Legesverordening Boxmeer 2021

Geldend van 14-04-2021 t/m heden

Intitulé

Legesverordening Boxmeer 2021

Onderwerp:

Vaststelling van de Legesverordening Boxmeer 2021.

Nummer:

9b.

De raad van de gemeente Boxmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

(Legesverordening Boxmeer 2021)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (ne-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (ne-1) dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • 1.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • 2.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of

het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de

handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 3.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in uitoefening van hun functie;

 • 4.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • 5.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 1.13.6, 1.14.7, 1.14.13, 1.14.17, 2.3.4.1.1, 2.3.4.1.2, 2.3.5.1.1, 2.3.5.1.2, 3.1.3 en 3.2.1, van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of sociaal belang behartigende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • 6.

  diensten met betrekking tot een aanvraag voor mobiele onderkomens die tijdelijk worden geplaatst en uitsluitend worden gebruikt voor het doen van onderzoek van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c. van de Wet op het bevolkingsonderzoek.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij

 • deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een

 • projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet

 • bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening

 • verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 • verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het

 • kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het

 • projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld

 • in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel

 • genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende

schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel,

nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door

toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige

bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de

 • leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde

 • termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij

 • deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend

 • overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen

 • bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt

 • de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een

 • vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt

 • binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan

 • in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.5.1 en 1.1.5.2 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.3.1 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 5.

  onderdeel 1.5.2.3 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 6.

  hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere

wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking

tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Bekendmaking NEN-normen

De NEN normen waarnaar in de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt verwezen, liggen vanaf de dag van inwerkingtreding zoals genoemd in artikel 14, eerste lid, ter inzage op het gemeentehuis van Boxmeer.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Legesverordening Boxmeer 2020' vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019, laatstelijk gewijzigd bij B&W-besluit van 17 december 2019 én bij raadsbesluit van 20 februari 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt;

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van

 • bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening Boxmeer 2021'.

de griffier,

de plaatsvervangend voorzitter,

mr. K.H.W. Groenewoud-de Best

G.H.J. Kusters

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Boxmeer 2021

RIS 2020-R-456

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Diversen Basisregistratie personen

Hoofdstuk 6

Naturalisatie

Hoofdstuk 7

* * * vervallen * * *

Hoofdstuk 8

Geografische Informatie

Hoofdstuk 9

Gemeentearchief

Hoofdstuk 10

Kansspelen

Hoofdstuk 11

Kinderopvang

Hoofdstuk 12

Telecommunicatie

Hoofdstuk 13

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 14

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Exploitatie openbare inrichtingen

Hoofdstuk 5

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Tarief 2021

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 367,50

1.1.1.2

vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

€ 390,00

1.1.1.3

zaterdag vanaf 9.00 tot 17.00

€ 580,00

1.1.1.4

alle dagen waarop het gemeentehuis gesloten is

€ 580,00

1.1.1.5

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaats vindt van een persoon naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vindt er een toeslag op de bovengenoemde tarieven plaats van:

€ 240,00

1.1.1.6

Voor het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen en het omzetten van geregistreerde partnerschappen of huwelijken worden leges geheven met in achtneming van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Reglement burgerlijke stand van de gemeente Boxmeer d.d. 18 mei 2010 en het door het college van B&W-genomen besluit d.d.18 mei 2010.

 

1.1.1.7

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.1.8

maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 367,50

1.1.1.9

vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

€ 390,00

1.1.1.10

zaterdag vanaf 9.00 tot 17.00

€ 580,00

1.1.1.11

alle dagen waarop het gemeentehuis gesloten is

€ 580,00

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vertrekken van het op verzoek getuigen van gemeentewege bij een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap per getuige

€ 47,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 35,00

1.1.3.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 42,50

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,75

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.6.1

het kalligraferen ambtelijk gedeelte trouwboekje

€ 25,00

1.1.6.2

het kalligraferen kerkelijk gedeelte trouwboekje

€ 25,00

1.1.6.3

het kalligraferen geboorte trouwboekje

€ 25,00

1.1.6.4

het kalligraferen getuigen trouwboekje

€ 25,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor een verzoek tot annulering of het wijzigen van de datum, tijdstip of locatie van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 47,50

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een paspoort:

 

