Voucherregeling waterzijdig inregelen cv installatie

Geldend van 24-03-2021 t/m heden

Intitulé

Voucherregeling waterzijdig inregelen cv installatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven;

gezien het subsidiebesluit Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

overwegende dat:

de gemeente conform de RRE (rijksregeling Regeling Reductie Energiegebruik) vereisten in november 2019 een voorstel ingediend heeft en dat in december 2019 dit voorstel is toegekend en de gelden voor de uitvoering van het voorstel in januari 2020 ter beschikking gesteld zijn aan de gemeente voor uitvoering in 2020, later verlengd tot 1 april 2021.

het ingediende voorstel is gebaseerd op een 5-tal activiteiten waaronder:

Waterzijdig inregelen voor 100 huishoudens door Veldhoven Duurzaam i.s.m. lokale installateurs op basis van vouchers.

besluit vast te stellen de volgende nadere regeling:

Voucherregeling waterzijdig inregelen cv installatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Installateur: een installatiebedrijf die de verantwoordelijkheid op zich neemt om het waterzijdig inregelen van de cv installatie en radiatoren uit te voeren en die een overeenkomst met de gemeente is aangegaan;

 • b.

  Installatie: alle activiteiten van de installateur, daarbij inbegrepen de door de installateur te leveren materialen om de CV installatie van een woning conform een vaste methodiek en met een voorspelbaar resultaat waterzijdig in te regelen.

 • c.

  WZI-voucher: een financiële bijdrage van maximaal € 400 voor het waterzijdig inregelen van een cv installatie en radiatoren.

 • d.

  aanvrager: eigenaar en tevens bewoner van een voor permanente bewoning bestemde en bestaande koopwoning binnen het grondgebied van de gemeente Veldhoven

Artikel 2 Doelstelling

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van een duurzaamheidsmaatregel in de lijn van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik. Deze regeling stimuleert eigenaren van een woning maatregelen te nemen m.b.t. woonverduurzaming die een reductie van CO2 uitstoot tot gevolg hebben. Waterzijdig inregelen is daar een voorbeeld van,

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op aanvragen die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande koopwoning binnen het grondgebied van de gemeente Veldhoven.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de subsidie is een subsidieplafond vastgesteld van € 40.000.

 • 2.

  Een WZI-voucher heeft een waarde van maximaal € 400,00.

 • 3.

  Vouchers zijn geldig tot uiterlijk 31 december 2021.

Artikel 5 Bevoegdheden Veldhoven Duurzaam

 • 1.

  Veldhoven Duurzaam is bevoegd om:

 • a.

  Een WZI-voucher te verstrekken aan aanvrager van Veldhoven die daartoe een verzoek indienen bij Veldhoven Duurzaam

 • b.

  Te bewaken dat er maximaal 100 vouchers worden uitgegeven.

 • c.

  De aanvragers van de relevante informatie te voorzien om ze in staat te stellen een offerte aan te vragen bij een installateur.

 • 2.

  Veldhoven Duurzaam informeert de gemeente over de uitgegeven vouchers, om zo de geldigheid van de voucher door de gemeente te kunnen laten vaststellen op het moment dat een aanvrager bij de gemeente een verzoek om uitbetaling doet.

Hoofdstuk 2 Procedure

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager vraagt bij Veldhoven Duurzaam een WZI voucher aan door een email te sturen naar info@veldhovenduurzaam.nl.

 • 2.

  De per email in te dienen aanvraag bevat tenminste:

 • a.

  Naam en adres van de aanvrager;

 • b.

  Het telefoonnummer van de aanvrager;

 • 3.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Artikel 7 Procedure

 • 1.

  Veldhoven Duurzaam bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 5 werkdagen per email.

 • 2.

  Veldhoven Duurzaam plant, indien nodig, een opnamebezoek met aanvrager en beoordeelt de CV installatie en legt relevante gegevens (aantal radiatoren, oppervlakte e.d.) vast.

Artikel 8 Offerte en opdrachtverstrekking

 • 1.

  Aanvrager vraagt met de ontvangen gegevens een offerte aan bij een of meerdere installateurs.

 • 2.

  Na ontvangst van de offerte(s) verstrekt aanvrager een opdracht aan een installateur naar keuze.

 • 3.

  Tussen de afgiftedatum van de WZI-voucher en de installatie zit maximaal 11 maanden.

Artikel 9 Betaling

 • 1.

  Na de installatie stuurt de installateur de factuur aan de aanvrager.

 • 2.

  Aanvrager voldoet de factuur aan installateur.

 • 3.

  Vervolgens stuurt aanvrager de volgende gegevens via emailadres gemeente@veldhoven.nl naar de gemeente:

 • a.

  Een goed leesbare kopie van de betaalde factuur;

 • b.

  Het WZI-voucher nummer;

 • c.

  Bankrekeningnummer en tenaamstelling.

 • 4.

  Na controle van de gegevens wordt, na akkoord, het subsidiebedrag uitbetaald aan de aanvrager.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de 1e dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 1 januari 2022.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Voucherregeling waterzijdig inregelen cv installatie

Ondertekening

Aldus besloten op 8 december 2020

De secretaris, De burgemeester,

N. Bex M. Delhez