Regeling vervallen per 31-12-2010

Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten 'TEMPO-regeling' Langedijk

Geldend van 30-07-2009 t/m 30-12-2010 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2009

Intitulé

Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten 'TEMPO-regeling' Langedijk

De raad stelt de volgende regeling vast:

Afdeling 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1 Citeertitel

1.1 Deze deelverordening kan worden aangehaald als TEMPO-regeling.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze deelverordening wordt verstaan onder:

a ISV: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

b ISV-fonds: door de gemeenteraad geaccordeerd fonds ter ondersteuning van woonbeleid

c de gemeente: de Gemeente Langedijk

d voorwaarden: de artikelen uit deze deelverordening

e bepalingen: de artikelleden uit deze deelverordening

f subsidieplafond: het maximum bedrag dat voor deze subsidie beschikbaar is

g subsidiebedrag: toegekende bedrag van gemeente voor isolerende maatregelen

h bericht subsidieverlening: voorlopige toekenning van de subsidie +

aanvraagformulier subsidievaststelling

i bericht subsidievaststelling: definitieve toekenning van de subsidie

j subsidiënt: de instantie die subsidie verleent, in dit geval de gemeente Langedijk

k bestaande bouw: een woning die bewoond wordt door de eigenaar-bewoner op

het moment dat de subsidieaanvraag wordt ingediend.

l regeling: de TEMPO-regeling

m eigenaar-bewoner: particuliere woningbezitter die woning voor eigen bewoning gebruikt

n externe uitvoering: het laten uitvoeren van de maatregelen door een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming

o Doe-Het-Zelf uitvoering: Het zelf uitvoeren van de maatregelen of het laten uitvoeren door een niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming

Artikel 3 Algemene bepalingen

3.1 De gemeente kan in uitzonderlijke gevallen afwijkend van een of meer van de voor deze deelverordening geldende bepalingen handelen als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

3.2 De gemeente behoudt zich het recht voor aanpassingen aan te brengen binnen deze deelverordening als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Aanpassingen zullen te allen tijde worden gecommuniceerd via de geëigende gemeentelijke communicatie-instrumenten.

3.3 Voor gevallen waarin deze deelverordening niet voorziet, beslist het College van burgemeester en wethouders op basis van een advies van de voor dat specifieke aspect van de deelverordening verantwoordelijke beleidsfunctionaris en diens leiding-gevende.

Afdeling 2 SUBSIDIEGRONDSLAG

Artikel 4 Reden tot instelling van de subsidie

4.1 De reden tot instelling van deze stimuleringsregeling is in te spelen op de vraag vanuit burgers naar subsidiëring van energiebesparende maatregelen in bestaande woningbouw. Daarnaast ondersteunt deze regeling de Gemeente Langedijk in de ambities uit het beleidsprogramma Duurzame Ontwikkeling. Als zodanig vormt deze subsidieregeling een aanvulling op bestaande subsidies vanuit rijk en provincie die gericht zijn op maatregelen ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

4.2 De aan te wenden middelen zijn op verzoek van de raad vrijgemaakt vanuit het overschot OZB 2009 en het ISV-fonds van de gemeente. Concreet betekent dit dat er € 75.000,- beschikbaar is gekomen ten behoeve van deze regeling.

Artikel 5 Doelstellingen

5.1 Doel van de regeling is eigenaar-bewoners van bestaande bouw te stimuleren hun woning beter thermisch te isoleren door een financiële tegemoetkoming beschikbaar te stellen voor thermisch isolerende maatregelen.

Artikel 6 Doelgroep

6.1 In aanmerking voor deze regeling komen uitsluitend eigenaar-bewoners van bestaande bouw binnen de Gemeente Langedijk die energiebesparende maatregelen in hun woning willen uitvoeren of hebben uitgevoerd. Woningcorporaties, particuliere woningverhuurders en andere marktpartijen zijn uitgesloten. De bestaande bouw dient van voor het jaar 2000 te zijn.

Afdeling 3 SUBSIDIEKADER

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

7.1 De regeling subsidieert uitsluitend thermisch isolerende maatregelen die gerelateerd zijn aan het reduceren van het energiegebruik in de woning.

Het gaat daarbij om de volgende maatregelen:

a Rendementsverhogende glasvervangingsmaatregelen met een U-waarde van maximaal 1,6 w/m2K. Hiertoe behoren gewoon dubbelglas, HR glas en HR++. De voorkeur van de Gemeente Langedijk gaat uit naar het HR ++ glas. Derhalve wordt voor HR ++ glas het hoogste subsidiebedrag beschikbaar gesteld.

b Thermisch isolerende maatregelen als massieve muurisolatie, spouwmuurisolatie, paneelisolatie, dakisolatie en vloerisolatie. De gemeente wil, waar mogelijk, stimuleren dat de isolatiewaarde (Rc ) minimaal 3,5 m2K/W bedraagt. Derhalve wordt hiervoor het hoogste subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Voor isolerende maatregelen gaat de voorkeur van de gemeente uit naar hernieuwbare isolatiematerialen als houtvezel, kokos, kurk, schapenwol, schelpen, vilt en vlaswol.

c Andere maatregelen die naar het oordeel van de Gemeente Langedijk passen in het kader van deze regeling.