1.2.1.1

het verstrekken van een nationaal paspoort en faciliteitenpaspoort, alsmede een tweede paspoort, aan een persoon, die op moment van verstrekken jonger is dan 18 jaar; en het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen aan een persoon, ongeacht leeftijd (max. 5 jaar geldig) geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.1.2

het verstrekken van een nationaal paspoort en faciliteitenpaspoort, alsmede een tweede paspoort, aan een persoon, die op moment van verstrekken 18 jaar of ouder is (max. 10 jaar geldig) geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.1.3

het verstrekken van een zakenpaspoort, zijnde een (tweede) nationaal paspoort bevattende een groter aantal bladzijden dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 en 1.2.1.2 aan een persoon, die op moment van verstrekken 18 jaar of ouder is (max. 10 jaar geldig) geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.1.4

het verstrekken van een zakenpaspoort, zijnde een (tweede) nationaal paspoort bevattende een groter aantal bladzijden dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 en 1.2.1.2 aan een persoon, die op moment van verstrekken jonger dan 18 jaar is (max. 5 jaar geldig) geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.1.5

een spoedlevering van de onder 1.2.1.1 t/m 1.2.1.4 genoemde documenten worden de betreffende tarieven verhoogd met de toeslag zoals die is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet en artikel 6 besluit paspoortgelden:

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van verstrekken jonger is dan 18 jaar (5 jaar geldig) geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van verstrekken 18 jaar of ouder is (10 jaar geldig) geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.3

de tarieven genoemd in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij spoedlevering vermeerderd met de toeslag zoals die is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.1.1

voor het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Reglement rijbewijzen artikel 104b vermeerderd met de rijkskostencomponent (het bedrag dat de gemeenten moeten afdragen aan de Dienst Wegverkeer als vergoeding van de productiekosten van het rijbewijs), afgerond naar beneden op vijf cent

 

1.3.1.2

het legesbedrag wordt bij spoedlevering verhoogd met het bedrag conform de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde RDW rijbewijstarieven voor 2021, afgerond naar beneden op vijf cent

 

1.3.1.3

voor de afgifte van een gezondheidsverklaring geldt het door het CBR vastgestelde tarief

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 14,00

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.3.1

tot het verstrekken van schriftelijke inlichtingen aan afnemers, per inlichting

€ 7,50

1.4.3.2

voor afstemming via alternatief medium aan afnemers

€ 166,00

1.4.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vertrekken van lijsten met gegevens, welke verkregen zijn op basis van de door aanvrager opgegeven selectiecritera, waarvoor de basisregistratie personen dient te worden doorlopen € 158,82 te vermeerderen met € 0,45 voor elke persoon terzake waarvan de gegevens worden verstrekt;

 

1.4.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vertrekken van lijsten met gegevens, zover de verstrekking niet meer inhoudt dan hetgeen is vermeld in artikel 100, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen (Stb. 1994, 494), welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecritera, waarvoor de basisregistratie personen dient te worden doorlopen € 158,82 te vermeerderd met € 0,23 voor elke persoon ter zake waarvan gegevens worden verstrekt.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,75

 

 

 

Hoofdstuk 5 Diversen Basisregistratie Personen

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.1.1

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 15,80

1.5.1.2

tot het waarmerken van een kopie

€ 15,80

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.5.2.1

een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen

€ 14,00

1.5.2.2

een bewijs van in leven zijn

€ 14,00

1.5.2.3

een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.5.2.4

elke andere verklaring omtrent een bepaald persoon

€ 14,00

1.5.2.5

een persoonslijst

€ 14,00

1.5.2.6

bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

€ 14,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Naturalisatie

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verlening van het Nederlanderschap, indien het betreft:

 

1.6.1.1

een enkelvoudig verzoek

€ 925,00

1.6.1.2

een enkelvoudig verzoek verlaagd tarief

€ 688,00

1.6.1.3

een gezamenlijk verzoek

€ 1.181,00

1.6.1.4

een gezamenlijk verzoek verlaagd tarief

€ 945,00

1.6.1.5

voor medeverlening van de Nederlandse nationaliteit van een minderjarig kind

€ 137,00

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, indien het betreft:

 

1.6.2.1

enkelvoudige optie

€ 196,00

1.6.2.2

gemeenschappelijke optie

€ 335,00

1.6.2.3

medeopterende minderjarige

€ 22,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 * * * vervallen * * *

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Geografische informatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van tot het verstrekken van geografische informatie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,75

1.8.2

Onverminderd het bepaalde in 1.8.1 bedraagt het tarief een verhoging voor het te verstrekken digitale informatielagen binnen en buiten de bebouwde kom. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal te leveren informatielagen zal per verzoek een tarief geoffreerd worden.

 

1.8.3

Onverminderd het bepaalde in 1.8.1 bedraagt het tarief een verhoging voor het te verstrekken analoge informatielagen binnen en buiten de bebouwde kom. Afhankelijk van de complexiteit, het aantal te leveren informatielagen en formaat zal per verzoek een tarief geoffreerd worden.

