Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie voor Groninger ondernemingen (Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie voor Groninger ondernemingen (Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 8 december 2020, nr. A. 20, afdeling ECP, dossiernummer K6266 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  In "Groningen@Work, het economisch uitvoeringsprogramma van de Provincie Groningen 2020-2023" het toekomstbestendig maken van de Groninger economie door ondernemers te ondersteunen bij verduurzaming, digitalisering, innovatie en internationalisering en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt belangrijke doelen zijn;

 • -

  Meerdere organisaties in Groningen programma's (willen gaan) uitvoeren die aansluiten bij deze doelen;

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352), ook wel aangeduid als 'De-minimisverordening'

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  De-minimisverklaring: een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening;

 • c.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352);

 • d.

  Geaccrediteerde organisatie: een door Gedeputeerde Staten van provincie Groningen erkende organisatie die een integraal en door Gedeputeerde Staten van provincie Groningen erkend programma uitvoert en aanbiedt aan Groninger ondernemers met als doel;

  • -

   ondernemers toekomstigbestendig te maken door ze onder andere te ondersteunen bij verduurzaming, digitalisering, innovatie, het verbeteren van ondernemersvaardigheden en internationalisering of;

  • -

   het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt door het aanbieden van meester-gezel trajecten;

 • De lijst met door Gedeputeerde Staten van provincie Groningen erkende organisaties en erkende projecten wordt door Gedeputeerde Staten gepubliceerd op de website: www.provinciegroningen.nl;

 • e.

  Groninger onderneming: onderneming, die volgens het handelsregister een vestiging heeft in de provincie Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert;

 • f.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • g.

  Meester-gezel traject: Een begeleidings- en opleidingstraject waarbij een (vaak jongere) leerling werknemer een praktijkopleiding volgt en begeleidt wordt door een ervaren werknemer. Kennis en vaardigheden worden op deze manier in de praktijk overgedragen.

 • h.

  Onderneming: een onderneming die is ingeschreven in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel;

 • i.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • j.

  Programma: een samenhangend geheel van activiteiten dat door de geaccrediteerde organisatie aan de aanvrager wordt aangeboden en waarvoor de aanvrager aan de geaccrediteerde organisatie een vergoeding betaalt;

 • k.

  Project: het volgen en afronden van een programma dat door een geaccrediteerde organisatie wordt aangeboden.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is het toekomstbestendig maken van ondernemingen in de provincie Groningen en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de provincie Groningen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door Groninger ondernemingen.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor deelname aan een project, zoals omschreven in artikel 1 sub k, ten behoeve van de vestiging(en) in de provincie Groningen.

Artikel 6 Aanvraag

In aanvulling op artikel 2.1 van de Procedureregeling:

 • a.

  worden aanvragen ingediend met het door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

 • b.

  dient bij het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier onderstaande bijlagen te worden meegezonden:

  • een door een geaccrediteerde organisatie aan de aanvrager uitgebrachte offerte ter zake van deelname aan een programma; en

  • een door de aanvrager ingevulde en ondertekende verklaring de-minimissteun.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  met de uitvoering van het project wordt gestart binnen 4 maanden na de subsidieverlening;

 • b.

  het project wordt binnen 18 maanden na de start afgerond.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten die door de geaccrediteerde organisatie bij de aanvrager in rekening zijn gebracht;

 • b.

  alleen bij meester-gezel trajecten: een forfaitaire opslag van € 5.000,- als tegemoetkoming in de interne loonkosten van de subsidieaanvrager voor het meester-gezel traject;

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling en in afwijking van artikel 8 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten die worden gefinancierd met andere subsidie dan op grond van deze regeling;

 • b.

  Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

Artikel 10 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en artikel 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   aan de aanvrager in het lopende kalenderjaar reeds drie subsidies zijn verleend op grond van deze regeling;

  • b.

   de subsidie minder bedraagt dan € 250,-;

  • c.

   het project niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;

  • d.

   het project niet in overeenstemming is met ten minste één van de doelen van deze regeling;

  • e.

   ter zake van de subsidiabele kosten eerder dan 4 weken vóór ontvangst van de aanvraag verplichtingen zijn aangegaan;

 • 2. De weigeringsgrond van artikel 2.5, eerste lid onder e, van de Procedureregeling is niet van toepassing.

Artikel 11 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,-.

 • 2. Indien toepassing van het 1e lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder dan € 250,- bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 12 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 14 Subsidieverlening

In afwijking van artikel 2.4, lid 1, onder a, van de Procedureregeling besluiten Gedeputeerde Staten binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Indien deze termijn naar redelijke verwachting niet wordt gehaald wordt een kennisgeving aan de aanvrager gezonden binnen welke redelijke termijn de beschikking tegemoet kan worden gezien.

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 2.3 en op basis van artikel 3.1 lid 2 van de Procedureregeling heeft de subsidieontvanger de verplichting om desgevraagd aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een factuur met betalingsbewijs.

Artikel 16 Bevoorschotting

Binnen 4 weken na de verleningsbeschikking wordt de subsidie voor 100% bevoorschot.

Artikel 17 Subsidievaststelling

De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld binnen 24 maanden na de bekendmaking van het besluit tot subsidieverlening.

Artikel 18 Inwerkingtreding en duur

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt van rechtswege op 1 januari 2024.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021.

Ondertekening

Groningen, 8 december 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.