Verordening Accountantcommissie

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2020 met terugwerkende kracht vanaf 08-01-2021

Intitulé

Verordening Accountantcommissie

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland;

gelezen het bestuursvoorstel met nummer 489312, behorend bij zaaknummer 489313;

gelet op artikel 10 van de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Waterschap Zuiderzeeland 2016;

besluit:

vast te stellen de Verordening accountantcommissie Waterschap Zuiderzeeland 2017

Artikel 1 Taak

 • 1.

  De commissie is een adviescommissie van de Algemene Vergadering en is het eerste aanspreekpunt voor de door de Algemene Vergadering benoemde accountant.

 • 2.

  De taken zijn van de commissie zijn:

  • adviseren van de Algemene Vergadering over de aanbesteding van de accountant;

  • het voeren van periodiek afstemmingsoverleg met de accountant;

  • de bespreking van het verslag van bevindingen van de jaarrekening met de accountant;

  • rapporteren over bovengenoemde zaken aan de Algemene Vergadering.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal vijf leden. De leden zijn afkomstig uit de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland.

 • 2.

  Bij de samenstelling wordt een evenwichtige vertegenwoordiging van in de Algemene Vergadering vertegenwoordigde groeperingen beoogd.

 • 3.

  De Algemene Vergadering benoemt de leden van de commissie.

 • 4.

  Leden van de commissie worden bij afwezigheid niet vervangen.

Artikel 3 Zittingsperiode

 • 1.

  De zittingsperiode van de commissie is gelijk aan de zittingsperiode van de Algemene Vergadering.

 • 2.

  Na afronding van de jaarlijkse werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 4, lid 2, treedt jaarlijks één lid af volgens een door de commissie op te stellen rooster van aftreden.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert al naar gelang, dat voor een goede taakvervulling nodig is, maar ten minste één keer per jaar om het verslag van bevindingen met de controlerend accountant te bespreken. De vergaderingen zijn besloten.

 • 2.

  De commissie verzorgt een terugkoppeling over de uitvoering van haar taken aan de Algemene Vergadering.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening accountantcommissie Waterschap Zuiderzeeland 2017”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 2 februari 2017

Lelystad, 3 februari 2017

de secretaris, de dijkgraaf,

ir. J.B. van der Veen. ir. H.C. Klavers.