 

1.8.4

Abonnement op het geografische informatie systeem GISBoxmeer via een autoriseerde internetsite. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal te leveren informatielagen zal per verzoek een tarief geoffreerd worden.

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,75

1.9.2

Onverminderd het bepaalde in 1.9.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.3

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per afschrift of fotokopie:

 

1.9.3.1

op formaat A4

€ 0,20

1.9.3.2

op formaat A3

€ 0,30

 

 

 

Hoofdstuk 10 Kansspelen

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.10.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.10.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

1.10.1.2.1

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.10.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.10.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 90,50

1.10.1.4.1

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ -

 

 

 

Hoofdstuk 11 Kinderopvang

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor:

 

1.11.1.1

een locatie voor buitenschoolse opvang (BSO), een kinderdagverblijf (KDV) of een peuterspeelzaal (PSZ)

€ 980,00

1.11.1.2

een gastouderbureau (GOB)

€ 980,00

1.11.1.3

een gastouderopvang (GO)

€ 467,50

 

 

 

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, gezamenlijk benoemd in artikel 4 eerste en tweede lid van de AVOI

€ 430,00

1.12.1.1

Het bedrag genoemd onder 1.12.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter tot een lengte van 10.000 meter, voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleuflengte per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,40

1.12.1.2

Vanaf 10.000 strekkende meter aaneengesloten graafwerkzaamheden wordt een kostendekkende begroting opgesteld voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht. Deze kosten worden inclusief onderbouwing, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.12.1.3

Het bedrag genoemd in 1.12.1 wordt, indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 95,00

1.12.1.4

Het bedrag genoemd in 1.12.1 wordt, indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling, of het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met

€ 95,00

1.12.1.5

Het bedrag genoemd in 1.12.1 wordt, indien met betrekking tot een aanvraag/melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in 1.12.1.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag/melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding genoemd in 1.12.1 mits het werkzaamheden van niet ingrijpende aard betreft

€ 215,00

1.12.3

Indien het een melding betreft voor een proefsleuf, wordt het legesbedrag verrekend met de aanvraag of melding waartoe deze proefsleuf dient, indien en zodra de aanvraag of melding wordt ingediend conform 1.12.1

 

1.12.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding genoemd in 1.12.1 mits miets het spoedeisende werkzaamheden danwel calamiteiten betreft

€ 215,00

 

 

 

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per voertuig tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

1.13.1.1

a. voor een woning

€ 95,00

1.13.1.2

b. voor een bedrijf

€ 95,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per voertuig tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen.

€ 95,00

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per voertuig tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 95,00

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per voertuig tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 95,00

1.13.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per voertuig tot verkrijging van ontheffing voor een parkeerschijfzone

 

1.13.5.1

voor een woning

€ 95,00

1.13.5.2

voor een bedrijf

€ 95,00

1.13.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per voertuig tot het verkrijgen van een permanente ontheffing voor een inrijverbod, geldende voor de aangewezen voetgangersgebieden, per vergunninghouder:

 

1.13.6.1

voor het eerste voertuig

€ 95,00

1.13.6.2

voor ieder volgend voertuig

€ 23,75

1.13.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per voertuig tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing voor een inrijverbod, geldende voor de aangewezen voetgangersgebieden, per vergunninghouder:

€ -

1.13.7.1

voor het eerste voertuig

€ -

1.13.7.2

voor ieder volgend voertuig

€ -

1.13.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per voertuig tot het verlengen van een ontheffing als bedoeld onder 1.13.6 per voertuig

€ 23,75

 

 

 

Hoofdstuk 14 Diversen

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidshinder:

€ 319,65

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,30

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van digitale afschriften, doorslagen, scans of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.14.3.1

voor de eerste geheel of gedeeltelijk bedrukte pagina

€ 1,20

1.14.3.2

voor elke pagina meer

€ 0,20

1.14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.14.3.1 en 1.14.3.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk door middel van fotokopie, per exemplaar:

 

1.14.4.1

1. A-4 afmeting

€ 0,20

1.14.4.2

2. A-3 afmeting

€ 0,30

1.14.4.3

3. A-2 afmeting

€ 0,60

1.14.4.4

4. A-1 afmeting

€ 0,90

1.14.4.5

5. A-0 afmeting

€ 1,20

1.14.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken of uittreksels (incl. digitale stukken), welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte van een kwartier:

€ 23,75

1.14.6

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een persoons- en/of locatiegebonden gedoogbeschikking (al dan niet voor een recreatiewoning):

€ 936,00

1.14.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge de APV voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg als bedoeld in artikel 2:10 APV

 

1.14.7.1

indien het een terras betreft:

