Regeling vervallen per 31-12-2021

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Geldend van 17-09-2021 t/m 30-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

De raad van de gemeente Papendrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020,

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet,

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021"

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van n dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de n dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument;

een ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  stukken, inlichtingen of nasporingen in hun persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

 • e.

  stukken en legalisaties van handtekeningen op stukken met betrekking tot militaire zaken;

 • f.

  kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • g.

  verrichtingen, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden voldaan;

 • h.

  inlichtingen uit in de archiefbewaarplaats gedeponeerde archieven, waarmee een algemeen maatschappelijk belang is gediend;

 • i.

  stukken, inlichtingen of nasporingen door openbare besturen, ambtenaren en instellingen, aangevraagd in het openbaar belang, met uitzondering van computeroverzichten; de vrijstellingsbepaling onder lid h, sub 1, is niet van toepassing voor de rijksdienst van het kadaster en de openbare registers;

 • j.

  beschikkingen op een aanvraag om een gemeentelijke subsidie;

 • k.

  de in de artikelen 1.7.1, 1.7.2 en 1.7.3, voor zover de verstrekking plaatsheeft ten behoeve van de pers;

 • l.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het houden van lokaal geïnitieerde niet commerciële activiteiten voor zover de activiteiten maatschappelijk relevant zijn en de aanvraag betrekking heeft op:

  • 1.

   het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (feest, muziek, wedstrijd op of aan de weg);

  • 2.

   het plaatsen van voorwerpen als bedoeld in artikel 2.10A van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 3.

   overige geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 4.

   het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 5.

   het venten als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 6.

   het collecteren als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 7.

   het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 5 Tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 1.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 • 2.

  Voor het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • 1.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • 2.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28 , vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 van 12 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2020,

de griffier, de voorzitter,

C.G.M. Bus A.J. Moerkerke

Bijlage TARIEVENTABEL

Behorende bij de Legesverordening 2021

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsvgegevens

Hoofdfstuk 5

Vervallen

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Gereserveerd

Hoofdstuk 18

Kabels, leidingen en buizen

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2

Diensverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunnning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekken omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijzigen project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Vervallen

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11

Niet in behandeling nemen

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5

Vergunning voor het uitoefenen van een aangewezen bedrijf

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

1.1.1

Zonder toespraak in de trouwkamer de Markt in het gemeentehuis:

1.1.1.1

op maandag om 09.00 uur en 09.30 uur, voor maximaal 6 personen inclusief bruidspaar en de ambtenaar Burgerlijke Stand

Nihil

1.1.1.2

Zonder toespraak in de raadszaal in het gemeentehuis:

1.1.1.3

van maandag tot en met donderdag tussen 09:30 uur tot 16:00 uur, voor maximaal 15 personen inclusief bruidspaar en de ambtenaar Burgerlijke Stand

€ 206

1.1.2

Met toespraak in de raadszaal in het gemeentehuis:

1.1.2.1

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 uur en 16.00 uur

€387,00

1.1.2.2

op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur

€671,00

1.1.3

Met toespraak op een locatie als bedoeld in de Verordening huwelijkslocaties 2004:

1.1.3.1

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 uur en 16.00 uur

€413,00

1.1.3.2

op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur

€774,00

1.1.4

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedraagt:

€413,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of registratieboekje in:

1.1.5.1

Normale uitvoering

€ 28,00

1.1.5.2

Luxe uitvoering

€ 39,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor:

1.1.6.1

Het beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, per getuige

€ 33,00

1.1.6.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het annuleren of wijzigen van een afspraak melding voorgenomen huwelijk of partnerschap, wijzigen van de afspraak voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het wijzigen van de datum van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 55,00

1.1.6.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag.

