Verordening op de heffing en invordering van veergelden Castricum 2021

Geldend van 15-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van veergelden Castricum 2021

De raad van de gemeente Castricum:

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2020;

gezien het advies van de commissie d.d. 22 oktober 2020;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van veergelden Castricum 2021

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

a.

pontbeheerder:

de persoon die in opdracht van de gemeente de pont bedient;

b.

auto/motor/tractor:

een gemotoriseerd voertuig, niet zijnde een bromfiets, snorfiets of bromscooter;

c.

fiets:

een fiets, bromfiets, snorfiets, bromscooter of soortgelijk voertuig;

d.

voetganger:

een persoon die te voet gaat;

e.

passagier:

een persoon die meereist met een voertuig;

f.

kalenderjaar:

de periode van 1 januari tot en met 31 december;

g.

Vervoersbewijs:

losse kaart, 10-vaartenkaart, 50-vaartenkaart, abonnement.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘veergeld’ wordt een recht geheven voor een overtocht met het pontveer:

 • -

  over het Noordhollands Kanaal (veerpont Akersloot);

 • -

  over de Kogerpolderkanaal (veerpont De Woude).

Artikel 3 Belastingplicht

Het veergeld wordt geheven van degene ten behoeve van wie de dienst wordt verricht, de houder van een voertuig en de inzittenden van een voertuig.

Artikel 4 Maatstaf van de heffing en tarieven

Het veergeld is voor de ‘veerpont Akersloot’ verschuldigd voor een enkele reis en voor de ‘veerpont De Woude’ voor een retourvaart en wordt geheven naar de volgende maatstaven en tarieven:

De Woude (retour)

Akersloot (enkeltje)

Losse kaart

- Auto met bestuurder

- Motor + bestuurder

- Tractor + bestuurder

€ 3,80

€ 3,80

€ 3,80

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,60

Aanhanger

-

€ 2,60

Voertuig > 3.500 kg

€ 3,80

€ 5,20

Fietser/brommer + bestuurder

€ 1,05

€ 1,25

Passagier

€ 1,05

-

Voetganger

€ 1,05

-

10-vaartenkaart

Auto/voertuig > 3.500 kg 10 vaarten

€ 36,00

-

Fietser/brommer/voetganger/ 10 vaarten

€ 9,50

-

50-vaartenkaart

Auto/voertuig > 3.500 kg 50 vaarten

€ 105,00

-

Fietser/brommer/voetganger/ 50 vaarten

€ 42,50

-

Jaarabonnementen

Auto/motor/tractor abonnement

€ 185,00

€ 185,00

Aanhanger abonnement

-

€ 205,00

Voertuig > 3.500 kg

€ 185,00

€ 410,00

Passagier abonnement

€ 72,50

-

Fiets/brommer abonnement*

€ 72,50

€ 72,50

Voetganger abonnement*

€ 72,50

-

Overige abonnementen auto/motor/tractor

Halfjaarabonnement

€112,50

€ 112,50

Kwartaalabonnement

€ 58,75

€ 58,75

Maandabonnement

€ 20,25

€ 20,25

Gereduceerd tarief*

Personen van 16 jaar en ouder die een woonadres hebben op De Woude en op dit adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) kunnen tegen een gereduceerd tarief een fiets/brommer abonnement of voetganger abonnement voor veerpont De Woude aanvragen.

€ 10,00

Artikel 4.1 Abonnement

 • 1. Een abonnement is digitaal aan te vragen via de website van de gemeente Castricum. Mensen zonder computer kunnen dit op het gemeentehuis doen.

 • 2. Een abonnement geldt vanaf het moment van afgifte tot en met 31 december van het kalenderjaar. Een abonnement wordt slechts afgegeven op de eerste dag van de maand. Een abonnement is uitsluitend geldig in het kalenderjaar waarvoor het is afgegeven.

 • 3. Indien het abonnement gedurende het kalenderjaar aanvangt is enkel een bedrag voor het resterende aantal maanden verschuldigd.

 • 4. Als het verschuldigde bedrag niet binnen een van de termijnen als bedoeld in artikel 6, tweede lid wordt betaald, vervalt de aanvraag.

 • 5. Als de veerpont uit de vaart is genomen (voor regulier onderhoud of vanwege een calamiteit), wordt er geen restitutie verleend.

 • 6. Abonnementen (met uitzondering van het gereduceerde abonnement voor inwoners van De Woude) geven toegang tot beide veerponten (De Woude en Akersloot).

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. Het veergeld voor losse kaarten wordt geheven door middel van een mondelinge kennisgeving van het verschuldigde bedrag door de pontbeheerder bij afgifte van het gevraagde vervoersbewijs.

 • 2. In afwijking van artikel 5, eerste lid wordt, indien gebruik wordt gemaakt van de bij de overzetplaats aanwezige apparatuur, het veergeld voor losse kaarten geheven door middel van een elektronische kennisgeving van het verschuldigde bedrag via de bij de overzetplaats aanwezige apparatuur bij het elektronisch aanvragen van het vervoerbewijs.

 • 3. Het veergeld voor abonnementen wordt geheven door middel van een digitale kennisgeving van het verschuldigde bedrag bij het digitaal aanvragen.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het veergeld worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5, eerste lid mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het veergeld worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5, tweede lid elektronisch wordt gedaan, op het moment van het doen van de elektronische kennisgeving via de bij de overzetplaats aanwezige apparatuur, door middel van betaling via de apparatuur.

 • 3. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het veergeld worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5, derde lid wordt gedaan:

  • a.

   op het moment van het doen van de aanvraag door middel van betaling via Ideal;

  • b.

   of binnen twee weken na het doen van de aanvraag door middel van een bankoverschrijving.

   Na ontvangst van de betaling wordt het abonnement z.s.m. toegezonden.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Vrijstellingen

Veergeld wordt niet geheven ter zake van kinderen die aantoonbaar jonger dan 16 jaar zijn.

Artikel 8 Overgangsrecht

De Veergeldenverordening 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Veergeldenverordening Castricum 2021’.

Ondertekening

Aldus besloten in de voorzetting van de raadsvergadering van donderdag 12 november 2020 op donderdag 19 november 2020.

Mevrouw mr. V.H. Hornstra

griffier

De heer drs. A. Mans

voorzitter