Regeling vervallen per 31-12-2021

VERORDENING RIOOLHEFFING 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2021

Intitulé

VERORDENING RIOOLHEFFING 2021

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 3 december 2020;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2021

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c

  IBA: Individuele Behandeling van Afvalwater;

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater;

 • e.

  woning: perceel dat in hoofdzaak tot woning dient;

 • f.

  niet-woning: perceel, niet zijnde een woning.

Artikel 2. Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3. Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

 • 2.

  Ingeval het perceel een onroerende zaak is, wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 4. Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

 • 1.

  Voor percelen die in hoofdzaak tot woning dienen, wordt de belasting geheven naar een vast bedrag per perceel.

 • 2.

  Voor percelen die niet in hoofdzaak tot woning dienen, wordt de belasting geheven naar de waarde in het economische verkeer van het perceel.

 • 3.

  Ingeval het perceel een onroerende zaak is, is de waarde in het economische verkeer de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in artikel 7 bedoelde kalenderjaar geldt.

 • 4.

  Ingeval voor het perceel geen waarde op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van dat perceel bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 6. Belastingtarieven

 • 1.

  Het tarief voor percelen die in hoofdzaak tot woning dienen, bedraagt: € 207,02

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief voor percelen die in hoofdzaak tot woning dienen en waarbij sprake is van het gebruik van een door de gemeente beschikbaar gestelde IBA: € 155,92

 • 3.

  Het tarief voor percelen die niet in hoofdzaak tot woning dienen, bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf, namelijk: 0,1127% met dien verstande dat, per perceel niet meer wordt geheven dan: € 2.500,00

Artikel 7. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van alle op één aanslagbiljet verenigde aanslagen meer bedraagt dan € 10.000,00, dat dit bedrag en een bestuurlijke boete op dit aanslagbiljet moeten worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 3.

  Betaling via automatische incasso is voor alle aanslagen mogelijk. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt, ingeval machtiging is verleend tot automatische incasso en het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen € 100,00 of meer doch niet meer dan € 10.000,00 bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnbedragen waarvan de eerste termijn vervalt op de 28e dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen 56 dagen na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan geldt de betaaltermijn als bedoeld in het eerste lid.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11. Kwijtschelding

Van de belasting berekend naar artikel 6, lid 1 of lid 2 kan kwijtschelding worden verleend.

Artikel 12. Overgangsrecht

De "Verordening Rioolheffing Rucphen 2020" van 11 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolheffing Rucphen 2021.

 • Aldus vastgesteld door

  de raad van de gemeente Rucphen

  in zijn openbare vergadering van 16 december 2020,

   

  de griffier,

  de voorzitter,

   
   
   

  Th.P.P. Broek

  mr. M. van der Meer Mohr