€114,00

1.1.6.4

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€74,70

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€56,50

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€74,70

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€56,50

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€74,70

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€56,50

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€56,50

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€67,55

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€36,45

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon het tarief van

€32,90

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€50,91

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,50

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt, indien het oude rijbewijs niet of niet-volledig wordt ingeleverd, vermeerderd met

€ 24,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens

1.4.2.1.1

aan de balie, per verstrekking

€ 9,50

1.4.2.1.2

via digitaal loket, per verstrekking

€ 5,30

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 203,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 760,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.136,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 2.569,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 4.699,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 16,10

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 203,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 760,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.136,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 2.569,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 4.699,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

€ 5,30

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,00

Hoofdstuk 5

Vervallen

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 65,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 65,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering

€ 6,00

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering

€ 6,00

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 65,00

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 59,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie of functionele raad

€ 4,20

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie

€ 4,20

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie of functionele raad

€ 31,50

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie of functionele raad

€ 31,50

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.4.1

een afschrift van de Bouwverordening

€ 51,00

1.7.4.2

een afschrift van de toelichting op de Bouwverordening

€ 41,00

1.7.4.3

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening

€ 21,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, ongeacht het formaat

€ 9,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 15,00

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 15,00

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 15,00

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 15,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 9,70

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 15,00

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 15,00

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 15,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 13,50

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 9,50

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, zowel in het kader van het ter inzage leggen als het op andere manier verstrekken van informatie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 31,50

1.10.2

Leges worden niet geheven voor het doen van naspeuringen op grond van artikel 9 van de 'Wet hergebruik van overheidsinformatie'. Voor het hergebruik van overheidsinformatie worden slechts de marginale kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding in rekening gebracht.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 67,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 92,00

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 92,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

1.13.1.1

tot en met een bedrag van € 20.000,00

€ 227,00

1.13.1.2

tot en met een bedrag van € 100.000,00

€ 454,00

1.13.1.3

tot en met een bedrag van € 500.000,00

€ 681,00

1.13.1.4

voor een bedrag groter dan € 500.000,00

€ 934,00

1.13.2

Voor aanvragen als bedoeld in onderdeel 1.13.1 die de gemeente bereiken nadat deze in behandeling zijn genomen door een waarborgfonds is van de hiervoor genoemde vergoedingen een percentage verschuldigd ter grootte van

25,00%

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening van de hiervoor genoemde vergoedingen een percentage verschuldigd van

25,00%

Hoofdstuk 14

Gereserveerd

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar of meer, of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar of meer, of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden maar ten hoogste 4 jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd worden onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 47,70

Hoofdstuk 17

Gereserveerd

Hoofdstuk 18 Kabels, leidingen en buizen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding/vergunning in verband met het verkrijgen van instemming/toestemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of als bedoeld in artikel 4 van de Leidingenverordening:

a) voor een melding

€ 110,00

b) voor een instemming/vergunning

€ 177,00

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,20

1.18.1.2

indien met betrekking tot een melding/vergunning overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 58,00

1.18.1.3

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 58,00

1.18.1.4

indien met betrekking tot een melding/vergunning onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding/vergunning aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding/vergunning in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding/vergunning voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 70,00

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 39,00

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 32,00

1.19.4

tot het wijzigen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 27,00

1.19.5

Vervallen

1.19.6

tot het plaatsen van een verkeersbord waarmee een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven, als bedoeld in artikel 67 RVV en 29 BABW

€ 271,00

1.19.7

tot het wijzigen of verplaatsen van een kentekenbord bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, als bedoeld in artikel 67 RVV en 29 BABW

€ 69,00

1.19.8

tot het treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel ten behoeve van de (gedeeltelijke) afsluiting van een openbare weg

€ 33,00

1.19.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 21 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 351,00

1.19.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.19.10.1

een ontheffing in de parkeerschijfzone van het centrum voor de in artikel 3 lid1 van de Beleidsregels inzake uitgifte parkeerontheffingen bewoners centrum Papendrecht gedefinieerde bewoners voor de duur van 1 jaar

€ 40,00

1.19.10.2

een ontheffing in de parkeerschijfzone van het centrum voor de in artikel 3 lid 1 en 2 Beleidsregels inzake uitgifte parkeerontheffingen centrum Papendrecht gedefinieerde personeelsleden / eigenaren van het centrum voor de duur van 1 jaar

