Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Geldend van 11-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

De raad van de gemeente Almere,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende: verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ´dag´: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

 • b.

  ´week´: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • c.

  ´maand´: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met dag (n-1)e in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

 • d.

  ´jaar´: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met dag (n-1)e in het volgende kalenderjaar.

 • e.

  ´kalenderjaar´: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam’ leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van het door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij horende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

 • d.

  de in artikel 3.2.1 en 3.2.2 van de tarieventabel genoemde aanvragen indien het activiteiten betreft met een aantoonbaar liefdadig doel.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als volle eenheid gerekend.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de op grond van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel verschuldigde leges worden betaald op het moment van kennisgeving, behoudens het bepaalde in lid 2.

 • 2. Indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt toegezonden, dienen de leges te worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. Indien het betreft leges, geheven op grond van Titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, kunnen burgemeester en wethouders een voorlopig bedrag vorderen tot 80% van het bedrag waarop de leges vermoedelijk uiteindelijk zullen worden vastgesteld.

 • 4. Het voorlopig gevorderde bedrag dient te worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 5. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling.

 • 2. Bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien dit plaatsvindt voordat een halfjaar van de geldigheidsduur is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van de bescheiden, waarop het recht heeft, is verbruikt, wordt op aanvraag teruggaaf verleend tot de helft van de voor het abonnement verschuldigde leges.

 • 3. Indien het niet verstrekken, intrekken of wijzigen van een vergunning het gevolg is van het verstrekken van onjuiste gegevens door, namens of vanwege de aanvrager, vindt geen teruggaaf van de verschuldigde leges plaats.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden.

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant, de tarieven niet meer dan 5% wijzigen en het de volgende hoofdstukken en onderdelen uit Titel I van de tarieventabel betreft:

 • hoofdstuk 1 (akten burgerlijke stand);

 • hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • hoofdstuk 4 (verstrekking uit de Basisregistratie Personen)

 • hoofdstuk 9 (verklaring omtrent gedrag)

 • hoofdstuk 9 (naturalisatie en optie)

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 3. De “Verordening leges Almere 2020”, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4. De in Titel II van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening, genoemde UAV 2012 en NEN 2580 worden bekendgemaakt door ter inzagelegging op het stadhuis van Almere.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als de ”Legesverordening Almere 2021’’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 november 2020.

de griffier, de voorzitter,

J.D. Pruim F.M. Weerwind

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2021.

(bedragen in euro)

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

(vervallen)

Hoofdstuk 18

Kabels en Leidingen

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Voortoets voorgenomen plan of gebruik

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering / verrekening

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Overige verstrekte diensten

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Speelautomatenhallen

Hoofdstuk 3

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 4

Seksinrichtingen

Hoofdstuk 5

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 6

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 7

Vervallen

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief 2021

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met gebruikmaking van de trouwzaal, op een andere tijd of andere wijze dan waarop een voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos plaats heeft op:

 

1.1.1.1

werkdagen

 

1.1.1.1.a

van 9.00 uur tot en met 11.00 uur

€ 188,65

1.1.1.1.b

van 12.00 uur tot en met 16.00 uur

€ 339,10

1.1.1.1.c

van 17.00 uur tot en met 19.00 uur

€ 489,50

1.1.1.2

zaterdag van 11:00 uur tot en met 14:00 uur in het Stadhuis op andere locaties op zaterdag en ook op andere tijdstippen dan genoemd in artikel 1.1.1.1. a en 1.1.1.1.b

€ 762,90

1.1.1.3

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op andere tijdstippen dan genoemd onder 1.1.1. tot en met 1.1.1.2 in aangewezen locaties buiten het Stadhuis, in bijzondere gevallen, ter beoordeling aan de ambtenaar burgerlijke stand, wordt het in artikel 1.1.1.2 genoemde tarief verhoogd met

€ 273,50

1.1.1.4

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op een andere aangewezen locatie dan de trouwzaal in het gemeentehuis worden de in artikel 1.1.1 genoemde tarieven verhoogd met

€ 134,75

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of partnerregistratieboekje of een duplicaat daarvan

€ 24,40

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,40

1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.4.a

Het tarief bedraagt voor het opvragen van akten Burgerlijke Stand

Wettelijk tarief

1.1.4.b

Het tarief bedraagt voor het opvragen van een verklaring huwelijksbevoegdheid

Wettelijk tarief

1.1.4.c

Het tarief bedraagt voor het opvragen van elk meertalig uittreksel uit een akte van de Burgerlijke stand

Wettelijk tarief

1.1.4.d

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) het tarief zoals vastgelegd in artikel 1, eerste lid, van het legesbesluit akten burgerlijke stand

Wettelijk tarief

1.1.4.e

Het tarief bedraagt voor het opvragen van meertalig modelformulier van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

Wettelijk tarief

1.1.4.f

Het tarief bedraagt voor het opvragen van meertalig modelformulier van een akte van de burgerlijke stand

Wettelijk tarief

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van toestemming ingevolge artikel 17, lid 1, van de Wet op de Lijkbezorging

€ 11,85

1.1.6.a

Het tarief bedraagt voor het benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 65,35

1.1.6.b

Het tarief bedraagt voor het benoemen en beëdigen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 189,45

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van een ambtenaar als getuige

€ 32,55 

1.1.8

Het tarief voor het wijzigen, annuleren of verzetten van de datum en tijdstip van het huwelijk bedraagt

 

1.1.8.1

vanaf één maand tot één week voor de huwelijksdatum: 50% van het verschuldigde bedrag

 

1.1.8.2

in de week van het huwelijk of op de huwelijksdatum zelf 100% van het verschuldigde bedrag.