€ 285,00

1.14.7.2

indien het een wijziging van de tenaamstelling van een terrasvergunning betreft:

€ 71,25

1.14.7.3

indien het spandoeken, reclameborden (niet zijnde sandwich- en/of driehoeksborden), feestversiering, masten, publicatieborden, verwijzingsborden, automaten, vitrines betreft:

€ 118,75

1.14.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van bouwketen, containers en/of steigers als bedoeld in artikel 2:10 APV:

€ 71,25

1.14.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afwijken van het reguliere sluitingsuur als bedoeld in artikel 2:30 APV:

€ 71,25

1.14.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 APV:

€ 285,00

1.14.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2:40B van de APV

€ 138,15

1.14.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2:40B APV:

€ 285,00

1.14.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten, waaronder geluidswagens als bedoeld in artikel 4:6 APV:

€ 0

1.14.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het maken van handelsreclame als bedoeld in artikel 4:15 APV:

€ 118,75

1.14.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het inzamelen van geld of goederen als bedoeld in artikel 5:13 APV:

€ -

1.14.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitoefenen van handel op of aan de weg (standplaatsvergunning) als bedoeld in artikel 5:18 APV:

€ 142,50

1.14.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in de openlucht aanleggen of stoken van vuur als bedoeld in artikel 5:34 APV:

€ 23,75

1.14.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet in verband met het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst:

€ 142,50

1.14.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor tot verlenging van de onder 1.14.18 genoemde vergunning:

€ 71,25

1.14.20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor om ontheffing met betrekking tot het verkoopregister als bedoeld in artikel 2:67 APV

€ 142,50

1.14.21

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor om ontheffing met betrekking tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4:18 APV

€ 142,50

1.14.22

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:20 van de APV om anders dan ten behoeve van recreatief nachtverblijf te overnachten op of aan de weg

€ -

1.14.23

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2, lid 3 van de APV (parkeren van voertuigen van autobedrijven op de openbare weg), per aanvraag

€ -

1.14.24

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6, lid 1 sub a en b van de APV (plaatsen kampeermiddelen)

€ -

1.14.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing voor een op grond van artikel 5:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxmeer te verlenen ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen e.d. op de weg

€ 95,00

1.14.26

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing voor een op grond van artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxmeer te verlenen ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen op openbare plaatsen

€ 95,00

1.14.27

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 142,50

1.14.28

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 29 van de Wet op de Lijkbezorging

€ 285,00

1.14.29

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de verstrekking van een compleet exemplaar van de Welstandsnota in kleur (analoog)

€ 40,00

1.14.30

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de verstrekking van een exemplaar van de Welstandsnota in zwart-wit (analoog) exclusief kleurkaarten

€ 25,00

1.14.31

De in dit hoofdstuk genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van het in voorgaande zin gestelde wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten door de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten: het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.1.1

In afwijking van het hiervoor bepaalde in onderdeel 2.1.1.1 wordt bij het bepalen van de bouwkosten van een grondgebonden zonnepark uitgegaan van de kosten van constructieve werken, bestaande uit de stellingen waarop de zonneparken worden geplaatst, de onderstations en eventuele andere bouwwerken, maar uitgezonderd de zonnepanelen zelf en de elektrische installaties (omvormers en schakelingen in de onderstations.

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/schetsplan beoordeling (concept)aanvraag en overige beoordelingen m.b.t. fysieke leefomgeving

 

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of een verzoek:

 

2.2.1.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, niet zijnde een quickscan

€ -

2.2.1.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning (anders dan als bedoeld in artikel 2.3.2.14.3) 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

2.2.1.3

om quickscan in verband met het indienen van een indicatie of er met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) en/of artikel 3.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening en/of artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening in principe medewerking kan worden verleend.

€ 500,00

2.2.1.4

om beoordeling van een bodemrapport, anders dan het bepaalde in 2.3.17

€ 168,30

2.2.1.5

om beoordeling van een ander niet genoemd rapport, anders dan het bepaalde in 2.3.17

€ 168,30

2.2.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 bedraagt het tarief voor een verzoek waarbij archeologische controle (van een rapport) en toetsing wordt verricht:

 

2.2.2.1

voor archeologisch bureau-onderzoek of booronderzoek

€ 297,00

2.2.2.2

voor gecombineerd archeologisch bureau-onderzoek of booronderzoek

€ 396,00

2.2.2.3

voor proefsleuvenonderzoek, incl. voorafgaand programma van eisen

€ 495,00

2.2.2.4

bij definitieve opgraving, inclusief voorafgaand programma van eisen en plan van aanpak