€ 126,00

1.19.10.3

bezoekerskaarten voor bewoners en bedrijven/instellingen, als bedoeld in artikel 4 Beleidsregels uitgifte parkeerontheffingen bewoners centrum Papendrecht, set van 25 kaarten per adres per kwartaal

€ 32,00

1.19.10.4

bezoekerskaarten voor zorginstellingen, als bedoeld in artikel 4 Beleidsregels uitgifte parkeerontheffingen bewoners centrum Papendrecht, met een maximum van 12 bezoekerskaarten per zorgbehoevende, per bezoekerskaart

€ 1,25

1.19.10.5

het wijzigen van de ontheffing van de parkeerschijfzone (eerste twee keer per jaar gratis)

€ 18,25

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.1.1

tot het verkrijgen van toestemming om te vissen in gemeentelijke openbare wateren (visvergunning)

€ 10,00

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van het Lozingenbesluit Wet bodembescherming

€ 1.416,00

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10A van de Algemene plaatselijke verordening voor het plaatsen van:

1.20.2.1

Vervallen

1.20.2.2

Vervallen

1.20.2.3

reclameaanduidingen, per reclameaanduiding

€ 44,00

1.20.2.4

het in onderdeel 1.20.2.3 bedoelde tarief worden vermeerderd met de kosten van advies van de Welstandscommissie. De advieskosten worden berekend aan de hand van het begrote aantal uren dat met de beoordeling van de aanvraag is gemoeid, tegen een tarief van een kwartier of een gedeelte ervan.

De begrote kosten worden op voorhand kenbaar gemaakt aan de aanvrager. De kosten zijn ook verschuldigd indien de vergunning wordt geweigerd of van de verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt.

Indien de begrote kosten in werkelijkheid minder bedragen vindt verrekening plaats. In het omgekeerde geval vindt geen verrekening plaats.

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.3.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,20

1.20.3.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.20.3.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,50

1.20.3.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,00

1.20.3.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 40,00

1.20.3.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 11,20

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 106,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

De bouwkosten zijn niet lager dan het referentiebedrag dat voortvloeit uit een berekening aan de hand van de kengetallen voor soortgelijke bouwwerken in het Bouwkostenkompas, peildatum 1 januari 2021.

De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van de benchmark ‘laag’. Indien het in de aanvraag opgegeven bedrag lager is dan het referentiebedrag, wordt het bedrag aan bouwkosten vastgesteld op het referentiebedrag, tenzij de afwijking met de benchmark “laag” kleiner is dan 10%. In de overige gevallen worden de door de aanvrager opgegeven bouwkosten vastgesteld.

Indien het Bouwkostenkompas niet voorziet in kentallen voor de aangevraagde werkzaamheden, wordt een onderbouwing opgevraagd die beoordeeld wordt op aannemelijkheid;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

10,00%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld, met een minimum van € 145,00

Indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor hetzelfde project als waarvoor een conceptaanvraag is ingediend, in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor te heffen leges met deze leges verrekend. Indien geen aanvraag om een project wordt ingediend wordt geen teruggaaf van de leges gedaan.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 3,44 procent van de bouwkosten met een minimum van € 145,00 en een maximum van € 374.256,00, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

2.3.1.2

Welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, voor de verplichte welstandstoets, indien het betreft een ambtelijke toets aan de welstandsnota en/of het bouwplan niet hoeft te worden voorgelegd aan een externe welstandscommissie wordt € 45,00 in mindering gebracht op het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 worden de advieskosten voor het inwinnen van een advies bij de agrarische adviescommissie in zijn geheel doorberekend aan de aanvrager.

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en 2.3.8 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit:

25,00%

met een minimum van:

€ 37

en een maximum van:

€ 682,00

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

Nihil

2.3.1.6

Vergunningvrij

Indien na de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning blijkt dat het voorgenomen project vergunningvrij is, wordt het tarief berekend conform onderdeel 2.2.1 van deze verordening.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, wordt het tarief berekend conform onderdeel 2.3.1.1; daarbij wordt voor de bouwkosten, de aanlegkosten gehanteerd.