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het (administratief)omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 45,00

1.1.10

Het tarief voor het bezoek van een ambtenaar op de trouwlocatie bedraagt

€ 108,50

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Tarief 2021

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

voor een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

1.2.1.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.2.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

1.2.2.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

1.2.3.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

1.2.4.1

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.5.1

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.5.2

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.6

de tarieven genoemd onder 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 worden bij spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het laatste Besluit Paspoortgelden op dat moment dat op het moment van aanvraag van kracht is afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief 2021

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld, afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het maximale tarief zoals dat is vastgesteld door de rijksoverheid op basis Wegenverkeerswet 1994 op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Tarief 2021

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 14,15

1.4.2.2

een verstrekking waarvoor wegens of het geheel ontbreken van namen en adressen een intensieve naspeuring is vereist, per kwartier

€ 14,15

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in onderdeel in artikel 1.4.2.1. waarvoor de B.R.P. in batch moet worden geraadpleegd:

 

1.4.3.1

voor inlichtingen, te verstrekken in andere gevallen dan die bedoeld in onderdeel 1.4.2.2., indien gebruik kan worden gemaakt van bestaande selectie programmatuur:

 

1.4.3.1.1

Voor de eerste 1.000 inlichtingen, per inlichting

€ 0,20

1.4.3.1.2

Voor de daarop volgende 4.000 inlichtingen, per inlichting

€ 0,20

1.4.3.1.3

voor de daarop volgende inlichtingen, per inlichting

€ 0,13

1.4.4

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande selectie programmatuur en derhalve een afzonderlijk programma moet worden opgesteld, per hieraan besteed uur

€ 214,70

Vooraf wordt door de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel b, van de Gemeentewet een opgaaf verstrekt van de totale kosten. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de genoemde kostenopgaaf is geaccepteerd.

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.4.5.1

een uittreksel uit de BRP verstrekt dat aan de balie of schriftelijk is aangevraagd

€ 14,15

1.4.5.2

een uittreksel uit de BRP dat via internet is aangevraagd

€ 11,95

1.4.5.3

een gewaarmerkt afschrift van de persoonslijst

€ 12,55

1.4.5.4

meertalig modelformulier van een standaard uittreksel BRP met gegevens over woon en verblijfplaats of burgerlijke staat

€ 14,15

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

Wettelijk tarief

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Tarief 2021

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 14,15

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Tarief 2021

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Tarief 2021

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van fotokopieën van pagina’s van de gemeentebegroting (inclusief bijlagen en de memorie van toelichting) of de gemeenterekening, per fotokopie:

€ 0,09

 

tot een maximum van

€ 59,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering

€ 27,30

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Tarief 2021

 

N.V.T.

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Tarief 2021

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het maximum bedrag zoals dat op het moment van de aanvraag is vastgesteld in de "Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden" afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk tarief

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via de balie

€ 14,15

1.9.2.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via internet

€ 11,95

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 14,15

1.9.4

voor de afgifte van een verklaring inhoudende dat een afschrift van een document overeenstemt met het origineel

€ 14,15

1.9.5

van een bewijs van Nederlanderschap

 

1.9.5.1

verstrekt via de balie

€ 14,15

1.9.5.2

verstrekt via internet

€ 11,95

1.9.6

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek gelden de leges zoals vermeld op de website van de Immirgatie- en Naturalisatiedienst (IND): afgerond op € 0,05 naar beneden. De tarieven voor onderstaande diensten van deze paragraaf zijn geregeld in het Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, stb 2018,52221.

 

1.9.6.1

verzoek tot naturalisatie / enkelvoudig; standaard

Wettelijk tarief

1.9.6.2

verzoek tot naturalisatie / enkelvoudig; verlaagd

Wettelijk tarief

1.9.6.3

verzoek tot naturalisatie / gemeenschappelijk; standaard

Wettelijk tarief

1.9.6.4

verzoek tot naturalisatie / gemeenschappelijk verlaagd

Wettelijk tarief

1.9.6.5.

verzoek medeverlening minderjarige

Wettelijk tarief

1.9.6.6

bij het optieverzoek van de aanvrager:

 

1.9.6.6.1

voor een enkelvoudige optie

Wettelijk tarief

1.9.6.6.2

voor een gemeenschappelijke optie

Wettelijk tarief

1.9.6.6.3

voor een mede-opterende minderjarige

Wettelijk tarief

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Tarief 2021

 

N.V.T.

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Tarief 2021

 

N.V.T.

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Tarief 2021

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 209,00

1.12.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken nadat met het onderzoek cq. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen

50%

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Tarief 2021

 

N.V.T.