€ 495,00

2.2.2.5

van een bodemrapport, anders dan het bepaalde in 2.3.17

€ 168,30

2.2.2.6

van een ander niet genoemd rapport, anders dan het bepaalde in 2.3.17

€ 168,30

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.a

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief voor nieuwbouw of uitbreiding van een gebouw ongeacht de beslissing op de aanvraag, bepaald op basis van de functies en de omvang daarvan en aan de hand van artikel 2.3.2.1 t/m 2.3.2.12.1, waarbij een minimum geldt van € 304,55

 

 

 

 

Naar soort gebouw volgens NEN 2580 bedraagt het tarief voor een:

 

2.3.2.1

woonfunctie:

 

2.3.2.1.1

indien de bruto inhoud van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 500 m3, per kubieke meter inhoud:

€ 6,09

2.3.2.1.2

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 500 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 1.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met€ 5,18 voor elke kubieke meter inhoud boven de 500 kubieke meter inhoud.

€ 3.045,00

2.3.2.1.3

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 1.000 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 2.500 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 2,85 voor elke kubieke meter inhoud boven de 1.000 kubieke meter inhoud.

€ 5.635,00

2.3.2.1.4

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 2.500 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,57 voor elke kubieke meter inhoud boven de 2.500 kubieke meter inhoud.

€ 9.910,00

 

 

 

2.3.2.2

bijeenkomstfunctie

 

2.3.2.2.1

indien de bruto inhoud van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 750 m3, per kubieke meter inhoud:

€ 5,48

2.3.2.2.2

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 750 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 1.500 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 4,66 voor elke kubieke meter inhoud boven de 750 kubieke meter inhoud.

€ 4.110,00

2.3.2.2.3

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 1.500 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 2,56 voor elke kubieke meter inhoud boven de 1.500 kubieke meter inhoud.

€ 7.605,00

2.3.2.2.4

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,51 voor elke kubieke meter inhoud boven de 5.000 kubieke meter inhoud.

€ 16.565,00

 

 

 

2.3.2.3

celfunctie

 

2.3.2.3.1

per kubieke meter inhoud

€ 4,57

 

 

 

2.3.2.4

gezondheidszorgfunctie

 

2.3.2.4.1

indien de bruto inhoud van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 750 m3, per kubieke meter inhoud:

€ 7,00

2.3.2.4.2

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 750 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 1.500 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 5,95 voor elke kubieke meter inhoud boven de 750 kubieke meter inhoud.

€ 5.250,00

2.3.2.4.3

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 1.500 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 3,27 voor elke kubieke meter inhoud boven de 1.500 kubieke meter inhoud.

€ 9.712,50

2.3.2.4.4

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,65 voor elke kubieke meter inhoud boven de 5.000 kubieke meter inhoud.

€ 21.157,50

 

 

 

2.3.2.5

onderwijsfunctie

 

2.3.2.5.1

indien de bruto inhoud van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 750 m3, per kubieke meter inhoud

€ 5,48

2.3.2.5.2

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 750 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 1.500 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 4,66 voor elke kubieke meter inhoud boven de 750 kubieke meter inhoud.

€ 4.110,00

2.3.2.5.3

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 1.500 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 2,56 voor elke kubieke meter inhoud boven de 1.500 kubieke meter inhoud.

€ 7.605,00

2.3.2.5.4

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,51 voor elke kubieke meter inhoud boven de 5.000 kubieke meter inhoud.

€ 16.565,00

 

 

 

2.3.2.6

industriefunctie (niet agrarisch)

 

2.3.2.6.1

indien de bruto inhoud van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 750 m3, per kubieke meter inhoud:

€ 2,13

2.3.2.6.2

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 750 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 1.500 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 1,81 voor elke kubieke meter inhoud boven de 750 kubieke meter inhoud.

€ 1.597,50

2.3.2.6.3

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 1.500 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 1,00 voor elke kubieke meter inhoud boven de 1.500 kubieke meter inhoud.

€ 2.955,00

2.3.2.6.4

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,20 voor elke kubieke meter inhoud boven de 5.000 kubieke meter inhoud.

€ 6.455,00

 

 

 

2.3.2.7

industriefunctie (agrarisch)

 

2.3.2.7.1

per kubieke meter inhoud

€ 0,60

 

 

 

2.3.2.8

kantoorfunctie

 

2.3.2.8.1

indien de bruto inhoud van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 750 m3, per kubieke meter inhoud:

€ 6,71

2.3.2.8.2

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 750 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 1.500 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 5,70 voor elke kubieke meter inhoud boven de 750 kubieke meter inhoud.

€ 5.032,50

2.3.2.8.3

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 1.500 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 3,14 voor elke kubieke meter inhoud boven de 1.500 kubieke meter inhoud.