7.2 In beginsel komen maatregelen als duurzame energieopwekking (bijv. PV-systemen, kleine windturbines), grote energiebesparende installaties (bijv. LT-verwarming, microwarmtekracht) en andere kleinschalige energiebesparingsmiddelen (spaarlampen, leidingisolatie) niet in aanmerking. Het is echter wel de bedoeling dat een deel van dergelijke maatregelen mettertijd gesubsidieerd worden vanuit extra subsidiegelden.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdeelsleutel

8.1 Voor deze stimuleringsregeling geldt een subsidieplafond van € 75 .000,-

8.2 De subsidieverlening geschiedt op volgorde van ontvangst van aanvraagformulieren. Indien honorering van de aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het subsidieplafond wordt overschreden wordt de volgorde van ontvangst bepaald door middel van loting.

8.3 Indien het subsidieplafond binnen de looptijd van deze regeling niet wordt bereikt, dan wordt het resterende budget ingezet voor verlenging van de subsidieregeling of voor andere energiebesparende gemeentelijke regelingen zoals genoemd in artikel 7.2.

8.4 Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt 50% van de gemaakte kosten, met een maximale bijdrage per vierkante meter isolerende maatregelen zoals in bijlage 1 is weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in isolerende maatregelen die zelf worden aangebracht (Doe-Het-Zelf-maatregelen) en isolerende maatregelen die worden uitgevoerd door een bij een Kamer van Koophandel ingeschreven organisatie (externe uitvoering).

8.5 Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per woning bedraagt €1.500,-

Afdeling 4 PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 9 Subsidieaanvraag

9.1 Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende de looptijd van deze regeling.

9.2 Particulieren kunnen meerdere subsidieaanvragen indienen voor zover het maximum te subsidiëren bedrag per woning in het kader van eerdere aanvragen nog niet werd bereikt.

9.3 Aanvragen die ná de looptijd van deze regeling worden ingediend, neemt de gemeente niet in behandeling.

9.4 Aanvragen moeten via een ‘aanvraagformulier TEMPO-regeling’ worden gedaan. Vanaf de inwerkingtreding van deze regeling kan men het ‘aanvraagformulier TEMPO-regeling’ downloaden van de gemeentelijke website of afhalen op het gemeentehuis bij de informatiebalie. Het aanvraagformulier is ook telefonisch te verkrijgen via 0226 33 44 83

9.5 Aanvraagformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend naar de gemeente gestuurd te worden. De tenaamstelling van het rekeningnummer van de beoogde subsidieontvanger dient, evenals het adres, gelijk te zijn aan dat van de subsidieaanvrager.

9.6 Alle bescheiden van de aanvraag moeten worden toegestuurd naar:

Gemeente Langedijk

‘TEMPO-regeling’

Postbus 15

1723 ZG Noord-Scharwoude

Artikel 10 Subsidieverlening

10.1 Bij de subsidieverlening is de volgorde van ontvangst van de aanvragen maatgevend, met in achtneming van artikel 15, lid 1 en 2.

10.2 Indien de gemeente besluit subsidie te verlenen, dan ontvangt de aanvrager een ‘bericht subsidieverlening’. In het ‘bericht subsidieverlening’ wordt het voorlopige subsidiebedrag vastgesteld.

Artikel 11 Gronden voor niet in behandeling nemen en weigering

11.1 Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden zoals in deze regeling gesteld worden geweigerd.

11.2 Indien het subsidieplafond is overschreden, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en ontvangt de subsidieaanvrager een ‘bericht afwijzing subsidie’.

11.3 Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden eveneens niet in behandeling genomen en ontvangt de subsidieaanvrager een ‘bericht afwijzing subsidie’

11. 4 Tegen een ‘bericht afwijzing subsidie’ kan binnen een termijn van zes weken bezwaar worden aangetekend.

Artikel 12 Subsidievaststelling en intrekking

12.1 De subsidievaststelling vindt plaats nadat de gemeente de gevraagde bescheiden zoals gesteld in artikel 14 van deze deelverordening heeft ontvangen.

12.2 Het ‘bericht subsidievaststelling’ vormt het definitieve besluit inzake de gedane subsidieaanvraag. In het ‘bericht subsidievaststelling’ wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Dit bericht wordt de subsidieaanvrager toegestuurd.

12.3 Het doel van de subsidie kan met de subsidievaststelling niet meer worden gewijzigd ten opzichte van de eerder afgegeven ‘bericht subsidieverlening’. Wel is het mogelijk dat op grond van nieuwe informatie het toegekende bedrag wordt verlaagd ten opzichte van vermelde bedrag in het ‘bericht subsidieverlening’.

12.4 Tegen het ‘bericht subsidievaststelling’ kan binnen een termijn van zes weken bezwaar worden aangetekend.

12.5 Als niet binnen de termijn zoals gesteld in artikel 14 de ‘aanvraag subsidievaststelling’ is ingediend wordt de subsidieverlening ingetrokken

12.6 Toegekende middelen zoals deze vermeld staan in het ‘bericht

subsidieverlening’ kunnen worden ingetrokken als blijkt dat de subsidieaanvrager in gebreke is gebleven of anderszins aantoonbaar heeft gehandeld op een wijze die indruist tegen het gedachtegoed van deze regeling.