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Tarief 2021

 

Zie Verordening marktgelden

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Tarief 2021

Verplaatst naar hoofdstuk 9 van Titel III

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Tarief 2021

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4.1

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.4.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

 
 

Hoofdstuk 17 (vervallen)

Tarief 2021

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

Tarief 2021

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemmingsbesluit/vergunning, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden: (Naast de hieronder genoemde legeskosten zullen de beheerkosten, degeneratievergoedingen en onderhoudskosten volgens de vigerende VNG-regeling worden doorbelast aan de aanbieders)

1.18.1.1

Indien het betreft tracés van 25 - 250 m1

€ 237,00

1.18.1.2

Indien het betreft tracés van 250 - 1000 m1

€ 390,24

1.18.1.3

Indien het betreft tracés van 1000 - 2500 m1

 € 562,68

1.18.1.4

Indien het betreft tracés langer dan 2500 m1: Op basis van een begroting

 

1.18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

1.18.2

Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding

€ 85,98

1.18.3

Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met

€ 402,36

1.18.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

1.18.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Tarief 2021

1.19

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

-          Bewonersontheffing en werknemersontheffing: een ontheffing waarvoor in aanmerking komen die personen en/of groepen (kentekenhouders) die aangeduid zijn in het verkeersbesluit van de desbetreffende parkeerschijfzone;

-          Bezoekersparkeerkaart: een ontheffing waarvoor in aanmerking komen die personen en/of groepen die zijn aangeduid in het verkeersbesluit van de desbetreffende parkeerschijfzone;

1.19.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 54,50

vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

€ 12,00 

1.19.1.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing met beperkte werkingsduur (zeven dagen) als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 12,00

1.19.1.1.3

tot het wijzigen van een ontheffing als genoemd in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met vervanging van een voertuig

€ 17,30

vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

€ 12,00

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Regeling Voertuigen

€ 66,40

1.19.1.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart per kaart

€ 60,60

1.19.1.3.2

tot het in opdracht van de gemeente opvragen van een medisch advies ten behoeve van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 59,60

1.19.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een bewonersontheffing parkeerschijfzone voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 0,00

1.19.2.2

tot het verkrijgen van een gewijzigde (kenteken) bewonersontheffing parkeerschijfzone, voor de 3e en volgende wijziging

€ 6,60

1.19.3

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een werknemersontheffing parkeerschijfzone voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 45,30

1.19.3.2.

tot het verkrijgen van een gewijzigde (kenteken) werknemersontheffing parkeerschijfzone, voor de 3e en volgende wijziging

€ 6,60

1.19.4

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.4.1

bezoekers urenkaart parkeerschijfzone (max 4 uur), per kaart

€ 0,20

1.19.4.2

bezoekers dagkaart parkeerschijfzone, per kaart

€ 0,40

1.19.4.3

Het maximaal te gebruiken parkeerrechtsaldo bij de bezoekersapp, per jaar bedraagt

€ 75,00

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.5.1

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing parkeren voor maximaal één maand

€ 33,00

1.19.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van (kenteken)gegevens betreffende de registratie van abonnementen en vergunningen met betrekking tot betaald parkeren, voor de eerste twee wijzigingen

€ 0,00

1.19.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van (kenteken) gegevens betreffende de registratie van abonnementen en vergunningen met betrekking tot betaald parkeren, voor de derde en volgende wijzigingen

€ 13,70

1.19.7

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.7.1

tot het verkrijgen van een ontheffing parkeerschijfzone voor zorgverleners voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 45,30

 

Hoofdstuk 20 Diversen

Tarief 2021

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor de exploitatie van een coffeeshop, zoals bedoeld in de “Coffeeshopbeleid gemeente Almere 2013”

€ 1.589,00

1.20.1.1.1

Indien de gedoogbeschikking als bedoeld onder 1.20.1.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 202,00

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van een grow-, head- of smartshop als bedoeld in artikel 2:26 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

€ 1.589,00

1.20.1.2.1

Indien de vergunning als bedoeld onder 1.20.1.2 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 202,00

1.20.1.3

tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten of het verrichten van handelingen waardoor geluidhinder wordt veroorzaakt, geldig voor:

 

1.20.1.3.1

maximaal één week

€ 62,65

1.20.1.3.2

meer dan één week maar niet meer dan één maand

€ 203,05

1.20.1.3.3

meer dan één maand

€ 1.121,00

1.20.1.3A

Het tarief uit artikel 1.20.1.3.1 wordt niet geheven wanneer een aanvraag uit artikel 1.20.1.3 wordt gecombineerd met een aanvraag voor een vergunning van een evenement met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen (aanvraag conform artikel 3.2.1.1)

 

1.20.1.4

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het plaatsen van voorwerpen of stoffen op of aan een openbare plaats:

 

1.20.1.4.1.1

geldig voor één dag

€ 66,50

1.20.1.4.1.2

geldig voor een periode van maximaal één week

€ 103,50

1.20.1.4.1.3A

geldig voor een periode langer dan één week, bij een oppervlakte van maximaal 25 m²

€ 207,00

1.20.1.4.1.3B

geldig voor een periode langer dan één week, bij een oppervlakte groter dan 25 m2

€ 403,90

1.20.1.4.2

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 1.20.1.4.1.1 t/m 1.20.1.4.1.3B van deze tarieventabel

