Besluit kwijtscheldingsregels Castricum 2021

Geldend van 15-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit kwijtscheldingsregels Castricum 2021

De raad van de gemeente Castricum:

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020;

gezien het advies van de Commissie van 22 oktober 2020;

gelet op het bepaalde in artikel 255, derde lid, van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus;

besluit vast te stellen het volgende besluit:

Besluit kwijtscheldingsregels Castricum 2021

Artikel 1 Kwijtschelding

 • 1. Met toepassing van het in de artikelen 3, 4 en 5 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

  • a.

   afvalstoffenheffing;

  • b.

   rioolheffing;

  • c.

   leges voor de Nederlandse identiteitskaart en leges voor het thuisbezorgen van een reisdocument als dat niet op het gemeentehuis kan (artikel 1.2.1.5.1 tot en met artikel 1.2.1.5.3 en artikel 1.2.1.7.2 van de legestarieventabel behorend bij de legesverordening).

 • 2. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor het aantal ledigingen als bedoeld in artikel 2.1.1 van hoofdstuk 2 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021 behorende tarieventabel tot een maximum aantal ledigingen van 8.

 • 3. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor het aantal inworpen als bedoeld in artikel 2.1.2 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021 behorende tarieventabel tot een maximum aantal inworpen van 52.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten;

 • b.

  forensenbelasting;

 • c.

  leges: met uitzondering van de leges zoals bedoeld onder 1.2.1.5.1 tot en met 1.2.1.5.3 (de leges voor de Nederlandse identiteitskaart) en 1.2.1.7.2 (thuisbezorgen van een reisdocument als dat niet op het gemeentehuis kan);

 • d.

  lijkbezorgingsrechten;

 • e.

  marktgelden;

 • f.

  onroerende zaakbelasting;

 • g.

  precariobelasting;

 • h.

  precariobelasting kabels & leidingen;

 • i.

  reclamebelasting;

 • j.

  toeristenbelasting;

 • k.

  veergelden.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Overgangsrecht

De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2021.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Besluit kwijtscheldingsregels Castricum 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten in de voorzetting van de raadsvergadering van donderdag 12 november 2020 op donderdag 19 november 2020.

Mevrouw mr. V.H. Hornstra

griffier

De heer drs. A. Mans

voorzitter