Regeling vervallen per 07-07-2023

Beleidsregel incidentele subsidie

Geldend van 27-05-2010 t/m 06-07-2023

Intitulé

Beleidsregel incidentele subsidie

Het college stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1 Criteria

1. De te ondersteunen activiteit heeft een bijzonder en/of eenmalig karakter;

2. De activiteit behoort niet tot het reguliere programma van de organisatie/instelling;

3. De activiteit is van sociaal nut voor de Langedijker samenleving;

4. Financiële toets: een gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk om de activiteit doorgang te kunnen laten vinden;

5. De activiteit is niet eerder door de gemeente Langedijk ondersteund.

Artikel 2 Voorwaarden

1. De activiteit wordt met name door vrijwilligers georganiseerd;

2. Loon of onkostenvergoeding voor de organisatie komt niet voor subsidie in aanmerking;

3. De activiteit moet gericht zijn en openstaan voor de Langedijker bevolking;

4. Activiteiten gericht op doelgroepen worden slechts gehonoreerd wanneer een sociaal nut wordt bereikt, dit ter beoordeling aan het college.

Artikel 3 Procedure

1. Bij besluit stelt de raad jaarlijks bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting het subsidieplafond voor de begrotingspost Incidentele subsidies vast;

2. Op de website van de gemeente Langedijk wordt gepubliceerd dat lokale initiatieven voor evenementen met een bijzonder en/of eenmalig karakter een verzoek om een financiële bijdrage bij de gemeente Langedijk kunnen indienen. Daarnaast wordt deze mededeling 2 keer per jaar gepubliceerd in de plaatselijke pers ;

3. Indiening bij het college van de onder 2 genoemde verzoeken 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt;

4. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een draaiboek en financiële begroting;

5. Per verzoek zal de gemeentelijke bijdrage worden beoordeeld, waarbij in principe een maximum geldt van € 1.250,--;

6. Wanneer meerdere subsidieverzoeken worden ontvangen, stelt het college een prioriteitenlijst op, op basis van sociaal nut;

7. Het college besluit per 2 maanden over de ontvangen subsidieverzoeken en brengt de verzoeker uiterlijk 2½ maand na indiening op de hoogte van haar beslissing;

8. De subsidie wordt op declaratiebasis verstrekt, dat wil zeggen binnen drie maanden na afloop van de activiteit of indien noodzakelijk via bevoorschotting tot maximaal de financiële begroting;

9. Wanneer het budget volledig is ingezet, wijst het college ingediende verzoeken af, aangezien de Algemene wet bestuursrecht overschrijding van het subsidieplafond als verplichte weigeringgrond voor de subsidieverlening aanmerkt;

10. Van de bij punt 9 genoemde weigering stelt het college de raad in kennis.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 18-05-2010.