Regeling vervallen per 31-12-2023

Nadere regels Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven Steenwijkerland 2020

Geldend van 15-12-2020 t/m 30-12-2023

Intitulé

Nadere regels Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven Steenwijkerland 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland.

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen de volgende:

Nadere regels Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven Steenwijkerland 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

Appartement:

 • a)

  deel van een gebouw waarvoor een vereniging van eigenaars is opgericht en waarop een appartementsrecht rust;

 • b)

  woning in een gebouw, waarvoor een wooncoöperatie is opgericht, of;

 • c)

  woning in een gebouw waarvoor een woonvereniging is opgericht.

Doe-het-zelfinitiatief: een initiatief van één of meer eigenaar-bewoners die alleen of in samenwerkingsverband aan de slag gaan met energiebesparende maatregelen.

Eigenaar-bewoner: een natuurlijke persoon die:

 • a)

  een woning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben;

 • b)

  gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben;

 • c)

  zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben in een woning van een wooncoöperatie en in verband daarmee lid is van die wooncoöperatie, of

 • d)

  op basis van zijn lidmaatschap van een woonvereniging het recht heeft om in een woning te wonen en daarin zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben.

Energiebesparende maatregelen: energiebesparende maatregelen zijn: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie en hoogrendementsglas, waarbij wordt verstaan onder:

 • -

  spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 1,1 [m2K/W];

 • -

  gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

 • -

  dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil of van de bestaande zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

 • -

  vloer- of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

 • -

  hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas, of door triple-glas in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K], al dan niet in combinatie met panelen;

 • -

  HR++ glas: glas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K];

 • -

  triple-glas: glas met een maximale U-waarde van 0,7 [W/m2K];

 • -

  panelen: panelen met minimaal dezelfde U-waarde als de glassoort waarmee deze worden gecombineerd.

Koopwoning: woning van een eigenaar-bewoner.

Woning: bestaande gebouwde onroerende zaak, die een zelfstandige woongelegenheid vormt alvorens renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd, niet zijnde een woonwagen of een woonboot, dan wel een bestaand appartement, dat een zelfstandige woongelegenheid vormt alvorens renovatie plaatsvindt en in voornoemde basisregistratie met een woonfunctie is geregistreerd.

Artikel 2. Algemene bepalingen

Een subsidie op grond van deze regeling mag niet gecombineerd worden met andere subsidies. Indien ter zake van het project reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt, kan de hoogte van de subsidie zodanig worden aangepast dat sprake is van geoorloofde staatssteun.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen door de eigenaar-bewoner van een koopwoning of een groep eigenaar-bewoners in samenwerkingsverband.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 4 wordt uitsluitend verstrekt aan een eigenaar-bewoner.

Artikel 6. Aanvraagvereisten

 • 6.1 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 6.2 Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   beeldmateriaal dat is voorzien van de datum waarop het beeldmateriaal is gemaakt van de afgeronde energiebesparende maatregelen;

  • b.

   een offerte, factuur of overeenkomst voor de aanschaf van de materialen.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar-bewoner van het pand waaraan de energiebesparende maatregelen worden getroffen;

 • b.

  de aanvrager voert zelfstandig of in samenwerkingsverband minimaal twee energiebesparende maatregelen uit aan de eigen woning.

Artikel 8. Subsidiehoogte

 • 8.1 De hoogte van de subsidie bedraagt 20% van het totale aankoopbedrag, inclusief belastingen, voor de materialen ten behoeve van de energiebesparende maatregelen met een maximum van € 300,- bij een individuele aanvrager die twee maatregelen doorvoert. Bij drie maatregelen is dit € 475,- en bij vier of meer maatregelen € 550,-.

 • 8.2 Bij elke extra aanvrager die vanuit een samenwerkingsverband de subsidie aanvraagt, ontvangt elke aanvrager € 50,- extra bovenop de bedragen zoals genoemd in artikel 8, lid 1, tot een maximum van € 200,- bij 5 of meer aanvragers.

Artikel 9. Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 9.1 In aanvulling op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 dient de subsidieaanvraag maximaal 6 maanden na aankoopdatum van de materialen ten behoeve van de energiebesparende maatregelen te worden ingediend.

 • 9.2 De subsidieontvanger kan eenmalig schriftelijk verzoeken om de termijn genoemd in het vorige lid met maximaal 6 maanden te verlengen.

Artikel 10. Plafond

 • 10.1 Het plafond voor deze Regeling bedraagt in totaal € 210.000,- (zegge: tweehondertienduizend euro). Dit bedrag komt in drie fases beschikbaar: € 50.000,- in 2020, € 80.000,- in 2021 en € 80.000,- in 2022.

 • 10.2 Het College kan het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de Regeling bijstellen.

 • 10.3 Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

 • 10.4 Wordt het subsidieplafond van het beschikbare budget per jaar zoals genoemd in artikel 10, lid 1, overschreden voordat het volledige budget beschikbaar is gesteld in 2022, dan worden de resterende aanvragen toegekend in het jaar opvolgend aan het jaar van aanvraag.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven Steenwijkerland 2020.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Als zich situaties voordoen waarvoor deze nadere regels geen oplossing bieden, dan beslist het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland.

Artikel 14. Geen verslag op grond van de Algemene wet bestuursrecht

De werking van artikel 4:24 van de Awb wordt uitgesloten voor subsidies die op basis van bepalingen uit deze verordening worden verleend.

Artikel 15. Werkingsduur en overgangsrecht

Deze regeling vervalt op 31 december 2023, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Ondertekening

aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

Rob Bats