Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening provincie Gelderland 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening provincie Gelderland 2021)

Bekendmaking van het besluit van 11 november 2020- zaaknummer 2020-010856 PS 2020-650-III tot vaststelling van een regeling

Provinciale Staten van Gelderland

Gelet op de artikelen 220 en 223 van de Provinciewet en de artikelen 6.1 en 6.2 van de Wet natuurbescherming

Besluiten

Vast te stellen de Legesverordening provincie Gelderland 2021:

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  leges: rechten ter zake van het genot van door of vanwege de provincie verstrekte diensten en voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een besluit als bedoeld in artikel 6.1 Wnb, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel;

 • b.

  rustgebied: rustgebied voor overwinterende beschermde inheemse ganzen dat door Gedeputeerde Staten als zodanig is vastgesteld.

Artikel 2. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, of de aanvrager van een besluit als bedoeld in artikel 6.1 Wnb, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3. Heffingsmaatstaf en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor berekening van leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Indien op grond van de bij deze verordening behorende tarieventabel een bedrag wordt geheven dat afhankelijk is van tijdsbesteding per tijdseenheid, wordt door de behandelend ambtenaar voorafgaand aan het verrichten van de dienst de verwachte tijdsbesteding meegedeeld aan de aanvrager, waarna de aanvrager de mogelijkheid heeft om van de dienstverlening af te zien.

Artikel 4. Heffingswijze

Leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke of digitale kennisgeving van het gevorderde bedrag, waaronder mede wordt verstaan een nota of factuur.

Artikel 5. Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6. Vermindering van leges

 • 1. De belastingplichtige kan een verzoek tot vermindering van leges doen, indien de aanvraag waarvoor leges worden geheven op grond van deze verordening:

  • a.

   door de belastingplichtige ingetrokken wordt vóórdat op de aanvraag is beslist dan wel een ontwerpbeslissing is vastgesteld in die gevallen waarin dat wettelijk is voorgeschreven;

  • b.

   onherroepelijk is afgewezen of geweigerd, of

  • c.

   met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten.

 • 2. De hoogte van de vermindering bedraagt 50% van de leges.

 • 3. Indien het eerste lid betrekking heeft op hoofdstuk 1 van de tarieventabel dan vindt de vermindering ambtshalve plaats.

 • 4. Indien een tegemoetkoming in de schade wordt verleend als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming en:

  • a.

   de schade meer dan € 250,00 bedraagt, of;

  • b.

   de schade is aangericht door ganzen in een rustgebied;

  • c.

   of de schade is aangericht door otters, dassen, bevers, wolven, wilde katten of lynxen, worden de leges binnen 30 dagen na toekenning van de tegemoetkoming ambtshalve verminderd met 100%.

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening provincie Gelderland 2020 wordt ingetrokken.

 • 2. De Legesverordening provincie Gelderland 2020 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2021 hebben voorgedaan.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening provincie Gelderland 2021.

 • 5. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Ondertekening

Gepubliceerd te Arnhem

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Frank Weijens

Afdelingsmanager Financiën

Bijlage 1: Tarieventabel provincie Gelderland 2021

(behorend bij en deel uitmakend van de Legesverordening provincie Gelderland 2021).

Onderstaande tarieven luiden in Euro.

HOOFDSTUK 1

1.1. Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.1.1

een ontheffing van het verbod op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden, als bedoeld in art. 10, eerste lid van de WVW

€ 195,00

1.1.2

een ontheffing als bedoeld in art. 7.1 van het Voertuigreglement van hoofdstuk 5, afdeling 7 en 8: motorrijtuigen met beperkte snelheid en landbouwtrekkers

€ 195,00

1.1.3

een ontheffing als bedoeld in art. 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 195,00

1.1.4

een ontheffing als bedoeld in art. 5, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen

€ 0,00

1.1.5

in afwijking van onderdeel 1.1.3 zijn geen leges verschuldigd voor een aanvraag van een ontheffing voor handelingen:

 • die plaatsvinden op culturele of ideële, niet-commerciële basis;

 • die door een instelling is gedaan die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • die voortvloeien uit een door de provincie Gelderland gesubsidieerd project;

 • die voortvloeien uit een ten behoeve van de provincie Gelderland uit te voeren werk of project;

 • in het kader van een door de provincie Gelderland verleende opdracht;

 • ten behoeve van de openbare dienst.