€ 9.307,50

2.3.2.8.4

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,63 voor elke kubieke meter inhoud boven de 5.000 kubieke meter inhoud.

€ 20.297,50

 

 

 

2.3.2.9

logiefunctie

 

2.3.2.9.1

indien de bruto inhoud van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 750 m3, per kubieke meter inhoud:

€ 6,71

2.3.2.9.2

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 750 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 1.500 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 5,70 voor elke kubieke meter inhoud boven de 750 kubieke meter inhoud.

€ 5.032,50

2.3.2.9.3

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 1.500 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 3,14 voor elke kubieke meter inhoud boven de 1.500 kubieke meter inhoud.

€ 9.307,50

2.3.2.9.4

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,63 voor elke kubieke meter inhoud boven de 5.000 kubieke meter inhoud.

€ 20.297,50

 

 

 

2.3.2.10

sportfunctie

 

2.3.2.10.1

indien de bruto inhoud van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 750 m3, per kubieke meter inhoud:

€ 5,18

2.3.2.10.2

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 750 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 1.500 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 4,40 voor elke kubieke meter inhoud boven de 750 kubieke meter inhoud.

€ 3.885,00

2.3.2.10.3

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 1.500 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 2,42 voor elke kubieke meter inhoud boven de 1.500 kubieke meter inhoud.

€ 7.185,00

2.3.2.10.4

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 5,000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,48 voor elke kubieke meter inhoud boven de 5.000 kubieke meter inhoud.

€ 15.655,00

 

 

 

2.3.2.11

winkelfunctie

 

2.3.2.11.1

indien de bruto inhoud van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 750 m3, per kubieke meter inhoud:

€ 3,65

2.3.2.11.2

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 750 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 1.500 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 3,10 voor elke kubieke meter inhoud boven de 750 kubieke meter inhoud.

€ 2.737,50

2.3.2.11.3

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 1.500 m3, doch kleiner dan of gelijk is aan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 1,71 voor elke kubieke meter inhoud boven de 1.500 kubieke meter inhoud.

€ 5.062,50

2.3.2.11.4

indien de bruto inhoud van het aangevraagde groter is dan 5.000 m3, bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,34 voor elke kubieke meter inhoud boven de 5.000 kubieke meter inhoud.

€ 11.047,50

 

 

 

2.3.2.12

overige gebruiksfunctie

 

2.3.2.12.1

per kubieke meter inhoud

€ 0,62

 

 

 

2.3.2.13

Tarieven niet vallende onder 2.3.2.1 t/m 2.3.2.12

 

2.3.2.13.1

In afwijking van de hierboven bij artikel 2.3.2.1 t/m 2.3.2.12 genoemde tarieven, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit die niet in voornoemde artikelen zijn genoemd, alsmede voor een bouwwerk geen gebouw zijnde, voor tijdelijke bouwwerken met een instandhoudingstermijn, voor het veranderen of verbouwen van gebouwen zonder daadwerkelijke uitbreiding daarvan en voor gevelwijzigingen, een tarief van 2,37 % van de bouwkosten, met een minimum van € 304,55

 

2.3.2.13.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, deze aanvraag leidt tot het buiten behandeling stellen van de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt het tarief:

 

2.3.2.13.2.1

als de bouwkosten minder dan € 10.000,- bedragen:

€ 140,00

2.3.2.13.2.2

als de bouwkosten € 10.000 tot € 100.000,- bedragen:

€ 250,00

2.3.2.13.2.3

als de bouwkosten € 100.000 tot € 300.000,- bedragen:

€ 450,00

2.3.2.13.2.4

als de bouwkosten € 300.000 tot € 500.000,- bedragen:

€ 650,00

2.3.2.13.2.5

als de bouwkosten € 500.000,- of meer bedragen:

€ 850,00

 

 

 

2.3.2.14

Verhogingen m.b.t. welstandsadvies en adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen

 

2.3.2.14.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een schetsplan door de welstandscommissie met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub a van de Wabo zou kunnen worden verleend, ongeacht de aard van het advies 10% van het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, met een minimum van € 31,67.

 

2.3.2.14.2

Indien voor een schetsplan danwel een aanvraag met betrekking tot een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.2.1 t/m 2.3.2.13.1 meer dan één keer advies moet worden ingewonnen, geldt voor ieder uit te brengen vervolgadvies een toeslag van

€ 79,90

2.3.2.14.3

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub a van de Wabo voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden geen leges meer geheven als bedoeld in artikel 2.3.2.1 t/m 2.3.2.13.1

 

2.3.2.14.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub a moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden wordt, indien hierover het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, of een ambtelijke beoordeling moet plaatsvinden, het overeenkomstig artikel 2.3.2.1 t/m 2.3.2.13.1 berekende bedrag verhoogd met 10% van het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, met een minimum van € 31,67.