€ 42,40

1.20.1.4.3

Indien de in 1.20.1.4 bedoelde aanvraag pas wordt ingediend als de voorwerpen of stoffen al worden of zijn geplaatst, dan worden de in 1.20.1.4.1 genoemde tarieven verhoogd met 100%

1.20.1.4A

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:6a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het maken van filmopnames op of aan een openbare plaats:

203,70

1.20.1.5

De behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 5:9 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor een openbare inzameling van geld of goederen geschiedt kosteloos

1.20.1.6

Vervallen

 

1.20.1.7

Vervallen

 

1.20.1.8.1

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een tijdelijke standplaats:

€ 211,45

 

Indien de onder 1.20.1.8.1 genoemde vergunning wordt aangevraagd voor meerdere datums dan wel meerdere locaties, dan worden de leges vermeerderd met:

 

1.20.1.9.1A

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de datum van

€ 28,30

 

Deze vermeerdering is niet van toepassing wanneer de vergunning voor meerdere aan één gesloten dagen binnen één kalenderweek wordt aangevraagd.

 

1.20.1.9.1.B

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de locatie van

€ 42,45

1.20.1.9.2

voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een vaste standplaats voor bepaalde tijd:

€ 420,40

1.20.1.9.3

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een vaste standplaats voor onbepaalde tijd:

€ 964,10

1.20.1.9.4

voor het omzetten van een vergunning voor een standplaats voor bepaalde tijd in een vergunning voor een vaste standplaats voor onbepaalde tijd:

€ 543,75

1.20.1.9.5

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 1.20.1.8.1 of 1.20.1.9.2 of 1.20.1.9.3

€ 63,65

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

afschriften of uittreksel van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,05

1.20.2.2

een fotokopie of reproductie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,20

1.20.2.3

een bestek met bijbehorende kaarten c.a. ten behoeve van openbare aanbestedingen in het kader van het grondbedrijf

€ 135,40

1.20.2.4

vervallen

 

1.20.2.5

vervallen

 

1.20.2.6

een verslag van de periodieke C – rapportage, per stuk

€ 4,55

1.20.3

vervallen

 

1.20.4

voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het maken van muziek op openbare plaatsen of het geven of houden van een vertoning of een vermakelijkheid

€ 104,00

1.20.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 211,85

1.20.6

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

1.20.6.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart:

85%

1.20.6.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen:

50%

1.20.6.A

De onder 1.20.6.1 en 1.20.6.2 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 27,85

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

Indien bij de aanvraag de hiervoor bedoelde gegevens niet worden overgelegd of de gemeente deze gegevens onjuist voorkomen, dan wel indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

De bouwkosten, exclusief BTW, op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend op basis van de tabel "Bouwkosten legesberekening", die als bijlage in deze tarieventabel is opgenomen.

 

Indien de tabel niet voorziet in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen de bouwkosten op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend met gebruikmaking van de meest recente versie van “Taxarom online”, zoals die wordt uitgegeven door Vakmedianet Bouwcommunities BV.

Indien zowel de tabel als ”Taxarom online” niet voorzien in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen de bouwkosten door de aanvrager middels een open begroting aannemelijk moeten worden gemaakt. Oppervlakte en inhoudsmaten worden bepaald conform de artikelen 4.2 en 5.2 van de NEN 2580.”

“Taxarom online” en de NEN 2580 zijn kosteloos te raadplegen bij de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Almere.

De bouwkosten, exclusief BTW, op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend op basis van de tabel "Bouwkosten legesberekening", die als bijlage in deze tarieventabel is opgenomen.

2.1.1.2A

Voor de bepaling van de bouwkosten van zonnevelden met een bouwsom groter dan € 1.000.000 worden andere kosten dan die voor de bouwkundige constructie buiten beschouwing gelaten, met dien verstande dat de vastgestelde bouwkosten nooit minder dan € 1.000.000 bedragen

 

2.1.1.3

Wabo:

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Voortoets voorgenomen plan of gebruik

Tarief 2021

2.2.1

Het tarief bedraagt voor:

 

2.2.1.1

De schriftelijke bevestiging of een voorgenomen plan of gebruik al dan niet past binnen de geldende voorschriften:

€ 83,65

2.2.1.2

de schriftelijke bereidverklaring om voor een voorgenomen plan of gebruik een afwijkingsprocedure te volgen:

 

2.2.1.2.a

Indien het een herhalingsplan betreft of indien wordt voldaan aan de criteria van de Nota Kleine Bouw:

€ 83,65

2.2.1.2.b

Indien daarvoor een uitbreiding of afwijking van een eerder vastgesteld beleid noodzakelijk is:

€ 251,00

 

 

 

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro ).

 

2.2.2

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.2.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

 

2.2.3

vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Tarief 2021

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

Tarief 2021

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

bij een bouwsom van € 0 t/m € 200.000

3,20%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 283,00

bij een bouwsom van € 200.001 t/m € 500.000

3,10%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 6.400,00

bij een bouwsom van € 500.001 t/m € 1.000.000

2,90%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 15.500,00

bij een bouwsom groter dan € 1.000.000

2,65%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 29.000,00

en een maximum per bouwwerk van

€ 426.000,00

2.3.1.1.1A

De onder 2.3.1.1.1 genoemde tarieven gelden voor de reguliere dienstverlening. Daartoe worden ook gerekend de activiteiten die voor de gemeente ontstaan:

 

-        doordat de aanvrager één maal in de gelegenheid wordt gesteld om de bij de ingediende aanvraag ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren

 

-        doordat de aanvrager één maal in de gelegenheid wordt gesteld om de door de gemeente gevraagde aanpassingen in te dienen die nodig zijn om een aanvraag vergunbaar te maken.

