Regeling energievouchers kleine maatregelen

Geldend van 12-12-2020 t/m heden

Intitulé

Regeling energievouchers kleine maatregelen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven;

gezien het subsidiebesluit Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

overwegende dat de gemeente conform de RRE (rijksregeling Regeling Reductie Energiegebruik) vereisten in november 2019 een voorstel ingediend heeft en dat in december 2019 dit voorstel is toegekend en de gelden voor de uitvoering van het voorstel in januari 2020 ter beschikking gesteld zijn aan de gemeente voor uitvoering in 2020, later verlengd tot 1 april 2021.

besluit vast te stellen de volgende nadere regeling:

Regeling energievouchers kleine maatregelen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Regionaal Energieloket: landelijke organisatie die duurzame diensten voor gemeentes verzorgt.

 • b.

  Energievouchers: een financiële bijdrage voor de aanschaf van een aantal kleine energie besparende maatregelen zoals ledlampen, energiemeter e.d.

 • c.

  Aanvrager: eigenaar en tevens bewoner van een voor permanente bewoning bestemde en bestaande koopwoning binnen het grondgebied van de gemeente Veldhoven.

 • d.

  Het college: college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.

Artikel 2 Doelstelling

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van een duurzaamheidsmaatregel in de lijn van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik. Deze regeling stimuleert eigenaren van een woning maatregelen te nemen m.b.t. woonverduurzaming die een reductie van CO2 uitstoot tot gevolg hebben. Het verstrekken van energievouchers is daar een voorbeeld van.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande koopwoning binnen het grondgebied van de gemeente Veldhoven.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de subsidie is een subsidieplafond vastgesteld van € 73.000.

 • 2.

  Een energievoucher heeft een waarde van € 50,00.

 • 3.

  Energievouchers kunnen, indien beschikbaar, tot 15 maart 2021 worden aangevraagd, en zijn geldig tot uiterlijk 1 april 2021.

Artikel 5 Bevoegdheden Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket is bevoegd om:

 • a.

  aanvragen om een energievoucher te behandelen;

 • b.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • c.

  met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, een energievoucher te verstrekken;

Artikel 6 Energievoucher subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt via www.regionaalenergieloket.nl een energievoucher aan via een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier.

 • 2.

  De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:

 • a.

  naam en het adres van de aanvrager;

 • b.

  emailadres van de aanvrager;

 • c.

  telefoonnummer van de aanvrager;

 • 3.

  Het Regionaal Energieloket bewaakt dat er maximaal 1350 energievouchers uitgereikt worden.

Hoofdstuk 2 Procedure

Artikel 7 Inwisselen energievoucher

 • 1.

  De energievoucher is inwisselbaar via de webshop van het Regionaal Energieloket.

 • 2.

  In de webshop kan een keuze gemaakt worden uit een assortiment van energiebesparende producten.

 • 3.

  Bij het afrekenen vult aanvrager de kortingscode van de energievoucher in. De waarde van de energievoucher wordt dan in mindering gebracht op het totaalbedrag.

 • 4.

  Elke vouchercode is uniek en kan maar eenmalig gebruikt worden.

 • 5.

  Per adres kan eenmalig een energievoucher aangevraagd worden.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de 1e dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 1 april 2021.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald regeling energievouchers kleine maatregelen.

Ondertekening

Aldus besloten op 8 december 2020.

De secretaris, De burgemeester,

N. Bex M. Delhez