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten;

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt aangevraagd (binnenplanse afwijking):

€ 355,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt aangevraagd (buitenplanse kleine afwijking):

2.3.3.2.1

in verband met activiteiten met een (vloer)oppervlak tot en met 50 m2:

€ 355,00

2.3.3.2.2

in verband met activiteiten met een (vloer)oppervlak van 51 tot en met 100m2:

€ 710,00

2.3.3.2.3

in verband met activiteiten met een (vloer)oppervlak van meer dan 100m2:

€ 1.419,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt aangevraagd (buitenplanse afwijking):

€ 4.722,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt aangevraagd (afwijking van exploitatieplan):

€ 355,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 355,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 355,00

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 355,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 355,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

2.3.4.2.1

in verband met activiteiten met een (vloer)oppervlak tot en met 50 m2:

€ 355,00

2.3.4.2.2

in verband met activiteiten met een (vloer)oppervlak van 51 tot en met 100m2:

€ 710,00

2.3.4.3

in verband met activiteiten met een (vloer)oppervlak van meer dan 100m2:

€ 1.419,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.722,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 355,00

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 355,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 355,00

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 355,00

2.3.4.8.1

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.3 tot en met 2.3.4.7 van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.4.3.8.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.4.8.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte:

2.3.5.1.1

0 tot en met 100 m2

€ 346,00

2.3.5.1.2

101 tot en met 500 m2

€ 168,00

per m2 vermeerderd met

€ 1,40

2.3.5.1.3

501 tot en met 2000 m2

€ 631,00

per m2 vermeerderd met

€ 0,55

2.3.5.1.4

2001 tot en met 5000 m2

€ 1.470,00

per m2 vermeerderd met

€ 0,11

2.3.5.1.5

5001 tot en met 50.000 m2

€ 1.846,00

per m2 vermeerderd met

€ 0,04

2.3.5.1.6

meer dan 50.000 m2

€ 3.460,00

per m2 vermeerderd met

€ 0,01

2.3.5.2

Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.5.1 betrekking heeft op een wijziging of uitbreiding van een vergunning, bedraagt het tarief:

2.3.5.2.1

indien het betreft een uitbreiding van de inrichting ter grootte van ten minste 10 % van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte:

het tarief als bedoeld onder 2.3.5.1.1 tot en met 2.3.5.1.6, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

2.3.5.2.2

indien het betreft een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting of een deel daarvan ter grootte van ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte:

50% van het tarief als bedoeld onder 2.3.5.1.1 tot en met 2.3.5.1.2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

2.3.6

Ontheffing geluidhinder

2.3.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing veroorzaken geluidhinder: ingevolge artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 of verzoek om ontheffing trillingsterkte ingevolge artikel 8.4 Bouwbesluit 2012

€ 646,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 355,00

2.3.8

Handelsreclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 219,00

Indien voor deze handelsreclame ook een vergunning voor de activiteit bouwen wordt aangevraagd wordt alleen het tarief op grond van onderdeel 2.3.1.1 berekend.

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 236,00

2.3.10

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 354,00

2.3.11

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de Bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 236,00

2.3.12

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van artikel 2:10A van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

€ 259,00

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

€ 259,00

in afwijking van artikel 2.3.11.1 en 2.3.11.2 bedraagt het tarief indien de maximaal benodigde oppervlakte minder is dan 30 m2 en de maximale duur korter dan 10 dagen

€ 44,00

2.3.13

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van de Wet natuurbescherming ontheffing nodig is, in het kader waarvan een andere instantie advies moet uitbrengen, worden deze kosten in zijn geheel doorberekend aan de aanvrager.