 

2.3.1.1.1B

Wanneer op verzoek van de aanvrager, alvorens de gemeente besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten c.q. de aangevraagde vergunning te weigeren, deze in de gelegenheid wordt gesteld om nogmaals aanvullende gegevens dan wel aanpassingen m.b.t de ingediende aanvraag in te dienen, dan bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1B.1

voor het in behandeling nemen van de 2de aanvulling of de 2de aanpassing:

 

25% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1 geheven leges.

 

2.3.1.1.1B.2

voor het in behandeling nemen van de 3de aanvulling of de 3de aanpassing:

 

30% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1 geheven leges.

 

2.3.1.1.2

Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op gecertificeerde bouw dan wordt voor de op grond van 2.3.1.1.1 geheven leges op verzoek een korting verleend van 30%, tot een maximum van:

€ 25.000,00

Als ook het toezicht tijdens de bouw volledig gecertificeerd plaatsvindt, dan wordt op verzoek aanvullend een korting verleend van 15% tot een maximum van:

€ 12.500,00

Daarbij geldt dat het te betalen bedrag niet lager zal zijn dan:

€ 283,00 

2.3.1.1.2A

De korting voor gecertificeerde bouw wordt toegepast indien de aanvraag is voorzien van een volgens een toepasbare landelijke erkenningsregeling, gecertificeerde bouwbesluittoets dan wel wanneer de bouwbesluittoets door een tot het landelijk stelsel i.o. toegelaten marktpartij wordt uitgevoerd in plaats van de gemeente.

Het toezicht tijdens de bouw dient te worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde organisatie, blijkend uit een geldig certificaat dat is uitgegeven door een geaccrediteerde certificerende instelling dan wel door een tot het landelijk stelsel i.o. toegelaten marktpartij in plaats van de gemeente.

Onder een tot het landelijk stelsel i.o. toegelaten marktpartij wordt verstaan: een kwaliteitsborger, die gedurende de implementatieperiode van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) tot aan inwerkingtreding van die wet, gerechtigd is een voorlopig toegelaten kwaliteitborgingsinstrument te gebruiken als bedoeld in de door de VNG gecoördineerde proefprojecten voor de Wkb en dat instrument ook daadwerkelijk gebruikt.

2.3.1.1.2B

Om voor een korting genoemd onder 2.3.1.1.2 in aanmerking te komen moeten alle in te dienen stukken met betrekking tot het gehele bouwplan gecertificeerd zijn. Het toezicht dient vanaf het moment van de start van de bouw tot aan de gereedmelding gecertificeerd plaats te vinden. Een besluit om deze korting te verlenen wordt daarom pas genomen na oplevering van het bouwwerk.

2.3.1.1.3

de bouwactiviteit betrekking heeft op grootschalige hernieuwbare energieopwekkingsprojecten en de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen, dan bedraagt het tarief:

bij een bouwsom van € 1.000.001 t/m € 10.000.000

1,325%

van de bouwkosten boven € 1.000.000,

vermeerderd met

€ 26.500,00

bij een bouwsom groter dan € 10.000.000

0,331%

van de bouwkosten boven € 10.000.000,

vermeerderd met

€ 145.750,00

en een maximum van

€ 320.000,00

2.3.1.2

vervallen

 

 

 

 

 

Procedure hogere grenswaarde

 

2.3.1.3

Indien bij de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning, uitsluitend ten behoeve van die aanvraag, tevens een procedure als bedoeld in de Wet geluidhinder moet worden toegepast, bedraagt het tarief voor die procedure

€ 1.597,00

 

 

 

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro ).

 

2.3.1.4

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.1.1.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Tarief 2021

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

1,04% van de aanlegkosten met een minimum van

€ 514,00

 

 

 

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro ).

 

2.3.2.2

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.2.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Tarief 2021

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, of van een werk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en 2.3.2:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 295,65

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 295,65

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) 0,36% van de bouw- of aanlegkosten met een minimum van

€ 816,40

en een maximum van

€ 8.164,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 295,65

 

 

 

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro ).

 

2.3.3A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.3 worden verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- en aanlegactiviteit

Tarief 2021

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en een werk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 295,65

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 295,65

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 816,40

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 295,65

 

 

 

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro ).

 

2.3.4A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.4 worden verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Tarief 2021

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het basistarief

€ 402,60

2.3.5.1.1

Het tarief als genoemd onder 2.3.5.1 wordt verhoogd met een bedrag, afhankelijk van de vloeroppervlakte van het bouwwerk. Deze verhoging bedraagt bij een oppervlakte van

 

2.3.5.1.1.1

niet meer dan 100 m2

€ 204,45

2.3.5.1.1.2

meer dan 100 m2, doch niet meer dan 500 m2, per m2

€ 2,17

2.3.5.1.1.3

meer dan 500 m2, doch niet meer dan 2.000 m2

€ 645,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,88

2.3.5.1.1.4

meer dan 2.000 m2, doch niet meer dan 5.000 m2

€ 1.685,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,36

2.3.5.1.1.5

meer dan 5.000 m2, doch niet meer dan 50.000 m2

€ 2.885,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,12

2.3.5.1.1.6

meer dan 50.000 m2

€ 7.385,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,03

2.3.5.1.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 uitsluitend een wijziging van het brandveilig gebruik betreft, wordt de toeslag alleen berekend over de vloeroppervlakte waarvan het gebruik wordt gewijzigd.

