Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Staphorst

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Staphorst

De raad van de gemeente Staphorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020, nummer ADV/20 – 14964;

gelet op de artikelen

 • -

  gelet op artikel 4a derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

 • -

  gelet op artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Staphorst

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening, of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van acht weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Staphorst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 15 december 2020.

G.J. Kok MDR,

voorzitter

S. Voortman,

griffier.

Toelichting

De wijziging geeft uitvoering aan artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang van 1 januari 2021 zal gelden. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 239).

Artikelsgewijs

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de Nationale Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke termijn, door de raad in een gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert.

Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld.

De beslistermijn is bepaald op acht weken. Hiermee sluiten we aan op de beslistermijnen zoals die in het gehele sociale domein gelden.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Vanaf die datum is in artikel 4a, derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad neergelegd om een beslistermijn vast te stellen van maximaal acht weken.

 • 2.

  In dit artikel is de citeertitel van deze verordening neergelegd.