,20

Splitsingsvergunning woonruimte

Art

Omschrijving

Tarief

14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

14.4.1.

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014 per te vormen appartementsrecht op een afzonderlijke woning met een maximum per aanvraag van € 3.750,00:

€ 169,75

Kinderopvang

Art

Omschrijving

Tarief

14.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

14.5.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau overeenkomstig artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang:

€ 1.115,00

14.5.2

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang:

€ 506,75

14.5.3

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang op het woonadres van één van de vraagouders op een reeds geregistreerde opvanglocatie overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang:

€ 217,90

14.5.4

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van vestiging van dat kindercentrum overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang:

€ 1.115,00

14.5.5

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van de opvanglocatie overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang:

€ 506,75

Winkeltijden

Art

Omschrijving

Tarief

14.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

14.6.1

voor een ontheffing op grond van artikel 6 van de Winkeltijdenwet, per winkel:

€ 165,75

14.6.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikelen 3:1, 3:2 en 3:3 van de Verordening Winkeltijden gemeente Den Haag 2018, per winkel:

€ 332,35

Diversen

Art

Omschrijving

Tarief

14.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

14.7.1

voor een vergunning voor een uitstalling van goederen en/of aanbiedingsborden bij verkooppunten van producten of diensten:

€ 193,85

14.7.2

voor een vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de APV:

€ 685,70

14.7.3

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Kansspelen:

€ 710,65

14.7.4

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:97 van de APV:

€ 339,35

14.7.5

voor een standplaats als bedoeld in artikel 5 van de Verordening straathandel Den Haag 2017:

€ 30,15

14.7.6

voor een in dit hoofdstuk niet genoemde vergunning c.q. ontheffing op grond van de APV:

€ 76,00

14.7.7

tot het verkrijgen van een beginseluitspraak “horeca”:

€ 180,90

14.7.8

voor een vergunning als bedoeld in paragraaf 3 van de Taxiverordening Den Haag 2014 vermeerderd met:

€ 5.738,00

 

per aangesloten taxichauffeur:

€ 53,25

14.7.9

tot bijschrijving van een taxichauffeur op een vergunning als bedoeld in onderdeel 14.7.8, per taxichauffeur:

€ 53,25

14.7.10

tot overschrijven van een taxichauffeur naar een andere Toegelaten Taxi Organisatie, per taxatiechauffeur:

€ 53,25

14.7.11

voor een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Verordening op de incidentele private markten voor de gemeente Den Haag 2017:

€ 640,55

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 4 november 2020.

De griffier, Lilianne Blankwaard-Rombouts en de voorzitter, Jan van Zanen