 

2.3.2.14.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel artikel 2.3.2.1 t/m 2.3.2.13.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen nodig is en/of noodzakelijk wordt geacht door het bevoegd gezag en wordt beoordeeld:

€ 775,00

 

 

 

2.3.3

Aanlegactiviteiten

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 168,30

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2:

 

2.3.4.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van toepassing is (binnenplanse afwijking):

€ 292,07

2.3.4.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse kleine afwijking):

€ 878,33

2.3.4.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse afwijking):

€ 1.803,75

2.3.4.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 878,33

2.3.4.1.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 878,33

2.3.4.1.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 878,33

2.3.4.1.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 878,33

 

 

 

2.3.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van toepassing is (binnenplanse afwijking):

€ 292,07

2.3.5.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse kleine afwijking):

€ 878,33

2.3.5.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse afwijking):

€ 1.803,75

2.3.5.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 878,33

2.3.5.1.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 878,33

2.3.5.1.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken:

€ 878,33

2.3.5.1.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 878,33

 

 

 

2.3.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

indien de bruto oppervlakte van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk aan 100 vierkante meter

€ 368,00

2.3.6.1.2

indien de bruto oppervlakte van het aangevraagde groter is dan 100 vierkante meter, doch kleiner dan of gelijk is aan 500 vierkante meter bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 1,53 voor elke vierkante meter boven de 100 vierkante meter.

€ 368,00

2.3.6.1.3

indien de bruto oppervlakte van het aangevraagde groter is dan 500 vierkante meter, doch kleiner dan of gelijk is aan 2.000 vierkante meter bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,54 voor elke vierkante meter boven de 500 vierkante meter.

€ 980,00

2.3.6.1.4

indien de bruto oppervlakte van het aangevraagde groter is dan 2.000 vierkante meter, doch kleiner dan of gelijk is aan 5.000 vierkante meter bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,25 voor elke vierkante meter boven de 2.000 vierkante meter.

€ 1.790,00

2.3.6.1.5

indien de bruto oppervlakte van het aangevraagde groter is dan 5.000 vierkante meter, doch kleiner dan of gelijk is aan 10.000 vierkante meter bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,13 voor elke vierkante meter boven de 5.000 vierkante meter.

€ 2.540,00

2.3.6.1.6

indien de bruto oppervlakte van het aangevraagde groter is dan 10.000 vierkante meter bedragen de kosten:

Deze kosten worden vermeerderd met € 0,06 voor elke vierkante meter boven de 10.000 vierkante meter.

€ 3.190,00

 

 

 

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 14 van de Erfgoedverordening Boxmeer 2016, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.7.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

2.3.7.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

2.3.7.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 20 van de Erfgoedverordening Boxmeer 2016, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ -

 

 

 

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 168,30

 

 

 

2.3.10

Uitweg/inrit

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 168,30

 

 

 

2.3.11

Kappen

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 168,30

 

 

 

2.3.12

Opslaan roerende zaken

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10, van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.12.1.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 168,30

2.3.12.1.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 168,30

 

 

 

2.3.13

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 168,30

2.3.13.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats in of in de nabijheid van een gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bedraagt het tarief:

€ 3.702,00

 

 

 

2.3.14

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 168,30

2.3.14.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor soorten in of in de nabijheid van een gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een project door burgers betreft:

€ 1.921,00

2.3.14.2.2

als het een infrastructureel en gebiedgericht project betreft:

€ 6.005,00

2.3.14.2.3

Als het een overig project betreft:

€ 4.443,00

 

 

 

2.3.15

Andere activiteiten

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.15.1.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 168,30

2.3.15.1.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 168,30

2.3.15.1.3

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 168,30

2.3.15.1.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 168,30

 

 

 

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.16.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.16.1.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.16.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.17

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.17.1.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 168,30

2.3.17.1.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

 

2.3.17.1.2.1

voor archeologisch bureau-onderzoek of booronderzoek

€ 297,00

2.3.17.1.2.2

voor gecombineerd archeologisch bureau-onderzoek of booronderzoek

€ 396,00

2.3.17.1.2.3

voor PvE proefsleuvenonderzoek, opgraving of fysieke bescherming

€ 495,00

2.3.17.1.2.4

voor een rapport proefsleuvenonderzoek of opgraving

€ 495,00

2.3.17.1.3

voor de beoordeling van een ander niet genoemd rapport

€ 168,30

 

 

 

2.3.18

Akoestisch rapport

 

