Regeling vervalt per 31-12-2024

Subsidieregeling Talentontwikkeling

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Talentontwikkeling

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 145 de Provinciewet en artikel 1.3 van de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Talentontwikkeling vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 8 december 2020

Kenmerk: 4.2/2020002492

Uitgegeven: 10 december 2020

Subsidieregeling Talentontwikkeling

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Culturele organisatie: culturele stichting of vereniging zonder winstoogmerk, inclusief cultuur producerende en ondersteunende instellingen, ingeschreven bij de KvK, gevestigd in Drenthe.

 • b.

  Cultureel professional: iemand die beroepsmatig werkzaam is in de sector kunst en cultuur en die als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • c.

  Cultureel vermogen: is een nieuwe manier van kijken naar de maatschappelijke betekenis van cultuur. Die manier van kijken richt zich op de vraag: ‘hoe kunnen we samen nog beter uitdagende culturele ontmoetingen faciliteren voor iedereen?’ Meer hierover is te lezen in de toelichting bij deze regeling.

 • d.

  Drents talent: natuurlijk persoon met een bijzondere wens om zich een culturele uitingsvorm eigen te maken en die te delen met anderen.

 • e.

  Natuurlijk persoon: een particulier woonachtig in Drenthe.

 • f.

  Ondersteuningsverklaring: schriftelijke onderbouwing waaruit blijkt dat de werkwijze ondersteunend is aan het principe van Cultureel vermogen.

 • g.

  Talentontwikkeling: het ontwikkelen van talenten via een doelgericht programma waarmee zij actief nieuwe culturele uitingsvormen leren en die delen met anderen.

Artikel 2. Doel

De subsidie heeft tot doel om door middel van het principe van Cultureel vermogen talentontwikkeling te stimuleren.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor nieuwe maatwerkprojecten:

 • a.

  waarbij Drentse talenten met ondersteuning van cultureel professionals in een afgebakende periode aan hun ontwikkeling werken en een product ontwikkelen, of;

 • b.

  waarin (een) nieuwe deelnemersgroep(en) worden betrokken in uitdagende culturele ontmoetingen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  een culturele organisatie

 • b.

  een natuurlijk persoon

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier, waarin wordt aangegeven welke stukken aangeleverd dienen te worden. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van een projectplan.

 • 2.

  Bij een aanvraag ingediend door een natuurlijk persoon, worden aanvullend de volgende stukken aangeleverd:

  • a.

   een offerte van de ondersteunende cultureel professional of culturele organisatie

  • b.

   ondersteuningsverklaring van de ondersteunende cultureel professional of culturele organisatie

 • 3.

  Indien de aanvrager minderjarig is, dient de wettelijk vertegenwoordiger het aanvraagformulier te ondertekenen.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  het project tot de reguliere werkzaamheden van de aanvrager behoort, zoals regulier aanbod van cursussen, lessen of onderwijsprogramma’s;

 • b.

  een soortgelijk project al is of wordt uitgevoerd;

 • c.

  de culturele organisatie een boekjaarsubsidie van de provincie Drenthe ontvangt;

 • d.

  er in hetzelfde jaar reeds een subsidie is verstrekt onder deze regeling aan dezelfde aanvrager.

Artikel 7. Toetsingscriteria

Cultureel vermogen ontwikkelt zich als mensen elkaar cultureel ontmoeten. Cultureel vermogen heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  cultuur bewuster beschouwen en beleven

 • 2.

  omgaan met culturele verschillen

 • 3.

  culturele uitingsvormen ontwikkelen

 • 4.

  samen nieuwe cultuur maken

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de subsidieaanvraag gericht zijn op de hierboven onder 3. en 4. genoemde doelstellingen.

Daarnaast moet worden voldaan aan de vereiste toetsingscriteria zoals genoemd onder A. en moet aanvullend worden voldaan aan minimaal één van de criteria zoals genoemd onder B.

 • A.

  Vereiste criteria

 • 1.

  Het project is gericht op talentontwikkeling;

  • a.

   indien de aanvrager een Drents talent is, is het project gericht op hun talentontwikkeling onder begeleiding van één of meerdere cultureel professionals;

  • b.

   indien de aanvrager een culturele organisatie is, is het project gericht op uitdagende culturele ontmoetingen voor nieuwe doelgroepen.

 • 2.

  Het project bevat tenminste één openbare presentatie in de provincie Drenthe of, indien mogelijk online.

 • 3.

  Het project vormt een aanvulling op het bestaande aanbod, door te voldoen aan minimaal één van de volgende eigenschappen:

  • a.

   verbreding: het project is vernieuwend op deze plek of voor deze doelgroep (het is niet ‘meer van hetzelfde’);

  • b.

   vernieuwing: een culturele activiteit die nog niet of nauwelijks in Drenthe wordt aangeboden.

