Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het verbod voor carbidschieten (Tijdelijke verordening verbod carbidschieten Gouda)

Geldend van 18-12-2020 t/m 31-01-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het verbod voor carbidschieten (Tijdelijke verordening verbod carbidschieten Gouda)

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van 1 december 2020,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Tijdelijke verordening verbod carbidschieten Gouda.

Artikel 1 Carbidschieten

 • 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden in een (melk)bus, container, opslagvat of ander daarmee gelijk te stellen voorwerp.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2 Vervoeren of bij zich hebben van carbid of soortgelijke stoffen

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats carbid of soortgelijke stoffen of voorwerpen als bedoeld in artikel 1 te vervoeren of bij zich te hebben, waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder deze worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zullen worden gebruikt in strijd met artikel 1.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 • 3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 3 Strafbepaling

Overtredingen van het bij deze verordening bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 4 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:

 • a.

  medewerkers van de gemeente, voor zover zij zijn belast met een toezichthoudende taak;

 • b.

  medewerkers van het intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Midden-Holland;

 • c.

  ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141, onder b, van het Wetboek van Strafvordering;

 • d.

  medewerkers van de regionale brandweer Hollands Midden.

Artikel 5 Inwerkingtreding en duur

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking.

 • 2. Deze verordening vervalt op 31 januari 2021.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke verordening verbod carbidschieten Gouda.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 december 2020.

De raad van de gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

mr. drs. P. Verhoeve