 

 

1.2. Omgevingsverordening Gelderland Hoofdstuk 5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 

1.2.1

een vergunning op grond van hoofdstuk 5.1 (Wegen) van de Omgevingsverordening Gelderland

€ 195,00

1.2.2

in afwijking van onderdeel 1.2.1 zijn geen leges verschuldigd voor een aanvraag van een vergunning:

 • die plaatsvinden op culturele of ideële, niet-commerciële basis;

 • die door een instelling is gedaan die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • die voortvloeien uit een door de provincie Gelderland gesubsidieerd project;

 • die voortvloeien uit een ten behoeve van de provincie Gelderland uit te voeren werk of project;

 • in het kader van een door de provincie Gelderland verleende opdracht;

 • ten behoeve van de openbare dienst;

 • die worden uitgeoefend in het kader van een recht van beweiding.

 

 

HOOFDSTUK 2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 

2.1

een vergunning of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Wtw voor het onttrekken van grondwater of de infiltratie van water ten behoeve van een bodemenergiesysteem

€ 1.650,00

2.2

een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Wtw:

 • a.

  voor het onttrekken van grondwater of de infiltratie van water ten behoeve van industriële toepassingen indien de te onttrekken hoeveelheid water meer dan 150.000 m3 per jaar bedraagt: of

 • b.

  voor het onttrekken van grondwater of de infiltratie van water ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening

€ 8.250,00

2.2.1

een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2

€ 2.200,00

 

HOOFDSTUK 3

Wet natuurbescherming (Wnb)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 

3.1.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder a, Wnb in samenhang met artikelen 2.8, eerste lid en 1.13 Wnb voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (vergunning voor het realiseren van uitsluitend stikstof gerelateerde projecten die mogelijk significante effecten voor habitats of soorten kunnen veroorzaken)

€ 1.050,00

3.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder a, Wnb in samenhang met artikelen 2.8, eerste lid en 1.13 Wnb voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (vergunning voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats of soorten kunnen veroorzaken)

€ 4.500,00

3.1.3

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7 tweede lid en derde lid, onder b, Wnb in samenhang met artikel 2.8, negende lid Wnb voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

€ 2.000,00

3.1.4

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder b, Wnb in samenhang met artikel 2.8, eerste en derde lid Wnb voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (vergunning voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 4.050,00

3.1.5

Vervallen

3.1.6

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder a, Wnb in samenhang met artikel 2.8, vierde lid Wnb (vergunning in geval van toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toets)

€ 8.050,00

3.1.7

een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.32, 3.33 en 3.34 van de Wnb voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen, plukken, bijvoeren etc. van beschermde soorten en voor een ontheffing voor het uitzetten van dieren of eieren, aangevraagd door of namens een particulier.

€ 600,00

3.1.7.1

een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.32, 3.33 en 3.34 van de Wnb voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen, plukken, bijvoeren etc. van beschermde soorten en voor een ontheffing voor het uitzetten van dieren of eieren, aangevraagd door een commerciële aanvrager.

€ 1.100,00

3.1.7.2

een aanvraag voor een generieke ontheffing als bedoeld in 3.1.7 voor een gebiedsgerichte soortenbenadering

€ 4.100,00

3.1.7.3

een ontheffing als bedoeld in 3.1.7 hiervoor die is aangevraagd door een instelling op culturele of ideële, niet-commerciële basis, dan wel door een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

nihil

3.1.7.4

een ontheffing als bedoeld in 3.1.7 hiervoor die is aangevraagd door de Faunabeheereenheid Gelderland in het kader van planmatig beheer van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd plan inzake faunabeheer of wildbeheer

nihil

3.1.8.1

een ontheffing van de herplantplicht als bedoeld in artikel 4.5 van de Wnb

€ 650,00

3.1.8.2

een ontheffing van de wachtverplichting als bedoeld in art. 3.7.7.2 van de omgevingsverordening Gelderland

€ 425,00

3.1.8.3

een besluit tot uitstel van de herplantplicht als bedoeld in art. 4.5 Wnb

€ 425,00

3.1.8.4

een besluit tot herbeplanting op andere grond als bedoeld in art. 4.5 Wnb

€ 850,00

 

Het tarief bedraagt voor de behandeling van een aanvraag om: 

3.2.1

een besluit als bedoeld in artikel 6.1 Wnb voor een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door in het wild levende beschermde dieren

€ 300,00

HOOFDSTUK 4

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 

4.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

€ 1.100,00

 

HOOFDSTUK 5

Ontgrondingenwet (OGW)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 

5.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 OGW met een te ontgraven hoeveelheid specie

 