 

 

 

 

2.3.6

Vervallen

 

 

 

 

 

Handelsreclame

Tarief 2021

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of voeren van handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h, van de Wabo, of op het toestaan of gedogen van het maken of voeren van handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i, van de Wabo

€ 130,70

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

Tarief 2021

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.8.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.8.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering / verrekening

Tarief 2021

2.4.1

De leges die op grond van 2.2.1 zijn geheven worden verrekend met de leges die verschuldigd zijn voor een aanvraag die wordt ingediend conform het plan of gebruik zoals dat bij de voortoets is voorgelegd. Het recht op deze verrekening vervalt, indien laatstbedoelde aanvraag later dan achttien maanden na indiening van het schetsplan wordt ingediend.

 

2.4.2

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van bouw- of aanlegactiviteiten waarvoor reeds een vergunning is verleend en waarvan nog geen gebruik is gemaakt, wordt de heffingsgrondslag voor de voor deze nieuwe aanvraag ingevolge artikel 2.3.1 of 2.3.2 verschuldigde leges vastgesteld op 50% van de bouw- of aanlegkosten van de activiteit in gewijzigde uitvoering, met dien verstande dat

 

2.4.2.1

voor de bouwactiviteit minimaal verschuldigd blijft

€ 283,00

2.4.2.2

voor de aanlegactiviteit minimaal verschuldigd blijft tenzij 2.3.2.2 van toepassing is

€ 514,00

2.4.2.3

In afwijking van het bepaalde in 2.4.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 283,00

2.4.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van burgemeester en wethouders wordt ingetrokken en terstond opnieuw wordt ingediend, worden de in rekening te brengen leges verrekend met de voor de eerdere aanvraag geheven leges.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Tarief 2021

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten of het maken of voeren van handelsreclame.

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, of uit het maken of voeren van handelsreclame als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

85% indien de aanvraag wordt ingetrokken of wordt vervangen door een nieuwe aanvraag voordat met de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart

 

2.5.1.2

50% indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met de inhoudelijke toetsing is gestart, maar voordat de vergunning is verleend

 

2.5.1.3

Indien door vergunninghouder of diens rechtverkrijgende binnen 12 maanden na verlening van de vergunning schriftelijk wordt meegedeeld dat van de omgevingsvergunning voor wat betreft de daarin vergunde bouw- of aanlegactiviteiten geen gebruik wordt gemaakt en de vergunning vervolgens schriftelijk is ingetrokken, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 25%.

 

2.5.1.4

Indien een door de gemeente verleende vergunning voor een bouwactiviteit voor grootschalige hernieuwbare energieopwekkingsprojecten een voorwaarde is om een aanvraag voor rijkssubsidie in te kunnen dienen en

 

1.  de aangevraagde subsidie wordt niet verleend en

2.  door de vergunninghouder of diens rechtverkrijgende binnen 36 maanden na verlening van de vergunning schriftelijk wordt meegedeeld dat van de omgevingsvergunning voor wat betreft de daarin vergunde bouwactiviteit geen gebruik wordt gemaakt en

3.   deze vergunning vervolgens schriftelijk is ingetrokken wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 50%.

2.5.1.1A

De onder 2.5.1.1 t/m 2.5.1.3 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 283,00 

2.5.1.1B

De onder 2.5.1.1 t/m 2.5.1.3 bedoelde teruggaaf vindt eveneens toepassing indien en voor zover de intrekking betrekking heeft op één van de in de aanvraag opgenomen activiteiten.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf bij niet verlenen van omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten, alsmede voor archeologievergunning

 

2.5.2.1

Indien een aangevraagde omgevingsvergunning of archeologievergunning niet wordt verleend, dan wordt voor de op grond van 2.3.1, 2.3.2 en 2.6.4 geheven leges een teruggaaf verleend van 50%.

 

2.5.2.1A

De in artikel 2.5.2.1 genoemde teruggaaf geldt niet voor de op grond van artikel 2.3.1.1.1B geheven leges.

 

2.5.2.1B

De onder 2.5.2.1 bedoelde teruggaaf in verband met het niet verlenen van een aangevraagde omgevingsvergunning vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 283,00

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf leges toetsing brandveiligheid

 

2.5.3.1

Indien een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 niet wordt verleend, dan wel een aanvraag om een vergunning wordt ingetrokken, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 50%.

 

2.5.3.2

Indien van een verleende vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 geen gebruik wordt gemaakt, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 25%.