 • 4.

  Het project is toegankelijk voor iedereen. Dat wil zeggen: ook mensen met een beperking, lagere geletterdheid of andere taal kunnen deelnemen aan het project (zie ook artikel 8).

 • B.

  Aanvullend op bovenstaande criteria wordt voldaan aan minimaal één van de volgende criteria

 • 1.

  Het project verbindt aantoonbaar alle vier van de in het begin van dit artikel genoemde elementen van cultureel vermogen met elkaar, in samenwerking met andere instellingen (scholen, andere culturele initiatieven, jongerenwerk, een welzijns- of zorginstelling).

 • 2.

  Het project maakt aannemelijk dat zij doorwerking heeft ook nadat het project is afgelopen.

 • 3.

  Het project werft actief mensen die uit zichzelf niet zo snel meedoen aan culturele projecten.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

 • 1.

  De kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  Kosten voor laagdrempelige aanpassingen aan een accommodatie of interieur zijn subsidiabel, indien deze aanpassingen ervoor zorgen dat het project voor iedereen toegankelijk is.

Artikel 9. Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het opbouwen van reserve/eigen vermogen

 • b.

  btw voor zover aftrekbaar of te verrekenen

 • c.

  fysieke investeringen in accommodaties of interieur (verbouw), met uitzondering van laagdrempelige aanpassingen met betrekking tot toegankelijkheidsdoeleinden

 • d.

  de aanschaf van apparatuur

Artikel 10. Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 1.000,-- en een maximum van € 5.000,--.

 • 2.

  Kosten die betrekking hebben op de toegankelijkheid, als bedoeld in artikel 8, lid 2 zijn 100% subsidiabel.

Artikel 11. Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 12. Staatssteun

Subsidie wordt slechts verleend in overeenstemming met Europese regels inzake staatssteun.

Artikel 13. Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 14. Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021 en vervalt op 31 december 2024.

Toelichting

Wat is cultureel vermogen?

De provincie Drenthe kijkt naar talentontwikkeling door de bril van ‘cultureel vermogen’. Wat houdt dit precies in?

Cultureel Vermogen is een nieuwe manier van kijken naar de maatschappelijke betekenis van cultuur. Het uitgangspunt is dat we elkaar cultureel moeten “verstaan” om goed met elkaar te kunnen samenleven. Daarvoor zijn vermogens nodig; ‘cultureel vermogen’. Dat vermogen groeit als mensen betekenisvolle, culturele ontmoetingen met elkaar hebben.

De vraag die de provincie zichzelf stelt is: ‘hoe kunnen we samen nog beter uitdagende culturele ontmoetingen faciliteren voor iedereen?’ Deze subsidieregeling moet daaraan bijdragen.

De bouwstenen van cultureel vermogen

Cultureel vermogen bestaat uit vier centrale bouwstenen: zie ook dit filmpje https://vimeo.com/455449443

 • 1.

  Cultuur bewuster beschouwen en beleven. Hier gaat het vooral om kennis van cultuur en cultureel (zelf)bewustzijn.

 • 2.

  Omgaan met culturele verschillen. Hier gaat het om ervaren dat er in de wereld culturele verschillen en uiteenlopende uitdrukkingsvormen, -tradities en ‘disciplines’ zijn en de mogelijkheid ontwikkelen om met die verschillen zelfbewust, creatief en speels om te kunnen gaan.

 • 3.

  Culturele uitingsvormen ontwikkelen. Dit is jezelf leren uitdrukken in een expressieve discipline en ervaren hoe het is om met stijlen, verwachtingen en conventies te spelen.

 • 4.

  Samen nieuwe cultuur maken. Dit is kunnen deelnemen aan het culturele leven en samen met anderen de culturele omgeving actief vormgeven.

Met deze regeling richt de provincie zich vooral op het faciliteren van de derde en vierde bouwsteen

afbeelding binnen de regeling

Cultureel vermogen, participatie en inclusie

Cultureel vermogen is een inclusief begrip, het geeft een bredere en meer samenhangende basis aan begrippen die de provincie eerder al hanteerde: (cultuur)participatie en inclusie.

Cultureel vermogen is gericht op het verbinden en het verrijken van het culturele proces tussen mensen. Dat betekent dat er altijd aansluiting is bij een cultureel proces dat er bij die mensen al is. Zo biedt cultureel vermogen een referentiekader om te werken aan de verbreding en verdieping van de cultuurparticipatie van alle mensen.

Zie ook: www.lkca.nl/cultureelvermogen.

Ondertekening