 5.1.1

* tot 250.000 m3

€ 2.100,00

 5.1.2

* tot 500.000 m3

€ 8.250,00

 5.1.3

* tot 1.500.000 m3

€ 45.000,00

 5.1.4

* tot 5.000.000 m3

€ 120.000,00

 5.1.5

* tot 10.000.000 m3

€ 200.000,00

 5.1.6

* vanaf 10.000.000 m3

€ 250.000,00

5.2

in geval van een aanvraag voor een wijziging van een vergunning als bedoeld onder artikel 5.1 waarbij de hoeveelheid specie wijzigt geldt voor de extra hoeveelheid specie het tarief zoals aangegeven in artikel 5.1

5.2.1

* tot 250.000 m3

€ 2.100,00

5.2.2

* tot 500.000 m3

€ 8.250,00

5.2.3

* tot 1.500.000 m3

€ 45.000,00

5.2.4

* tot 5.000.000 m3

€ 120.000,00

5.2.5

* tot 10.000.000 m3

€ 200.000,00

5.2.6

* vanaf 10.000.000 m3

 € 250.000,00

5.3

indien de aanvrager verzoekt om coördinatie op grond van art. 10 lid 2 van de OGW geldt een toeslag op het te betalen tarief, zoals aangegeven in de artikelen 5.1 en 5.2, van

€ 20.000,00

 

HOOFDSTUK 6

Wet Ruimtelijke Ordening (Wro)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 

6.1

vooroverleg over of het beoordelen van een principeverzoek tot het geheel of gedeeltelijk vaststellen of wijzigen van een inpassingsplan, een wijzigingsplan of andere besluiten gebaseerd op het bepaalde in artikel 3:26, eerste en tweede lid en artikel 3:6, eerste lid, Wro

€ 500,00

 

6.2

het geheel of gedeeltelijk vaststellen of wijzigen van een inpassingsplan, een wijzigingsplan of andere besluiten gebaseerd op het bepaalde in artikel 3:26, eerste en tweede lid en artikel 3:6, eerste lid, Wro: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van Gedeputeerde Staten is opgesteld. Indien een aanvraag uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, wordt ingetrokken, worden in afwijking van artikel 6 van de legesverordening de leges ambtshalve met 100% verminderd

Conform begroting

 

6.3

indien volgend op het vooroverleg of het principeverzoek als bedoeld in artikel 6.1. binnen een jaar voor hetzelfde plan of besluit een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk vaststellen, herzien, wijzigen of uitwerken van het inpassings- of wijzigingsplan in behandeling wordt genomen, wordt het op grond van artikel 6.1. betaalde bedrag verrekend met de leges als bedoeld in artikel 6.2

 

6.4

in afwijking van onderdelen 6.1 tot en met 6.3 zijn geen leges verschuldigd indien de met het inpassingsplan of wijzigingsplan gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wro (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

 

 

HOOFDSTUK 7

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

7.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • bouwkosten: aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2699. Het normblad NEN 2699 ligt ter inzage op het Provinciehuis bij het secretariaat van de afdeling Financiën van de Provincie Gelderland, telnr. (026) 359 99 08.

 • Bor: Besluit omgevingsrecht

 

 

Wabo bouwactiviteiten

 

7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan/conceptaanvraag voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo:

 

 7.2.1

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 50.000,00

€ 600,00

 7.2.2

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000,00 doch niet meer dan € 500.000,00

€ 1.200,00

 7.2.3

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 500.000,00 doch niet meer dan € 2.500.000,00

€ 2.800,00

 7.2.4

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000,00 doch niet meer dan € 25.000.000,00

€ 5.600,00

 7.2.5

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000.000,00

€ 11.200,00

7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo:

 

 7.3.1

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 20.000,00

€ 600,00

 7.3.2

indien de bouwkosten meer bedragen dan €  20.000,00 doch niet meer dan € 50.000,00

€ 2.400,00

 7.3.3

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000,00 doch niet meer dan € 500.000,00

€ 3.600,00

 7.3.4

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 500.000,00 doch niet meer dan € 2.500.000,00

€ 9.600,00

 7.3.5

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000,00 doch niet meer dan € 25.000.000,00

€ 19.200,00

 7.3.6

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000.000,00

€ 38.400,00

 

 

Aanlegactiviteiten

 

7.4

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 1.800,00

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit

 

7.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde onder 7.3 en 7.4

 

 7.5.1

 • -

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1˚ van de Wabo (binnenplanse afwijking) wordt toegepast, of

 • -

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2˚, van de Wabo jo. artikel 4 van Bijlage II Bor in alle andere gevallen dan het negende lid wordt toegepast (bijv. tijdelijke afwijking of kleine buitenplanse afwijking), of

 • -

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 600,00

 7.5.2

 • -

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2˚, van de Wabo jo. artikel 4, negende lid, Bijlage II Bor (gebruikswijziging) wordt toegepast:

 € 19.200,00

 7.5.3.1

 • -

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚, van de Wabo (projectafwijkingsbesluit) wordt toegepast:

€ 19.200,00

 7.5.3.2.