 

2.5.3.3

Op last van de gemeente kan aan een gebruiker/ eigenaar van een pand worden verzocht, een vergunningaanvraag als bedoeld onder 2.3.5.1 in te dienen. In dat geval wordt er geen bedrag aan leges in rekening gebracht.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Overige verstrekte diensten

Tarief 2021

2.6.1

Wet ruimtelijke ordening

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

2.6.1.1

een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan, werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist

€ 816,40

2.6.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a., van de Wet ruimtelijke ordening

€ 295,65

 

 

 

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro ).

 

2.6.1A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.6.1.1 en 2.6.1.2 worden verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

 

 

 

 

2.6.2

Verlenging termijn van instandhouding

 

2.6.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de termijn van instandhouding, als bedoeld in artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht

€ 101,15

 

 

 

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro ).

 

2.6.2A

Het tarief genoemd in onderdeel 2.6.2.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

 

 

 

 

2.6.3

Vervallen

 

 

 

 

2.6.4

Archeologieverordening

 

2.6.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een archeologievergunning zoals omschreven in de archeologieverordening Almere

€ 517,05

 

 

 

2.6.5

Bodemgesteldheidsonderzoek

 

 

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een onderzoeksrapport inzake de bodemgesteldheid:

 

2.6.5.1

vervallen

2.6.5.2

indien de beoordeling een nulonderzoek, inventariserend, oriënterend of verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 betreft

€ 156,00

2.6.5.3

indien de beoordeling een nader-, saneringsonderzoek of saneringsplan betreft

 

€ 312,00

 

 

 

2.6.6

Nasporingen

 

2.6.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van nasporingen in een bouwdossier, een dossier Wabo en/of een dossier Wet Milieubeheer voor ieder daaraan besteed kwartier.

€ 21,85

2.6.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van nasporingen in een dossier Wet Bodembescherming

€ 43,70

 

 

 

2.6.7

Fotokopieën, afdrukken, USB-stick

 

2.6.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van fotokopieën of afdrukken van de in een bestemmingsplan, bouwdossier, een dossier Wabo en / of een dossier Wet milieubeheer aanwezige stukken, per afgegeven fotokopie of afdruk tot:

 

2.6.7.1.1

A4-formaat

€ 0,20

2.6.7.1.2

A3-formaat

€ 0,60

2.6.7.1.3

A2-formaat

€ 6,20

2.6.7.1.4

A1-formaat

€ 7,85

2.6.7.1.5

A0-formaat

€ 11,65

2.6.7.1.6

Groter dan A0-formaat

€ 17,40

2.6.7.1.7

Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan de in dit artikel genoemde tarieven, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit geldt uitsluitend indien hiervan vooraf een begroting van de kosten wordt overgelegd aan degene die de stukken heeft gevraagd.

 

2.6.7.2

Onverminderd de verschuldigde leges op grond van andere artikelen uit deze tarieventabel wordt het leveren van gegevens op een USB-stick een bedrag in rekening gebracht van

€ 6,90

 

 

 

2.6.8

Overige beschikkingen

 

2.6.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 211,85

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief 2021

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 480,85

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

€ 202,15

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet:

€ 202,15

3.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 2:22c, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 van het verbod om bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 2:22c, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

€ 202,15

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:22e, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het uitoefenen van het alcoholvrij bedrijf

€ 480,85

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 2:22i, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 tot het wijzigen van het aanhangsel van een vergunning als bedoeld onder 3.1.2

€ 202,15 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet, voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij gelegenheden van tijdelijke aard

€ 206,70

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.4.1

tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, geldig:

 

3.1.4.1.1

voor één dag, doch niet langer dan een week

€ 120,50

3.1.4.1.2

voor onbepaalde tijd

€ 1.205,00

3.1.4.2.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, bij een horecabedrijf geschiedt kosteloos.

3.1.4.2.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, bij een detailhandelsbedrijf geschiedt kosteloos.

3.1.4.2.3

Het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 3.1.4.2.1 en 3.1.4.2.2 van deze tarieventabel geschiedt kosteloos

 

 

 

Hoofdstuk 1A Speelautomatenhallen

Tarief 2021

3.1A.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal op grond van artikel 8 van de verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen 2003:

€ 1.589,00

3.1A.1.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een vergunning als genoemd onder 3.1A.1.1:

€ 481,00

3.1A.1.1.1.

indien de vergunning als bedoeld onder 3.1A.1.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verbande met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 202,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Tarief 2021

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011:

 

3.2.1.1

met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen

€ 84,00

3.2.1.1.1.

Indien de onder 3.2.1.1. genoemde vergunning wordt aangevraagd voor meerdere datums dan wel locaties, dan worden de leges vermeerderd met:

 

3.2.1.1.1.A

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de datum van

€ 28,30

3.2.1.1.1.B

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de locatie van

€ 42,40

3.2.1.1.2

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 3.2.1.1 bedraagt

€ 19,25

3.2.1.2

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 200, maar niet meer dan 500 personen

€ 139,00

3.2.1.3

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 500, maar niet meer dan 2.000 personen

€ 502,00

3.2.1.4

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 2.000, maar niet meer dan 5.000 personen

€ 836,00

3.2.1.5

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 5.000 personen

€ 2.787,00

3.2.1.6

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning genoemd onder 3.2.1.2 t/m 3.2.1.5 van deze tarieventabel bedraagt

€ 136,00

3.2.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een zeer groot evenement dat langer dan een week duurt, worden de leges bepaald op het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld,

tot een maximum van

€ 51.000,00

3.2.1.7.1

Indien een begroting als bedoeld onder 3.2.1.7 is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.2.1.B

vervallen

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

€ 461,50

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Zondagswet

€ 19,45

3.2.3.1

Indien een aanvraag voor een ontheffing van de Zondagswet wordt aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor een vergunning voor een evenement met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen (aanvraag conform artikel 3.2.1.1) worden de leges genoemd onder 3.2.3 niet opgelegd.