2.3.14

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelende activiteiten:

€ 440,00

2.3.15

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 148,00

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 148,00

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking

met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing

van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag

voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking

met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de

aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.17

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 445,00

2.3.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 440,00

2.3.18

Advies

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, het gehele bedrag dat aan de gemeente in rekening wordt gebracht.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 472,00

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.20

Procedure hogere grenswaarde

2.3.20.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning alleen kan worden verleend na vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, worden de leges als bedoeld in 2.3.1, 2.3.3 en 2.3.4 verhoogd met:

€ 469,00

2.3.20.2

Wanneer deze zogenaamde hogere grenswaarden wordt gevolgd op basis van een herziening van een bestemmingsplan blijft de berekening van de te heffen leges buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Proefproject Wet Kwaliteitsborging

Indien een aanvrager deelneemt aan het proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging, en voldoet aan de gestelde eisen, wordt het bedrag dat verschuldigd is aan leges, die voortvloeien uit paragraaf 2.3.1.1., met 30 % verlaagd met dien verstande dat het te betalen bedrag niet lager zal zijn dan;

€143,00

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking (vooroverleg / concept-) aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn (vooroverleg / concept-) aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien nog niet op de aanvraag is beslist, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

50,00%

van de leges als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1.

2.5.1.2

indien de aanvraag nog niet is getoetst aan welstand, brandveiligheid en/of constructieve veiligheid, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

100,00%

van de leges als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1.

2.5.1.3

indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

van de leges als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1.

100,00%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25,00%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na weigering van de vergunning en geen bezwaar en/of beroep is ingesteld. De teruggaaf bedraagt:

25,00%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.18 en 2.3.19 wordt geen teruggaaf verleend.

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 en 2.3.12, indien de aanvraag getoetst is aan welstand, verkeersveiligheid, bomenverordening:

50%

2.5.7

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 en 2.3.12, indien de aanvraag nog niet in behandeling is genomen:

100%

2.5.8

Teruggaaf als gevolg van weigering omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 en 2.3.12:

50%

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 145,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijzigen project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

2.7.1.1

Als de oorspronkelijke bouwkosten minder zijn dan € 50.000:

€ 148,00

2.7.1.2

Als de oorspronkelijke bouwkosten gelijk of hoger zijn dan € 50.000: 10% van de leges van de oorspronkelijke bouwkosten met een maximum tarief van € 100.000.

Het bepaalde in 2.7.1 vindt geen toepassing indien de wijziging zodanig is dat van een nieuw (bouw)plan sprake is.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.722,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 355,00

2.8.3

In geval toepassing van onder 2.8.1 en 2.8.2 genoemde artikelen eerst mogelijk is nadat extern onderzoek, advies of plan is uitgevoerd of opgesteld, worden voor een dergelijke procedure extra leges geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college is opgesteld. Indien de begroting is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 9

Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 148,00

Hoofdstuk 11 Niet in behandeling nemen

2.11.1

Indien een verzoek tot aanvraag om vooroverleg, beoordeling van een conceptaanvraag of aanvraag om omgevingsvergunning, ook na een verzoek tot aanvulling, wegens onvolledigheid niet verder kan worden behandeld, wordt:

van de op grond van 2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 en/of 2.3.11 verschuldigde leges in rekening gebracht.

50,00%

2.11.2

De overeenkomstig 2.11.1 geheven leges worden eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde (bouw)plan op dezelfde locatie, indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na de mededeling (van de beslissing) om de aanvraag niet verder in behandeling te nemen.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 552,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 663,00

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.1.2, voor zover het niet de houder van de inrichting, betreft

€ 55,00

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet, voor zover het niet de houder van de inrichting betreft, niet zijnde de houder van de inrichting, betreft

€ 55,00

3.1.6

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 27,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, indien het betreft:

3.2.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 213,00

3.2.2

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 63,00

3.2.3

Een evenement waaronder een herdenkingsplechtigheid, een braderie, een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening niet vallende onder 3.2.1 of 3.2.2.

€ 125,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksinrichting of een escortbedrijf

€ 1.101,00

Hoofdstuk 4 Kamerverhuurbedijven

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.4.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning voor een kamerverhuurbedrijf als bedoeld in artikel 2:37b van de Algemene plaatselijke verordening

€ 652,00

Hoofdstuk 5 Vergunning voor het uitoefenen van een aangewezen bedrijf

3.5.1

voor het uitoefenen van een aangewezen bedrijf

€ 652,00

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 33,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking voor ieder daaraan besteed half uur met een maximum van 2 uur.

€ 40,00