Het bedrag genoemd in 7.5.3.1 wordt verhoogd tot

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000,00 doch niet meer dan € 25.000.000,00

€ 38.400,00

7.5.3.3.

Het bedrag genoemd in 7.5.3.1 wordt verhoogd tot

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000.000,00

€ 76.800,00

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit

 

7.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde onder 7.3 en 7.4

 

 7.6.1

 • -

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1˚ van de Wabo (binnenplanse afwijking) wordt toegepast, of

 • -

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2˚, van de Wabo jo. artikel 4 van Bijlage II Bor in alle andere gevallen dan het negende lid wordt toegepast (bijv. tijdelijke afwijking of kleine buitenplanse afwijking), of

 • -

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 600,00

 7.6.2

 • -

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2˚ juncto artikel 4, negende lid Bijlage II Bor (gebruikswijziging)

  of indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚, van de Wabo (projectafwijkingsbesluit) wordt toegepast:

€ 19.200,00

 

Wabo – sloopactiviteiten

 

7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald:

€ 1.800,00

  

7.8 

Vervallen

 

 

Omgevingsvergunning in combinatie met natuurbescherming

 

7.9

Indien op een aanvraag op grond van de Wabo ook is gebaseerd op de Wet natuurbescherming gelden daarvoor, onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 tot en met 7.8, tevens de tarieven zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze tarieventabel.

 

 

 

Exploitatieovereenkomst of -plan

 

7.10

in afwijking van onderdelen 7.5 en 7.6 zijn geen leges verschuldigd indien de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wro door middel van een exploitatieovereenkomst of -plan zijn of worden verhaald.

 

 

Overige WABO Activiteiten

 

7.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel:

€ 565,00

7.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel:

€ 380,00

7.13

Gereserveerd (opslag roerende zaken)

7.14

Gereserveerd (voeren van handelsreclame)

7.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het slopen, verstoren, verplaatsen, wijzigen of herstellen van een beschermd monument, waarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van deze tarieventabel:

€ 1.040,00

7.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, waarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel:

€ 1.040,00

7.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel:

€ 1.150,00

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

7.17

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

- voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

- voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

  

HOOFDSTUK 8

Wet luchtvaart (WLV)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een:

8.1

één- of meerjarige niet locatiegebonden ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de WLV (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik)

€ 700,00

8.2.1

meerjarige locatiegebonden ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de WLV (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik)

€ 605,00

8.2.1a

indien bij de aanvraag als bedoeld onder artikel 8.2.1 een positief advies van de burgemeester over het aangevraagde wordt overgelegd, bedraagt het tarief in afwijking van 8.2.1

€ 330,00

8.2.2

eenmalige locatiegebonden ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de WLV voor meerdere landingen/stijgingen op één of meerdere dagen

€ 300,00

8.2.2a

indien bij de aanvraag als bedoeld onder artikel 8.2.2 een positief advies van de burgemeester over het aangevraagde wordt overgelegd, bedraagt het tarief in afwijking van 8.2.2

€ 110,00

8.2.3

ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de WLV (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik); eenmalig voor één start en/of landing op dezelfde dag

€ 110,00

8.3

luchthavenbesluit/luchthavenregeling als bedoeld in artikel 8.43 of 8.64 eerste lid van de WLV, niet zijnde 'omzettingen' van ontheffingen op grond van artikel 14 van de (voormalige) Luchtvaartwet

€ 5.600,00

HOOFDSTUK 9

Diversen

 

Advies commissie milieueffectrapportage

 

9.1

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel bedraagt het tarief, indien de Commissie milieueffectrapportage advies moet uitbrengen over de aanvraag:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door de Commissie milieueffectrapportage is opgesteld

Conform begroting

9.2

indien een aanvraag uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de Commissie milieueffectrapportage aan de aanvrager ter kennis is gebracht, wordt ingetrokken, worden in afwijking van artikel 6 van de legesverordening de leges ambtshalve met 100% verminderd.

 

Provinciale Staten van Gelderland

voorzitter

griffier