 

3.2.4

Indien voor het verlenen van de vergunningen genoemd in dit hoofdstuk een geluidsmeting plaats vindt, worden de in dit hoofdstuk genoemde tarieven per uur geluidsmeting verhoogd met

€ 94,75

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanstellingsbesluit voor evenementenverkeersregelaars als bedoeld in de Regeling verkeersregelaars 2009

€ 61,10

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor het houden van een wedstrijd met voertuigen op de weg, als bedoeld in artikel 148 Wegenverkeerswet 1994

€ 61,10

3.2.7

Het tarief bedraagt voor beschikkingen en besluiten op grond van het Binnenvaartpolitiereglement

€ 61,10

 

 

 

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen

Tarief 2021

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor een:

 

3.3.1

seksbedrijf

€ 1.589,00

3.3.2

escortbedrijf

€ 367,00

3.3.3

sekswinkel

€ 367,00

3.3.4

Indien de vergunning als bedoeld onder 3.3.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 202,00

 

 

 

Hoofdstuk 3A Teruggaaf

Tarief 2021

3.3A.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de hoofdstukken 1 tot en met 3 van deze titel schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

3.3A.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart:

85%

3.3A.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen:

50%

3.3A.2

De onder 3.3A.1.1 en 3.3A.1.2 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 27,85

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Tarief 2021 

 

N.V.T.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Tarief 2021 

 

N.V.T.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

Tarief 2021

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

Tarief 2021

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 211,85

 

 

 

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

Tarief 2021

3.8.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.8.1.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 381,85

3.8.1.2

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 381,85

3.8.2

Indien een aanvraag als bedoeld onder 3.8.1 schriftelijk wordt ingetrokken voordat deze om advies naar de GGD is gezonden, wordt een teruggaaf verleend van 50% van de ter zake geheven leges.

 

Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet

Tarief 2021

3.9

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.9.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenverordening, voor onbeperkte tijd

€ 306,95

3.9.1.2

tot het verlenen van een eenmalige ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenverordening

€ 76,50

3.9.1.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.9.1.1 bedoelde ontheffing

€ 38,25

3.9.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.9.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 306,95 

Behorende bij raadsbesluit van 26 november 2020

de griffier van Almere,

J.D. Pruim

Bijlage 1. Tabel bouwkosten legesberekening

Volgnr.

Bouwwerk

Bouwkosten per eenheid (excl. BTW)

Eenheid

1

Woningen

1.1

Tussenwoning

274,00

m3

1.2

IBBA (Ik Bouw Betaalbaar in Almere)

230,00

m3

1.3

Halfvrijstaande woningen

318,00

m3

1.4

Vrijstaande woningen

372,00

m3

1.5

Appartementen

361,00

m3

1.6

Woonwagens

209,00

m3

1.7

Tijdelijke woonunit

209,00

m3

1.8

Recreatiewoning

274,00

m3

2

Woninguitbreidingen en verbouwingen

2.1

Uitbreidingen woonruimte uitbouwen en dakopbouwen

361,00

m3

2.2

Uitbreidingen bergruimte garage

263,00

m3

2.3

Kelder

252,00

m3

2.4

Serre

580,00

m3

2.5

Dakkapel

876,00

m1

3

Bijgebouwen

3.1

Berging / garage

219,00

m3

3.2

Overkapping

159,00

m3

3.3

Tuinhuisje

186,00

m3

3.4

Zwembad

219,00

m3

4

Kleine bouwwerken

4.1

Erfafscheiding

109,00

m1

5

Bedrijfshallen

5.1

Bedrijfshal met gemetselde wandconstructie

88,00

m3

5.2

Systeembouwhal tot 9 meter hoog

71,00

m3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

145,00

m3

5.4

Bedrijfskantoor in hal extra

164,00

m3

5.5

Open loods

142,00

m3

5.6

Romneyloods

33,00

m3

6

Overige gebouwen

6.1

Kantoor

307,00

m3

6.2

Showroom

175,00

m3

6.3

Winkel 1 bouwlaag

285.00

m3

6.4

Bouwmarkt

104,00

m3

6.5

Horeca / Kantine

296,00

m3

6.6

Hotel

296,00

m3

6.7

Sporthal

120,00

m3

6.8

Kleedgebouw + kantine

285,00

m3

6.9

Scholen / KDV / BSO

307,00

m3

6.10

Noodscholen

197,00

m3

6.11

Zorgfunctie

328,00

m3

7

Agrarische gebouwen

7.1

Stallen

55,00

m3

7.2

Paardenstal

60,00

m3

7.3

Kassen

11,00

m3

8

Parkeren

8.1

Ondergronds

224,00

m3

8.2

Bovengronds

115,00

m3

8.3

Onder gebouw

224,00

m3