Artikel 13 Betaling en terugvordering

13.1 Het subsidiebedrag van de genomen maatregelen wordt in één termijn uitbetaald. Het subsidiebedrag zal na vaststelling van het subsidiebedrag binnen een redelijke termijn worden overgemaakt. De gemeente streeft ernaar om de betaling binnen 4 weken verzorgd te hebben.

13.2 In alle gevallen van aantoonbare grove nalatigheid, bij constatering van fraude of een combinatie van beide van de kant van de subsidieaanvrager in relatie tot deze regeling, zal de gemeente onmiddellijk besluiten tot terugvordering van de toegekende subsidie. Dit kan maximaal tot één jaar na de subsidievaststelling.

Artikel 14 Verplichtingen subsidieaanvrager

14.1 De subsidieaanvrager dient het formulier ‘aanvraag subsidievaststelling’ die als bijlage ‘bericht subsidieverlening’ is verstuurd zorgvuldig te bewaren om deze mee te kunnen sturen met bewijs van uitvoering als de maatregel is afgerond.

14.2 De subsidieaanvrager dient binnen 8 maanden na het ‘bericht subsidieverlening’ de energiebesparende maatregelen te hebben voltooid en de documenten zoals genoemd in artikel 14.3 toegestuurd te hebben (volgens de gegevens gelijk aan artikel 9, lid 6) teneinde de geldsom waarop aanspraak kan worden gemaakt te kunnen aanwenden.

14.3 Voor de vaststelling van de subsidie dient de subsidieaanvrager minimaal de ‘aanvraag subsidievaststelling’ met bewijs van uitvoering te overleggen zoals beschreven in het document ‘bericht subsidieverlening’. Bewijs van uitvoering bestaat in ieder geval uit de rekening van een bij een Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming die de maatregelen heeft uitgevoerd. In het geval van Doe-Het-Zelf-uitvoering betreft het in ieder geval de rekening(en) van het aangeschafte en gebruikte materiaal.

14.4 Uit het bewijs van uitvoering moeten ook de Rc- waarden en/of U-waarden blijken.

14.5 De subsidieaanvrager gebruikt de toegezegde middelen uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.

14.6 De subsidieontvanger is gehouden de ambtenaren van de gemeente op verzoek de genomen maatregelen te tonen of hierover op een eenvoudige wijze te rapporteren indien de gemeente daarom vraagt.

14.7 Indien de subsidieaanvrager dan wel de subsidiënt van mening is dat ten onrechte een subsidie is toegekend of de subsidieaanvrager door een administratieve fout aanmerkelijk meer heeft gekregen dan waar deze recht op zou hebben gehad volgens de voorwaarden van deze regeling, dan dient de aanvrager het overgemaakte bedrag onverwijld terug te betalen.

Afdeling 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 Afhandelingstermijn

15.1 Gemeente Langedijk streeft ernaar een ‘bericht subsidieverlening’ toe te sturen binnen een termijn van vier weken na de ontvangstdatum van het ‘aanvraagformulier TEMPO-regeling’. Als de aanvraag niet volledig is, ontvangt de subsidieaanvrager hierover een mededeling waarin staat aangegeven welke gegevens ontbreken.

15.2 Indien de subsidieaanvrager gebruik maakt van het recht om de aanvraag op een later tijdstip van een aanvulling te voorzien, dan geldt het moment waarop deze aanvulling bij de gemeente is binnengekomen als ontvangstdatum van de aanvraag.

15.3 Gemeente Langedijk streeft ernaar een ‘bericht subsidievaststelling’

toe te sturen binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de gevraagde bescheiden inzake de afronding van de genomen energiebesparende maatregel(en).

15.4 Gemeente Langedijk streeft ernaar binnen vier weken een ‘bericht

afwijzing subsidie’ toe te sturen indien de subsidieaanvrager niet voldoet aan de voorwaarden voor de subsidieaanvraag dan wel dat deze zijn verplichtingen zoals gesteld in artikel 14 niet blijkt te zijn nagekomen.

Artikel 16 Werkingsduur

16.1 Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf het moment dat de stimuleringsregeling via de daartoe geigende gemeentelijke communicatie-instrumenten (stadsnieuws, website) bekend gemaakt wordt.

16.2 De gemeente wil eigenaar-bewoners die energiebesparende maatregelen in kalenderjaar 2009 hebben uitgevoerd ook financieel tegemoetkomen, omdat deze bijdragen aan haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Derhalve geldt de regeling met terugwerkende kracht voor isolerende maatregelen die vanaf 1 juli 2009 zijn uitgevoerd.

16.3 De stimuleringsregeling komt te vervallen per 31 december 2010 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Ondertekening

Vastgesteld door de gemeenteraad van Langedijk, 30 juni 2009.
De griffier, De voorzitter,

Bijlage Bijlagen

Bijlage TEMPO regeling