2.3.18.1

Het tarief voor het indienen van een aanvraag voor de beoordeling van de resultaten van een akoestisch rapport (afdeling 3.1 Bouwbesluit) bedraagt voor de bepaling van de gevelisolatie van een woning of andere geluidsgevoelige objecten

€ 168,00

 

 

 

2.3.19

Advies

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 878,33

 

 

 

2.3.20

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.20.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 878,27

2.3.20.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven anders dan bedoeld in 2.3.13 en 2.3.14:

€ 878,27

 

 

 

2.3.21

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, verhoogd met 25% met een maximum van € 10.300,-

 

 

 

 

2.3.22

Toetsing zorgvuldige veehouderij (Verordening Ruimte) /Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

 

2.3.22.1

Onverminderd het bepaalde in Titel 2 wordt het tarief, indien een aanvraag om op grond van de Verordening ruimte getoetst moet worden aan de Toetsing zorgvuldige veehouderij en/of de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeelde kosten van externe advieskosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van dit artikel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

2.3.23

Adviescommissie m.e.r.

 

2.3.23.1

Onverminderd het bepaalde in Titel 2 bedraagt het tarief het totaal aan externe advieskosten, indien op grond van een besluit van het bevoegde gezag als bedoeld in het besluit m.e.r., voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, een advies van de commissie voor de milieueffect rapportage (m.e.r.) is vereist.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag of quickscan als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.Voor zover Afdeling 6.4 van de Wro niet van toepassing is worden, indien een herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wro of een wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 sub a Wro of een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (Waboprojectbesluit) is voorafgegaan door een quickscan, de ter zake van de quickscan geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot herziening of wijziging van het bestemmingsplan of Waboprojectbesluit.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.18 en 2.3.19. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 3 tot 5 activiteiten 5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 5 tot 10 activiteiten 10% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 10 tot 15 activiteiten 20% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.4

bij 15 of meer activiteiten 30% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2 en 2.3.8, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen, 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.1.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn na 4 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen, 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.2 en 2.3.8, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraag 10% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.2 of 2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

2.5.4.1

Een bedrag minder dan € 155,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

2.5.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.13, 2.3.14, 2.3.19 en 2.3.20 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij artikel 2.5.2.1 van toepassing is:

€ 142,30

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 142,30

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning of ontheffing

€ 34,55

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.662,00

2.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening in gevallen waarin een wijzigingsverzoek meeloopt met een algehele herziening van het betreffende bestemmingsplan

€ 2.331,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.108,00

2.8.3

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.8.1 en 2.8.2, bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat artikel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen nodig is of noodzakelijk wordt geacht door het bevoegd gezag en wordt beoordeeld

€ 775,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 142,30

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

€ 276,30

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging van een Drank - en Horecavergunning:

 

3.1.2.1

in verband met wijziging lokaliteit(en)

€ 207,25

3.1.2.2

in verband met wijziging van de leidinggevende(n)

€ 69,10

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet:

 

3.1.3.1

indien de in de aanvraag vermelde leidinggevende is vermeld als leidinggevende op een rechtsgeldige Drank- en horecavergunning

€ 0

3.1.3.2

indien de in de aanvraag vermelde leidinggevende niet is vermeld als leidinggevende op een rechtsgeldige Drank- en horecavergunning

€ 0

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 276,30

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing voor bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn als bedoeld in artikel 2:34B van de APV.

€ 276,30

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een incidentele ontheffing voor het verstrekken van sterke drank in een paracommerciele inrichting als bedoeld in artikel 2:34C van de APV.

€ 69,10

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing voor het verstrekken van sterke drank in een paracommerciele inrichting als bedoeld in artikel 2:34C van de APV.

€ 276,30

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de APV, het evenementenbeleid, (evenementenvergunning)

€ 0

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de APV, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 522,60

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 414,45

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15 van de APV Boxmeer:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 138,15

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 138,15

 

 

 

Hoofdstuk 4 Exploitatie openbare inrichtingen

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning)

€ 276,30

3.4.2

Tot wijziging van het aanhangsel in verband met de bijschrijving van een leidinggevende(n) als bedoeld in artikel 2:28, lid 14 van de APV

€ 69,10

3.4.3

Tot het verkrijgen van een wijziging van een exploitatievergunning voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, lid 16 van de APV

€ 207,25

 

 

 

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer

€ 69,10

3.5.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.10.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 34,55

3.5.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.10.1.1 bedoelde ontheffing

€ 34,55

 

 

 

Hoofdstuk 6 Marktstandplaatsen

 

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het verlenen van een vergunning

€ 138,15

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 142,30

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Boxmeer

in zijn openbare vergadering van 10 december 2020.

De raad voornoemd,